ДИРЕКТИВА РАДИ 76/580/ЕЕС від 29 червня 1976 року, що вносить зміни до Директиви 73/239/ЕЕС щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень стосовно започаткування та ведення діяльності прямого страхування, іншого, ніж страхування життя* : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

ДИРЕКТИВА РАДИ 76/580/ЕЕС від 29 червня 1976 року, що вносить зміни до Директиви 73/239/ЕЕС щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень стосовно започаткування та ведення діяльності прямого страхування, іншого, ніж страхування життя*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Економічного Спів­товариства і, зокрема, Статтю 57 (2) Договору,

Беручи до уваги пропозицію від Комісії,

Беручи до уваги висновок Європейського Парламенту1,

Беручи до уваги висновок Економічного і Соціального комітету2,

Враховуючи, що Директива Ради 73/239/ЕЕС від 24 липня 1973 року щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень стосовно запо­чаткування та ведення діяльності прямого страхування, іншого, ніж страхуван­ня життя3 з метою сприяння започаткуванню і здійсненню зазначеної діяльно­сті, ліквідувала певні розбіжності між національними законодавствами; враховуючи, що вона забезпечила належний захист застрахованим особам і тре­тім сторонам в усіх державах-членах і, водночас узгодила, зокрема, положення щодо фінансових гарантій, які вимагаються від страхових компаній;

Враховуючи, що, згідно з тією Директивою, мінімальний гарантійний фонд, який кожна держава-член вимагає від всіх страхових компаній, які мають голо -вні офіси на її території, не може бути меншим за певні суми, виражені в оди ницях розрахунку в Директиві;

Враховуючи, що також зроблено посилання на одиницю розрахунку з ме­тою визначення суми доходу від внеску певних взаємних асоціацій, зазначених нижче, до яких Директива не застосовується;

Враховуючи, що для цілей зазначеної Директиви «одиниця розрахунку» озна­чає ту одиницю, яка визначена в статті 4 Протоколу Статуту Європейського Інвестиційного Банку; враховуючи, що на основі цього визначення конверту­вання сум, зазначених в Директиві, в національні валюти призведе до викрив­лення конкуренції між компаніями, чиї головні офіси розташовані в різних державах-членах;

Враховуючи, що Рішенням 75/250/ЕЕС4 Рада встановила 21 квітня 1975 році європейську одиницю розрахунку, яка являє собою середнє від усіх змін у вар­тості валют держав-членів; враховуючи, що коефіцієнт конвертування для кож­ної валюти в цю одиницю розрахунку встановлюється автоматично шляхом посилання на щоденні курси цін на фондових ринках; враховуючи, що викори­стання цієї європейської одиниці розрахунку забезпечує страхові компанії од­нією й тією ж конкурентною основою;

Враховуючи, що стаття 4 вищезазначеного Протоколу перебуває в процесі перегляду; враховуючи, що відповідно до Рішення від 18 березня 1975 року

Ради керівників ЄІБ, банк використовує європейську одиницю розрахунку, визначену Рішенням Ради 75/250/ЕЕС;

Враховуючи, що нещодавно, 18 грудня 1975 року Комісія, Рішенням № 3289/75/ECSC', прийняла за одностайної згоди Ради європейську одиницю роз­рахунку при застосуванні Договору, яким засновується Європейське співтова­риство вугілля та сталі;

Враховуючи, що вартість європейської одиниці розрахунку в валюті кожної держави-члена встановлюється щоденно, і враховуючи, що день визначення вартості також повинен бути встановлений, коли застосовується ця Директива;

Враховуючи, що, однак, в певних державах-членах введення європейської одиниці розрахунку призвело до зниження в національній валюті сум, вираже­них в одиницях розрахунку в цій Директиві; враховуючи, що таке зниження призвело до відповідного зниження рівня захисту, який зараз надається застра­хованим особам мінімальним гарантійним фондом; враховуючи, що вищезгада­ні суми повинні переглядатися кожні два роки; враховуючи, що в результаті цього перегляду відповідні суми повинні бути змінені; враховуючи, що в пев­них державах-членах за зниженням в сумах, виражених в національній валюті, може за таких умов слідувати подальше коригування в цих державах; враховую­чи, що застосування таких подальших заходів спричинить труднощі для компа­ній і наглядових органів; враховуючи, що ці суми, таким чином, повинні утри­муватися на рівні, якого б вони досягли на основі ставки конвертування, яка застосовувалась до введення європейської одиниці розрахунку, якщо цей рі­вень є вищим за рівень європейської одиниці розрахунку, поки суми, встанов­лені в Директиві 73/239/ЕЕС, не будуть переглянуті;

Враховуючи, що зміни в економічній і валютній ситуації Співтовариства виправдовують перевірку через рівні проміжки часу останніх сум,

ПРИЙНЯЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

Стаття 1

1.  Статтю 5 (а) Директиви 73/239/ЕЕС викласти в такій редакції:

«(а) «одиниця розрахунку» означає Європейську одиницю розрахунку (EUA) як визначено у Рішенні Комісії 3289/75/ESCE(l). Враховуючи, що ця Директи­ва має посилання на одиницю розрахунку, ставка конвертації в національну валюту, що має бути затверджена, повинна від 31 грудня кожного року, визна­чається на останній день, що передує місяцю жовтню, у якому існують ставки конвертації EUA у всі валюти Співтовариства;».

2.  Наступне додається у вигляді посилання на сторінці, де розташована стаття 5 Директиви 73/239/ЕЕС:

«(1) OJ No L 327, 19.12.1975, р.4.».

Стаття 2

Як тимчасовий захід і доти, доки суми, виражені в одиницях розрахунку в Директиві 73/239/ЕЕС, не будуть змінені вперше, суми, виражені в національ­ній валюті для конвертування одиниці розрахунку, як зазначено в статті 5 (а), є не меншими ніж ті, що отримані відповідно до конвертованої вартості, яка застосовувалася до одиниці розрахунку до прийняття цієї Директиви.

Стаття З

Кожні два роки Рада, діючи за пропозицією від Комісії, переглядає і, якщо потрібно, змінює суми, виражені в Директиві 73/239/ЕЕС в одиницях розраху­нку, беручи до уваги зміни в економічній і валютній ситуації Співтовариства.

Стаття 4

Національні положення, змінені відповідно до цієї Директиви, застосову­ються, починаючи з 31 грудня 1976 року.

Стаття 5

Ця Директива адресована державам-членам.

Вчинено в Люксембурзі, 29 червня 1876 року.

За Раду Президент

Дж. ТОРН