Видача ліцензії

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 

Розділ П Директиви про кредитні установи встановлює вимоги щодо отри­мання ліцензії на відкриття та подальше здійснення діяльності кредитними уста­новами. Такими вимогами є:

—   вимога достатності початкового капіталу5;

—   вимога достатності власних коштів6;

1  оігєсііує 2000/12/ЕС оґіпе Еигореап Рагііатепі апй оГІпе Соипсії оГ20 МагсЬ 2000 ге1аІт§ Іо ІЬе ІаКІп§ ир апсі ригзші оГІІІе Ьизтезз оґсгедії тзіііиіюпв.

2  ипс3ег1а1сіп§

1 ЕІЄСІГОП1С ГПОПеу ІПЗІІІиІЮПЗ.

4 оігєсііує 2000/46/ЕС оґіпе Еигореап Рагііатепі апй оГІЬе Соипсії оґ 18 8ерІетЬег 2000 оп Іпе Іа1сіп§ ир, ригзші оГапс! ргисЗепІІа! зирегуізіоп оГІЬе Ьизіпезз оґ еіесігопю топеу іпзіііиіюш.

3  Ітііаі саріїаі. '' о\уп Гипсіз

—   вимога щодо кваліфікації керівників;

—   вимога щодо місця розташування головного офісу;

—   вимога щодо розкриття інформації про особу власника (акціонера чи учасника);

—   інші вимоги.

•   Початковий капітал — він не повинен бути меншим 5 млн євро. Але винятками з цього правила можуть бути кредитні установи, початковий капітал яких не повинен бути меншим 1 млн євро. В директивах не міститься більш чітких формулювань стосовно такого винятку, але держави-члени в яких, влас­не, існують такі кредитні установи, повинні повідомити Комісію про причини використання ними відповідного виключення;

•   власні кошти. Хоча в самій директиві чітко встановлюється, що на мо­мент отримання ліцензії власні кошти кредитної установи не можуть бути мен­ше, ніж початковий капітал у розмірі 5 млн або 1 млн євро, держави-члени можуть надавати ліцензії кредитним установам, які існували до 1 січня 1993 року, власні кошти яких не досягали рівня, встановленого для початкового капіталу у розмірі 5 млн або 1 млн євро. У цьому випадку рівень власних коштів не повинен зменшуватися нижче найвищого рівня, який було досягнуто, почина­ючи з 22 грудня 1989 р;

•   управління кредитною установою повинно здійснюватися принаймні двома особами, які володіють достатньою діловою репутацією, достатнім досвідом для виконання таких обов'язків;

•   місце знаходження головного офісу. Держави-члени вимагають, щоб у відповідності з національним законодавством будь-яка кредитна установа, яка є юридичною особою, мала свій головний офіс у тій самій державі-члені, де знаходиться її юридична адреса. Щодо інших кредитних установ, то від них вимагається, щоб вони мали свій головний офіс в державі-члені, яка видала ліцензію або в якій вона дійсно здійснює свою діяльність;

•   акціонери та учасники. Уповноваженому органу повинна надаватися ін­формація про акціонерів та учасників кредитної установи, які беруть у ній істот­ну участь. При виявленні тісних зв'язків між кредитною установою та іншими фізичними або юридичними особами, уповноважені органи видають ліцензії тільки після того, як будуть впевнені, що такі зв'язки не перешкоджатимуть ефективному здійсненню їх наглядових функцій;

•   інше. Серед інших вимог слід відзначити те, що кредитна установа повин­на надати відповідним уповноваженим органам програму діяльності (рго§гатте оґорегаїіош), в якій має міститися інформація про види діяльності, які устано­ва планує здійснювати, та організаційну структуру. При винесенні рішення про видачу ліцензії уповноважений орган не повинен розглядати заявників з точки зору економічних потреб ринку.