ПРУДЕНЦІЙНИЙ НАГЛЯД : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

ПРУДЕНЦІЙНИЙ НАГЛЯД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Поняття пруденційного нагляду36 у вторинному законодавстві ЄС регулю­ється Розділом 1 Частини V Директиви про кредитні установи.

Повноваження щодо здійснення пруденційного нагляду покладається на компетентні органи держави-члена походження та приймаючої держави-члена. Поряд з цим компетентні органи держав-членів повинні забезпечувати один одного інформацією стосовно управління та володіння кредитними установами та їх структурними підрозділами. Така інформація подається якщо це необхідно для здійснення пруденційного нагляду або вимагається в процесі перегляду дотримання кредитною установою умов, за яких їй було видано ліцензію. Крім того, між компетентними органами таких держав передбачається обмін всією інформацією, яка може сприяти моніторингу за такими установами, а саме щодо:

—   ліквідності,

—   платоспроможності,

—   схем гарантування депозитних вкладів,

—   обмеження великих ризиків,

—   адміністративних та бухгалтерських процедур,

—   механізмів внутрішнього контролю.

Кожна держава-член ЄС зобов'язана усунути всі перешкоди по застосуванню цього Регла­менту про європлатежі, які Існують в національному законодавстві, до 1 липня 2002 року Не пізніше 1 липня 2004 року Комісія повинна звітувати перед Європейським парламентом та Радою щодо стану виконання цього Регламенту та доцільності впроваджених ним заходів Регламенту про європлатежі приділяється значна увага в Європейському Союзі, оскільки на даному етапі він може стати основою для подальшого розвитку та зміцнення єдиної європейської валюти та еконо­міки ЄС взагалі

Компетентні органи, які отримують інформацію, можуть використовувати її тільки під час виконання своїх функцій:

—   для того, щоб перевірити виконання умов, які регулюють започаткуван-ня діяльності кредитних установ та її ведення;

—   для того, щоб сприяти здійсненню моніторингу такої діяльності на кон­солідованій або неконсолідованій основі, особливо з огляду на моніто­ринг ліквідності, платоспроможності, великих ризиків, адміністратив­них і бухгалтерських процедур та механізмів внутрішнього контролю;

—   для накладення санкцій;

—   під час адміністративного оскарження рішень компетентних органів;

—   під час судового розгляду справи;

—   в інших випадках, передбачених директивами, які стосуються діяльності кредитних установ.

Передбачено постійний обмін інформацією в межах держави-члена (коли в одній і тій самій державі-члені існує два або більше компетентних органів) або між державами-членами чи їх компетентними органами та:

—   органами, на яких покладено державні обов'язки здійснювати нагляд за діяльністю інших фінансових організацій та страхових компаній, та ор­ганами, що здійснюють нагляд за фінансовими ринками,

—   органами, які беруть участь у процедурах ліквідації, банкрутства кредит­них установ та інших подібних процедурах,

—   особами, які відповідають за проведення обов'язкового аудиту звітності кредитних та інших фінансових установ.

Також не обмежується обмін інформацією, яка повинна надаватися компе­тентними органами:

—   центральним банкам та іншим органам, які виконують подібні функції як органи монетарної політики,

—   коли це необхідно іншим державним органам, відповідальним за здійс­нення нагляду за платіжними системами,

—   іншим департаментам адміністрацій їх центрального органу виконавчої влади, який відповідає за законодавство щодо нагляду за кредитними, фінансовими установами, компаніями, які надають послуги з інвесту­вання, страховими компаніями, та інспекторам, які діють від імені цих департаментів.

Це означає, що ніяка конфіденційна інформація, яку можуть отримувати компетентні органи під час виконання своїх обов'язків, не повинна розкрива­тися будь-якій іншій особі або органу37.

Для більш ефективного здійснення пруденційного нагляду за діяльністю кредитних установ та їх структурних підрозділів держави-члени можуть укла­дати угоди про співробітництво, які передбачають обмін інформацією, з компе­тентними органами третіх країн або з органами виконавчої влади третіх країн. Такий обмін інформацією повинен здійснюватися з метою належного виконан­ня цими органами своїх наглядових завдань.

Винятком може бути інформація у вигляді резюме або в узагальненій формі, щоб не можна було визначити окремі установи, без шкоди для окремих випадків, які регулюються кримінальним законодавством.

Компетентні органи можуть накладати штрафи або здійснювати заходи, спрямовані виключно на припинення виявлених порушень чи усунення при­чин таких порушень, щодо кредитних установ або тих, хто дійсно контролює діяльність кредитних установ, які порушують закони, підзаконні та адміністра­тивні акти стосовно нагляду або здійснення їх діяльності.

Рішення, які приймаються відповідно до законів, підзаконних та адмініст­ративних актів, прийнятих на виконання цієї Директиви, можуть бути оскар­жені в суді. Це правило застосовується також у випадках, якщо протягом шести місяців після надання відповідної заяви38 ліцензію не було видано.