ІНСТИТУТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФОНДОВОЇ БІРЖІ ТА ІНШИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В ЄС : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

ІНСТИТУТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФОНДОВОЇ БІРЖІ ТА ІНШИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В ЄС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Вторинне законодавство ЄС в сфері правового регулювання фондової біржі та інших форм організації ринку цінних паперів складається з 6 нормативних актів: 5 директив та 1 рекомендації.

Найважливішими з них є: Директива Ради 93/22/ЕЕС від 10 травня 1993 року щодо інвестиційних послуг у сфері цінних паперів, та Директива Ради 85/611/ЕЕС від 20 грудня 1985 року щодо узгодження законів, підзаконних та адміністрати­вних актів, стосовно підприємництва з спільного (колективного) інвестування в цінні папери (иСІТ8).

Директива Ради та Європейського Парламенту 2001/34/ЕС від 28 травня 2001 року щодо допуску цінних паперів до офіційного лістингу на фондових'бір­жах та щодо інформації, яка має бути оприлюднена щодо цих цінних паперів.

Директива Ради 89/298/ЕЕС від 17 квітня 1989 року щодо координації ви­мог до складання, перевірки та розповсюдження серед невизначеного кола осіб проспектів емісії цінних паперів, які піддягають вільному обігу.

Ці директиви регулюють основні інститути, які складають предмет цього дослідження. Інші нормативні акти мають на меті врегулювання одного певно­го інституту банківського права Співтовариства.

Проаналізувавши нормативну базу вторинного законодавства Європейсько­го союзу, можна виокремити три підгалузі:

—   вимоги до суб'єктів фондового ринку;

—   вимоги до первинного розміщення цінних паперів;

—   вимоги до трансакцій з цінними паперами.

В свою чергу вони складаються з 8 основних інститутів: вимоги до засну­вання осіб, що здійснюють діяльність на фондовому ринку на професійній ос­нові, та початку здійснення їх діяльності; вимоги до ліцензування органами держави; вимоги до ліцензування фондовими біржами; допуск до лістингу; про­ведення рекламних кампаній; принципи здійснення операцій з цінними папе­рами; умови здійснення операцій з цінними паперами; боротьба з інсайдерсь-кою торгівлею

Урегульованість інститутів правового регулювання фондової біржі та інших форм організації ринку цінних паперів в ЄС наведена в таблиці.

 

 

 

 

 

Підгалузі

Інститути

Нормативні акти ЄС

Вимоги до суб'єктів фон­дового ринку

Вимоги до заснування осіб, що здійснюють діяльність на фондовому ринку на професійній основі, та початку здійснення їх діяльності

93/22/ЕЕС; 85/611/ЕЕС

Вимоги до ліцензування органами держави

93/22/ЕЕС; 85/611/ЕЕС

Вимоги до ліцензування фондовими біржами

93/22/ЕЕС

Вимоги до первинного розміщення цінних паперів

Допуск до лістінгу

2001/34/ЕС

Проведення рекламних кампаній

89/298/ЕЕС

Вимоги до трансакцій з цінними паперами

Принципи здійснення операцій з цінними папе­рами

77/534/ЕЕС

Умови здійснення операцій з цінними паперами

93/22/ЕЕС; 85/611/ЕЕС; 2001/34/ЕС

Боротьба з інсайдерською торгівлею

89/592/ЕЕС