Додаткові ризики : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

Додаткові ризики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Страховик, що має ліцензію на здійснення страхування «основного»20 ризи­ку (-ів), віднесеного до одного виду (групи видів) ризиків, може також здійсню­вати страхування ризиків, віднесених до іншого виду21, якщо ці ризики:

пов'язані з «основним» ризиком,

стосуються об'єкта страхування «основного» ризику,

зазначені у положеннях договору страхування «основного» ризику.

Однак, види ризиків, віднесених до пп. 14, 15 та 17, не можуть розглядатись як додаткові. Проте вид ризиків, передбачений п. 17 (страхування судових ви­трат), може вважатись додатковим, якщо «основним» є вид ризиків п.18 (на­дання допомоги)22. Страхування судових витрат також може розглядатись якдо-даткові, якщо стосуються розгляду спорів щодо експлуатації морських суден або ризиків, що випливають чи пов'язані з такою експлуатацією.

Класифікація ризиків за видами (пряме страхування життя23)

Страхування життя, що включає, зокрема:

—  страхування на випадок досягнення певного24 віку;

Полягає у миттєвому забезпеченні такої особи допомогою будь-якого виду, який визнача-умовами договору на надання допомоги (які укладаються у сфері туризму). Апсіїїагу ГІ5К5. Ргіпсіраї гізк.

Без отримання ліцензії на цей вид (групу видів) ризиків. При дотриманні інших умов щодо додаткових ризиків. За. умови, що воно здійснюється на договірних засадах. Визначеного умовами договору.

—   страхування на випадок смерті;

—   страхування на випадок досягнення певного віку або смерті, що на­стане раніше такого віку;

—   накопичувальні види страхування;

—   страхування на випадок укладення шлюбу;

—   страхування на випадок народження дитини.

—   пенсійне страхування;

Додаткові види страхування, здійснювані страховиком25, що включають, зо­крема:

—   страхування на випадок завдання шкоди здоров'ю особи, включаючи випадки непрацездатності (інвалідності);

—   страхування на випадок смерті від нещасного випадку;

—   страхування на випадок недієздатності (інвалідності) внаслідок не­щасного випадку чи хвороби26;

—   страхування, що складає частину передбаченої законодавством сис­теми соціального страхування;

—   довічне страхування здоров'я27.