РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ 2000/408/ЕЕС від 23 червня 2000 року щодо опублікування інформації про фінансові інструменти та про інші питання, спрямованої на уточнення інформації, яка повинна надаватися у відповідності до Директиви Ради 86/635/ЕЕС від 8 грудня 1986 року щодо річних бухгалтерськихзвітів та консолідованих звітів банків та інших фінансових установ (що повідомлена у документі за номером С(2000) 1372)* : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ 2000/408/ЕЕС від 23 червня 2000 року щодо опублікування інформації про фінансові інструменти та про інші питання, спрямованої на уточнення інформації, яка повинна надаватися у відповідності до Директиви Ради 86/635/ЕЕС від 8 грудня 1986 року щодо річних бухгалтерськихзвітів та консолідованих звітів банків та інших фінансових установ (що повідомлена у документі за номером С(2000) 1372)*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства і, зокрема, Статтю 211 Договору, Враховуючи, що:

(1)  На міжнародному рівні банки та інші суб'єкти підприємницької діяль­ності все в більшій мірі закликаються надавати вдосконалене опублікування їх діяльності у фінансових інструментах та інших подібних інструментах.

(2)  Цей міжнародний розвиток, спрямований на вдосконалене опублікуван­ня, відобразився в Резолюції Європейського Парламенту А4-0207/95 від 22 ве­ресня 1995 року про похідні фінансові інструменти1.

(3)  Завдяки центральній ролі банків та інших фінансових установ у фінан­сових ринків та монетарній та економічній системі в цілому, вдосконалене опу­блікування інформації про діяльність щодо фінансових інструментів та інших подібних інструментів видається особливо бажаною для таких установ.

(4)  Завдяки надзвичайному підвищенню діяльності цих установ щодо таких інструментів, особливо що стосується похідних інструментів, з часу схвалення Директиви Ради 86/635/ЕЕС2, вважається необхідним опублікування додатко­вої інформації, що доповнює обмежене опублікування, що вимагається за Ди­рективою.

(5)  Опублікування такої інформації дозволяє інвесторам та учасникам рин­ку приймати добре обґрунтовані рішення, таким чином сприяючи прозорості ринку та дисципліні на ринку як найбільш цінне доповнення до розсудливого нагляду.

(6)  3 цією метою є необхідною істотна та порівнянна якісна та кількісна інформація про діяльність установ щодо фінансових інструментів та інформа­ція щодо цілей та методів виміру ризиків та систем управління.

(7)  Незважаючи на зобов'язання опубліковувати всю істотну інформацію, потенційна корисність окремих розкриттів повинна збалансовуватися потре­бою не переобтяжувати фінансові звіти надмірними опублікуваннями, а також вірогідною вартістю надання такої інформації. Зобов'язання щодо опублікуван­ня інформації не накладає зобов'язання опубліковувати конфіденційну чи осо­бисту інформацію.

(8)  Зважаючи на триваючі міжнародні дискусії щодо методів опублікування такої інформації, внесення офіційних змін і доповнень до Директиви 86/635/ EEC, що запроваджують вимоги щодо обов'язкового опублікування, видається передчасним.

 (9) Для плавного функціонування внутрішнього ринку є необхідним, щоб бухгалтерська інформація, що оприлюднюється банками та іншими фінансови­ми установами, залишалася в достатній мірі порівнянною. Комісія, таким чи­ном, уважно слідкуватиме за ефектом цієї рекомендації на існуючу практику в державах-членах і пізніше, в разі необхідності, запропонує подальші дії для забезпечення достатньої гармонізації у цій сфері,

ЦИМ РЕКОМЕНДУЄ:

1.  Для звітних періодів, що розпочинаються протягом 12 місяців від дати цієї рекомендації, та для всіх майбутніх звітних періодів інформація у відповід­ності до Додатку опубліковується банками та фінансовими установами у примі­тках до річних та консолідованих звітів та/чи у річній доповіді, згідно обставин.

2. Держави-члени вживають належних заходів для сприяння застосуванню цієї рекомендації, належним чином зважаючи на характер та розмір окремих уста­нов та наступну користь для ринку від інформації, що надається у їх звітності.

3. Держави-члени повинні повідомляти Комісію про заходи, вжиті у відпо­відності до цієї рекомендації.

Вчинено в Брюсселі 23 червня 2000 року

Від Комісії Член Комісії

Фредерік Болкештайн

ДОДАТОК

1. Сфера дії та визначення

1.1.  Інформація щодо технічних інструментів, товарів та похідних інструме­нтів (надалі — «інструменти») у відповідності до цієї рекомендації повинна опу­бліковуватися банками та фінансовими установами (надалі — «установи»), що регулюються Директивою Ради 86/635/ЕЕС, у примітках до річних та консолі­дованих звітів та/чи річній доповіді, згідно обставин.

Доповнення до цього Додатку встановлюють пояснювальні приклади того, як ця інформація може бути опублікована для того, щоб відповідати цілям цієї рекомендації. Ці пояснювальні приклади не є вичерпними. Інші форми опублі­кування, такі як ті, що ґрунтуються на власних моделях, також можуть викори­стовуватися, за умови, що також розкривається інформація щодо базису моде­лей, включаючи надійність інформації, що походить з цих моделей, а також чи визнаються вони компетентними органами для цілей обчислення вимог щодо капіталу, що продиктовані розсудливістю.

1.2. Фінансовий інструмент — це будь-який контракт, що покладає початок виникненню фінансового активу однієї сторони та фінансового зобов'язання чи Інструментів у вигляді акцій іншої сторони. Фінансові інструменти включають:

•    основні фінансові інструменти, такі як дебіторська заборгованість, кре­диторська заборгованість та акції або будь-які похідні цінні папери та

•     похідні фінансові інструменти, такі як опціони, ф'ючерси, форварди, процентні свопи та обмін валютами, вартість яких є похідною від осно­вного фінансового інструменту, чи ставка або індекс ціни іншого осно­вного інструменту.

1.3.  Фінансовим активом є актив, що є:

(a)  готівкою;

(b) договірним правом на отримання готівки чи іншого фінансового активу від іншої сторони;

(c) договірним правом на обмін інструментами з іншою стороною на умо вах, що є потенційно вигідними; чи

(d)  акціями або будь-якими похідними цінними паперами іншої сторони.

1.4.  Фінансовим зобов'язанням є будь-яке зобов'язання, що є договірним зобов'язанням:

(a)  надати готівку чи інші фінансові активи іншій стороні; або

(b)  обміняти інструменти з іншою стороною на умовах, що є потенційно невигідними.

1.5. Ахціями без фіксованого дивіденду є будь-який договір, що підтверджує остаточну частку в активах сторони після вирахування всіх її зобов'язань.

1.6.  Торгівлею є купівля та продаж інструментів з метою:

•     отримання вигоди від коливань чи короткострокових змін у біржовому курсі, індексах чи цінах,

•     сприяння операціям із клієнтами,

«    перешкоджання спорідненим торговим позиціям. Інші види діяльності є неторговими.

1.7.  Ринкова вартість є сумою, за якою актив може бути обміняний, чи зобов'язання погашене за поточною угодою, укладеною на нормальних умовах між незалежними, поінформованими та бажаючими сторонами, іншою аніж примусовий продаж чи продаж у процедурі ліквідації.

1.8.  Не потребується, щоб інформація у відповідності до цієї рекомендації стосувалася:

(a)  долі участі в дочірніх компаніях;

(b)  долі участі в пов'язаних компаніях;

(c)  долі участі в спільних підприємствах;

(d)  планів та зобов'язань роботодавця щодо пільг всіх видів після припи­нення роботи, включаючи пенсію за віком;

(e)  зобов'язань роботодавця за системами фондових опціонів та фондових придбань працівника;

(f)  зобов'язань, що виникають за договорами страхування;

(g)  операційного лізингу; договорів, що зобов'язують покупця прийняти товар або сплатити неустойку;

(h) власних цінних паперів, власних варантів та опціонів власних акцій.

2. Принцип істотності

Не вимагається, щоб положення цієї рекомендації застосовувалися до неіс­тотних інструментів. При вирішенні того, чи є інструменти (як індивідуальні, так і в цілому) істотними, повинні братися до уваги як розмір, так і характер інструментів.

Незважаючи на зобов'язання опубліковувати всю істотну інформацію, поте­нційна корисність окремих опублікувань повинна врівноважуватися потребою не переобтяжувати фінансові звіти надмірними опублікуваннями, а також віро­гідною вартістю надання такої інформації.

Рівень деталей, що підлягають опублікуванню, повинен відображати відно­сну важливість діяльності, результатів та/чи ризиків в межах загальної ділової діяльності установи.

3. Якісне опублікування

3.1. Якісна інформація, що необхідна для розуміння річних та консолідова­них звітів, повинна включатися до приміток до звітів, інша якісна інформація повинна включатися або до приміток до звітів, або відображатися в іншому місці в річній доповіді.

3.2.  Інформація повинна опубліковуватися в річній доповіді щодо цілей та стратегій установи щодо управління ризиком, що відображає використання нею Інструментів в рамках контексту загальних цілей всієї її ділової діяльності.

3.3.  Інформація повинна опубліковуватися в річній доповіді щодо політики та практики управління ризиками, що пов'язані з торговими та неторговими видами діяльності, що стосуються особливого характеру кредитного ризику, ринкового ризику (валютного ризику, ризику, що пов'язаний з коливанням відсоткових ставок, інших цінових ризиків), ризиків втрати активів, що пов'я­зані з продажем при ліквідації, та інших ризиків, що мають істотне значення, на які наражається установа, та управління установою цими ризиками.

3.4.  Інформація повинна опубліковуватися у примітках до річних та консо­лідованих звітів за всіма істотними напрямами, що стосуються інструментів.

4.  Кількісне опублікування — принципи та загальна інформація

4.1.  Кількісна інформація, що необхідна для розуміння річних та консолідо­ваних звітів, повинна опубліковуватися у примітках до річних та консолідова­них звітів установи. Інша кількісна інформація повинна відображатися в іншо­му місці в річній доповіді. Окрім того, ринкова вартість інструментів, що утримуються для продажу, як в балансі, так і в позабалансовому звіті, повинна опубліковуватися у випадках, коли вона істотно відрізняється від сум, за якими вони включаються до звітності.

4.2.  У випадках, коли опублікування кількісної інформації використовує системи внутрішнього управління ризиками установи та методи, що викорис­товуються в межах таких систем (напр., аналіз чутливості, моделі VAR), не є необхідним, щоб опублікування відбувалося таким чином, щоб розповсюдити інформацію, що стосується таких систем та методів, що може серйозно зашко­дити установі.

4.3.  Повинен забезпечуватися належний аналіз торгових та неторгових ін­струментів, включаючи інформацію про рівень діяльності установи стосовно таких Інструментів. Аналіз повинен відображати окремі істотні умови, які мо­жуть мати вплив на розмір, час та вірогідність майбутніх грошових потоків.

5.  Кількісне опублікування — інформація про кредитний ризик

5.1. Інформація про кредитний ризик повинна опубліковуватися на основі суми, що найкращим чином представляє максимальний кредитний ризик на дату складання балансу (за вирахуванням всіх неттингових договорів, які мо­жуть згідно законодавства бути примусово виконані установою) без врахування будь-якого забезпечення. Інформація про максимальний кредитний ризик по­винна доповнюватися інформацією про потенційний кредитний ризик із вра­хуванням забезпечення та інших неттингових договорів.

Якщо чистий розмір інструмента представляє максимальний кредитний ри­зик, опублікування додаткової інформації для цілей цього пункту, не є необхід­ним.

5.2. Повинна опубліковуватися інформація про істотні концентрації креди­тного ризику за балансом та позабалансовим звітом за економічним сектором та географічним положенням, наприклад, за різними секторами промисловос­ті, окремими країнами чи групами країн.

6. Кількісне опублікування — інформація про ринковий ризик

6.1.  Інформація про ринковий ризик повинна опубліковуватися на основі аналізу чутливості чи іншої міри ринкового ризику ціни.

6.2.  Різні методи повинні застосовуватися альтернативне або в поєднанні, таким чином, щоб забезпечити всебічну картину ринкових ризиків установи, що притаманні в її позиціях в торгових та неторгових інструментах. У випадках, коли таке практикується, для кожного типу ринкового ризику забезпечуються окремі опублікування.

Додаток 1

(Цей Додаток є виключно пояснювальним І не становить частину рекомендації)

Інформація, що стосується кількісного опублікування

(a)  Базові риси управління ризиками, включаючи, зокрема, оцінку та вимі­рювання ризику; якщо застосовується — система внутрішнього обме­ження та уникнення неналежної концентрації ризику.

(b)  Діяльність щодо інструментів, що використовуються для торгових цілей.

(c)  Діяльність щодо інструментів, що використовуються для неторгових ці­лей, відображаючи, зокрема, хеджингові поліси.

(d) Діяльність щодо інструментів з підвищеним ризиком чи складних ін­струментів, таких як похідні інструменти, частково набуті в кредит.

(e)  Використання забезпечення.

(f)   Використання неттингових договорів.

Додаток 2

(Цей Додаток є виключно пояснювальним і не становить частину рекомендації)

Опублікування інформації щодо прийнятих принципів звітності (а) Інформація щодо методу застосування цих принципів до:

•     торгових та неторгових інструментів та їх можливої перекласифікації,

•     особливих відносин між різними інструментами (напр., синтетичні ін­струменти, хеджування, припинення хеджування, хеджування внутрішні­ми угодами, хеджування очікуваних угод),

•     особливих типів інструментів чи пов'язаних угод (напр., опублікування може бути необхідним, зокрема, для корпоратизації; договорів зворотної купівлі та оборотної зворотної купівлі: припинення по суті, та

•     основних інструментів із розміщеними фінансовими деривативами.

 (b) Інформація, що опубліковується, може також включати:

(І) критерії, що застосовуються для включення інструментів до балан­су та їх виключення з нього;

(Іі)   основу для оцінки різних типів інструментів спочатку та пізніше;

(Ііі) методи, що використовуються для визначення вартості інструмен­тів (напр., на основі зареєстрованого на біржі курсу, використання цін, що пропонується покупцем/цін продавця/середніх цін, аналіз приведеної вартості, методики оцінювання чи деякі інші належні методи), включаючи істотні припущення, зроблені при застосуван­ні цих методів;

(iv) у випадках, коли визначення ринкової вартості основується на за­реєстрованому на біржі курсу — характер коригувань цих цін, якщо є;

(v) методи, використані для включення до звіту про прибутки і збитки прибутків та збитків, відсотків та інших статей доходу та витрат, що пов'язані з торговими та неторговими інструментами, що стосують­ся, зокрема, включення доходу;

(vi) поліси, прийняті у випадках хеджування, та припинення відносин хеджування.

Додаток З

(Цей Додаток є виключно пояснювальним

і не становить частину рекомендації)

Опублікування додаткової інформації на сприяння кращому розумінню

кількісної інформації

Надання додаткової Інформації щодо термінології та форм подання, що ви­користовуються, методів вимірювання ризику, пов'язаних припущень та, за обставинами, Інших параметрів може сприяти кращому розумінню поданої кі-Іькісної Інформації читачами фінансових звітів. У випадках, коли розкрива­ються середні значення, інтервали, що використовуються для отримання таких середніх значень, можуть також сприяти кращому розумінню поданої інформа­ції читачами фінансових звітів. Якщо цифра на кінець року не відображає сере­дніх значень, середні значення ще краще сприяють розумінню.

Додаток 4

(Цей Додаток є виключно пояснювальним

і не становить частину рекомендації)

Опублікування якісної інформації

1   Якісну Інформацію може бути розкрито у формі таблиць, включаючи, окрема:

А. Як зазначення, серед іншого, рівня діяльності стосовно основних інстру­ментів за поточною балансовою вартістю:

(І) з розбивкою по вертикалі на різні класи інструментів розрізняючи акти­ви І пасиви, та

(іі) з розбивкою по горизонталі по строках, що залишились до дати пога­шення, з додатковим зазначенням ринкової вартості торгових підсумків.

B.  Як зазначення, серед іншого, рівня діяльності стосовно похідних інстру­ментів за умовною сумою:

(і) з розбивкою по вертикалі на різні класи похідних інструментів (напр., відсоткова ставка, іноземна валюта та золото, цінні папери, дорогоцінні метали окрім золота, інші товари, інше), з подальшим поділом на:

•     похідні інструменти, що знаходяться у вільному обігу (з підкатегорі-ями, напр., форварди, свопи, придбані/продані опціони), та

•     похідні інструменти, якими торгують за валюту (з під категоріями, напр., довгострокові/короткострокові ф'ючерси, придбані/продані опціони); та

(іі) з розбивкою по горизонталі по строках, що залишились до дати пога­шення з додатковим зазначенням ринкової вартості торгових підсумків.

C.  Часові рамки, що стосуються опублікованої інформації, можуть викори­стовуватися, наприклад:

(і)    не довше трьох місяців;

(іі)   більше трьох місяців, але не більше шести місяців; (ііі) більше шести місяців, але не більше одного року; (iv)  більше одного року, але не більше п'яти років; (v)   більше п'яти років. Вказані часові рамки можуть надалі розбиватися (напр., <один місяць;

> один < три місяці) чи зливатися в довші часові рамки (напр., < один рік;

> один та < пять років; > пять років) за обставинами.

D. Як зазначення, серед іншого, рівня діяльності щодо ринкової вартості в порівнянні з поточною балансовою вартістю, інформація може опубліковувати­ся в формі таблиць з розбивкою на активи і пасиви

•     за поточними балансовими вартостями та ринковими вартостями класів торгових інструментів, та

•     для торгових інструментів, ринковими вартостями, середніми за певний період, та:

якщо визначення ринкової вартості не є можливим, реальним чи надій­ним, додаткова інформація щодо основних характеристик інструмента може впливати на його ринкову вартість.

2. Вищенаведена інформація може також опубліковуватися в формі таб­лиць, що поєднують табличні форми, встановлені вище.

Додаток 5

(Цей Додаток є виключно пояснювальним і не становить частину

рекомендації) Опублікування кредитного ризику

Стосовно кредитного ризику, що виникає внаслідок похідних інструментів, що знаходяться у вільному обігу, інформація може опубліковуватися в формі таблиць:

•     з розбивкою по вертикалі за різними ступенями кредитної вартості кон­трагентів, оціненою на основі внутрішніх та зовнішніх оцінок; та

•     з розбивкою по горизонталі за:

•     загальною вартістю відновлення;

•     чистою вартістю відновлення у випадку існування неттингового догово­ру, який може бути виконаний,

•     потенційними майбутніми ризиками.

Підприємства, що обчислюють кредитний ризик похідних інструментів на основі методу початкового ризику, можуть опубліковувати тільки інформацію, яка отримана шляхом застосування вказаного методу.

Інформація щодо потенційних майбутніх ризиків може доповнюватися об­говоренням пов'язаної методики оцінки.

Додаток 6

(Цей Додаток є виключно пояснювальним

і не становить частину рекомендації)

Ринковий ризик

Інформація щодо ринкового ризику, що виникає за інструментами, може надаватися на будь-якому з таких принципів:

A.  Інформація про ризиковану вартість.

B.  Потенційний вплив майбутніх заробітків від вибраних гіпотетичних змін у ринкових цінах та біржових ставках. Використані гіпотетичні зміни повинні бути, на основі розсудливості, можливими протягом 12 місяців від дати схва­лення річних або консолідованих звітів. Одна з таких гіпотетичних змін може з користю включати пасивну зміну принаймні 10% ринкових цін чи біржових ставок на кінець року (окрім випадків, коли може бути продемонстровано, що зміна не є розсудливо можливою).

C.  Міра ринкової ціни, інша ніж ті, що покриваються А і В, за умови, що: (і) керівництво установи використовує модель, з якої походиться міра, для

цілей управління ризиком ринкової ціни, що виникає в результаті вико­ристання торгових інструментів; та

(іі) модель було визнано для цілей забезпечення надходжень для достатнос­ті основного капіталу розсудливому регулюючому органу.

D. Аналіз сукупних ринкових вартостей за основними категоріями фінансо­вих активів та фінансових пасивів, що виникають з торгових інструментів, та, в межах цих категорій, та протягом часу у відповідності до такого з періодів, що настає раніше: до наступної зміни відсоткової ставки чи до строку погашення.

Часові рамки, що стосуються опублікованої інформації, можуть використо­вуватися, наприклад:

(і) не довше трьох місяців;

(іі) більше трьох місяців, але не більше шести місяців;

(ііі) більше шести місяців, але не більше одного року;

(iv) більше одного року, але не більше п'яти років;

(v) більше п'яти років.

Якщо опублікована вартість ризику, аналіз чутливості чи інша міра ризику ринкової ціни не є типовими цифрами протягом фінансового року, тоді додат­кові цифри, що надаються для того, щоб поставити цифри на дату складання балансу в контекст, можуть сприяти кращому розумінню поданої кількісної інформації читачами фінансових звітів. Такі додаткові цифри можуть бути се­редніми значеннями чи найвищим та найнижчим значенням.