ПЕРЕДМОВА : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

ПЕРЕДМОВА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Інтеграція України до Європейською Союзу не можлива без приведення українського законодавства у відповідність до права ЄС Розуміння цієї простої Істини, однак, не є достатнім для належного здійснення такого відповідального кроку, як вступ до ЄС Процес адаптації, розпочатий з моменту набрання чин ності Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськи­ми Співтовариствами І їх державами-членами, в якій наша держава проголоси ла курс на наближення свого законодавства до права ЄС, не є простою справою, враховуючи складність та значний обсяг нормативних матеріалів Більше того не є достатнім лише перекласти І ухвалити на законодавчому рівні відповідні правові акти, оскільки європейське право, будучи Іенетично пов'язаним Із пра вовими системами держав-члешв, звідки воно бере юридичну техніку, терміне лопю та принципи, базується на конституційній доктрині І правовій традиції країн європейської демократи, як це чітко простежується у практиці Європей ського Суду справедливості І було прямо закріплене вже в Маастріхтському договорі Тому процес адаптації вимагає аналітичного підходу, системного роз­гляду права ЄС

З Іншого боку також слід мати на увазі сучасні процеси глобалізації, що мають місце в світі, про які були окремо зазначено Президентом України Лео­нідом Кучмою у його Посланні до Верховної Ради України «Європейський вибір Концептуальні засади стратеги економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки» Подальший розвиток України як в соціальному, так І в економічному І тим більше правовому плані не може не враховувати такі процеси Сталий розвиток нашої держави неможливий без належної Інтеграції у світові процеси, які характеризуються зростанням взаємозалежності між дер жавами та відповідної співпраці між ними у багатьох сферах економічного, со ціального та політичного життя Така співпраця неминуче веде до конвергенції або гармонізації правових систем, про що свідчить діяльність міжнародних Інтег раційних об'єднань та міжнародних організацій, таких як ГАТТ/СОТ, НАФТА, Рада Європи, ОЕСР, ЮНКТАД тощо, які перебрали на себе функцію Інститу-щйного забезпечення такого процесу Така гармонізація є неминучою, якщо держава не бажає опинитися у «периферійній зоні», про небезпеку чого вказав Президент України у зазначеному Посланні до Верховної Ради України Однак обов'язок такої Інтеграції у світові процеси глобалізації має покладатися саме на державу, І й успіх залежить саме від політичної волі правлячої еліти 3 такої точки зору питання адаптації українського законодавства до права ЄС має роз­глядатися набагато ширше, а саме як засіб або Інструментарій включення Укра­їни як європейської І розвинутої держави у всесвітні процеси, тобто як невід'­ємна частина сталого та поступового розвитку

Також слід відмітити, що наша держава не має часу на вагання Такий час був певною мірою втрачений в перші роки нашої незалежності  І в цьому не можна не погодитися із політикою, проголошеною Президентом України у своє­му Посланні до Верховної Ради, відповідно до якої Уряд взяв напрямок на досягнення конкретних результатів у сфері наближення українського законо­давства до права ЄС до 2011 року, що уможливить створення реальних внутріш­ніх передумов для вступу України в ЄС. Ця робота, що попонується Вашій увазі, є одним з перших системних кроків в реалізації цього завдання, перший результат якого втілений в цьому виданні. Реалізація на практиці таких дослід­жень визначить наявність реальної політичної волі органів державної влади для втілення в життя стратегічних пріоритетів, викладених зокрема в зазначеному Посланні Президента України.

Директор Центру порівняльного права

при Міністерстві юстиції України,

секретар Міжвідомчої координаційної Ради

з адаптації законодавства України

до законодавства Європейського Союзу                             Станіслав Шевчук