ВЕЛИКІ РИЗИКИ : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

ВЕЛИКІ РИЗИКИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Поняття великих ризиків17 у вторинному законодавстві ЄС регулюється:

Рекомендацією Комісії від 22 грудня 1986 щодо нагляду та контролю за великими ризиками кредитних установ18 (далі — Рекомендація про великі ри­зики);

Главою 3 Розділу 2 Частини V Директиви про кредитні установи.

Поняття ризиків означає деякі активи і позабалансові статті без застосуван­ня коефіцієнтів оцінки або ступенів ризику, передбачених цими положеннями; ризики по позабалансових статтях повинні бути розраховані згідно з одним із методів (підхід на основі оцінки за ринковою ціною або підхід «первісного ризику»19), без застосування коефіцієнтів оцінки для ризику контрагента; всі елементи, повністю покриті власними коштами, можуть бути виключені за зго­дою уповноважених органів з визначення ризику при умові, якщо такі власні кошти не включаються до розрахунків коефіцієнту платоспроможності та ін­ших коефіцієнтів по нагляду, передбачених цією Директивою, а також іншими актами Європейського Співтовариства; ризики не включають:

—   для валютних операцій — ризики, понесені під час звичайних розрахун­ків протягом 48 годин після здійснення платежу, або

—   для операцій з придбання або продажу цінних паперів — ризики, поне­сені під час звичайних розрахунків протягом п'яти робочих днів після здійснення платежу або передачі цінних паперів, залежно від тою, яка подія відбулась раніше.

Ризик кредитної установи стосовно клієнта або групи пов'язаних між собою клієнтів, між собою, вважається великим, коли його розмір дорівнює або пере­вищує 10% її власних коштів.

Кредитна установа повинна звітувати про кожен великий ризик уповнова­женим органам. Держави-члени повинні передбачити, щоб звітування здійсню­валося на їх розсуд згідно з одним із таких двох методів:

—   звітування про великі ризики принаймні раз на рік разом (одночасно з) із звітуванням протягом року про всі нові великі ризики та про будь-яке збільшення існуючих великих ризиків принаймні на 20% порівняно з даними попереднього звітування; або

—   звітування про всі великі ризики принаймні чотири рази на рік. Директива про кредитні установи встановлює перелік ризиків:

—   які звільняються від звітування та

—   періодичність звітності за якими може зменшуватися до двох разів на рік. Директива про кредитні установи встановлює обмеження щодо ризиків:

—   кредитна установа не повинна приймати ризик клієнтів або групи пов'я­заних між собою клієнтів, розмір якого перевищує 25% її власного капі­талу;

—   кредитна установа не повинна нести великі ризики, які в сумі переви­щують 800% її власного капіталу.

Але державами-членами можуть встановлюватися ще більш жорстокі обме­ження .

Кредитна установа повинна завжди дотримуватися обмежень щодо ризиків, викладених вище. Якщо у виключному випадку ризики перевищують ці обме­ження, про це має бути негайно повідомлені уповноважені органи, які можуть, якщо обставинами на це є достатні підстави, надати кредитній установі певний проміжок часу, протягом якого діяльність має бути приведена у відповідність з вимогами таких обмежень.

Але у певних випадках держави-члени можуть передбачати випадки звіль­нення від обмежень для певних категорій ризиків.