ЛІКВІДАЦІЯ КРЕДИТНИХ УСТАНОВ : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

ЛІКВІДАЦІЯ КРЕДИТНИХ УСТАНОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Під ліквідаційним процесом12 розуміють колективну процедуру, що відкри­вається та контролюється адміністративними або судовими органами держави-члена та має на меті проведення реалізації активів під наглядом таких органів, включаючи закінчення цього процесу компромісною угодою чи іншими подіб­ними заходами.

Ліквідація кредитних установ, які мають свій головний офіс на території Співтовариства

Тільки адміністративні або судові органи держави-члена походження мо­жуть розпочати ліквідацію кредитної установи, в тому числі її структурних під­розділів, заснованих в іншій державі-члені. Рішення про ліквідацію відповідно­го органу повинно визнаватися на всій території інших держав-членів.

При відкритті ліквідаційного процесу адміністративні або судові органи дер­жави-члена походження повинні негайно повідомити про це відповідні компе­тентні органи приймаючої держави-члена.

Ліквідаційний процес має проходити відповідно до законодавства держави-члена походження, якщо інше не передбачено Директивою стосовно заходів щодо відновлення платоспроможності та ліквідації. Зокрема в законодавстві держави-члена походження повинні визначатися:

—   активи, що включаються до ліквідаційної маси та режим майна кредит­ної установи, набутого після відкриття ліквідаційного процесу ;

—   відповідні повноваження кредитної установи та ліквідатора;

—   умови надання компенсації;

—   вплив ліквідаційного процесу на поточні контракти, в яких бере участь кредитна установа;

—   вплив ліквідаційного процесу на відносини з кредиторами;

—   вимоги до кредитної установи після відкриття ліквідаційного процесу ;

—   правила подання вимог;

—   правила прийому, та контролю за поданням вимог кредиторів;

—   умови або вплив процедури банкрутства;

—   права кредиторів після закриття процесу ліквідації;

—   порядок оплати витрат на процес ліквідації та деякі інші положення.

Для винесення рішення керівними органами кредитної установи про лікві­дацію повинна проводитися консультація з компетентними органами держави-члена походження. Така ліквідація не перешкоджає запровадженню заходів щодо відновлення платоспроможності або відкриттю ліквідаційного процесу.

Якщо ліквідація розпочинається через стан неплатоспроможності або не­вдалих заходів щодо відновлення платоспроможності кредитної установи, у неї може бути відкликано ліцензію.

Ліквідатор або адміністративний чи судовий орган повинен оголосити про відкриття ліквідації кредитної установи після винесення такого рішення. Вони повинні опублікувати витяг з рішення про ліквідацію в Офіційному Журналі Європейських Співтовариств та в двох національних газетах кожної приймаю­чої держави-члена.

Компетентні органи або ліквідатор повинні повідомити про відкриття лікві­даційного процесу відомих кредиторів. Всі кредитори мають право вимоги та під час ліквідації обов'язком ліквідатора є вчасне надання поточної інформації про процес ліквідації всім кредиторам.

Ліквідація кредитних установ, які мають свій головний офіс поза межами Співтовариства

Адміністративні або судові органи приймаючої держави-члена при відкритті ліквідаційного процесу структурного підрозділу кредитної особи, головний офіс якої знаходиться поза межами Співтовариства, повинні негайно повідомити про відкриття ліквідаційного процесу та про відкликання ліцензії відповідні компетентні органи інших приймаючих держав-членів, в яких засновані інші підрозділи цієї кредитної установи.