ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ОСНОВНИХ ІНСТИТУТІВ ПРАВА ЄС У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ІНСТИТУТИ БАНКІВСЬКОГО ПРАВА ЄС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 

Вторинне законодавство ЄС в сфері банківської справи складається з 14 нормативних актів: 1 регламент, 9 директив та 4 рекомендації. Особливе місце посідає Директива Європейського Парламенту та Ради 2000/12 від 20 березня 2000 року щодо започаткування діяльності кредитних установ та її ведення, яка є консолідованим варіантом низки директив. Ця директива регулює більшість з інститутів, які складають предмет цього дослідження. Інші нормативні акти мають за мету врегулювання одного певного інституту банківського права Спів­товариства.

Проаналізувавши нормативну базу вторинного законодавства Європейсько­го союзу, можна виокремити три підгалузі:

•   вимоги до кредитних установ;

•   вимоги до надання послуг;

•   нагляд за діяльністю кредитних інститутів.

В свою чергу вони складаються з дванадцяти основних інститутів: ліцензу­вання; заходи щодо відновлення платоспроможності (санація); ліквідація; стру­ктурні підрозділи; власні кошти; коефіцієнт платоспроможності; великі ризи­ки; банківські операції; вклади; перекази; належний нагляд та звітність.

Урегульованість інститутів банківського права ЄС наведена в таблиці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підгалузі

Інститути

Нормативні акти ЄС

Вимоги до кредитних інсти­тутів

Ліцензування

2000/12; 2000/46

Реорганізація, заходи щодо відновлення платоспромож­ності (санація)

2000/12; 2001/24

Ліквідація

2000/12; 2001/24

Структурні підрозділи

2000/12

Власні кошти

2000/12

Коефіцієнт платоспромож­ності

2000/12

Великі ризики

87/62/ЕЕС; 2000/12

Вимоги до надання послуг

Банківські операції

2000/12

Вклади

87/63; 94/19

Перекази

90/109; 97/5; 2560/2001

Нагляд за діяльністю кре­дитних інститутів

Належний нагляд

87/62; 2000/12; 2000/46

Звітність

86/635; 89/117; 2000/408

Також окремим інститутом банківського права ЄС можна назвати відноси­ни з третіми країнами. Вони не виділяються в окрему підгалузь, оскільки відно­сини з третіми країнами пронизують всі вище викладені підгалузі.