Поняття заходів щодо відновлення платоспроможності : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

Поняття заходів щодо відновлення платоспроможності

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Під заходами щодо відновлення платоспроможності9 розуміють заходи, спря­мовані на збереження та відновлення фінансової ситуації кредитної уртанови, в тому числі такі, що створюють загрозу призупинення платежів, призупинення примусових заходів або зменшення вимог. Такі заходи розглядаються в тій мірі, в якій вони можуть зачіпати права третіх осіб, що існували на момент виник­нення відносин.

Санація кредитних установ, які мають свій головний офіс на території Співтовариства

Органами, компетентними розпочати процес відновлення платоспромож­ності кредитної установи, включаючи її структурні, підрозділи, що здійснюють свою діяльність в іншій державі-члені, можуть бути виключно адміністративні або судові органи держави-члена походження. Крім того, такі заходи повинні запроваджуватися відповідно до законодавства держави-члена походження10.

Процедура застосування таких заходів регулюється законодавством держа­ви-члена походження".

При відкритті заходів щодо відновлення платоспроможності адміністратив­ні або судові органи держави-члена походження повинні негайно повідомити про це відповідні компетентні органи приймаючої держави-члена.

Якщо адміністративні або судові органи приймаючої держави-члена вважа­ють за доцільне застосувати один або декілька заходів щодо відновлення плато­спроможності, вони повинні проінформувати компетентні органи держави-члена походження.

Після відкриття заходів щодо відновлення платоспроможності адміністра­тор або інша уповноважена особа повинна опублікувати витяг з рішення про санацію в Офіційному Журналі Європейських Співтовариств та у двох націо­нальних газетах кожної приймаючої держави-члена. В цьому витязі повинна міститись така інформація:

— часові рамки для пред'явлення вимог;

— чітке встановлення дати закінчення строку пред'явлення вимог;

—  повна адреса компетентного органу або суду для пред'явлення вимог.

Компетентні органи або адміністратор повинні повідомити відомих креди­торів про відкриття заходів щодо відновлення платоспроможності. Проте заяв­ляти вимоги мають право всі кредитори.

Санація кредитних установ, які мають свій головний офіс поза межами Співтовариства.

Адміністративні або судові органи приймаючої держави-члена при відкритті заходів щодо відновлення платоспроможності по відношенню до структурного підрозділу кредитної особи, головний офіс якої знаходиться поза межами Спів-

'' Кеогдапігаїіоп теазигеї.

10  Крім спеціальних винятків, що передбачені в Директиві стосовно заходів щодо відновлення платоспроможності та ліквідації окремо.

11  Крім спеціальних виключень, що передбачені в Директиві стосовно заходів щодо віднов­лення платоспроможності та ліквідації окремо.

товариства, повинні негайно повідомити про це відповідні компетентні органи інших приймаючих держав-членів, у яких засновані інші підрозділи цієї креди­тної установи.