РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ 87/62/ЕЕС від 22 грудня 1986 року щодо моніторингу та контролю за великими ризиками кредитних установ*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 

КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства і, зокрема статтю 155 Договору;

Враховуючи, що вступ до цієї Рекомендації відповідає цілям, викладеним в Білій Книзі Комісії «Наповнення внутрішнього ринку»1;

Враховуючи, що Консультаційний Комітет, створений відповідно до статті 11 Директиви Ради 77/780/ЕЕС, Першої Директиви Ради від 12 грудня 1977 року щодо узгодження положень законів, підзаконних та адміністративних ак­тів, які стосуються започаткування діяльності кредитних установ та її ведення2, допомагав Комісії у .підготовці цієї Рекомендації щодо гармонізації положень, що регулюють великі ризики;

Враховуючи, що моніторинг та контроль за великими ризиками кредитних установ складають невід'ємну частину пруденційного нагляду; враховуючи, що надмірна концентрація ризиків на одному клієнті або групі пов'язаних між со­бою клієнтів може призвести до неприпустимого рівня концентрації ризику; враховуючи, що така ситуація може вважатись такою, що завдає шкоди плато­спроможності кредитної установи;

Враховуючи, що на спільному банківському ринку кредитні установи без­посередньо конкурують одна з одною, вимоги пруденційного нагляду повинні застосовуватись на всій території Співтовариства для підвищення рівня довіри суспільства, посилення та захисту банківської системи та зменшення випадків порушення принципів чесної конкуренції шляхом запровадження поступового наближення систем звітності та обмеження великих ризиків, встановлені та застосовані державами-членами;

Враховуючи, що система моніторингу та контролю за великими ризиками повинна, з одного боку, надавати компетентному органу дані, що вимагаються, щоб оцінити ризики, та сприяти різноманітності, та, з іншого боку, сприяти співробітництву між компетентними органами держав-членів, а також між ними та компетентними органами третіх країн у питанні застосування цієї системи;

Враховуючи, що загальні стандарти здійснення моніторингу та контролю за ризиками кредитних установ будуть спочатку запроваджені у формі рекоменда­ції; беручи до уваги, що такий інструмент обрано через те, що він надає можли­вість існуючим системам змінюватись поступово, і нові системи, які будуть засновані, не спричинять розладу банківської системи Співтовариства; врахо­вуючи, що імплементація положень цієї Рекомендації сприятиме прийняттю найближчим часом Директиви про здійснення моніторингу та контролю за ве­ликими ризиками;

Враховуючи, що стандарти, зазначені в цій Рекомендації, будуть застосову­ватись до всіх кредитних установ, що отримали ліцензію у Співтоваристві; вра­ховуючи, що в деяких державах-членах існує національне законодавство або адміністративні положення, в яких враховано особливі вимоги до спеціалізова­них кредитних установ; беручи до уваги, що якщо діяльність таких установ регулюється аналогічними або більш обмежувальними положеннями, застосу­вання вищезазначених загальних стандартів може бути відкладене, доки на ці спеціалізовані установи не буде поширюватися дія цієї Рекомендації, за умови, що таке відкладання не надає цій установі переваги в конкуренції;

Беручи до уваги, що протягом імплементації Директиви Ради 86/635/ЕЕС щодо річних бухгалтерських звітів та консолідованих звітів банків та інших фі­нансових установ1, та протягом гармонізації системи звітності, визначення спо­собу звітування за результатами розрахунку ризику залишається за державами-членами;

Беручи до уваги, що перелік елементів, з яких складається ризик, міститься в додатку до цієї Рекомендації; враховуючи, протягом подальшої координації держави-члени можуть застосовувати дискреційний коефіцієнт до абсолютної вартості елемента; враховуючи, що передбачається, що всі держави-члени вклю­чать всі нові подібні елементи;

Враховуючи, що група пов'язаних між собою клієнтів визначена, з одного боку, відповідно до положень Директиви Ради 83/349/ЕЕС2, яка зараз застосо­вується щодо банків та інших фінансових установ, згідно з вищезазначеною Директивою 86/635/ЕЕС, і з іншого боку, термінами на основі фінансової або економічної взаємозалежності;

Враховуючи, що поріг, обмеження ризиків та запропоновані коефіцієнти оцінки, передбачені цією Рекомендацією, є початковим етапом процесу гармо­нізації, держави-члени можуть застосовувати більш суворі вимоги;

Враховуючи, що звітний період, передбачений цією Рекомендацією, вима­гає, щоб кредитна установа надавала дані щодо ризиків щонайменше кожного року; враховуючи, що компетентним органам рекомендується вимагати більш частішого звітування згідно з належними вимогами,

РЕКОМЕНДУЄ ДЕРЖАВАМ-ЧЛЕНАМ:

1.  здійснювати моніторинг та контроль за великими ризиками кредитних установ відповідно до положень, наведених в Додатку, що додається;

2.  подавати Комісії протягом 24 місяців від дня повідомлення про цю Реко­мендацію тексти основних законів, підзаконних та адміністративних положень, які були прийняті щодо цієї Рекомендації, та надавати Комісії інформацію щодо будь-яких подальших змін в цій сфері.

Ця Рекомендація адресована державам-членам. Вчинено в Брюсселі, 22 грудня 1986 року.

За комісію Віце-президент

1 OJ L372, 31. 12   1986, р. 1. 2OJ L 193, 18  7   1983, р  1.

ДОДАТОК

МОНІТОРИНГ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВЕЛИКИМИ РИЗИКАМИ КРЕДИТНИХ УСТАНОВ

Стаття 1.    Визначення

Для цілей цієї Рекомендації:

—   «кредитна установа» визначена згідно з першим пунктом статті 1 Дире­ктиви Ради 77/780/ЕЕС;

—   «компетентні органи» визначені згідно з першим пунктом статті 1 Дире­ктиви Ради 83/350/ЕЕС1;

—   «органи державної влади» визначені згідно з першим пунктом статті 2 Директиви Комісії 80/723/ЕЕС2;

—   «ризик» означає будь-яку послугу (використану чи ні), надану кредит­ною установою клієнту або групі пов'язаних між собою клієнтів, на ба­лансові чи позабалансові статті, та включає зобов'язання та потенційні зобов'язання, які розглядаються компетентним органом як важливі, коли оцінюються можливі ризики цієї установи. Перелік ризиків надається в Додатку до цієї рекомендації;

—   «власні кошти» визначаються згідно з СОМ (86) 169/23;

—   «група пов'язаних між собою клієнтів»4 означає дві або більше особи, фізичні чи юридичні, що несуть ризик тієї ж самої кредитної установи або будь-якої з її дочірніх компаній, спільно або самостійно, але які є взаємопов'язані у спосіб, коли:

(і) один з них прямо чи непрямо здійснює контроль над іншими, як це визначено в статті 1 Директиви 83/348/ЕЕС, або

(іі) їхні сукупні ризики представляють для кредитної установи єдиний ризик, оскільки вони настільки взаємопов'язані між собою, що якщо один з них має фінансові проблеми, інший чи всі вони схоже мають труднощі з виплатами. З допомогою прикладу такої взаємопов'яза-ності, кредитна установа повинна враховувати наступне:

—   спільну власність,

—   спільне керівництво,

—   перехресні гарантії,

—   пряму комерційну взаємозалежність, яка не може бути замінена в коро­ткий строк.

Якщо виявляється така взаємопов'язаність, є розумним розглядати такі зо­бов'язання як єдиний ризик.

Стаття 2. Сфера дії

1.  Відповідно до пунктів 2 та 3, ця Рекомендація застосовується до кредит­них установ, як визначено в статті 1.

2. Державам-членам не потрібно застосовувати цю Рекомендацію щодо:

1  OJ L 193, 187   1983, р 18

2  OJ L 195, 29 7  1980, р 35 3OJC243, 27 9  1986, Р4

4 Хоча в контексті оцінки великого ризику надзвичайно складно надати однозначне, лаконі­чне та юридичне вірне визначення поняттю «група пов'язаних між собою клієнтів», є абсолютно необхідним, тим не менше, для адміністрації кредитної установи визначити, чи Існує фінансова, правова чи економічна взаємозалежність між будь-якими з й клієнтів

308

(а)  кредитних установ, зазначених в статті 2 (2) Директиви 77/780/ЕЕС із змінами, внесеними Директивою 86/524/ЕЕС1;

(б)  установ однієї і тієї ж держави-члена, які, як зазначено в статті 2 (4) (а) Директиви 77/780/ЕЕС, є структурними підрозділами материнської ком­панії в тій державі-члені. В цьому випадку, не порушуючи застосування цієї Рекомендації щодо материнської компанії, до всіх, включно мате­ринської компанії та її структурного підрозділу, повинен застосовува­тись консолідований нагляд за великими ризиками.

3. Протягом подальшого узгодження держави-члени можуть відкласти на певний строк застосування цієї Рекомендації до спеціалізованих кредитних уста­нов, окремі операції яких регулюються спеціальним національним законодав­ством або адміністративними положеннями, що стосуються, серед іншого, мо­ніторингу та контролю за великими ризиками. Комісія повинна бути поінформована про ці категорії кредитних установ протягом шести місяців з дня повідомлення про цю Рекомендацію.

Стаття 3.    Звіт про великі ризики

1.  Кредитна установа звітує компетентному органу щонайменше кожного року про кожен великий ризик, як це передбачено пунктом 2, та про інші ризики, як це передбачено пунктом 3.

2.  Ризик кредитної установи вважається великим, якщо його сума стано­вить або перевищує 15% власних коштів.

3.  В тих державах-членах, в яких не існує системи обміну інформацією по кредитах, а також в тих державах-членах, в яких така система існує, але яка не відповідає вимогам, зазначеним в пункті 4, та незалежно від того, чи існує великий ризик для цієї кредитної установи, компетентні органи вимагають звіт, зазначений в пункті 1, про щонайменше десять ризиків найбільшої відсоткової вартості.

4.  Звіти, які кредитна установа подає до системи обміну інформацією по кредитах держави-члена, може вважатись такою, що задовольняє вимоги, за­значені в цій статі, за умови, що:

(і) система обміну інформацією по кредитах керується або перевіряється компетентними органами або будь-яким іншим органом державної вла­ди, що звітує перед цими компетентними органами;

(іі) ризики обліковуються або кредитною установою, або системою обміну інформацією по кредитах або компетентними органами;

(ііі) інформація, надана системі обміну інформацією по кредитах, чітко від­повідає визначенню ризику, наведеного в четвертому абзаці статті 1.

Стаття 4.    Обмеження великих ризиків

1.  Кредитна установа не може нести ризик стосовно клієнта або групи по­в'язаних між собою клієнтів, якщо його відсоткова вартість перевищує 40% власних коштів.

2.  Кредитна установа не може нести великі ризики, які в сумі перевищують 800 % власних коштів.

3.  Обмеження, зазначені в пунктах 1 та 2, можуть бути перевищені лише за виключних обставин і, в таких випадках, компетентні органи вимагають від кредитної установи або збільшити обсяг власних коштів, або вжити відновлюю­чих заходів.

5OJ L309, 4  11. 1989, р. 15

4.  Компетентні органи можуть повністю або частково виключити із застосу­вання пунктів 1 та 2 наступних клієнтів або груп пов'язаних між собою клієнтів:

(і) органи державної влади:

(а)  будь-якої держави-члена,

(б)  тих країн, що містяться в списку індустріалізованих країн, складено­му МВФ для статистичних цілей;

(іі) установи Європейських Співтовариств та міжнародні громадські органі­зації, членом яких є відповідна держава-член.

5.  Компетентні органи можуть повністю або частково виключити із застосу­вання пунктів 1 та 2:

(а)  ризики, забезпечені точною безвідзивною гарантією, або поручительст­вом тих організацій, що зазначені в пункті 4;

(б)  ризики, забезпечені грошовим депозитом або зареєстрованими цінними паперами, за умови, що вартість останніх підрахована належним чином.

6.  Компетентні органи можуть виключити із застосування цієї Рекомендації «міжбанківські» ризики із строком сплати шість місяців або менше. Незалежно від обмежень, зазначених в пунктах 1 та 2, компетентні органи можуть передба­чити більші обмеження або альтернативний коефіцієнт оцінки «міжбанківсь-ких» ризиків, що залишилися, та для ризиків, що покриваються гарантією кре­дитної установи.

Стаття 5.    Треті країни

1.  Компетентні органи можуть вимагати від структурного підрозділу, голо­вний офіс якого знаходиться в третій країні, доповідати їм про великі ризики структурного підрозділу з метою здійснення моніторингу та контролю. Питан­ня застосування цього пункту може залежати від двосторонньої угоди між від­повідними компетентними органами з метою забезпечення принципу «внутрі­шнього контролю в межах країни».

2.  Держави-члени не повинні застосовувати щодо структурного підрозділу кредитної установи, головний офіс якого знаходиться в третій країні, положен­ня, що створили б для нього більш сприятливі умови, ніж для структурного під­розділу кредитної установи, головний офіс якого знаходиться в Співтоваристві.

3.  Застосування цієї Рекомендації щодо кредитних установ, головні офіси материнських компаній яких заходяться в третіх країнах, а також щодо креди­тних установ, розташованих в третіх країнах, головні офіси материнських ком­паній яких знаходяться в Співтоваристві, може залежати від двосторонньої уго­ди, укладеної на основі принципу взаємності, між компетентними органами держав-членів та відповідних третіх країн. Метою таких угод є надання можли­вості для компетентних органів держав-членів отримувати необхідну інформа­цію для забезпечення моніторингу та контролю за великими ризиками кредит­них установ в межах Співтовариства, які мають участь за межами Співтовариства, і щоб компетентні органи в третій країні могли отримувати необхідну інформа­цію для здійснення нагляду за материнськими компаніями, головні офіси яких знаходяться на їх території, які мають участь в кредитних установах, розташо­ваних в одній або більше державах-членах.

4.  До початку переговорів щодо угод з третіми країнами держави-члени інформують про це Комісію та Консультативний комітет, створений згідно зі статтею 11 Директиви 77/780/ЕЕС. Комісія повинна забезпечити координацію цілей, що переслідуються цими переговорами, для чого вона може звернутись за допомогою до Консультативного комітету.

Стаття 6.    Консолідація

1.  За ризиками кредитної установи, яка має участь, як визначено в статті 1, абзац 3 Директиви 83/350/ЕЕС, в іншій кредитній установі або фінансовій уста­нові, здійснюється моніторинг та контроль на консолідованій основі в обсязі та у спосіб, згідно з вимогами, передбаченими державами-членами при застосу­ванні Директиви 83/350/ЕЕС.

2.  На додаток до вимог пункту 1, компетентні органи Держави-члена можуть також здійснювати моніторинг та контроль за великими ризиками окремих кре­дитних установ на частково консолідованій або неконсолідованій основі.

Стаття 7.    Допоміжні заходи

1. Держави-члени забезпечують, щоб не було правових перешкод, які б за­важали будь-якій кредитній або фінансовій установі надавати кредитній уста­нові, яка має участь в ній, інформацію, необхідну для здійснення моніторингу та контролю за великими ризиками відповідно до цієї Рекомендації.

2. Держави-члени дозволяють своїм компетентним органам здійснювати обмін інформацією, необхідною для забезпечення відповідно до цієї Рекомендації моніторингу та контролю за великими ризиками; зрозуміло, що у випадку з фінансовими установами, збір інформації або володіння інформацією не може ні в якому разі сприйматись як факт здійснення нагляду за такими фінансови­ми установами компетентними органами.

3.  Будь-який обмін інформацією між компетентними органами, передба­чений цією Рекомендацією, належить до професійної таємниці, як це передба­чено статтею 12 Директиви 77/780/ЕЕС; будь-яка така інформація використо­вується виключно з метою здійснення моніторингу та контролю за платоспро­можністю відповідної кредитної установи.

4. Якщо, при застосуванні цієї Рекомендації щодо кредитної установи, ком­петентний орган однієї держави-члена бажає у конкретних випадках перевіри­ти інформацію стосовно кредитної або фінансової установи, що знаходиться в іншій державі-члені, він повинен зробити запит до компетентного органу тієї держави-члена про здійснення такої перевірки. Орган, який отримав такий за­пит, повинен в межах своєї компетенції або здійснити перевірку інформації самостійно, або дозволити органу, що зробив запит, здійснити таку перевірку, або дозволити це аудитору чи експерту.

Стаття 8.    Перехідні положення щодо ризиків, які перевищують обмеження

1. Якщо на момент вжиття заходів при застосуванні цієї Рекомендації, кре­дитна установа вже понесла ризик або ризики, які перевищують або обмеження великого ризику або обмеження суми великих ризиків, як це зазначено в стат­ті 4, компетентний орган вживає заходів для приведення ризику або ризиків кредитної установи у відповідність з положеннями цієї Рекомендації.

2. Порядок приведення ризику або ризиків повинен бути розроблений, при­йнятий, імплементований та завершений у строк, який компетентний орган вважає розумним та таким, що відповідає правилам чесної конкуренції. Компе­тентні органи інформують Комісію про графік прийнятого порядку імплемен­тації.

ДОДАТОК

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ «РИЗИК»

Додаткова інформація

Наведені нижче пункти містять перелік елементів, які держава-член може включати до терміну «ризик». Під час здійснення подальшої координації, дер­жави-члени мають право закріплювати коефіцієнт зваження елементів, наведе­них нижче; однак, Комісія рекомендує, щоб елементи, зазначені в розділах А та Б (і), були зважені на 100%. Оскільки цей перелік є примірним, він не вважа­ється вичерпним, Комісія закликає держави-члени включати в термін «ризик» будь-які аналогічні елементи.

А. Балансові статті:

—   позики та аванси, в тому числі овердрафти;

—   чеки та векселя;

—   лізинг;

—   акції та інші цінні папери;

—   облігації;

—   депозитні сертифікати. Б. Позабалансові статті:

(і) гарантії та інші можливі зобов'язання:

—   акцепти,

—   індосамент на векселях, на якому не зазначена назва іншої кредитної установи,

—   гарантії у формі субституту кредиту,

—   документарні акредитиви, видані та підтверджені,

—   угоди з правом регресу,

—   гарантії та відшкодування, в тому числі тендерні облігації та гарантії виконання угод та митні та податкові облігації,

—   безвідзивний акредитив стенд-бай; (іі) Зобов'язання:

—   угоди про продаж активів з наступним викупом,

—   активи, придбані згідно з форвардними угодами купівлі-продажу,

—   несплачена частина частково сплачених акцій та цінних паперів,

—    зобов'язання стенд-бай, такі як безвідзивні револьверні кредитні лінії,

—   андеррайтинг, включаючи зобов'язання з випуску боргових розписок і револьверні андеррайтингові зобов'язання,

—   безвідзивні овердрафти, зобов'язання позики, купівлі цінних паперів або надання гарантій чи акцептування.