Сфера застосування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 

Вторинне законодавство ЄС не містить розмежування за колом осіб, яким передбачається гарантування повернення депозитів.

Однак у механізмі гарантування повернення депозитів кредитними устано­вами держав-членів ЄС містяться цілком об'єктивні обмеження та винятки з огляду на характер коштів, розміщених на рахунках, беручи до уваги джерела отримання таких коштів, зокрема.

Так, не включаються до схем гарантування:

— депозити, розміщені іншими кредитними установами від свого імені і за свій рахунок;

—   будь-які Інструменти, що розглядаються як власні кошти кредитних уста­нов,

—   депозити, що виникли в результаті укладення угод, щодо яких у судово­му порядку було встановлено, що вони здійснювались з метою відми­вання грошей22

Директива про депозити передбачає можливість на національному рівні

—   встановлення нижчого ступеню гарантій, які надаються за офіційною схемою, або

—   повної відмови від забезпечення повернення коштів для певних катего­рій депозитів

Механізм гарантування

Участь кредитних установ у схемах гарантування є обов'язковою умовою їх діяльності Відповідно до положень Директиви про депозити держави-члени ЄС у випадках, коли кредитна установа належить до певної системи кредитних установ, можуть звільняти п від обов'язкової участі у такій схемі гарантування повернення депозитів

Крім того, що така система кредитних установ захищає власне кредитну установу та належним чином забезпечує її ліквідність І платоспроможність, а також пропонує вкладникам щонайменше рівний офіційній схемі гарантування ступінь захисту депозитів, до неї висувається перелік певних вимог (вичерп­ний), а саме

—   реальне Існування системи та й офіційне визнання,

—   відповідна п організація з урахуванням попередження ситуації, коли де­позити, розміщені в кредитних установах, що входять до й складу, є недоступними (та забезпечення наявності необхідних для цього ресурсів у її розпорядженні),

—   недопустимість ситуації, коли система захисту складається з гаранти, наданої кредитній установі самою державою-членом ЄС чи й органами місцевої або регіональної влади,

—   система має забезпечувати поінформованість вкладників щодо основних характеристик (доступність Інформації, необхідної для Ідентифікації схеми гарантування повернення депозитів (у даному випадку — альтернатив­ної), учасником якої є не тільки кредитна установа, а й й структурні підрозділи, умов гарантування депозитів, розміру та обсягу покриття)

Директива про депозити передбачає можливість Існування альтернативних схем гарантування повернення депозитів та їх лептимність порівняно з офіцій­ною схемою

Згідно з умовами Директиви про депозити відповідний орган, що видав кредитній установі ліцензію, має й відкликати у випадку, якщо остання не тіль­ки не виконує своїх кредитних зобов'язань, але й не спроможна укласти альтер­нативні гарантійні угоди, відповідно до яких вкладникам забезпечувалися б рі­вень та ступінь захисту, щонайменш еквівалентні офіційно визнаним схемам

2 Відповідно до Директиви Ради 91/308/ЄЕС щодо запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей (Сошісії вігєсііує 91/308/ЕЕС оГ 10 .Іипе 1991 оп ргеуепіюп оГІЬе цеє оГ ІЬе Гіпапсіаі зузіет ґог ІНе ригроїе оґ топеу 1аипо'епп§)