ДИРЕКТИВА РАДИ (89/298/ЕЕС) від 17 квітня 1989 року про координацію вимог стосовно створення, упорядкування та розподілу проспекту, який буде виданий під час пропозиції цінних паперів, що підлягають обігу, невизначеному колу осіб* : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

ДИРЕКТИВА РАДИ (89/298/ЕЕС) від 17 квітня 1989 року про координацію вимог стосовно створення, упорядкування та розподілу проспекту, який буде виданий під час пропозиції цінних паперів, що підлягають обігу, невизначеному колу осіб*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Економічного Спів­товариства, зокрема його статтю 54,

Беручи до уваги пропозицію Комісії1,

У співробітництві з Європейським Парламентом2,

Беручи до уваги висновок Економічного і Соціального Комітету3,

Беручи до уваги, що інвестиції в цінні папери, що підлягають обігу, як і будь-яка інша форма інвестицій, включають ризики; беручи до уваги, що за­хист інвесторів вимагає надати їм умови, щоб вони могли правильно оцінити такі ризики, для того, щоб бути спроможними прийняти рішення щодо інвес­тиції, володіючи знаннями про ці факти в повній мірі;

Беручи до уваги, що забезпечення повною, необхідною інформацією стосо­вно цінних паперів, що підлягають обігу, та емітентів таких цінних паперів сприяє захисту інвесторів;

Беручи до уваги, що, крім того, така інформація є ефективним засобом підвищення довіри до цінних паперів, що підлягають обігу, яка таким чином сприяє належному функціонуванню та розвитку ринків цінних паперів;

Беручи до уваги, що необхідно впроваджувати справжню інформаційну по­літику Співтовариства щодо цінних паперів, що підлягають обігу; беручи до уваги, що завдяки гарантіям, які пропонуються інвесторам та її впливу на нале­жне функціонування ринків цінних паперів, що підлягають обігу, така інфор­маційна політика здатна сприяти взаємопроникненню національних ринків цін­них паперів, що підлягають обігу, і цим самим сприяє створенню справжнього Європейського ринку цінних паперів;

Беручи до уваги, що Директива Ради 80/390/ЕЕС від 17 березня 1980 про координацію вимог стосовно створення, упорядкування та розподілу лістингу подробиць, який буде опублікований для допуску цінних паперів до офіційно­го лістингу фондової біржі4, з останніми змінами, внесеними Директивою 87/345/ЕЕС5, є важливим кроком в імплементації такої інформаційної політи­ки Співтовариства; беручи до уваги, що ця Директива координує інформацію, що буде надаватися після допуску цінних паперів до лістингу фондової біржі, щодо природи запропонованих цінних паперів та емітентів цих цінних паперів, щоб надати інвесторам можливість провести поінформовану оцінку активів та пасивів, фінансового стану, прибутків та втрат, і планів емітентів та прав, що додаються до таких цінних паперів;

Беручи до уваги, що така інформаційна політика також вимагає, щоб, якщо цінні папери, що підлягають обігу, пропонуються невизначеному колу осіб впе­рше у державі-члені, чи особисто, чи від імені емітента або третьої особи, чи потім вони вносяться до лістингу, чи ні, інвесторам повинен бути доступним проспект, який включає інформацію такого типу; беручи до уваги, що також необхідно координувати зміст цього проспекту, щоб досягти еквівалент мініма­льного захисту, який надається інвесторам у різних державах-членах:

Беручи до уваги, що до цих пір було неможливо дати загальне визначення терміну «публічна пропозиція» та всі її складові частини;

Беручи до уваги, що у випадках, коли публічна пропозиція стосується цін­них паперів, що підлягають обігу, які будуть внесені до офіційного лістингу на фондовій біржі, інформація, подібна до тієї, що вимагається Директивою 80/390/ЕЕС, будучи адаптованою до публічної пропозиції, повинна надавати­ся; беручи до уваги, що у випадках, де публічна пропозиція стосується цінних паперів, що підлягають обігу, які не будуть допускатися до офіційного лістингу фондової біржі, може вимагатися менш детальна інформація, щоб надмірно не обтяжувати малих та середніх емітентів; беручи до уваги, що у випадках, де публічна пропозиція стосується цінних паперів, що підлягають обігу, які пови­нні вноситися до офіційного лістингу фондової біржі, ступінь досягнутої коор­динації є такий, що проспект, схвалений компетентними органами держави-члена, може використовуватися для відкритих пропозицій тих самих цінних паперів в Іншій державі-члені на основі взаємного визнання; беручи до уваги, що взаємне визнання повинне також застосуватися у випадках, коли проспекти про публічні пропозиції відповідають основним стандартам, встановленим у Директиві 80/390/ЕЕС, та схвалені компетентними органами навіть за відсут­ності заявки про допуск до офіційного лістингу фондової біржі:

Беручи до уваги, що для гарантування повного досягнення мети цієї Дире­ктиви, необхідно включити в сферу дії цієї Директиви цінні папери, що підля­гають обігу, випущені компаніями або фірмами, які регулюються законодавст­вом третіх країн;

Беручи до уваги, що бажано забезпечити продовження за допомогою угод, укладених Співтовариством з третіми країнами, визнання проспектів із цих країн на взаємній основі:

ПРИЙНЯЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

Розділ І Загальні положення

Стаття 1

1.  Ця Директива застосовується щодо цінних паперів, що підлягають обігу, що вперше пропонуються невизначеному колу осіб в державі-члені, за умови, що ці цінні папери ще не зареєстровані на фондовій біржі, яка розташована чи діє в тій державі-члені.

2.  Коли публічна пропозиція невизначеному колу осіб стосується лише ча­стини цінних паперів, що підлягають обігу, одного випуску, держави-члени не вимагають публікації іншого проспекту, якщо друга частина згодом буде запро­понована невизначеному колу осіб.

Стаття 2

Ця Директива не застосовується: 1. щодо таких типів пропозиції:

803

(a)  коли цінні папери, що підлягають обігу, пропонуються особам у кон­тексті їх зайнятості, професії чи виду діяльності; та/або

(b) коли цінні папери, що підлягають обігу, пропонуються обмеженому колу осіб, та/або

(c)  коли продажна ціна всіх запропонованих цінних паперів, що підлягають обігу, не перевищує 40 000 ЕКЮ, та/або

(d)  коли можна придбати запропоновані цінні папери, що підлягають обігу, тільки за компенсацію, щонайменше 40 000 ЕКЮ на інвестора;

2. щодо таких типів цінних паперів, що підлягають обігу,:

(a)  цінних паперів, що підлягають обігу, запропонованих в індивідуальній вартості, щонайменше 40 000 ЕКЮ;

(b)  сертифікатів, випущених інститутами спільного інвестування, крім ін­ститутів закритого типу;

(c)  цінних паперів, що підлягають обігу, випущених державою чи одним із регіональних або місцевих органів, чи міжнародними публічними орга­нами, членами яких є одна чи більше держав-членів;

(d)  цінних паперів, що підлягають обігу, запропонованих у зв'язку з пропо­зицією об'єднання;

(e)  цінних паперів, що підлягають обігу, запропонованих у зв'язку із злит­тям суб'єктів підприємницької діяльності;

(f)  акцій, розподілених безкоштовно їх власникам;

(g)  акцій чи цінних паперів, що підлягають обігу, еквівалентних акціям, що були запропоновані в обмін на акції в тій самій компанії, якщо пропози­ція таких нових цінних паперів не приводить до загального збільшення капіталу компанії, що випустила акції;

(h) цінних паперів, що підлягають обігу, запропонованих їх роботодавцем або дочірнім суб'єктом підприємницької діяльності для обслуговування колишніх працівників;

(і) цінних паперів, що підлягають обігу, отриманих в результаті обміну кон­вертованих боргових цінних паперів або при здійсненні прав, наданих варантами, або щодо акцій, запропонованих в обмін на обмінювані бор­гові цінні папери, за умови, що проспект відкритої пропозиції, або ліс-тинг подробиць, який стосується цих конвертованих чи обмінюваних боргових цінних паперів чи цих варантів, були опубліковані в цій самій державі-члені;

(j) цінних паперів, що підлягають обігу, виданих асоціаціями з правовим статусом чи неприбутковими організаціями, визнаними державою з ме­тою застосування ними засобів, необхідних для досягнення їх безкорис­них цілей;

(k) акцій чи цінних паперів, що підлягають обігу, еквівалентних акціям, володіння якими дає право власнику або користуватися послугами, які надаються такими організаціями, як «будівельні товариства», «Credits Populaires», «Genossenschaftsbanken», «Промислові та Товариства Взає­модопомоги», або стати членом такої організації;

(1) європейських цінних паперів, що не підлягають широкій рекламній ка­мпанії чи агітації.

Стаття З

Для цілей цієї Директиви:

(а) «інститути спільного інвестування, крім інститутів закритого типу» — це пайові трасти та інвестиційні компанії:

—   завданням яких є колективне інвестування капіталу отриманого з надходжень від невизначеного кола осіб, і яке здійснюється за прин­ципом диверсифікації ризику; та

—   акції яких, за вимогою власників викуповуються та погашаються прямо чи опосередковано за рахунок активів компанії. Дії, що здійснюють компанією, з метою гарантування, того, щоб вартість акцій на фон­довій біржі суттєво не відрізнялась від тієї чистої вартості акцій, по­винні розглядатись як еквівалент для такої викупівлі чи погашення.

(b)  «сертифікати інституту спільного інвестування» це цінні папери, що під­лягають обігу, випущені інститутом спільного інвестування, які предста­вляють права учасників такого інституту на активи інституту.

(c)  «емітенти» це компанії та інші юридичні особи та будь-які суб'єкти під­приємницької діяльності, цінні папери, що підлягають, обігу яких про­понуються не визначеному колу осіб.

(d)  «кредитна установа» — це суб'єкт підприємницької діяльності, діяль­ність якого полягає в отриманні депозитів або інших коштів, внесених на зворотній основі, та видачі кредитів з власних активів, включаючи кредитні установи передбачені статтею 2 директиви 77/780/ЕЕС6 з остан­німи змінами, внесеними директивою 86/524/ЕЕС7;

(e) «цінні папери, що підлягають обігу» — акції компаній та інші цінні папе­ри, еквівалентні до акцій компанії що підлягають обігу, боргові цінні папери, які мають строк платежу принаймні один рік, та інші цінні па­пери, що підлягають обігу еквівалентні борговим зобов'язанням, та будь-які інші цінні папери, що підлягають обігу та які дають право на при­дбання будь-яких таких цінних паперів шляхом підписки або обміну

(f)   «Євро цінні папери» означають цінні папери, що підлягають обігу, які:

—   підписка на які та розповсюдження має здійснюється синдикатом, головні офіси яких складаються принаймні з двох учасників, юриди­чні адреси яких зареєстровані в різних державах, та

—   пропонуються у значному масштабі у одній або більше держав, ін­ших ніж та, де знаходиться зареєстрований офіс емітента, та

—   на які можна оформити підписку або їх придбати тільки через кре­дитну установу або іншу фінансову установу.

Стаття 4

Держави-члени гарантують, що будь-яку пропозицію щодо цінних паперів, що підлягають обігу, невизначеному колу осіб на їх території буде опубліковано у проспекті особою, що робить пропозицію.

Стаття 5

Держави-члени можуть передбачати часткове або повне звільнення від зо­бов'язання видавати проспект у випадку, коли цінними паперами, що підляга­ють обігу, які пропонуються невизначеному колу осіб, є:

(а) боргові цінні папери або інші цінні папери, що підлягають обігу, еквіва­лентні борговим цінним паперам, випущеним безперервним чи повто­рюваним способом кредитними установами чи іншими фінансовими уста­новами, еквівалентними кредитним установам, які регулярно публікують свою річну звітність, та які, в рамках Співтовариства, встановлені та регулюються спеціальним законом або відповідно до такого закону, чи підлягають державному нагляду, призначеному захищати заощадження;

(b)  боргові цінні папери чи інші цінні папери, що підлягають обігу, еквіва­лентні борговим цінним паперам, випущеним компаніями чи іншими юридичними особами, що є національними по відношенню до держави-члена, та які:

—   здійснюючи свою діяльність, отримують вигоду від державних моно­полій, та

—   засновані та регулюються спеціальним законом або відповідно до такого закону, або чиї позички повністю та безповоротно гарантова­ні державою-членом чи одним з регіональних або місцевих органів держави-члена;

(c)  боргові цінні папери, випущені юридичними особами, крім тих компа­ній, які є національними по відношенню до держави-члена, та

—   засновані спеціальним законом, та

—   чия діяльність регулюється цим законом та полягає лише в

(і) зборі коштів під державним наглядом через випуск боргових цінних паперів; та

(іі) фінансуванні виробництва за допомогою ресурсів, що вони зібрали, та ресурсів, наданих державою-членом, та/чи придбання пакету ак­цій у такому виробництві, та

—   боргові цінні папери яких, з метою допуску до офіційного лістингу, вважаються відповідно до національного закону борговими цінними паперами, що випущені чи гарантовані державою.

Стаття 6

Якщо повний проспект був виданий у державі-члені протягом останніх 12 місяців, наступний проспект, складений тим же самим емітентом у гій самій державі, але щодо різних цінних паперів, що підлягають обігу, може містити тільки ті зміни, що ймовірно впливають на вартість цінних паперів, що відбу­лися після публікації повного проспекту. Проте, цей проспект може бути до­ступним тільки у супроводі повного проспекту, якого він стосується, чи з поси­ланням на нього.

Розділ II

Зміст та заходи щодо упорядкування та розподілу проспекту

про цінні папери, що підлягають обігу, стосовно яких домагаються дозволу

до офіційного лістингу фондової біржі

Стаття 7

Якщо публічна пропозиція стосується цінних паперів, що підлягають обігу, щодо яких на час пропозиції домагаються допуску до офіційного лістингу на фондовій біржі, розташованій або діючій в тій же самій державі-члені, зміст проспекту та порядок його упорядкування та розподілу будуть визначені відпо­відно до Директиви 80/390/ЕЕС, при умові відповідних адаптацій до умов пуб­лічної пропозиції.

Стаття 8

1. Якщо публічна пропозиція проводиться в одній державі-члені І домага­ються допуску до офіційного лістингу на фондовій біржі, розміщеній в Іншій державі-члені, особа, що робить публічну пропозицію має можливість у державі-члені, в якій повинна бути зроблена публічна пропозиція, скласти проспект, зміст та порядок упорядкування та розподілу якого, при умові відповідних ада­птацій до умов відкритої пропозиції, визначаються відповідно до Директиви 80/390/ЕЕС.

2. Пункт 1 застосовується тільки в тих державах-членах, які взагалі забезпе­чують попереднє упорядкування проспектів відкритої пропозиції.

Стаття 9

Проспект повинен бути опублікований або доступний невизначеному колу осіб не пізніше того часу, коли зроблена пропозиція невизначеному колу осіб.

Стаття 10

1. Якщо проспект опублікований чи буде опублікований згідно зі статтею '/ або 8, компетентні органи заздалегідь отримують рекламні оголошення, повід­омлення, плакати і документи, що повідомляють про відкриту пропозицію. Вищезазначені документи повинні зазначати, що існує проспект, та вказати, де проспект опублікований.

2. Якщо держави-члени надають дозвіл на поширення документів, вказаних у пункті 1, до появи проспекту, ці документи повинні зазначати, що проспект буде опублікований та вказати, де представники широких мас можуть його оде­ржати.

3.  Проспект повинен бути виданий або:

—   через розміщення в одній або більше газет, що поширюються по всій державі-члені, в якій зроблена публічна пропозиція, або

—   у формі брошури, доступній безкоштовно невизначеному колу осіб у державі-члені, в якій зроблена публічна пропозиція, і в зареєстрова­ному офісі особи, що робить відкриту пропозицію та в офісах фінан­сових організацій, що будуть діяти як агенти останніх по платежах у державі-члені, де зроблена пропозиція.

4.  Крім того, або повний проспект або повідомлення, де проспект був вида­ний, і де його можна отримати населенням, повинні бути включені до публіка­ції, визначеної державою-членом, в якій робиться відкрита пропозиція.

Розділ III

Зміст та заходи для поширення проспекту про цінні папери,

що підлягають обігу, щодо яких не домагаються допуску

до офіційного лістингу фондової біржі

Стаття 11

1. Якщо публічна пропозиція стосується цінних паперів, що підлягають обі­гу, крім тих, що вказані у статтях 7 і 8, проспект повинен містити інформацію, яка, відповідно до особливої природи емітента та цінних паперів, що підляга­ють обігу, запропонованих невизначеному колу осіб, є необхідна, щоб надати інвесторам можливість здійснити поінформовану оцінку активів та пасивів, фі­нансового стану, прибутків та втрат та планів емітента, а також прав, що дода­ються до таких цінних паперів.

2.  Щоб виконати зобов'язання, вказане в пункті 1, проспект, за умови мож­ливості звільнення, передбачених у статтях 5 і 13, включає по можливості легко аналізовану та детальну форму, принаймні нижчезазначеної інформації:

 (a)  відповідальні за проспект (імена, функції та їх заяви про те, що інфор­мація, наведена у проспекті, відповідає фактам, та що в проспекті не зроблено ніяких упущень, що ймовірно можуть вплинути на його зміст);

(b)  що робиться пропозиція для широких мас та пропонуються цінні папе­ри, що підлягають обігу (природа цінних паперів, що пропонуються, обсяг та мета емісії, кількість випущених цінних паперів і права, що до них додаються; прибутковий податок, утриманий на самому початку; період, протягом якого пропозиція є відкритою; дата, з якої починає діяти право на дивіденди чи відсотки; особи, які підписують або гаран­тують пропозицію; будь-які обмеження на вільну передачу цінних папе­рів, що пропонуються, та ринків, на яких ними можуть торгувати; уста­нови, що діють як агенти по платежах; якщо відомо, ціна, по якій пропонуються цінні папери, або також, якщо національні правила це передбачають, порядок та графік встановлення ціни, якщо вона не відо­ма, коли проспект складається; методи платежу; порядок реалізації будь-якого переважного права на покупку та методи і часові рамки для доста­вки цінних паперів);

(c)  емітент (назва, зареєстрований офіс; дата реєстрації, законодавство, що застосовується до емітента, та юридична форма емітента, його об'єкти, зазначення регістра і відповідного вхідного номера) та його капітал (обсяг акціонерного капіталу, випущеного по підписці, номер і головні подро­биці про цінні папери, з яких складається капітал, та будь-яка частина капіталу, яку ще потрібно виплатити; кількість будь-яких конвертова­них боргових цінних паперів, обмінювані боргові цінні папери або бор­гові цінні папери з варантами та порядок конверсії, обміну або підпис­ки; де необхідно, група суб'єктів підприємницької діяльності, до яких належить емітент; у випадку з акціями повинна бути представлена така додаткова інформація: будь-які акції, які не представляють капітал, об­сяг дозволеного до випуску акціонерного капіталу та тривалість такого дозволу; якщо відомо, вказати акціонерів, які безпосередньо чи опосе­редковано відіграють або можуть відігравати вирішальну роль в управ­лінні емітента);

(d)  основні види діяльності емітента (опис його основних видів діяльності і, якщо необхідно, будь-які виняткові фактори, що вплинули на його дія­льність; будь-яка залежність від патентів, ліцензій або контрактів, якщо вони мають основне значення; інформація стосовно діючих Інвестицій, якщо вони значні; будь-які судові процедури, що мають важливий вплив на фінансовий стан емітента);

(e)  активи і пасиви емітента, фінансовий стан та прибутки і втрати (власні рахунки і, де необхідно, зведені рахунки; якщо емітент готує тільки зве­дені річні рахунки/звіти, він включає їх у проспект; якщо емітент готує і власний, і зведені рахунки, він включає їх обидва в проспект; проте, емітент може включати тільки один із них, за умови, що рахунки, які не включені, не надають будь-якої важливої додаткової інформації); промі­жні рахунки, якщо вони були опубліковані після закінчення попере­днього фінансового року; ім'я особи, відповідальної за аудит рахунків; якщо ця особа підтвердила їх або відхилила аудиторський звіт, цей факт потрібно зазначити і вказати причини;

(g) адміністрація, управління та нагляд емітента (Імена, адреси, функції; у випадку пропозиції невизначеному колу осіб акцій в товариства з обмеженою відповідальністю, винагорода членів адміністративних, управ­лінських та наглядових органів емітента);

(h) до тієї міри, наскільки така інформація має великий вплив на будь-яку оцінку, яка можлива щодо емітента, останні досягнення в його діяльно­сті та перспективи (останні найважливіші напрямки щодо розвитку дія­льності емітента після закінчення попереднього фінансового року, ін­формація щодо планів емітента, принаймні, на поточний фінансовий рік).

3.  Коли публічна пропозиція стосується боргових цінних паперів, гаранто­ваних однією або більше юридичними особами, інформація, вказана в пункті 2 від (Ь) до (g), також повинна надаватися стосовно поручителя або поручителів.

4.  Якщо публічна пропозиція стосується конвертованих боргових цінних паперів, обмінюваних боргових цінних паперів або боргових цінних паперів з варантами або самих варантів, також повинна бути надана інформація щодо природи акцій або боргових цінних паперів, яким вони надають право, й умови та порядок конверсії, обміну або підписки. Коли емітент акцій або боргових цінних паперів не є емітентом боргових цінних паперів або варантів, повинна також надаватися інформація, визначена в пункті 2 від (Ь) до (g), щодо емітента акцій або боргових цінних паперів.

5.  Якщо період існування емітента менший ніж будь-який період, зазначе­ний в пункті 2, інформація повинна надаватися тільки за період існування емі­тента.

6. Якщо деяка інформація, вказана в пункті 2, не відповідає сфері діяльності емітента або його юридичній формі, або запропонованим цінним паперам, що підлягають обігу, необхідно підготувати проспект, що надає еквівалентну інфо­рмацію.

7.  Коли акції емітента пропонуються акціонерам на підставі переважного права на покупку акцій у випадку їх допуску до торгів на фондовому ринку, дер­жави-члени чи органи, призначені ними, можуть дозволити не подавати деяку інформацію, вказану в пункті 2 (d), (е) і (f), за умови, що інвестори вже володі­ють останньою інформацією про емітента, яка еквівалентна тій, що вимагаєть­ся Розділом III в результаті вимог щодо розкриття інформації фондової біржі.

8.  Коли якийсь вид акцій був допущений до торгів на фондовому ринку, держави-члени або органи, призначені ними, можуть дозволити часткове або повне звільнення від зобов'язання видавати проспект, якщо кількість або оці­нена ринкова вартість, або номінальна вартість чи, у разі відсутності номіналь­ної вартості, підрахунок номіналу запропонованих акцій становить менше ніж 10 відсотків кількості або відповідної вартості акцій того ж самого виду, що вже допущений до торгів, за умови, що інвестори, які вже володіють останньою інформацією про емітента, яка еквівалентна тій, що вимагається Розділом III в результаті вимог щодо розкриття інформації фондової біржі.

Стаття 12

1.  Проте, держави-члени можуть передбачити, що особа, яка здійснює від­криту пропозицію, має можливість складати проспект, зміст якого, при умові відповідних адаптацій до умов публічної пропозиції, буде визначений згідно з Директивою 80/390/ЕЕС.

2.  Попереднє упорядкування проспекту, як вказано в пункті 1, повинне проводитися органами, призначеними державами-членами, навіть за відсутно­сті заявки на допуск до офіційного лістингу фондової біржі.

Стаття 13

1. Держави-члени або органи, призначені ними, можуть дозволити упущен­ня з проспекту, як вказано у статті 11, певної інформації, передбаченої цією Директивою:

(a)  якщо ця інформація має тільки незначне значення та навряд чи може вплинути на оцінку активів та пасивів емітента, фінансового стану, при­бутків і втрат та планів; або

(b)  якщо розкриття цієї інформації буде суперечити суспільному інтересу або серйозно зашкодить емітенту, за умови, що, в останньому випадку, упущення навряд чи ввело в оману громадськість щодо фактів та обста­вин, важливих для оцінки цінних паперів, що підлягають обігу.

2. Якщо ініціатор пропозиції не є ні емітентом, ні третьою стороною, що діє від імені емітента, держави-члени або органи, призначені ними, можуть дозво­лити упущення з проспекту певної інформації, якою б за звичайних умов ініці­атор не володів.

3.  Держави-члени або органи, призначені ними, можуть передбачити част­кове або повне звільнення від зобов'язання видавати проспект, якщо інформа­ція, яку повинні надавати ті, що роблять пропозицію, вимагається законом, постановою чи правилами, встановленими органами, уповноваженими націо­нальним законодавством діяти таким чином, є доступною інвесторам не пізні­ше часу, коли проспект повинен бути або повинен був бути виданий, або досту­пний невизначеному колу осіб, відповідно до цієї Директиви, у формі документів, що надають інформацію, принаймні еквівалентну до тієї, що вимагається Роз­ділом III.

Стаття 14

Проспект повинен бути переданий до його публікації органам, призначе­ним для цієї цілі в кожній державі-члені, в якій цінні папери, що підлягають обігу, пропонуються невизначеному колу осіб вперше.

Стаття 15

Проспект повинен бути виданий або представлений невизначеному колу осіб у державі-члені, де робиться пропозиція невизначеному колу осіб, відпові­дно до порядку, встановленого цією державою-членом.

Стаття 16

Проспект повинен бути виданий або доступний невизначеному колу осіб не пізніше того часу, коли зроблена пропозиція невизначеному колу осіб.

Стаття 17

1. Якщо проспект, що відповідає статті 11 або 12, вже опублікований чи буде опублікований, рекламні оголошення, повідомлення, плакати і докумен­ти, що повідомляють про відкриту пропозицію, поширені або зроблені доступ­ними представникам широких мас особою, яка робить відкриту пропозицію, передаються заздалегідь органам, призначеним відповідно до статті 14, якщо такі органи здійснюють попереднє упорядкування проспектів щодо відкритої пропозиції. В такому випадку, останні визначають чи відповідні документи потрібно перевіряти до опублікування. Такі документи повинні вказати, що проспект існує, та повідомити, де проспект опублікований.

2. Якшо держави-член й надають дозвіл на поширення документів, вказаних у пункті 1, до того, як проспект стане доступний, ці документи повинні зазна­чити, що проспект буде опублікований та вказати, де представники широких мас можуть його одержати.

Стаття 18

Будь-який значний новий чинник або значна неточність в проспекті, що можуть вплинути на оцінку цінних паперів, що підлягають обігу, які виникають або зареєстровані між публікацією проспекту та повним завершенням відкритоі пропозиції, повинні бути вказані чи виправлені у додатку до проспекту, що буде опублікований або доступний невизначеному колу осіб відповідно до, при­наймні, тих самих заходів, які застосовувалися при поширенні першого про­спекту, або відповідно до порядку, встановленого державами-членами, чи орга­нами, призначеними ними.

Розділ IV Співробітництво між державами-членами

Стаття 19

Держави-члени призначають органи, що можуть бути тими самими, що вка­зані у статті 14, які співробітничають один з одним для цілей належного засто­сування цієї Директиви, та прикладають всіх зусиль в рамках їх зобов'язань для обміну всією інформацією, необхідною для цієї мети. Держави-члени повідом­ляють Комісію про органи, призначені таким чином. Комісія передає цю інфо­рмацію іншим державам-членам.

Держави-члени гарантують, що призначені органи мають повноваження, що вимагаються для виконання свого завдання.

Стаття 20

1.  Якщо відкриті пропозиції щодо одних і тих самих цінних паперів, що підлягають обігу, робляться одночасно або з короткими інтервалами між ними у двох або більше державах-членах, та коли проспект щодо відкритої пропози­ції складений згідно зі статтями 7, 8 або 12, органи, що компетентні затверджу­вати проспект, повинні бути з тієї держави-члена, у якій емітент має зареєстро­ваний офіс, якщо публічна пропозиція або будь-яка заявка на допуск до офіційного лістингу на фондовій біржі зроблені у цій державі-члені.

2.  Проте, якщо держава-член, вказана в пункті 1, взагалі не передбачає по­переднє упорядкування проспекту щодо відкритої пропозиції, та якщо тільки публічна пропозиція або заявка на допуск до лістингу зроблена в цій державі-члені, а також в будь-яких інших випадках, особа, що робить відкриту пропози­цію, повинна вибрати наглядовий орган з тих органів у державах-членах, в яких зроблена публічна пропозиція, та які передбачають взагалі попереднє упоряд­кування проспектів щодо публічної пропозиції.

РОЗДІЛ V Взаємне визнання

Стаття 21

1. Якшо проспект схвалено відповідно до статті 20, проспект повинен, з пе­рекладом у разі потреби, бути визнаний відповідним або повинен вважатися та-

811

ким, що відповідає законодавству інших держав-членів, в яких одночасно або з короткими інтервалами між ними пропонуються невизначеному колу осіб ті самі цінні папери, що підлягають обігу, не підлягаючи будь-якій формі затверджен­ня там, і без можливості з боку держави-члени вимагати включення додаткової Інформації до проспекту. Проте, ці держави-члени можуть вимагати, щоб про­спект включав інформацію, характерну для ринку країни, в якій зроблена пуб­лічна пропозиція, стосовно, зокрема, системи податку на прибуток, фінансових оріанізацій, найнятих, щоб діяти як агенти по платежах, для емітента в цій кра­їні, та спосіб, з допомогою якого публікуються повідомлення інвесторам.

2.  Проспект, схвалений компетентними органами в значенні статті 24а Ди­рективи 80/390/ЕЕС, повинен бути визнаний відповідним, або вважатися та­ким, що відповідає законодавству іншої держави-члена, в якій зроблена публі­чна пропозиція, навіть якщо відповідно до цієї Директиви було дозволене часткове звільнення чи часткова відміна, за умови, однак, що:

(a)  часткове звільнення або часткова відміна відповідно є того типу, що визнається в правилах іншої відповідної держави-члена; і

(b)  обставини, що обґрунтовують часткове звільнення або часткову відміну також існують в іншій відповідній державі-члені.

Навіть якщо умови, визначені в (а) і (Ь) першого підпункту не виконуються, відповідна держава-член може вважати проспект, схвалений компетентними органами в значенні статті 20, таким, що відповідає її законодавству.

3.  Особа, що робить відкриту пропозицію, передає органам, призначеним Іншими державами-членами, в яких буде зроблена публічна пропозиція, про­спект, який вона збирається використовувати в тій державі. Цей проспект пови­нний бути тим самим, що і проспект, схвалений органом, вказаним у статті 20.

4.  Держави-члени можуть обмежити застосування цієї статті до проспектів щодо цінних паперів, що підлягають обігу, емітентів, які мають зареєстрований офіс у будь-якій державі-члені.

Розділ VI Співробітництво

Стаття 22

1.  Компетентні органи співпрацюють, якщо це необхідно для цілей вико­нання своїх обов'язків, та обмінюються інформацією, яка вимагається з цією метою.

2. Якщо публічна пропозиція щодо цінних паперів, що підлягають обігу, які дають право участі в капіталі суб'єкта підприємницької діяльності, чи то негай­но чи по завершенню строку платежу, робиться в одній або більше державах-членах, крім тих, де розташований зареєстрований офіс емітента акцій, якому ці цінні папери надають право, в той час як акції цього емітента вже були допущені до офіційного лістингу в тій державі-члені, компетентні органи дер­жави-члена, де здійснюється пропозиція, можуть діяти тільки після консульта­цій з компетентними органами держави-члена, у якій розташований зареєстро­ваний офіс емітента відповідних акцій, у випадках, якщо упорядковується проспект відкритої пропозиції.

Стаття 23

1.  Держави-члени передбачають, що весь персонал, на той час чи раніше найнятий органами, що вказані у статті 20, зобов'язані зберігати професійну таємницю. Це означає, що вони не можуть ні в якому разі розголошувати будь-яку конфіденційну інформацію, отриману в ході виконання своїх професійних обов'язків будь-якій особі або органу, за винятком положень, встановлених законодавством.

2.  Пункт 1 не перешкоджає різним органам держав-членів, вказаних у статті 20, передавати інформацію, як передбачено в цій Директиві. Інформація, таким чином, обмінена, охоплюється обов'язком зберігати професійну таємницю сто­совно осіб, на той час чи раніше найнятих органом, що отримує таку інформа­цію.

3.  Без шкоди для випадків, що охоплюються кримінальним правом, органи, про які йдеться в статті 20, які отримують інформацію згідно з статтею 21, мо­жуть використовувати її лише для виконання своїх функцій, або в контексті ад­міністративних або судових процедур, пов'язаних із виконанням цих функцій.

Розділ VII Переговори з країнами, які не є членами

Стаття 24

Співтовариство може за допомогою угод з однією або більше країнами, що не є членами, укладеними відповідно до Договору, визнавати проспекти щодо відкритих пропозицій, які складені та упорядковані згідно з правилами відпові­дної країни чи країн, що не є членами, на виконання вимог цієї Директиви, на основі взаємності, за умови, що відповідні правила надають інвесторам захист, еквівалентний тому, що надається цією Директивою, навіть якщо ці правила відрізняються від положень цієї Директиви.

Розділ VIII Комітет по зв'язках

Стаття 25

1.  Функціями комітету по зв'язках, створеного згідно статті 20 Директиви Ради 79/279/ЕЕС від 5 березня 1979 про координацію умов допуску цінних паперів, що підлягають обігу, до офіційного лістингу фондової біржі (8), з остан­німи змінами, внесеними Директивою 82/148/ЕЕС (9), також виконує такі фу­нкції:

(a)  не порушуючи статті 169 і 170 Договору, сприяти гармонізованій імпле­ментації цієї Директиви через регулярні консультації з будь-яких прак­тичних проблем, що виникають під час цієї імплементації, обмін думка­ми з приводу яких вважається корисними;

(b)  сприяти консультаціям між державами-членами щодо будь-яких допов­нень або удосконалень до проспектів, які вони мають право вимагати чи рекомендувати на національному рівні;

(c)  повідомляти Комісію, у разі потреби, про будь-які доповнення та зміни, які необхідно зробити до цієї Директиви;

2. До функцій комітету по зв'язках не входить оцінка рішень по суті, прийн­ятих в окремих випадках.

813

Розділ IX Заключні положення

Стаття 26

1. Держави-члени вживають всіх необхідних заходів для відповідності з цією Директивою до 17 квітня 1989 року. Вони відразу повідомляють Комісію про це.

2. Держави-члени передають Комісії тексти основних положень національ­ного законодавства, що вони приймають в сфері, що охоплюється цією Дирек­тивою.

Стаття 27

Ця Директиви адресована державам-членам.

Вчинено в Люксембурзі, 17 квітня 1989 року.

За Раду

Президент                                            С. СОЛЧАҐА КАТАЛАН