ДИРЕКТИВА РАДИ 89/117/ЕЕС від 13 лютого 1989 року щодо зобов'язання стосовно публікації щорічних бухгалтерських документівструктурними підрозділами кредитних та фінансових установ, що створені у державах-членах, головний офіс яких знаходиться на території іншої держави-члена* : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

ДИРЕКТИВА РАДИ 89/117/ЕЕС від 13 лютого 1989 року щодо зобов'язання стосовно публікації щорічних бухгалтерських документівструктурними підрозділами кредитних та фінансових установ, що створені у державах-членах, головний офіс яких знаходиться на території іншої держави-члена*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського економічного спів­товариства і, зокрема, його статтю 54,

Беручи до уваги пропозицію Комісії1,

У співробітництві з Європейським Парламентом2,

Беручи до уваги висновок Економічного і соціального комітету3,

Враховуючи, що створення європейського внутрішнього ринку передбачає, що до структурних підрозділів кредитних установ і фінансових установ, які мають свої головні офіси в іншій державі-члені, повинні застосовуватися такі самі правила, як і до структурних підрозділів кредитних установ і фінансових установ, які мають свої головні офіси в тій самій державі-члені; враховуючи, що це означає, що стосовно публікації щорічних бухгалтерських документів для структурних підрозділів таких установ, які мають свої головні офіси в інших державах-членах, достатньо публікувати щорічні бухгалтерські документи своєї установи в цілому;

Враховуючи, що в якості складової майбутнього механізму координації ви­мог щодо розкриття у відношенні структурних підрозділів передбачено, що де­які документи і звіти, які стосуються структурних підрозділів, що здійснюють свою діяльність у державі-члені, мають публікуватися певними типами компа­ній, які керуються законодавством іншої держави-члена, включаючи банки та інші фінансові установи, враховуючи, що стосовно розкриття бухгалтерських документів зроблено посилання на особливі положення, які мають бути вста­новлені для банків та інших фінансових установ;

Враховуючи, що існуюча практика деяких держав-членів, коли від структу­рних підрозділів кредитних установ і фінансових установ, що мають свої голо­вні офіси поза межами цих держав-членів, вимагається публікувати річні звіти, які стосуються їхньої власної діяльності, після прийняття Директиви Ради 86/635/ЄЕС від 8 грудня 1986 р річних бухгалтерських звітів та консолідованих звітів банків та інших фінансових установ4, більше не є виправданою; врахову­ючи, що публікація річних звітів структурних підрозділів не може ні в якому разі забезпечити громадськості і, зокрема, кредиторам адекватну картину фі­нансової ситуації суб'єкту підприємницької діяльності, оскільки частка цілого не може розглядатися відокремлено;

Враховуючи, що з іншого боку, з огляду на сучасний стан інтеграції, потре­ба у певній інформації щодо діяльності структурних підрозділів, заснованих у державі-члені кредитними установами і фінансовими установами, головні офі­си яких розташовані поза межами цієї держави-члена, не може не братися до уваги; враховуючи, що, тим не менше, обсяг цієї інформації має бути обмежено таким чином, щоб запобігти перекрученням в конкуренції;

Враховуючи, що, однак, ця Директива зачіпає тільки вимоги щодо розкрит­тя річних звітів і ніяким чином не зачіпає зобов'язань структурних підрозділів кредитних установ і фінансових установ щодо надання інформації відповідно до інших вимог, які випливають, наприклад, із соціального законодавства, від­носно прав працівників на інформацію, прав приймаючих держав-членів на нагляд за кредитними установами чи фінансовими установами, і податкового законодавства, а також для статистичних цілей;

Враховуючи, що, рівність у конкуренції відносно структурних підрозділів кредитних установ і фінансових установ, головні офіси яких розташовані в кра-їнах-не членах, означає, що такі структурні підрозділи, з одного боку, при пуб­лікуванні щорічних бухгалтерських документів повинні дотримуватися таких самих стандартів, як і стандарти Співтовариства, або еквівалентних до них, але, з іншого боку, що такі структурні підрозділи не повинні публікувати річні звіти щодо їхньої власної діяльності, якщо вони виконують вищезгадану умову;

Враховуючи, що еквівалентність щорічних бухгалтерських документів кре­дитних установ і фінансових установ, головні офіси яких розташовані в краї-нах-не членах, яка вимагається відповідно до цієї Директиви, може призвести до проблем з оцінкою; враховуючи, що, таким чином, для вирішення цієї та інших проблем у сфері, яка регулюється цією Директивою, зокрема стосовно її імплементації, необхідно, щоб ними займалися спільно представники держав-членів і Комісії в Контактному комітеті; враховуючи, що з метою обмеження кількості таких комітетів, таке співробітництво має здійснюватися в рамках Комітету, заснованого відповідно до статті 52 Директиви Ради 78/66/ЕЕС від 25 липня 1978 р. щодо річних звітів певних типів компаній5, зі змінами і допов­неннями, внесеними до неї Директивою 48/569/ЕЕС6; враховуючи, що, тим не менше, у випадку, коли потрібно вирішувати проблеми, які стосуються креди­тних установ, має бути належним чином створений Комітет,

ПРИЙНЯЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

Стаття 1.    Сфера дії

1.  Координаційні заходи, встановлені цією Директивою, застосовуються до структурних підрозділів, заснованих у державі-члені кредитною установою і фінансовою установою, в розумінні статті 2 (1) (а) і (Ь) Директиви 86/635/ЕЕС, головні офіси яких розташовані поза межами цієї держави-члена. У разі, якщо кредитна установа чи фінансова установа має свій головний офіс у країні-не члені, ця Директива має застосовуватися у випадках, якщо кредитна установа чи фінансова установа має правову форму, подібну до правових форм, вказаних у вищезазначеній статті 2 (1) (а) і (Ь).

2.  Третій пункт статті 1 Директиви 77/780/ЕЕС7 застосовується mutatis mutandis до структурних підрозділів кредитних установ і фінансових установ, які охоплюються цією Директивою.

1 OJ L 222, 14.8.1978, р. 11. 6 OJ L 314, 4.12.1984, р. 28. 1 OJ L 322, 17.12.1977, р. ЗО.

 головні офі-; братися до ги обмежено

>до розкрит-( підрозділів ї відповідно Іавства, від-ш-членів на податкового

підрозділів овані в кра-<у, при пуб-атися таких до них, але, і річні звіти

умову; ментів кре-вані в краї-е призвести :ння цієї та

стосовно її Іки держав-обмеження я в рамках 66/ЕЕС від

МИ І ДОПОВ-ЩО, тим не гься креди-

туються до становою і 5/635/ЕЕС, разі, якщо у країні-не m установа л, вказаних

ися mutatis їх установ,

Стаття 2. Положення, які стосуються структурних підрозділів кредитних установ і фінансових установ, головні офіси яких розташовані в інших державах-членах

1. Держави-члени вимагають від структурних підрозділів кредитних установ і фінансових установ, головні офіси яких розташовані в інших державах-чле­нах, публікувати відповідно до статті 44 Директиви 86/635/ЕЕС документацію кредитної установи чи фінансової установи, на яку міститься посилання (річні звіти, консолідовані звіти, загальний річний звіт, загальний консолідований річний звіт, висновки особи, відповідальної за аудит річних звітів і консолідо­ваних звітів).

2.  Такі документи мають бути складені і пройти аудит у спосіб, який вима­гається законодавством держави-члена, в якій кредитна установа чи фінансова установа має свій головний офіс, згідно з Директивою 86/635/ЕЕС.

3.  Від структурних підрозділів не може вимагатися публікування річних зві­тів, які стосуються їхньої власної діяльності.

4. Держави-члени можуть до подальшого узгодження вимагати від структу­рних підрозділів публікування такої додаткової інформації:

—   прибутки та збитки структурного підрозділу, які випливають з пунктів 1, З, 4, 6, 7, 8 і 15 статті 27 або з пунктів А.4, А.9, B.I—B.4 і В.7 статті 28 Директиви 86/635/ЕЕС,

—   середня кількість штату працівників структурного підрозділу,

—   загальні вимоги і боргові зобов'язання структурного підрозділу, з розби­вкою на ті, що стосуються кредитних установ, та ті, що стосуються клієн­тів, разом із загальною сумою таких вимог і боргових зобов'язань, вира­женим у валюті держави-члена, в якій структурний підрозділ здійснює свою діяльність,

—   загальні активи і суми, відповідно до статей 2, 3, 4 і 6 активів, 1, 2 і З пасивів та 1 і 2 позабалансових статей, визначених в статті 4 і паралельно у статтях Директиви 86/635/ЕЕС, і, у випадку пунктів 2, 5 і 6 активів, розбивка цінних паперів відповідно до того, чи вважаються вони основ­ним фінансовим капіталом відповідно до статті 35 Директиви 86/635/ЕЕС.

У разі, якщо така інформація є необхідною, її точність і відповідність до річних звітів повинна перевірятися однією чи більше особами, уповноважени­ми проводити аудит звітів за законодавством держави-члена, в якій структур­ний підрозділ здійснює свою діяльність.

Стаття 3. Положення, які стосуються структурних підрозділів кредитних установ і фінансових установ, головні офіси яких розташовані в державах-не членах

1. Держави-члени вимагають від структурних підрозділів кредитних установ і фінансових установ, головні офіси яких розташовані в країнах-не членах, пу­блікувати документацію, вказану в статті 2 (1), яка складається і проходить аудит у спосіб, який вимагається законодавством країни, де розташовано голо­вний офіс, відповідно до встановлених ним положень.

2.  У випадку, коли такі документи відповідають або еквівалентні докумен­там, складеним згідно з Директивою 86/635/ЕЕС, а умова взаємності для кре­дитних установ чи фінансових установ Співтовариства виконується в країні-не члені, в якій розташовано головний офіс, застосовується стаття 2 (3).

3.  У випадках, інших ніж ті, про які йдеться в параграфі 2, держава-член може вимагати від структурних підрозділів публікувати річні звіти, які стосу­ються їх власної діяльності.

315

4. У випадках, зазначених у параграфах 2 і 3, держави-члени можуть вимага­ти від структурних підрозділів публікувати інформацію, про яку йдеться в статті 2 (4), і розмір наявного капіталу.

5.  Стаття 9 (1) і (3) Директиви 77/780/ЕЕС має застосовуватися по аналогії до структурних підрозділів кредитних установ і фінансових установ, які охоп­люється цією Директивою.

Стаття 4.    Мова публікації

Держави-члени можуть вимагати, щоб документація, передбачена в цій Ди­рективі, публікувалася їхньою офіційною державною мовою або мовами, і щоб її переклади були завірені.

Стаття 5.    Робота Контактного комітету

Контактний комітет, створений відповідно до статті 52 Директиви 78/660/ЄЕС, якщо він складений належним чином, також:

(a)  сприяє, без шкоди для статті 169 і 170 Договору, гармонійному застосуван­ню цієї Директиви шляхом регулярних засідань, розглядаючи, зокрема, прак­тичні питання, що виникають у зв'язку із її застосуванням, такими як оці­нка еквівалентності документації, і сприяє рішенням стосовно порівнянності і еквівалентності правових форм, про які йдеться у статті 1 (1);

(b)  у разі необхідності, дає пропозиції Комісії щодо доповнень та поправок до цієї Директиви.

Заключні положення

Стаття 6.

1.  Держави-члени приймають закони, підзаконні та адміністративні поло­ження, необхідні для виконання цієї Директиви, не пізніше 1 січня 1991 року. Вони невідкладно інформують про це Комісію.

2.  Держави-члени можуть передбачити, щоб положення, про які йдеться у параграфі 1, застосовувалися вперше до річних звітів за фінансовий рік, що починається з 1 січня 1993 року чи протягом календарного 1993 року.

3.  Держави-члени доводять до відома Комісії тексти основних положень національного законодавства, яке вони приймають у сфері, що охоплюється цією Директивою.

Стаття 7.

Через п'ять років після дати, про яку йдеться в статті 6 (2), Рада, діючи за пропозицією Комісії, вивчає, а також, за пропозицією Комісії і у співробітниц­тві з Європейським Парламентом, у разі необхідності переглядає статтю 2 (4) у світлі досвіду, набутого у застосуванні цієї Директиви, і з метою вилучення додаткової інформації, про яку йдеться в статті 2 (4), беручи до уваги прогрес, досягнутий у просуванні на шляху до гармонізації звітності банків й інших фінансових установ.

Стаття 8

Ця Директива адресована державам-членам.

Вчинено в Брюсселі, 13 лютого 1989 року.

За Раду Президент

С. Солчага Каталан