ДИРЕКТИВА РАДИ 91/675/ЕЕС від 19 грудня 1991 щодо утворення Комітету з питань страхування* : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

ДИРЕКТИВА РАДИ 91/675/ЕЕС від 19 грудня 1991 щодо утворення Комітету з питань страхування*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Економічного Спів­товариства і, зокрема, третє речення Статті 57 (2) Договору,

Беручи до уваги пропозицію від Комісії1,

У співпраці з Європейським Парламентом2,

Беручи до уваги висновок Економічного і Соціального комітету3,

Враховуючи, що Рада надає Комісії повноваження щодо імплементації пра­вил, встановлених Радою;

Враховуючи, що заходи з імплементації є необхідними для застосування директив Ради щодо страхування життя та страхування, іншого, ніж страхуван­ня життя; враховуючи, що, час від часу, для врахування розвитку страхового сектору, може бути потрібна технічна адаптація; враховуючи, що доцільно, щоб ці заходи здійснювалися відповідно до процедури, викладеної у статті 2, проце­дура III, варіант (Ь), рішення Ради № 87/373/ЕЕС від 13 липня 1987 року, що встановлює процедури щодо реалізації повноважень по імплементації, покла­дених на Комісію4;

Враховуючи, що з цією метою необхідно створити Комітет з питань страху­вання;

Враховуючи, що створення Комітету з питань страхування не виключає інші форми співпраці між органами влади, які здійснюють нагляд за започаткуван-ням та веденням діяльності страхових компаній, та, зокрема, співпраці в рамках Наради Наглядових Органів з питань Страхування, яка, зокрема, відповідає за підготовку проектів протоколів щодо імплементації директив Співтовариства; враховуючи, що тісна співпраця між Комітетом та Нарадою буде надзвичайно корисною;

Враховуючи, що вивчення проблем, що виникають у сфері страхування, іншого ніж страхування життя, та страхування життя, робить бажаною співпра­цю між компетентними органами та Комісією; вважається доцільним покласти це завдання на Комітет з питань страхування; враховуючи, що, крім того, слід забезпечити, щоб належна координація діяльності цього Комітету з органами інших комітетів подібного типу була визначена актами Співтовариства,

ПРИЙНЯЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

Стаття 1

1.  Комісії має надаватись допомога комітетом за назвою «Комітет з питань страхування», далі — Комітет, що складається з представників держав-членів, і очолюється представником Комісії.

2.  Комітет затверджує свій регламент.

-0033.

Стаття 2

1.  У випадках, коли Рада, в актах, які вона приймає в сфері прямого страху­вання, іншого ніж страхування життя, та прямого страхування життя, надає Комісії повноваження з метою застосування правил, нею встановлених, — за­стосовується процедура, викладена у пункті 2.

2.  Представник Комісії подає Комітету проект заходів, які будуть здійсню­ватися. Комітет надає свій висновок щодо проекту у строк, який голова може встановити у відповідності до невідкладності справи. У випадках, коли Рада має прийняти рішення за проектом, поданим Комісією, такий висновок має бути прийнятий більшістю, як визначено статтею 148 (2) Договору. Голоси предста­вників держав-членів у Комітеті підраховуються у спосіб, визначений у цій статті. Голова не бере участь у голосуванні.

Комісія затверджує передбачені заходи, якщо вони відповідають висновку Комітету.

Якщо передбачені заходи не відповідають висновку Комітету або, якщо ви­сновок не зроблено, Комісія без затримки передає до Ради пропозицію стосов­но заходів, які мають бути вжиті. Рада приймає рішення кваліфікованою біль­шістю.

Якщо, після закінчення трьохмісячного строку з дати звернення до Ради, Рада не прийняла рішення, запропоновані заходи затверджуються Комісією, за винятком випадків, коли Комісія простою більшістю відхилила вказані заходи.

Стаття З

1.  Комітет вивчає будь-які питання, що стосуються застосування положень Співтовариства щодо страхування, та зокрема, Директив щодо прямого страху­вання. Комісія може також консультувати Комітет щодо нових пропозицій, які вона має намір подати Раді, щодо подальшої координації у сфері прямого стра­хування життя та прямого страхування, іншого ніж страхування життя.

2.  Комітет не розглядає конкретні проблеми, що стосуються окремих стра­хових компаній.

Стаття 4.

Комітет починає працювати з 1 січня 1992 року.

Стаття 5

Ця директива адресується державам-членам.

Вчинено в Брюсселі 19 грудня 1991 року

За Раду Президент

П. ДАНКЕРТ