Загальний фінансовий нагляд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 

Фінансовий нагляд, систему якого запроваджено Третіми Страховими Ди­рективами, здійснюється лише відповідними органами держави — члена поход­ження страховика. Причому це положення не залежить від того:

— чи є страховик постійним учасником ринку страхових послуг іншої (ніж держава-член походження) держави-члена, як, наприклад, у випадку від-

криття структурного підрозділу2 , —   чи він лише надає в цій країні страхові послуги

Моніторинг стану страхових компаній на предмет відповідності умовам надання єдиних ліцензій

Основний принцип фінансового контролю полягає в тому, що він має здій­снюватись лише однією державою — державою-членом походження страхової компанії. Відповідно до Третіх Страхових Директив приймаюча держава-член не уповноважена перевіряти, чи відповідає діяльність страхової компанії, яка має намір вести свій бізнес на території цієї держави, умовам, за яких їй було видано єдину ліцензію у державі-члені походження. Такі перевірки можуть здій­снюватись лише відповідними органами держав-членів походження страхових компаній і держави здійснення підприємницької діяльності чи надання послуг не можуть оспорювати надання такої ліцензії30.

'3 Що здійснює підприємницьку діяльність у сфері страхування життя 26 За умови, що такі види страхування є додатковими до одного з видів страхування життя 17 Вид страхування здоров'я, передбачений положеннями законодавства Великобританії та Ірландії

У разі виникнення сумнівів щодо відповідності діяльності страховика умо­вам видачі ліцензії приймаюча держава — член може лише відповідним чином відреагувати на таку ситуацію31.

Відкликання ліцензії на ведення страхової діяльності

Рішення про відкликання ліцензії на ведення страхової діяльності має бути обґрунтованим та повідомлено відповідній страховій компанії.

Підстави відкликання ліцензії на ведення страхової діяльності32, передбаче­ні як для страхових компаній, що здійснюють пряме страхування33:

1.  Невикористання ліцензії протягом 12 місяців, явно відмова або припи­нення ведення страхової діяльності на строк, більше 6 місяців34;

2.  Невідповідність діяльності умовам, за яких ліцензію було видано;

3.Неспроможність вжити заходів, передбачених планом фінансового оздо­ровлення страхової компанії, протягом визначеного у ньому строку;

4. Суттєве порушення обов'язків, передбачених положеннями законодавст­ва, яке регулює його діяльність35.

У випадках відкликання чи скасування ліцензії компетентний орган держа-ви-члена походження надає відповідну інформацію компетентним органам ін­ших держав-членів. Вони, у свою чергу, мають вжити заходів щодо недопущен­ня ведення страхової діяльності компанією36, ліцензію якої було відкликано чи скасовано.