ЗВІТНІСТЬ : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

ЗВІТНІСТЬ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

У вторинному законодавстві ЄС питання річної звітності кредитних установ регулюються трьома нормативними актами:

Директивою Ради 86/635/ЕЕС від 8 грудня 1986 щодо річних звітів та кон­солідованих звітів банків та інших фінансових установ39 (далі — Директива про звітність);

Директивою Ради 89/117/ЕЕС від 13 лютого 1989 щодо зобов'язання стосов­но публікації щорічних бухгалтерських документів структурними підрозділами кредитних та фінансових установ, що створені у державах-членах, головний офіс яких знаходиться на території іншої держави-члена40 (далі — Директива про звітність структурних підрозділів);

Рекомендацією Комісії від 23 червня 2000 щодо опублікування інформації про фінансові інструменти та про інші питання , спрямованої на уточнення інформації, яка повинна надаватися у відповідності до Директиви установ про звітність41.

Директива про звітність встановлює єдину форму балансу42 та єдину форму звіту про прибутки та збитки43 для всіх кредитних установ, оскільки раніше в кожній державі-члені існували різні вимоги до складання цих документів.

Директива про звітність крім встановлення вищенаведених форм балансу та звіту про прибутки та збитки:

—   пояснює деякі позиції цих форм;

—   встановлює порядок та правила оцінки таких позицій;

—   встановлює зміст додаткової інформації до звітів зазначених документів;

—   встановлює вимоги до консолідованих звітів кредитних установ.

Директива про звітність структурних підрозділів дозволяє державам-членам вимагати від підрозділів кредитних та фінансових установ виключно звіти са­мих цих установ, а не звіти підрозділів про діяльність таких підрозділів. Від підрозділів можна вимагати лише так звану «додаткову» інформацію. Як додат­кову інформацію держави-члени можуть вимагати від підрозділів дані про:

—   прибутки та збитки підрозділу,

—   середню кількість штату працюючих у підрозділі,

—   боргові зобов'язання і ліквідні активи, що мають відношення до підроз­ділу, з розбивкою на ті, що стосуються кредитних установ, та ті, що сто­суються клієнтів, разом із загальною сумою таких боргових зобов'язань та ліквідних активів, виражених у валюті тієї держави-члена, де заснова­но підрозділ,

—   загальну суму активів та деяких інших статей балансу. Держави-члени можуть вимагати від підрозділів кредитних та фінансових

установ, головні офіси, яких знаходяться в державах-не членах ЄС, публікувати річні звіти, складені відповідно до законодавства тієї країни, де розташований головний офіс.