Інвестиції у нерухомість : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

Інвестиції у нерухомість

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Покупка будинків і землі та спорудження будинків приватними особами для отримання прибутків або особистого користування. Ця категорія також включає права узуфрукт, сервітут та право на спорудження.

Допуск на фондову біржу або на офіційний грошовий ринок

Допуск — згідно з визначеною процедурою — цінних паперів або інших інструментів, що підлягають обігу до торгів, чи то контрольованих офіційно чи неофіційно, на офіційній фондовій біржі або на офіційному сегменті грошово­го ринку.

Цінні папери, якими торгують на фондовій біржі (які котируються або не котируються на біржі)

Цінні папери, торгівля якими контролюється правилами, ціни яких регуля­рно публікуються, чи то офіційними фондовими біржами (цінні папери, що котируються на біржі), чи іншими органами, що прикріплені до фондової бір­жі — наприклад, комітети банків (цінні папери, що не котируються на біржі).

Випуск цінних паперів та інших обігових інструментів Продаж шляхом відкритої для публіки пропозиції.

Розміщення цінних паперів та інших обігових інструментів

Безпосередній продаж цінних паперів емітентом або консорціумом, яком емітент доручив продати ці цінні папери, який не передбачає відкритої для публіки пропозиції.

Внутрішні або іноземні цінні папери та інші інструменти

Цінні папери в країні, де знаходиться основне місце діяльності емітента. Придбання резидентами внутрішніх цінних паперів та інших інструментів, ви­пущених на іноземний ринок, вважається придбанням іноземних цінних паперів.

Акції та інші цінні папери на пайових засадах Включає права підписуватися на нові випуски акцій.

Облігації

Обігові цінні папери, які мають строк погашення два або більше роки від дати випуску, щодо яких відсоткова ставка та умови виплати і сплати відсотків визначаються в момент їх випуску.

Інститути спільного інвестування, суб'єкти:

—   об'єктом діяльності яких є спільне інвестування в цінні папери, що під­лягають обігу, чи інші активи капіталу, отриманого від населення, та які функціонують за принципом диверсифікації ризику, і

—   сертифікати яких на вимогу власників, відповідно до юридичних, дого­вірних чи статутних умов, яких вони дотримуються, прямо чи опосеред­ковано, викупаються чи погашаються з активів таких інститутів. Заходи, вжиті інститутом спільного інвестування для забезпечення того, що вар­тість його сертифікатів на фондовій біржі не значно відрізняється від їх чистої номінальної вартості, розглядаються як еквівалент викупівлі чи погашення.

Такі інститути створюються відповідно до права, чи то договірного (напри­клад, спільними фондами управляє керівництво компаній), чи права довірчого управління (наприклад, пайові фонди), чи згідно з статутом (наприклад, інвес­тиційні компанії).

Для цілей цієї Директиви, «спільні фонди» також включає пайові фонди.

Цінні папери та інші інструменти, якими, як правило, торгують на грошовому ринку

Казначейські векселі та інші обігові векселі, депозитні сертифікати, банків­ські акцепти, комерційні документи та інші інструменти.

Кредити, що стосуються комерційних операцій чи надання послуг

Договірні торгові кредити (аванси або платежі у розстрочку щодо роботи, що виконується, або такої, що замовлена, але не виконана, та продовжені стро­ки платежу, незалежно від того, чи використовується підписка на комерційний вексель) і їх фінансування через кредити, надані кредитними установами.