Сфера застосування:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 

1)  професійна діяльність осіб, які:

—   «зводять»39 страхові компанії та їх потенційних клієнтів, які бажають застрахувати (-сь) чи здійснити перестрахування;

—   здійснюють попередню підготовчу роботу щодо укладення договорів страхування (перестрахування);

—   надають допомогу по супроводу та виконанню таких договорів;

—   надають допомогу у випадках пред'явлення вимоги;

2) професійна діяльність осіб, які уповноважені40 діяти від імені та за раху­нок страховика чи тільки за рахунок страховика41;

3) діяльність осіб, інших, ніж вказані у пп. 1) і 2), які, діючи за рахунок останніх, здійснюють, крім іншого, попередню підготовчу роботу, роботу з укла­дення договорів страхування чи збору страхових премій42.

Професійні вимоги до страхових посередників:

У випадках, передбачених законодавством, страхові посередники43 повинні відповідати певним критеріям професійності44. Таким критерієм достатньої про­фесійності може бути:

—   робота у відповідній сфері у незалежній якості чи на управлінській поса­ді протягом 4 років поспіль; або

—   робота у незалежній якості чи на управлінській посаді протягом 2 років поспіль, якщо буде доведено, що протягом щонайменш 3 років особа співпрацювала з 1 чи кількома страховими агентами чи брокерами або з кількома страховими компаніями; або

—   робота у незалежній якості чи на управлінській посаді протягом 1 року поспіль, якщо буде доведено, що для ведення відповідної діяльності прой­дено попередню професійну підготовку, яка:

—   підтверджується сертифікатом, що визнається усіма державами-чле-нами, або

—   визнається достатньою компетентними органами відповідної держави. Для осіб, що здійснюють діяльність, зазначену у п. 3) попереднього підроз­ділу, критерієм достатньої їх професійності є:

—   робота у незалежній якості чи разом з 1 чи кількома страховими агента­ми чи брокерами або з 1 чи кількома страховими компаніями протягом

2  років поспіль; або

38  92/48/ЕЕС СоттІ58юп К.есоттеп<Мюп оГ 18 ОесетЬег 1991 оп тїигапсе тіегтесіїагіе? О/ І 019 28 01 1992 р 32

39  Користуючись абсолютною свободою у виборі страхової компанії чи компанії, що здійснює перестрахування

40  Відповідно до умов укладеного контракту (-їв) чи Іншим чином

41  Представництво, пропонування послуг страхових компаній, проведення підготовчої роботи до укладення чи при укладенні страхових договорів, надання допомоги по супроводу та виконан­ню таких договорів, надання допомоги у випадках пред'явлення вимоги

42  За умови, що страхові зобов'язання щодо чи від Імені громадськості (держави) не є части­ною таких операцій

43  Які здійснюють діяльність зазначену у пп   1) І 2)попереднього підрозділу.

44  Мати загальні, комерційні та професійні знання та навички

—   1 рік роботи на попередніх умовах, якщо буде доведено, що для ведення відповідної діяльності пройдено попередню професійну підготовку, яка:

—   підтверджується сертифікатом, що визнається усіма державами-чле-нами, або

—   визнається достатньою компетентними органами відповідної держави. Зазначені положення не носять обов'язкового характеру, а призначені для

поступового узгодження національного законодавства, що регулює діяльність страхових посередників. Тому Рекомендацією про страхових посередників було:

—   розширено перелік вимог, які бажано пред'являти до таких осіб;

—   передбачено необхідність наявності у страхових посередників доброї ре­путації, обов'язкового страхування професійної відповідальності45;

—   встановлено вимоги до фінансового стану страхових посередників. Згодом ці положення мають стати обов'язковими з прийняттям відповідної

директиви, щодо якої 18 березня 2002 року Радою було затверджено Спільну Позицію з огляду на прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради щодо страхового посередництва (2000/02ІЗ)46.

Вимоги до реєстрації страхових посередників

Лише належним чином зареєстровані особи можуть бути страховими посе­редниками, тобто започатковувати та вести діяльність страхових посередників. У кожній державі має бути визначено компетентний орган, який вестиме ре­єстр страхових посередників, а відомості таких реєстрів мають бути доступними для компетентних державних органів. У реєстрі мають розрізнятись особи, які є залежними та незалежними страховими посередниками.