ДОДАТОК І НОМЕНКЛАТУРА РУХУ КАПІТАЛУ, ПРО ЯКИЙ ЙДЕТЬСЯ В СТАТТІ 1 ДИРЕКТИВИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 

В цій Номенклатурі рух капіталу класифікується відповідно до економічної природи активів і пасивів, яких він стосується, виражених або у національній або Іноземній валюті. Рух капіталу, перелічений в цій Номенклатурі, здійсню­ється для покриття:

—   всіх операцій, необхідних для цілей руху капіталу: укладення і здійснен­ня операцій і пов'язаних трансферів. Операція здійснюється, як прави­ло, між резидентами різних держав-членів, хоча деякий рух капіталу здій­снюється однією особою за свій власний рахунок (наприклад, трансфери активів, що належать емігрантам),

—   операцій, здійснюваних будь-якою фізичною чи юридичною особою (№), що включають операції стосовно активів чи пасивів держав-членів або Інших публічних установ і агенцій, згідно з положеннями статті 68 (3) Договору,

—   допуску економічного оператора до всіх фінансових засобів, доступних на ринку, які відповідають меті здійснення відповідної операції. Напри­клад, концепція придбання цінних паперів та інших фінансових інстру­ментів охоплює не лише термінові операції, але також всі доступні засо­би, що застосовуються: ф'ючерсні операції, операції з опціоном чи варантом, свопи щодо інших активів, та ін. Аналогічно, концепція опе­рацій на поточні і депозитні рахунки з фінансовими установами вклю­чає не тільки відкриття та розміщення коштів на рахунках, але також ф'ючерсні операції купівлі-продажу іноземної валюти, незалежно від того, чи вони мають намір покрити ризик обміну чи прийняти відкрите поло­ження щодо обміну валюти,

—   операцій для продажу чи придбання створених активів, репатріація до­ходів від їх продажу (№) або термінове використання таких доходів в рамках лімітів зобов'язань Співтовариства,

—   операцій по виплаті кредитів або позик.

Ця Номенклатура не є вичерпним переліком для поняття руху капіталу — звідси заголовок XIII — Ж «Інший рух капіталу — Різне». Тому вона не пови­нна тлумачитися як обмеження сфери застосування принципу повної лібералі­зації руху капіталу, про що йдеться в статті 1 цієї Директиви.