ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ. ГЛОСАРІЙ : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ. ГЛОСАРІЙ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Ас^ш8 соїшішпаїгіаіге (асдіш сотггшпаиіаіге — англ., асяиіх соттипаиіаіге — фр.)

Термін, який звичайно використовується до всього законодавства Співтовариства, включаючи Договори ЄС, регламенти та директиви. Держави-кандидати на вступ до Європейського Союзу до часу вступу повинні виконати існуючи асдиіз соттипаиіаіге.

Еигореап Сепґга/ ВапІ( • Аппиаі Яероп • Сіоазаіу • 2001

Адміністративні чи судові органи (асітіпізігаїіуе описіісіаі аиіііогігіев — англ., аиіогіїех асітіпізігаїіуек ои .ішіісіаігек — фр.)

Такі адміністративні чи судові органи держав-членів, які є компетентними для цілей заходів щодо відновлення платоспроможності чи ліквідаційного процесу.

Ап. 2 Оігесіме 200І/24/ЕС о/ Іпе Еигореап Раг/іатепі апсі о/ ІИе Соипсії о/ 4 АргіІ 2001 оп Іпе геог£апізаГіоп апсі •ніпа"іп& ир о/ сгесііі іпзііїиііот  О$1сіаІ ^ои^па^ Е 125, 05/05/2001 Р. 0015—0023

Адміністратор (асітіпізігаїог — англ., айтіпізігаїеиг — фр.)

1.  Будь-яка особа чи орган, призначений адміністративними чи судовими органами, чиїм завданням є керувати заходами щодо відновлення платоспроможності.

Ап. 2 Оігесіїме 2001/24/ЕС о/ Іпе Еигореап Рагііатепі апсі о/Іпе Соипсії о/ 4 АргіІ 2001 оп Іпе геог&апіааіїоп апсі к'таіщ ир о/сгеаіі іпзіііиііот ОДЇсіаІ ^ои^па^ 1 125, 05/05/2001 Р. 0015—0023

2.  Будь-яка особа або орган, призначений компетентним органом, що здійснювати­ме управління заходами по відновленню платоспроможності.

Ап. 2 (і) Оігесііїе 2001/17/ЕС о/Іпе Еигореап Рагііатепі апсі о/Іпе Соипсії о/ 19 Магсп 2001 оп Іпе геог%апі$аІіоп апа ^іпаіщ-ир о/іпзигапсе ипа'егіаісіп^ 0$їсіа\ ^ои^па^ £ ПО, 20/04/2001 Р. 0028-0039

Активи другого рівню (Ііег глуо а$8еІ — англ., асііґсіе піуеаи 2 — фр.)

Ринкові або неринкові активи, які виконують певні критерії прийнятності, встано­влені національним центральним банком, та які підлягають схваленню ЄЦБ. Еигореап Сепігаї Вап/с  • Аппиаі КерогІ • СІожагу • 2001

Активи першого рівню (Ііег опе акхеї — англ., асІіГсІе піуеаи 1 — фр.)

Ринкові активи, які виконують певні уніфіковані критерії прийнятності для усієї зони євро, які визначаються ЄЦБ.

Еигореап СетгаІ Вапіс • Аппиаі КерогІ • Сіожагу • 2001

Акції без фіксованого дивіденду (еяиісу іпхігитепі — англ., ітігитепі сіє саріїаих ргоргез — фр.)

Будь-який договір, що підтверджує остаточну частку в активах сторони після вира­хування всіх її зобов'язань.

Аппех (1.5) о/ 2000/408/'ЕС: Соттіззіоп КесоттепсІаНоп о/ 23 ^^Іпе 2000 сопсегпіщ аксіозше о/ іп/огтаїіоп оп /їпапсіаі іпзігитепк апа оІИег іїепи сотріетепііп^ Іпе аіхіозиге ^иігеа ассогаіп& Ю Соипсії Оігесііме 86/635/ЕЕС оп Іпе аппиаі ассоипії апсі сотоШаїеа ассоипп о/ Ьапісз апсі оГпег /іпапсіа! ітґііиііопз (поії/іесі ипсіег аоситепі питЬег С(2000) 1372) Оуісіаі ^оита^ І 154, 27/06/2000 Р. 0036-0041

Акції та інші цінні папери, що підтверджують відносини участі (зпагез апсі оіпег зесигіїіез оґа раПісіра(іп§ паШге — англ., асііопз еІ ашгез Ііігез агапі 1е сагасіеге сіє рагіісіраііоп — фр.)

Також сюди відносяться і права підписатись на акції нового випуску. Ехріапаїогу N0165 о/Аппех о/ Соипсії Оігесіпе 88/361/ЕЕС о/ 24 ^ипе 1988/ог ІИе ітріетепїаііоп о/АгІісІе 67 о/(Не Тгеаіу   О$1сіа1 Лигпаї І 178, 8/07/1988 Р. 0005-0018

Амстердамський Договір (Тгеаіу оґ Атзіепіат — англ., Тгаііе сі'АтзІекіат — фр.)

Амстердамський Договір є результатом Міжурядової Конференції, яка розпочалась на Туринській Європейській Раді 29 березня 1996 року. Вона була прийнята на Амстер­дамській Європейській Раді з 16 по 17 червня 1997 та підписана 2 жовтня 1997 Мініст­рами Закордонних Справ від п'ятнадцяти держав-членів. Договір вступив в силу з 1 березня 1999 року (перший день другого місяця після ратифікації останньою державою-членом) після ратифікації всіма державами-членами згідно з відповідними конституцій­ними вимогами. З юридичної точки зору, Договір вносить зміни до деяких положень Договору ЄС, Договорів про заснування Європейських Співтовариств; в міру ступеня відношення до них. Він не замінює інші Договори, він існує на одному рівні з ними.

Глосарій вебсайту \у\у\у.еитра.еи.іп(

Багатоцільова передплачена картка (Ітшіп'-ригрозе ргераМ сапі — англ., сагіе тиШ-иза§е5 ргерауее — фр.)

Картка з грошевою цінністю, яка може бути використована для широкого спектру платежів та яку можливо використовувати як на національному, так й на міжнародному рівні, але її використання також може бути обмежено у якомусь регіоні. Поновлювана багатоцільова передплачена картка також відома як електронний гаманець.

Еигореап Сепігаї Вапіс • Аппиаі Керогі • ОІоаагу • 2001

Банківська Асоціація з питань євро (з 1997 року; до цього — Банківська Асоціація з питань ЕКЮ) (ЕВА — англ., АВЕ — фр.)

Міжбанківська організація, яка була створена як форум для дослідження та обгово­рення усіх питань, що підпадали в сферу інтересів її членів та зокрема, питання, які відносяться до використання євро та врегулювання розрахунків, які проводяться в євро. В рамках БАЄ з метою керівництва клірингової системи євро з 1 січня 1999 року було засновано клірингову компанію (АВЕ Сіеагіпд, Зосіеіе раг Асііопз Зітрііґіее а саріїаі уагіаЬІе). Клірінгова система євро (Євро 1) — спадкоємниця Системи Клірінгу ЕКЮ та Системи розрахунків в ЕКЮ.

Еигореап Сепігаї Вапіс • АппиаІ Керогі • Сіожагу • 1998

Бенефіціар (ЬепеГІсіагу— англ., ЬепеТІсіаіге — фр.)

Остаточний отримувач транскордонного переказу, у розпорядження якого перехо-диться відповідна сума коштів шляхом зарахування на рахунок, до якого він має доступ.

Ап. 2(і) Пігесііуе 97/5/ЕС о/ (Не Еигореап Раг/іатепі ап<1 о/ ІИе Соипсії о/ 27 ^апиа^у 1997 оп сгояі-ЬогАег сгеаіі Ігапа/егз О//ІсіаІ Лигпаї 1 043, 14/02/1997 Р. 0025—0030

Біла Книга (\УЬіІе Рарег — англ., Ііугех Ьіапсз — фр.)

Біла Книга Комісії — це документи, які містять пропозиції для дій Співтовариства в конкретній сфері. В деяких випадках вони продовжують Зелену Книгу, яка опублікову­ється для того, щоб започаткувати консультативний процес на Європейському рівні. Прикладами, які включає Біла Книга є приклади щодо завершення створення спільного ринку, щодо приросту, конкуренції та повної зайнятості, наближення законодавства асоційованих держав Центральної та Східної Європи в сферах, які стосуються спільного ринку. Коли Біла Книга отримується Радою, вона може стати дієвою програмою для Союзу в сфері, що підлягає розгляду. Глосарій вебсайту \тгм>.еитра.еи.іпг

Бюджет (Ьи<3§еі— англ., Ьис1§еІ — фр.)

Всі доходи та видатки Союзу включаються у бюджет Співтовариства на основі щорі­чних прогнозів. Робочі видатки, які пов'язані з виконанням Розділів V і VI Договору про заснування Європейського Союзу, тим не менш, складають виняток з цього правила, оскільки визначаються державами-членами. Бюджет Співтовариства базується на декі­лькох принципах:

—  об'єднання (всі доходи та видатки зводяться в єдиний документ);

—  шорічність (бюджетні операції пов'язані з даним бюджетним роком);

—  баланс (видатки не повинні перевищувати доходи).

Комісія відповідає за подання попереднього проекту бюджету на розгляд Ради, яка поділяє повноваження з формування бюджету з Європейським Парламентом. Характер видатків визначає те, яка з цих двох установ матиме останнє слово в залежності від того, чи є дані видатки обов'язковими, чи ні. Але, не зважаючи на класифікацію видатків та забезпечення розподілу повноважень, треба зауважити, що саме Європейський Парла­мент остаточно приймає або відхиляє бюджет в цілому. З 1993 року бюджет є предме­том міжінституційної угоди між Парламентом, Радою та Комісією щодо бюджетної ди­сципліни та поліпшення бюджетної процедури. У 1998 році Комісія представила план з оновлення міжінституційної угоди 1993 року у світлі досвіду, отриманого у ході її вико­нання та щодо консолідації усіх спільних декларацій та міжвідомчих угод з бюджету, починаючи з 1982 року. Як частина реформ, запропонованих Комісією у липні 1997 року у «Плані на 2000 рік», державами-членами буде прийнята нова фінансова перспе­ктива, якою визначатиметься зростання на проміжку від 2000 до 2006 року.

Глосарій вебсайту уушу.еигора.еи.іпі

В

Валютний комітет (Мопеїагу СоттіПее — англ., Сотіїе топеїаіге — фр.)

Консультативний орган, який складався з двох представників від кожної держави-члена, які виступають в особистій якості (зазвичай, одна з осіб призначалася від уряду, а інша — від центрального банку), та з двох представників від Європейської Комісії. Був заснований у 1958 році на основі Статті 105 Договору про Європейське Економічне Співтовариство. Для того, щоб в повній мірі сприяти узгодженню політик держав-чле-нів, потрібних для функціювання внутрішнього ринку, Стаття 109с Договору перелічує області, де Валютний Комітет мав надавати сприяння підготовці роботи Ради ЄС. На початку 3-го етапу ЕВС Валютний Комітет було розформовано та засновано Комітет з економічних та фінансових питань.

Еитреап СетгаІ ВапІ< • АппиаІ КероП • Сіохзагу  • 2001

Валютні фінансові установи (ВФУ) (Мопеїагу Ріпапсіаі ІпхІіСІШопз (МРІз) — англ., Ігкіішііош Гіпапсіегез топеїаігез (ІРМ) — фр.)

Фінансові установи, які формують сектор відтворення грошей зони євро. Вони влю-чають центральні банки, резидентні кредитні установи, як визначено у законодавстві Співтовариства, та інші резидентні фінансові установи, чия діяльність полягає в одер­жанні вкладів від юридичних осіб, відмінних від ВФУ та за свій рахунок (по меншій мірі, в економічних межах) надавати кредит та/або робити інвестування в цінні папери. Ця остання група складається в основній своїй масі з фондів грошевих ринків. Напри­кінці 2001 року у зоні євро існувало 8868 ВФУ (Європейський Центральний Банк, 12 національних центральних банків, 7218 кредитних установ, 1631 фондів грошевих рин­ків та шість інших фінансових установ).

Еитреап СемгаІ Вап/с • АппиаІ КероП • Сіожагу • 2001

Варіаційна маржа (або переоцінювання активів) таг§е сіє уагіаііоп (ои уаіогізаііоп аи ргіх сій тагспе) — фр.)

Євросистема вимагає, щоб зазначена маржа на активи, що є предметом договору та використовуються у зворотних операціях, зберігалася б весь час. Це означає, що якщо регулярно оцінювана ринкова вартість активів, які є предметом договору, падає нижче певного рівню, договірні сторони мають підтримати її, надавши додаткові активи або готівку. Схожим же чином, якщо ринкова вартість активів, які є предметом договору, виходячи з їх переоцінки, перевищує суму, якою володіє договірна сторона плюс варіа­ційна маржа, центральний банк поверне надлишкові активи або готівку договірній сто­роні.

Еигореап Сепіга/ Вап/с • Аппиаі Керогі • Сіовшгу • 2001

Великі платежі (1аг§е-уа1ие раутепіз — англ., раіетепіз сіє топіапі єієує — фр.)

Платежи, звичайно, дуже великих сум, якими більшою мірою обмінюються банки або учасники фінансових ринків, та які звичайно потребують термінової або визначеної у часі проплати.

Еигореап Сепігаї Вап/с • Аппиаі Керогі • Сіоззагу • 2001

Великі ризики (1аг§е гізкз — англ., тагспе гесоппи — фр.)

(і) ризики, класифіковані за видами 4, 5, 6,7, 11 та 12 пункту А Додатку;

(іі) ризики, класифіковані за видами 14 та 15 пункту А Додатку, коли власник стра­хового полісу професійно задіяний у промисловій чи комерційній діяльності чи одній з вільних професій, а ризики пов'язані з такою діяльністю; (ііі) ризики, класифіковані за видами 3, 8, 9, 10, 13 та 16 пункту А Додатку, у мій мірі, коли власник страхового полісу перевищує встановлені обмеження принаймні два з наступних трьох критеріїв:

перший етап: до 31 грудня 1992 року:

—  загальний баланс: 12,4 млн. ЕКЮ,

— чистий оборот: 24 млн. ЕКЮ,

—  середня кількість працюючих протягом фінансового року: 500 чол. другий етап: з 1 січня 1993 року:

—  загальний баланс: 6,2 млн. ЕКЮ,

— чистий оборот: 12,8 млн. ЕКЮ,

—  середня кількість працюючих протягом фінансового року: 250 чол.

Аії. 5 (сі) Рігзі СоипсіІ Оігесііме 73/239/ЕЕС о/ 24 Му 1973 оп Іпе соопІіпаПоп о/ /ат, ге^иіаііот апсі ааттШгаІме р^ОVтоп$ геІа1іп% (о Іпе ІаШп£-ир апсі ригзиіі о/(Не Ьи$іпе55 о/ сіігесі іпзигапсе оіпег Іпап ІІ/е аазшапсе О^ісіаі Лигпаї 1228, 16.08.1973 р. 0003—0019 (аа атепаесі)

Визнані ринки (гесо§пІ8Є(1 ехсЬап§е5 — англ., тагспе гесоппи — фр.)

ринки (біржі), визнані компетентними органами, що: (і) регулярно функціонують; (іі) мають правила, встановлені чи затверджені відповідними органами країни похо­дження ринку, які визначають умови діяльності ринку, умови доступу на нього, а також умови, що повинні виконуватись контрактом до того, як він буде діяти на ринку; (ііі) мають кліринговий механізм, який передбачає, що контракти, зазначені в Розділі IV, мають відповідати вимогам стосовно щоденної маржі, що, на думку компетентних орга­нів, забезпечує відповідний захист.

Ап  1 (27) ОІгесІіїе 2000/12/ЕС о/ Ле Еигореап РаНіатепІ апсі о/Іпе СоипсіІ о/20 Магсп 2000 геІа(Ш£ (о (Не !а/сіп§ ир апсі ригзиії о/ (пе Ьизіпеза о/ сгеаЧг іпіїіїиііопз ОДїсіаІ ^оита^ і 126, 26/05/2000 Р 0001-0059

Виконавчий комітет (Ехесшіуе Воаггі — англ., Оігесіоіге — фр.)

Один з органів Європейського Центрального Банку, який приймає рішення. Вклю­чає у себе Голову та віце-президента ЄЦБ та чотирьох інших членів, призначених за спільною згодою Голів держав або урядів держав-членів, які ввели євро.

Еигореап Сепігаї Вап/с • Аппиаі Керогі • Сіожагу • 2001

Випуск цінних паперів та інших обігових інструментів (іззие оґ зесигіїіев апсі оіпег пе§оІіаЬ1е іпзігшпепіз-англ., етіззіоп сіє Ііігез еі сГаШгез іпзігитепіз пе§осіаЬ1ез — фр.)

Продаж шляхом пропозиції до продажу невизначєному колу осіб. Ехріапаїогу N0^5 о/ Аппех о/ Соипсії Оігесііуе 88/361/ЕЕС о/ 24 ^ипе 1988/оґ ІНе ітріетепіаіюп о/АпісІе 67 о/ІНе Тгеаіу   О//їсіаІ Лигпаї І 178, 8/07/1988 Р. 0005-0018

Відповідні установи (іпзіішііопз сопсегпесі — англ., еЧаЬІіззетепІз сопсегпез — фр.)

Надалі названі як «установи», означають всіх юридичних осіб і, зокрема, кредитні установи і поштові послуги, які забезпечують інструменти для здійснення або сприяння здійсненню транскордонних переказів. Для цілей цієї рекомендації структурні підрозді­ли установ також вважаються установами.

Аппех о/ 90/109/ЕЕС: Сотттіоп Кесоттепсіаііоп о/14 РеЬгиагу 1990 оп ІНе Ігапзрагепсу о/ Ьап/сіп$ сопсііґіоп^ ге1аіт£ Іо сго$5-Ьог<Іег/їпапсіаі Ггапзасіїопз О$їсіаІ /ои/тш/ Ь 067, 15/03/1990 Р. 0039-0043

Відправник переказу (Ігапзґегог — англ., сюппеиг сі'огсіге — фр.)

Особа, яка видає перше доручення на здійснення переказу.

Аппех о/ 90/109/ЕЕС: Соттіззіоп Кесоттепааїїоп о/14 РеЬгиагу 1990 оп ІНе Ігатрагепсу о/ Ьап/ап% сопсіШот геїаіїщ Іо сго$5-Ьог<іег/їпапсіаі Ігатасіїош О%ісіаІ ^оита^ Ь 067, 15/03/1990 Р. 0039-0043

Відсоток участі (раїїісіраіігщ іпіегезі — англ., рагіісіраііоп — фр.)

Права в капіталі іншого суб'єкта підприємницької діяльності, представлені сертифі­катами чи ні, які внаслідок створення довготривалого зв'язку з цим суб'єктом передба­чають отримання тим, кому ці права належать, доходу від діяльності цього суб'єкта.

Ап.1 (/) £>ігесііуе 2001/34/ЕС о/іпе Еигореап Рагііатепі апсі о/ІНе Соипсії о/ 28 Мау 2001 оп ІНе асітіжюп о/зесигіїіез Іо оДІсіаІ Мос/с ехспап$е ІІ5ІІп§ апа оп іп/огтаїіоп Іо Ье риЬІііпеа" оп Іпох 5есигіІІе5 ОДісіаІ Литаї І 184, 06/07/2001 Р. 0001-0066

Власні кошти (о\уп пдпсіз — англ., Гопсіз ргоргез — фр.)

Власні кошти, як визначено у Підрозділі V Глави 2 Розділу 1 директиви 2000/12/ЕС; це визначення, тим не менш, може бути змінено за умов, зазначених у Додатку V дире­ктиви 93/6/ЕЕС.

Ап. 1а (15) Соипсії Оігесііуе 85/611/ЕЕС о/20 ОесетЬег 1985 оп Іпе соогаіпаїїоп о/Іат, ге%иІа1юп5 апсі асітіпнігаїїуе ргоуізіопз геїаііщ Іо ипйегіаШп%5 /оґ соїіесіпе іпмеіїтепї іп Ігапз/егаЬІе 5есигіііе5 (ІІСІТ5) О/ісісгІ }оитаІ І 375, 31/12/1985 Р. 0003-0018

Встановлення ринкової ціни (ґаіг уаіие ассоипІіп§ — англ., сотрІаЬі1І8аІіоп еп ^ш^е уаіеиг — фр.)

Принцип оцінки, який зумовлює використання або ринкової ціни, де вона існує, або оцінку ринкової ціни як поточну величину очікуваних потоків коштів, для встанов­лення балансової величини фінансових інструментів.

Еигореап Сепігаї Вап/с • Аппиаі Керогі • Сіожагу • 2001

Гармонізований індекс споживацьких цін (Нагтопізесі Іпдех оґ Сопзитег Ргісез (НІРС) — англ., Іпсіісе йез ргіх а 1а сопзоттаїіоп Нагтопізе (ІРСН) — фр.)

Ціновий захід, який використовується Керівною Радою з метою сприяння ціновій стабільності. Індекс було розроблено Європейською Комісією (Євростат) у тісному зв'я­зку з національними статистичними установами та Європейським Валютним Інститу­том, а пізніше — з Європейським Центральним Банком для того, щоб виконати вимогу

Договору щодо індексу споживацьких цін, побудованому на порівняльному базисі, при­ймаючи до уваги різницію в національних визначеннях. Еигореап Сепігаї Вапіс • АппиаІ Керогі • Сіоззагу • 2001

Гармонізовані довгострокові процентні ставки (паптюпізесі 1оп§-1егт іпіегезі гаїез — англ., Іаих сГігНегеІ а 1оп§ Іегте пагтопізез — фр.)

Протокол № 6 щодо критеріїв наближення, зазначений в Статті 109) (1) Договору, вимагає, щоб наближення процентних ставок вимірялося б за допомогою процентних ставок на довгострокові державні облігації або на інші прирівняні до них державні цінні папери, приймаючи до уваги різницю в національних визначеннях. Для того, щоб вико­нати вимогу Договору, ЄВІ провів концептуальну роботу щодо узгодження статистич­них даних щодо довгострокових процентних ставок та регулярно збирав дані з націона­льних центральних банків від імені Європейської Комісії (Євростату), та такі завдання булі потім покладені на ЄЦБ.

Еигореап Сепігаї Вапіс • АппиаІ Керогі • Оіожагу • 1998

Генеральна Рада (Сепегаї Соипсії — англ.,Сопзеі! §епега! — фр.)

Один з органів Європейського Центрального Банку (ЄЦБ), який приймає рішення. Скаладається з Голови та Віце-Президенту ЄЦБ та голів всіх 15 національних централь­них банків ЄС.

Еигореап Сепігаї Вапіс • АппиаІ Керогі • Сіожагу • 2001

Головна операція з рефінансування (таіп геГтапсіп§ орегаїіоп — англ., орегагіоп ргіпсіраіе сіє геГтапсетепІ — фр.)

Регулярна операція на відкритому ринку, яка виконується Євросистемою у формі зворотної операції. Головні операції з рефінансування проводяться за допомогою щоти­жневих стандартних тендерів та зазвичай мають строк дії два тижні.

Еигореап Сепігаї Вапіс • АппиаІ КероП • бїоюагу • 2001

Грошевий ринок (топеу тагкеї — англ., тагспе топеїаіге — фр.)

Ринок, на якому короткострокові фонди мобілізуються, інвестуються та стають об'­єктом купівлі-продажу за допомогою інструментів, які зазвичай мають строк дії до од­ного року.

Еигореап Сепігаї Вапіс • АппиаІ Керогі • Оіоьзагу • 2001

Грошові агрегати (топеїагу ১ге§аІез — англ., а§ге§аІз топеїаігез — фр.)

Гроші, які знаходиться в обігу плюс невиплачені суми за певними зобов'язаннями валютних фінансових установ та центрального уряду (Поштова служба,), які мають висо­кий рівень ліквідності у широкому сенсі слова. Вузьке значення грошового агрегату МІ визначається як гроші, які знаходяться в обігу плюс овернайтові депозити. «Проміжний» грошевий агрегат М2 складається з величини МІ плюс депозити з узгодженним строком дії до двох років та депозитів, які підлягають сплаті за повідомленням у строк до трьох місяців. Широке значення грошевого агрегату МЗ влючає у себе М2 плюс угоди про купівлю цінних паперів з наступним викупом за зумовленою ціною, ринкові фондові облігації/одиниці, ринкові паперові цінні папери та ринкові боргові цінні папери зі стро­ком дії до двох років. Керівна Рада проголосила контрольне значення для зростання МЗ.

Еигореап Сепігаї Вапіс • АппиаІ Керогі • СІоюагу • 2001

Група пов'язаних між собою клієнтів (§гоир оГ соппесіесі сііепіз — англ., §гоире5 сіє сііепіз Ііез — фр.)

1. Дві або більше особи, фізичні чи юридичні, що несуть ризик тієї ж самої кредит­ної установи або будь-якої з її дочірніх компаній, спільно або самостійно, але які є взаємопов'язані у спосіб, коли: (і) один з них прямо чи непрямо здійснює контроль над іншими, як це визначено в статті 1 Директиви 83/348/ЄЕС, або (іі) їхні сукупні ризики представляють для кредитної установи єдиний ризик, оскільки вони настільки взаємо­пов'язані між собою, що якщо один з них має фінансові проблеми, інший чи всі вони схоже мають труднощі з виплатами. З допомогою прикладу такої взаємопов'язаності, кредитна установа повинна враховувати наступне: — спільну власність; — спільне кері­вництво; — перехресні гарантії; — пряму комерційну взаємозалежність, яка не може бути замінена в короткий строк.

Аппех Ап. 1 о/ 87/62/ЕЕС: Соттіжіоп Кесоттепааїюп о/ 22 ОесетЬег 1986 оп топііогіп% апа сопіго11іп% Іа>%е ехроаигез о/сгеШІ ітіііиііою О0~ІсіаІ Литаї І 033, 04/02/1987 Р. 0010—0015

2. — дві або більше фізичні чи юридичні особи, які, якщо не вказано інше, мають відношення до єдиного ризику, тому що одна з них прямо або опосередковано здійснює контроль над іншою або іншими, або — дві або більше фізичні або юридичні особи, між якими немає відносин щодо здійснення контролю, як визначено в першому абзаці, але які повинні розглядатися як такі, що відносяться до єдиного ризику, тому що вони настільки пов'язані, що, якщо одна з них зазнає фінансових проблем, то інша або всі інші також зазнають труднощів щодо повернення платежів.

Ап. 1 (25) Оігесііуе 2000/12/ЕС о/ІНе Еигореап Рагііатепі апа о/іпе Соипсії о/20 Магсп 2000 геїаппк Іо Іпе 1аШп% ир апа рипиіі о/ІНе Ьизіпею о/сгеаіі ігкПШІіопз ОДісіаІ Лигпаї і 126, 26/05/2000 Р. 0001-0059

Дата акцептування (сіаіе оГ ассеріапсе — англ., йаіе сГассерІаІіоп — фр.)

Дата виконання всіх умов, що пред'являються установою щодо доручення на здійс­нення транскордонного переказу й стосуються наявності відповідного фінансового за­безпечення та інформації, які потрібні для виконання цього доручення.

Агі. 2 (1) Оігесіпе 97/5/ЕС о/'ІНе Еигореап Рагііатепі апа о/(Не Соипсії о/27 }апиагу 1997 оп сгоза-Ьогаег сгеаіі Ігапи/еп О0ісіаІ ^ошпа11 043, 14/02/1997 Р. 0025—0030

Двостороння процедура (Ьііаіегаї ргосесшге — англ., ргосесіиге Ьііаіеїаіе — фр.)

Процедура, за допомогою якої центральний банк має справу безпосередньо з одні­єю або з декількома договірними сторонами без використання тендерних процедур. Двосторонні процедури включають до себе операції, які проводяться через фондові бір­жі або через ринкових агентів.

Еигореап Сепігаї Вап/с • Аппиаі КероП • Сіожагу • 2001

Двостороння централізована ставка (Ьііаіегаї сепігаї гаїе — англ., соигз ріуоі Ьііаіегаї — Фр.)

Офіційна ставка обміну між будь-якою парою колишніх валют-членів механізму обміну валют (ЕКМ), навколо якого визначаються межі коливання даного механізму. Еигореап Сепігаї Вап/с • Аппиаі КероП • Оіоззагу • 1998

Декларація (йесіагаїіоп — англ., сіесіагаїіоп — фр.)

Декларація є документом, який не регламентується Розділом V Договору про Євро­пейський Союз, але вищезазначений документ був складовою частиною європейського політичного співробітництва. Декларація не має обов'язкової сили але все ще часто використовується в рамках спільної зовнішньої політики та політики безпеки (СР8Р).

Глосарій вебсайту мпууг. еигора. еи. іпі

Депозит (йерохії — англ., сіербі — фр.)

Кредитове сальдо, яке виникає по сумах, залишених на рахунку, або внаслідок тим­часових обставин, що склалися після звичайних банківських операцій, і яке кредитна установа повинна сплачувати відповідно до прийнятих юридичних або контрактних по­ложень, і будь-який борг, підтверджений свідоцтвом, виданим кредитною установою. Акції в будівельних товариствах Об'єднаного Королівства та Ірландії, крім тих, що є капітальними, про які йдеться в статті 2, вважаються депозитами. Облігації, що відпо­відають умовам, передбаченим в статті 22 (4) Директиви Ради 85/611/ЕЕС від 20 грудня 1985 року щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних актів, що стосу­ються інститутів спільного інвестування у цінні папери (1_ІсіІз) (1) не вважаються депо­зитами. З метою підрахунку кредитового сальдо держави-члени застосовують правила і норми, які стосуються заліків і зустрічних вимог, відповідно до юридичних і контракт­них умов, що можуть бути застосовані до депозиту.

Ап. 1 0 Оігесііїе 94/19/ЕС о/ ІНе Еигореап Рагііатепі апа о/ (Не Соипсії о/ ЗО Мау 1994 оп аерозії-^иагапіее зсПетеа О/ісіаІ ^ои^па^ І 135, 31/05/1994 Р. 0005—0014

Депозитарій (сіерозіїагу — англ., сіерозіїаіге — фр.)

Будь-яка установа, на яку покладено обов'язки, зазначені у статтях 7 та 14, та яка відповідає іншим вимогам, передбаченим у Розділах III а та IV а.

Ап.іа (1) Соипсії Вігесіпе 85/611/ЕЕС о/ 20 ОесетЬег 1985 оп ІНе соогсііпсніоп о/Іат, гевиїаііоп! апа айтіпкігаїме ргоуізіопз геІаіїп£ (о ип<1егІаШп§5 /ог соїіесііуе іпуе5(теп( іп ІгапфгаЬІе несигіїїеа (11СІТ5) О&ісіаі ^оита^ І 375, 31/12/1985 Р. 0003-0018

Депозити з встановленим строком сплати (сіерозій шіІЬ а§геесі таїигігу — англ., (іероіз а Іегте — фр.)

Більшою частиною, депозити з встановленим строком сплати, які в залежності від практики, яка застосовується у тій чи іншій державі, можуть бути або неконвертовані до терміну сплати або конвертованими тільки у разі сплати штрафу. Деякі неринкові бор­гові зобов'язання — такі, як неринкові (роздрібні) депозитні сертифікати також включе­ні у цю категорію. Депозити з встановленим строком сплати до двох років включаються до М2 (а відтепер — й до МЗ), в той час, коли депозити з встановленим строком сплати більше, ніж два роки включаються до немонетарних довгострокових фінансових зобо­в'язань сектору валютно-фінансової установи (ВФУ).

Еигореап Сепігаї Вап/с • АппиаІ Керогі • Сіоззагу • 2001

Депозити, які підлягають сплаті за повідомленням (сіерозіїз гесІеетаЬІе аі поіїсе — англ., сіероіз гетЬоигзаЬІез ауес ргеауіз — фр.)

Заощаджувальні вклади, у випадку з якими власник повинен дотримуватися фіксо­ваного періоду повідомлення перед тим, як зняти з рахунку кошти. У деяких випадках існує можливість зняти певну обмежену суму у зазначений період або передчасного зняття коштів за умови виплати штрафу. Вклади, які підлягають сплаті за повідомлен­ням в трьохмісячний строк, включаються до М2 (а відтепер — й до МЗ), в той час, коли вклади з більшим періодом сплати за повідомленням є частиною немонетарних довго­строкових фінансових зобов'язань сектору Валютно-фінансового інституту (МФІ).

Еигореап Сепігаї Вап/с • АппиаІ Керогї • Оіозвагу • 2001

Держава-член, в якій звичайно знаходиться транспортний засіб (МетЬег Біаіе іп \уЬісН ІЬе уеЬісІе із погтаїїу Ьазесі — англ., Еіаі тетЬге ой 1е уепісиїе а зоп зіаііоппетепі ІІаЬіШеї — фр.)

Територія, на якій транспортний засіб звичайно знаходиться як визначено Статтею 1(4) Директиви 72/166/ЄЕС.

Оіксііїе 2000/26/ЕС о/ ІНе Еигореап Рагііатепі ста 0/ ІНе Соипсії о/16 Мау 2000 оп ІНе арргохітаіїоп о/ ІНе /сш о/ іНе МетЬег 8іаіе5 геІаіїп£ Іо штате а^аіпзі сМІ ІіаЬШІу іп гезресі о/ ІНе же о/тоіог VеНіс^е5 апа атепаіп^ Соипсії Оігесіпез 73/239/ЕЕС ста 88/357/ЕЕС (РоигІИ тоїог ітигапсе Оігесіпе) О^ісіаПоигпаІ 1 181 20.07.2000р. 0065—0074

Держава-член здійснення підприємницької діяльності (МетЬег §іаіе англ., Еіаі тстЬге сіє ГеЧаЬНззетепІ — фр.)

Держава-член, в якій розташована установа, що покриває зобов'язання.

Агґ 2 (/) СоипсіІ Оігесїпе 90/619/ЕЕС о/ 8 NоVетЬе^ 1990 оп Іпе соогсііпаііоп о/ Іат, апсі асIтіпІ5^^а1ІVе рюуізіопх геїаііп^ 1о сіігесі /і/е а$$игапсе, Іауіп% ао^п р^оVІ5іоп5 Іо /асіїііаіе (Не е$есгі\>е ехегсіж о/]геес!от го ргочіае 5еп>ісе5 апсі атепаіп£ Оігес1і\е 79/267/ЕЕС О//Ісіа1 ^ои^паI І. 330, 29.11.1990 р. 50

Держава-член зобов'язання (МетЬег Зіаіе оІЧЬе соттіїтепї — англ., ЕІаІ тетЬге сіє Геп§а§етет— фр.)

Держава-член, в якій власник страхового поліса має постійне місце проживання або, якщо власник страхового поліса є юридичною особою, державу-члена, в якій розта­шована установа, якої стосується договір, останньою.

Ап. 2 (е) СоипсіІ Оігесііче 90/619/ЕЕС о/ 8 NоVетЬе^ 1990 оп Іпе соогсііпаііоп о/ /ожу, ге^иіаііогк апсі аатіпі$1га1ме ртуіііопз геіа1іп% 1о аігесі Іі/е ааигапсе, Іауіпд с!он>п ргоуціопз Ю /асіїііаіе Іпе є//єсііує ехегсіж о/ їгеесіот Го ргочіае $еп>ісеа апЛ атепЛіп^ Оігесіїуе 79/267/ЕЕС 0$1сіаІ ^ои^па^ і 330, 29. 11. 1 990 р  50

Держава-член надання послуг (МетЬег Зіаіе оГргоуіхіоп оґхеїгісех — англ., Еіаі тетЬге сіє ргекіаііоп сіє зегуісез — фр.)

Держава-член зобов'язання, коли зобов'язання виконуються установою, яка знахо­диться в іншій державі-члені.

Ап. 2 (§) СоипсіІ Оігесііуе 90/619/ЕЕС о/ 8 NоVетЬе^ 1990 оп Іпе соогсНпаііоп о//оусі, ге^иіаіїопз апсі асітіпіхігаїме ргоуІ5іоп$ геїаііп^ Іо сіігесі Іі/е ааигапсе, Іауіп% с!о\оп р^оVІ5іоп5 Го /асіїііаіе Іпе е//есіме ехегсае о/ їгеесіот ю р^оVІс^е Іепісез апсі атепсііпк Пігесііуе 79/267/ЕЕС О//ісіаІ ^ои^паI і 330, 29 11.1990 р. 50

Держава-член надання послуг (МетЬег 8іаіе оґІЬе ргоуізіоп оГзегУІсез — англ., Еіаі тетЬге сіє ргезШіоп сіє кегуісех — фр.)

1. Держава-член, в якій має місце ризик, як визначено в статті 2 (сі) Директиви 88/ 357/ЄЕС, якщо він покривається страховою компанією чи структурним підрозділом, розташованими у іншій державі-члені.

Ап. І (е) СоипсіІ Оігесііїе 92/49/ЕЕС о/ 18 ^ипе 1992 оп Іпе соогсНпаііоп о/ Іаж, ге%иІа1іоп5 апсі асітіпічггаїме рт\'І5Іопз геІаІіп£ Ю сіігесі іпшгапсе оіпег Іпап Іі/е аззигапсе апсі атепсііп^ Оігес1і\е$ 73/ 239/ ЕЕС апсі 88/357/ ЕЕС (ІШга поп-П/е ітигапсе Оігесіпе) О/ісіаІ }оигпа! І 228, 11/08/1992 Р. 0001-0023

2.  Держава-член зобов'язання, як визначено в статті 2 (е) Директиви 90/619/ЄЕС, якщо воно покривається страховою компанією чи структурним підрозділом, розташова­ними у іншій державі-члені.

Ап. І (/) СоипсіІ Оігесіпе 92/96/ ЕЕС о/ 10 NоVетЬе^ 1992 оп Іпе соогсііпаііоп о/ Іа\ч$, ге§иІа!іоп$ апсі аатіпітгаїме ргочтот геїаііпв 1о сіігесі Іі/е ажигапсе апсі атепаіп^ Оігес1'пе$ 79/267/ЕЕС апсі 90/ 619/ЕЕС (ІНігсІ Іі/е ажигапсе Оігесґіуе) 0//ісіаІ Лигпаї І 360, 09/12/1992 Р. 0001—0027

Держава-член походження (поте МетЬег 8Ше — англ., Еіаі тетЬге сГогщіпе — фр.)

1.  Держава-член, в якій кредитна установа отримала ліцензію на здійснення діяль­ності згідно зі статтями 4—11.

Ап  1 (6) Оігесііїе 2000/12/ЕС о/ Іпе Еиюреап Рагііатепі апа о/ Іпе СоипсіІ о/ 20 Магсп 2000 геїаґ/пц Го ІИе 1аІап£ ир апсі ригшії о/ Іпе Ьшіпеж о/ сгесііі іп$1ішіоп$ 0//ісіаІ ^ои^паI £ 126, 26/05/2000 Р. 0001-0059

2.  Держава-член, в якій страхова компанія отримала відповідну ліцензію згідно із статтею 6 Директиви 73/239/ЄЕС чи статтею 6 Директиви 79/267/ЄЕС.

Агі. 2 (е) Пігесіпе 2001/ П/ЕС о/гНе Еигореап Рагііатепі апсі о/ Іпе СоипсіІ о/ 19 МагсН 2001 оп Іпе геог^апіааііоп апа тпсііп£-ир о/ ітигапсе ипЛеПаШп^ О//ісіаІ ^ои^па^ І ПО, 20/04/2001 Р. 0028— 0039

3.  Держава-член, на території якої знаходиться головний офіс страхової компанії, яка покриває ризик

Агі  1 (с) Соипсії Оігесіїме 92/49/ЕЕС о/ 18 ^ипе 1992 оп Іпе соогЛпаІІоп о/ /аш, гециіапопз апсі ааттііїгаіпе рго\топ$ геІаШ% Іо сіїгесі тзигапсе оІНег ІНап ІІ/е аззигапсе апсі атепАт% ОІгесІІ\е$ 73/ 239/ЕЕС ап<1 88/357/ЕЕС (Лігсі поп-ІІ/е тзитпсе ОІгесШе) О^ісші /оигпаї Ь 228, 11/08/1992 Р 0001-0023

4.  Держава-член, на території якої знаходиться головний офіс страхової компанії, яка покриває зобов'язання,

Аг! 1 (сі) Соипсії Оігесіпе 92/96/ЕЕС о/ 10 NоVетЬе^ 1992 оп ІНе соогсішаПоп о/ /ато, ге^иіаіюпз апсі ааттШгаШе ргочтот геІаІІп% Іо сіїгесі ІІ/е аззигапсе апсі атепаїщ Оігесіпех 79/267/ЕЕС апсі 90/ 619/ЕЕС (Ліга ІІ/е аазигапсе оігєс(іує) О//ісшІ Лигпаї 1 360, 09/12/1992 Р 0001—0027

5.  а) якщо Інвестиційна фірма є фізичною особою, державу-члена, у якій розташо­вано й головний офіс, Ь) якщо Інвестиційна фірма є юридичною особою, державу-чле­на, в якій розташовано й зареєстрований офіс, або якщо відповідно до національного законодавства вона не має зареєстрованого офісу, державу-члена, у якій розташовано її головний офіс, с) у випадку з ринком, держава-член, де розташовано зареєстрований офіс органу, що надає торгові послуги, або якщо відповідно до національного законо­давства він не має зареєстрованого офісу, державу-члена, де розташовано головний офіс такого органу

Ап 1 (6) Соипсії оігєсііує 93/22/ЕЕС о/ 10 Мау 1993 оп туеіїтепі 5еп>ісв5 Іп ІНе хесигіїїех /їеШ О/Гшаї Іоигпаї І 141, 11/06/1993 Р 0027-0046

Держава-член походження ІСІ (ІІСІТ5 Ьоте МетЬег §Ше — англ , Еіаі тетЬге (Гогі§те (Тип ОРСУМ — фр )

(а) коли це стосується ІСІ, який запроваджено у формі пайового трасту/спільного фонду, — державу-члена, в якій розташовано зареєстрований головний офіс компанії з управління активами, (Ь) коли це стосується ІСІ, який запроваджено у формі Інвести­ційної компанії, — державу-члена, в якій розташовано зареєстрований головний офіс Інвестиційної компанії

Агі 1а (5) Соипсії ОІгесІІуе 85/611/ЕЕС о/ 20 ОесетЬег 1985 оп ІНе соогЛтаіюп о/ Іат,

пз апй аАтткігаІпе р^оV^5^опз геІаШ% Іо ипсіегіаіап&в /ог со11есП\е Ітезітепі т Ігат/егаЬІе (УСІТ8) Оуісші іїигпаї І 375, 31/12/1985 Р 0003-0018

Держава-член походження компанії з управління активами (тапа§етепі сотрапу'з Ьоте МетЬег 8іаіе — англ , Еш тетЬге (1'оп§те «і'ипе зосіеіе де §Є5йоп — фр )

Держава-член, в якій розташовано зареєстрований головний офіс компанії Ап І а (3) Соипсії Оігесіпе 85/611/ЕЕС о/ 20 ОесетЬег 1985 оп Іпе соогАтаіюп о/ Іат,

ге%и1аііоп$ апсі асіттізігаїїуе ргочізюпз геїаііщ (о ипсіегіаіііп&з /ог сойесіпе туезітепі т ІгапІ/егаЬІе

аесигІІІез (ІІС1Т5) Оуісші }оигпаІ І 375, 31/12/1985 Р 0003—0018

Держава-член структурного підрозділу (МетЬег 8Ше оґ ІЬе ЬгапсЬ — англ , Еіаі тетЬге де 1а зиссигзаіе — фр )

1. Держава-член, на території якої знаходиться структурний підрозділ, який покри­ває ризик

Ап 1 (сі) Соипсії Оігесіпе 92/49/ЕЕС о/ 18 Лпе 1992 оп ІНе соогйтаПоп о/ Іат, ге§иІаІюп5 апсі асіттііїгате р^оVтоп$ геІаПп% Іо сіїгесі твитпсе оІНег (Пап ІІ/е аззигапсе апсі атеп<іт% оігєсііуєз 73/ 239/ЕЕС апсі 88/357/ЕЕС (ІИІгсІ поп-ІІ/е таигапсе Оігесіпе) ОДІсшІ Іоигпаї І 228, 11/08/1992 Р 0001-0023

2. Держава-член, на території якої знаходиться структурний підрозділ, який покри­ває зобов'язання

Ап 1 (е) Соипсії Оігесіі\>е 92/96/ЕЕС о/ 10 NоVетЬе^ 1992 оп ІНе соога'таїїоп о/ Іакя, ге%иІаПот апсі айттімгаше ргоуиюпз геІаШ& Іо сіїгесі ІІ/е аявигапсе апа атепат^ ОІгесШез 79/267/ЕЕС апсі 90/ 619/ЕЕС (Іпіга ІІ/е амигапсе Оігесіїме) Оуісші Литаї І 360, 09/12/1992 Р 0001—0027

Діючі (номінальні/дійсні) курси обміну валют (ДКОВ) (епесііуе (потіпаї/геаі) ехспап§е гаїек (ЕЕКх) — англ., Іаих сіє спап§е епесіігз (потіпаих/гееіз) (ТСЕ )— фр.)

Номінальні ДКОВ складаються з геометричне підрахованої усередненої величини, взятої з різноманітних двосторонніх курсів обміну. Дійсні ДКОВ є номінальними ДКОВ, перерахованими на базі усередненої величини зарубіжних, відносно до внутрішніх, цін та витрат. Таким чином, ДКОВ є засобами сприяння конкурентоспроможності цін та витрат. Європейський Центральний Банк підраховує номінальні індекси ДКОВ для євро по відношенню до валют вузької та широкої груп торгівельних партнерів зони євро. Починаючи з січня 2001 року, вузька група складається з 12 промислових та нещодавно індустріалізованих держав-партнерів, в той час, коли широка група складається з 38 торгівельних партнерів, включаючи до себе держави з ринковими економіками у періоді становлення та держави з перехідними економіками. Дійсні індекси ДКОВ для євро підраховуються з використанням альтернативних засобів цін та витрат.

Еигореап Сепігаї Вапіс • Аппиаі Лероіі • СІоюагу • 2001

Довгострокова операція з рефінансування (1оп§ег-1егт геЯпапсіщ? орегаїіоп — англ., ореїаііоп сіє геГтапсетепІ а ршз 1оп§ Іегте — фр.)

Регулярна операція на відкритому ринку, яка виконується Євросистемою у формі обратної операції. Довгострокові операції з рефінансування проводяться на основі що­місячних стандартних тендерів та мають строк дії три місяці.

Еигореап Сепігаї Вапіс • Аппиаі Керогі • ОІОізагу • 2001

Додаткове забезпечення (соїіаіегаї— англ., ^агапііе — фр.)

Активи, заявлені як гарантії оплати позик (наприклад, тих, що кредитні установи одержують від центральних банків) та продаж активів (наприклад центральним банкам кредитними установами) які є частиною угоди про закупівлю цінних паперів з наступ­ним викупом за оговореною ціною.

Еигореап Сепігаї Вап/с • Аппиаі Керогі • Оіоззагу • 2001

Допуск на фондову біржу або на офіційний грошовий ринок (іпігосшсііоп оп а зіосіс ехсЬап§е ог оп а гесо^пігесі топеу тагкеї — англ., іпігосшсііоп еп Ьоигсе ои $иг ип тагсЬе топеїаіге а§гее — фр.)

Допуск — згідно з визначеною процедурою — цінних паперів або інших інструмен­тів, що підлягають обігу, до торгів, що контролюються офіційно чи неофіційно, на офі­ційній фондовій біржі або на офіційному сегменті грошового ринку.

Ехріапаїоіу Шіез о/Аппех о/ СоипсіІ Оігесіпе 88/361/ЕЕС о/ 24 Лпе 1988/ог Іпе ітрІетепіаПоп о/АпісІе 67 о/Іпе Тгеаіу   О^ісіаі Литаї Ь 178, 8/07/1988 Р, 0005-0018

Доручення на здійснення переказу (ІгашГег огйег — англ., огйге сіє ІгашГей — фр.)

Письмове, усне або електронне розпорядження, що надається установі, кредитувати на рахунок, або зробити доступною відповідній особі певну суму грошей, або організу­вати виконання цього розпорядження іншою установою.

Аппех о/ 90/109/ЕЕС: Сотттіоп Кесоттепааіїоп о/14 РеЬгиагу 1990 оп (пе Ігатрагепсу о/ Ьап/сіп£ соп(ііііоп5 ге1аііп% Іо сгозз-Ьогйег /їпапсіаі ІгатасПот О$ісіаІ ^ои^па^ Ь 067, 15/03/1990 Р. 0039-0043

Доручення на здійснення транскордонного переказу (сгохз-ЬогсІег сгесИІ ІгапяГег огйег — англ., опіге сіє уігетепі Ігапзггопіаііег — фр.)

Безумовне розпорядження в будь-якій формі на здійснення транскордонного пере­казу, що надається установі безпосередньо ініціатором.

Ап. 2 (%) Оігесііїе 97/5/ЕС о/ІНе Еигореап Рагііатепі ста о/Іпе СоипсіІ о/27 Лпиагу 1997 оп сгоаа-Ьогаег сгеаіі Ігап5/ег5 ОДісіаІ ^ои^па^ І 043, 14/02/1997 Р. 0025—0030

Доходи від ліквідації (інвестицій, цінних паперів, інше) (ргосеейз оГ Ііяшсіаііоп (оґ іпуе5ІтепІ5, $есигШе8, еіс.) — англ., ргосішіз <1е 1а ^иісіаііоп (сіез іпуезіізхетепіз, сіек

ІІІГЄ8, ЄІС.) — фр.)

Доходи від продажу, що включають будь-який приріст капіталу, суму отриманого відшкодування та доходи від звернення стягнення на майно.

Ехріапаїогу N0165 о/ Аппех о/ Соипсії Оігесіпе 88/36 1/ЕЕС о/ 24 Лпе 1988 /оґ ІНе ітріетепіаііоп о/АпісІе 67 о/ 'ІНе Тгеаіу   О//їсіа1 Лигпаї І 178, 8/07/1988 Р. 0005-0018)

Дочірня компанія (шЬзМіагу — англ., йііаіе — фр.)

1. Дочірня компанія, як визначено в статтях 1 і 2 Директиви 83/349/ЄЕС. З метою застосування положень нагляду на консолідованій основі і контролю за великими ризи­ками, дочірня компанія означає дочірню компанію, як визначено в пункті 1 статті 1 Директиви 83/349/ЕЕС, а також будь-який суб'єкт підприємницької діяльності, на який, на думку компетентних органів, реально здійснюється домінуючий вплив материнської компанії. Всі дочірні компанії дочірніх компаній також вважаються дочірніми компані­ями суб'єкту підприємницької діяльності, який є їхньою первісною материнською ком­панією.

Ап. 1 (ІЗ) Оігесіпе 2000/12/ЕС о/ ІНе Еигореап РаНіапгепІ апсі о/ ІНе Соипсії о/ 20 МагсН 2000 ге1аііп& Іо ІНе Іаісіпк ир апсі рипиіі о/ ІНе Ьизіпезз о/ сгеаіі ітіііиііош О//ІсіаІ ^оита^ Ь 126, 26/05/2000 Р. 0001-0059

2. Дочірня компанія, як визначено статтями 1 і 2 Директиви 83/349/ЄЕС; будь-яка дочірня компанія дочірньої компанії також вважається дочірньою компанією відносно компанії, яка є єдиною материнською компанією таких компаній.

Ап. 1 (і) Соипсії Оігесіпе 92/49/ЕЕС о/ 18 Лпе 1992 оп ІНе соогаіпаїіоп о/ Іат, ге%иШіопз апсі аатіпізігаїіїе р^оVшоп$ геїаііп^ Іо аігесі іпзигапсе оІНег ІНап Іі/е аззигапсе апсі атеп<ііп& Оігесііїез 73/239/ЕЕС апсі 88/357/ЕЕС (ІНігсІ поп-іі/е іпаигапсе Оігесіпе) О^ісіаі іїигпаї І 228, 11/08/1992 Р. 0001-0023

Ап. 1 (І) Соипсії Оігесіпе 92/96/ЕЕС о/ 10 NоVетЬе^ 1992 оп ІНе соогаіпаїіоп о/ Іач>5, ге^иіаііот апсі аатіпіхігаїме ргоуізіот геїаііщ Іо аігесі Іі/е азтгапсе апа атепаіп& Оігесііїез 79/267/ЕЕС апа 90/619/ЕЕС (ІНігсІ Іі/е азшгапсе Оігесіпе) О/ІсіаІ ^ои^па^ І 360, 09/12/1992 Р. 0001—0027

Ап.1 (12) Соипсії Оігесіпе 93/22/ЕЕС о/ 10 Мау 1993 оп ітехітепі веіуісев іп ІНе зесигііїез /іеШ ОДїсіаІ ЛигпаІ І 141, 11/06/1993 Р. 0027-0046

3.  Дочірня компанія у значенні статті 1 Директиви 83/349/ЄЕС, а також будь-яка компанія на яку, за визначенням компетентних органів, материнська компанія ефекти­вно здійснює домінуючий вплив. Усі дочірні компанії дочірніх компаній вважаються дочірніми компаніями материнської компанії, що керує такими компаніями.

Ап. І (е) ОігесШе 98/78/ЕС о/ ІНе Еигореап Рагііатепі апа о/ ІНе Соипсії о/ 27 ОсІоЬег 1998 оп ІНе іирріетепіаіу зиреіуізіоп о/ іпзигапсе ипсІеПаШп%з іп ап ітигапсе кгоир О$їсіаІ ^ои^па1 Ь 330, 05/ 12/ 1998р. 0001-0012

4. Дочірня компанія у значенні статей 1 та 2 Директиви 83/349/ЄЕС; будь-яка дочі­рня компанія дочірньої компанії також розглядається як дочірня компанія щодо мате­ринської компанії, основної для всіх цих компаній.

Ап. 2 (і) Соипсії Оігесіме 90/619/ЕЕС о/ 8 КоуетЬег 1990 оп ІНе соогаіпаїіоп о/ Іаюз, ге%иІаііопз апсі аатіпізігаїме р^оVІ5Іоп5 ге1аііп% Іо аігесі Іі/е ажигапсе, Іауіп§ ао^/п ргоутопз Іо /асіШаІе ІНе е$ес1пе ехегсіх о//гееаот Іо рт\іае 5еп>ісе$ апа атепаіщ оігєсііує 79/267/ЕЕС ОДісіаІ Литаї Е 330, 29.11.1990р. 50

5. Дочірня компанія, як визначено у статтях 1 та 2 директиви 83/349/ЕЕС; будь-яка дочірня компанія дочірньої компанії також вважається дочірньою компанією материн­ської компанії, яка є першопочатковою материнською компанією усіх цих компаній.

Ап. 1а (13) Соипсії оігєсііує 85/61 1/ЕЕС о/ 20 ОесетЬег 1985 оп ІНе соогаіпаїіоп о/ Іат, ге§иІа1іоп5 апсі аатіпізітіме р^ОVІ5Іот геІа1іп& Іо ипаеПаШп%$ /оґ соїіесііїе іпуезіїпепі іп Ігат/егаЬІе 5есигіііе5 (иСІТЗ) ОЯісіаІ іїитаї 1 375, 31/12/1985 Р. 0003-0018

Економічна політика (есопотіс роїісу — англ., роїііїяие есопотіяие — фр.)

Національні економічні політики визначені у Договорі як питання спільного піклу­вання, яке потребує високого рівня узгодженості у Раді для того, щоб сприяти досягнен­ню цілей Співтовариства. На практиці, Рада на основі рішення, винесеного кваліфіко­ваною більшістю, за рекомендацією Комісії, висуває проект основних принципів, які надсилаються до Європейської Ради. У світлі висновків цього органа, Рада знову ж на основі рішення, винесеного кваліфікованою більшістю, схвалює рекомендацію, яка вста­новлює широкі основні принципи економічних політик держав-членів та Співтоварис­тва та інформує Європейський Парламент (Стаття 99 (2) Договору про Європейське Співтовариство). Однак, положення щодо економічної політики Статей 98 та 104 (коли­шні Статті з 102а по 104с) також дозволяють деякі інші процедури залежно від поточно­го питання:

—  процедура співробітництва, пов'язана з багатостороннім наглядом (Ст. 99(5)), застосування заборони привелійованого доступу (Ай. 102(2)), застосування заборони прийняття на себе зобов'язань та надання овердрафтів (Ст. 103(2));

—  проста консультація з кваліфікованою більшістю в Раді у випадку з питаннями, які постають щодо виконання протоколу про процедурам щодо надмірного дефіциту (Ст. 104(14), третій підпункт);

— одностайність у Раді без консультацій, з приводу вжиття заходів у даній економі­чній ситуації;

— кваліфікована більшість у Раді, Доповідь Комісії, Висновки Валютного Комітету, Висновки Комісії та Рекомендація, (приймаючи до уваги зауваження зацікавленої дер-жави-члена, для того, щоб вирішити, чи існує надмірний дефіцит (Ст. 104(6));

— дві третини голосів у Раді за винятком голосів зацікавленої держави-члена з реко­мендації з боку Комісії щодо процедури щодо надмірного дефіциту (Ст. 104(13));

—  одностайне голосування у Раді (за винятком випадків, пов'язаних зі стихійним лихом) з пропозиції з боку Комісії у випадку фінансової допомоги Співтовариства дер-жаві-члену у разі складного економічного становища (Ст. 100(2)); має бути надіслана інформація до Парламенту. Інституційні положення (Статті 112-115) та перехідні поло­ження (Статті 116—124) Розділу VII Договору про Європейські Співтовариства (еконо­мічна та валютна політика — колишній Розділ VI) встановлюють процедури прийняття рішень, інші ніж ти, що перелічуються вище. У зв'язку зі спрощенням цієї Глави Дого­вору, Комісія запропонувала на розгляд Міжурядової конференції, яка відбудлася у лю­тому 2000 року, щоб така процедура співробітництва була виключена та замінена проце­дурою спільного прийняття рішень для законодавчих актів.

Глосарій вебсайту \у\у\у. еитра. еи. іпі

Економічний і Соціальний Комітет (Есопотіс апсі Зосіаі Соттінее — англ., Сотіїе есопотіяие еі зосіаі — фр.)

економічний та Соціальний Комітет був створений Договором про заснування Єв­ропейського Економічного Співтовариства у 1957 році для представлення інтересів різ­номанітних економічних та соціальних груп. Він складається з 222 членів, які розподіле­ні на три категорії: працівники, робітники та представники окремих видів діяльності (таких як фермери, ремісники, представники інших професій, представники спожива­чів, вчені та викладачі, кооперативів, сімей та діяльності щодо охорони довкілля). Члени призначаються на чотири роки одноголосним рішенням Ради але цей строк може бути поновлений. Комітет консультується щодо великої кількості питань, які стосуються спі­льного ринку, освіти, захисту прав споживачів, захисту довкілля, регіонального розвит­ку та соціальних відносин перед тим як вони приймаються, а також він може приймати заходи за власною ініціативою. Після вступу в силу Амстердамського Договору, пови­нно проводитись консультування Комітету стосовно широкого спектру питань (нової політики працевлаштування, нового законодавства соціальних відносин, державної охо­рони здоров'я та рівних можливостей при наданні такої охорони) а також консультації можуть надаватись Європейським Парламентом. Для гарантування здатності Економі­чного та Соціального Комітету продовжувати виконувати свою роль в поточній інститу-ційній структурі та в межах розширення Європейського Співтовариства, його структура та завдання повинні бути переглянуті на Міжурядовій Конференції, розпочатій в люто­му 2000 року. Конференція повинна переглянути розподіл посад державами-членами та соціо-економічну категорію з огляду підвищення представництва Комітету в громадсь­кому суспільстві. Конференція може також запропонувати дозволити Комітету вибира­ти які законодавчі висновки повинно зробити та на скільки можна скоротити число посад на даному рівні.

Глосарій вебсайту \у\ум>. еигооа. еи. іпі

Економічний та Валютний Союз (Есопотіс ап<3 Мопеїагу Шіоп — англ., ІІпіоп есопопщие еі топеїаіге (УЕМ)— фр.)

економічний та валютний союз (ЕВС) є процесом, за допомогою якого економічні та валютні політики держав-членів Європейського Союзу наближуються з оглядом на введення єдиної валюти. Був об'єктом обговорення на одній з двох Міжурядових кон­ференцій, які проводилися у грудні 1990. Договір зазначає, що ЕВС повинен бути дося­гнутий в три стадії:

—  перша стадія (з 1 липня 1990 року по 31 грудня 1993 року): вільний рух капіталу між державами-членами, більша координація економічних політик та тісніше співробі­тництво між центральними банками;

— друга стадія (з 1 січня 1994 року по 31 грудня 1998 року): наближення економіч­них та валютних політик держав-членів (для забезпечення стабільності цін та надійності державних бюджетів);

— третя стадія (з 1 січня 1999 року): створення Європейського Центрального Банку, заморожування валютних курсів та введення єдиної валюти. Одинадцять держав-членів приймають участь у третій стадії ЕВС, яка розпочалася 1 січня 1999 року. Чотири держа-ви-члени не прийняли єдину валюту, або тому, що вони вирішили так згідно з протоко­лами, доданими до Договору, які надають їм таке право (Об'єднанне Королівство та Данія), або тому, що вони не спромоглися виконати відповідні умови критеріїв набли­ження, зазначених у Маастрихтському Договорі (Греція та Швеція).

Еигореап Сепігаї Бапіс • Аппиаі Кероп • Сіоіхагу • 2001

Електронний платіжний засіб (еіесігопіс топеу ішіштепі — англ., ішіштепі сіє топпаіе еіесігогшше — фр.)

Поновлюваний платіжний інструмент (депозитна картка або комп'ютерна пам'ять), на якому зберігаються кошти в електронній формі.

Ап. 2 (а)Ке£иІаіїоп (ЕС) Мо 2560/2001 о/(пе Еигореап Рагігатепі ста о/Ле Соипсі/ о/ 19 ВесетЬег 2001 оп сгоаа-Ьогиег раутепіз іп еиго О/ісіа! ]оитаІ І 344, 28/12/2001 Р. 0013—0016

Електронні гроші (еіесігопіс топеу — англ., топпаіе еіесігопіяие — фр.)

Грошова цінність, яка надається за вимогою до емітента, яка:

(і) зберігається в електронному пристрої;

(іі) видається при отриманні коштів на суму, не меншу за вартістю, ніж випущена грошова цінність;

(ііі) приймається як засіб платежу суб'єктами підприємницької діяльності, іншими ніж емітент.

АІ1. 1 (ЗЬ)ОігесІпе 2000/46/ЕС о/іїе Еигореап РагІіатепГ апсі о/ Іпе Соипсії о/18 ЗерІетЬег 2000 оп ІИе Іа/сіп£ ир, ригзиіі о/ апа ргиаепіїаі зирептоп о} Іпе Ьизіпезз о/ еіесігопіс топеу іпвМиііопв ОДЇсіаІ іїигпаї І 275, 27/10/2000 Р. 0039—0043

Емітенти (І55ІІЄГ5 — англ., Етеїіеиге — фр.)

1.  Компанії та інші юридичні особи та будь-які суб'єкти підприємницької діяльно­сті, чиї цінні папери є предметом заявки про допуск до офіційного лістингу на фондовій біржі

Ап 1 (а) Оігесііїе 2001/34/ЕС о/ІНе Еигореап Рагііатепі апЛ о/Іпе Соипсії о? 28 Мау 2001 оп (Не еиітіююп о/хесигііїез (о о$ісіаІ іїос/с ехсИап$е Іі5Ііп% апЛ оп іп/отаПоп (о Ье риЬІкпеЛ оп (Но5е зесигіпез О0ІсіаІ Литаї І 184, 06/07/2001 Р. 0001—0006

2.  Це компанії та інші юридичні особи та будь-які суб'єкти підприємницької діяль­ності, цінні папери, що підлягають, обігу яких пропонуються не визначеному колу осіб.

АпЗ (с) Соипсії оігєсііує 89/298/ЕЕС о/17 Аргії 1989 сооп1іпаііп§ Іпе гедиігетепк/ог (Не Агатп§-ир, зсгиШу апа" аЧзІгіЬиІіоп о/ Іпе ргозресіиз Іо Ье риЬШпеА \чНеп Ігат/егаЬІе зесигШез аге о//егесі Іо Іпе риЬІІс ОДІсшІ /оигпа! І 124, 05/05/1989 Р. 0008-0015

Євро (Еиго — англ., Еиго — фр.)

Назва європейської валюти, прийнята Європейською Радою на її зустрічі в Мадриді 15—16 грудня 1995 та яка використовується замість ЕКЮ, чия назва використовується у Договорі.

Еигореап Сепігаї Вапіс • Аппиаі Керогі • Сіоззагу • 2001

Єврогрупа (Еиго§гоир — англ., Еиго§гоире — фр.)

Неофіційна група, яка складається з тих членів Ради ЕКОФІНу, які представляють держави-члени в зоні євро. Зустрічі проводяться регулярно (зазвичай, перед засідання­ми Ради ЕКОФІН) для обговорення питань, пов'язаних зі спільними обов'язками дер-жав-членів зони євро щодо єдиної валюти. Європейська Комісія та, у відповідних випа­дках — Європейський Центральний Банк запрошуються прийняти участь у таких засі­даннях.

Еигореап Сепігаї Вап/с • Аппиаі Керогі • Оіохзагу • 2001

Європейська Валютна Система (Еигореап Мопеїагу Зукіет (ЕМ8) — англ., Бухіете топеїаіге еигорееп (8МЕ)— фр.)

Заснована у 1979 році у відповідності до Рішення Європейської Ради щодо створен­ня ЄВС та пов'язаних з цим питань від 5 грудня 1978 року. Угода між центральними банками держав-членів Європейського Економічного Співтовариства від 13 березня 1979 року заклала процедури щодо функціювання ЄВС. Метою було створити умови для ще тіснішого співробітництва у сфері валютної політики між державами-членами Співтова­риства, яке має призвести до створенню зони валютної стабільності в Європі. Головни­ми компонентами ЄВС були: ЕКЮ, курси обміну, механізм валютної інтервенції та різноманітні кредитні механізми. Цей механізм припінив своє існування на початку третього етапу ЄВС.

Еигореап Сепігаї Вапіс • Аппиаі КероП • Оіожагу • 1998

Європейська Комісія (Еигореап Сопшшзіоп — англ., Соттізхіоп еигорееппе — фр.)

Європейська Комісія уособлює та захищає основні інтереси Союзу. Президент та члени Комісії призначаються державами-членами після ухвалення Європейським Пар­ламентом. Комісія являється рушійною силою інституційної системи Союзу:

—  Комісія має право ініціювати законопроекти, а отже подавати законодавчі прое­кти Парламенту та Раді;

—  Комісія, як виконавча влада Союзу, відповідальна за імплементацію Європейсь­кого законодавства (директив, регламентів, рішень), виконання бюджету та програм, які приймаються Парламентом та Радою;

—  Комісія діє як захисник Договорів та, разом з Судом Справедливості, гарантує належне застосування законодавства Співтовариства;

—  Комісія представляє Союз на міжнародному рівні та укладає міжнародні угоди, в основному у сфері торгівлі та співробітництва.

Глосарій вебсайту \ууїу>. еигора. еи. іпі

Європейська Рада (Еигореап Соипсії — англ., Сопзеіі еигорееп — фр.)

Європейська Рада — це термін який використовується для відображення регулярних зборів Голів Держав або Урядів держав-членів Європейського Союзу. Вона була створе­на комюніке, прийнятим наприкінці грудня 1974 року на Паризькому Самміті та впер­ше зустрілась у 1975 (в Дубліні з 10 по 11 березня). До того часу, з 1961 по 1974, існувала практика Європейських конференцій на вищому рівні. Єдиним Європейським Актом було надано правове визнання цього існування, тоді коли Договором про Європейський Союз було надано офіційний статус. Вона збирається не менше ніж два рази на рік а Президент Європейської Комісії присутній як повноправний член, її завдання поляга­ють у тому, щоб надавати Європейському Союзу стимул для подальшого розвитку та для визначення загальних політичних напрямків діяльності.

Глосарій вебсайту \уу/\у. еигора. еи. іпі

Європейська Система Звітності 1995 (Еигореап Зузіет оГАссоипІз 1995 (Е8А 95) — англ., Зукіете еигорееп сіє сотріез 1995 (5ЕС 95) — фр.)

Система єдиних статистичних визначень та класифікації, метою якої є досягнення узгодженого кількісного опису економік держав-членів. Е8А 95 є версією Співтоварис­тва світової Системи Національної Звітності 1993 (5КА 93). Е5А 95 є новою версією Європейської системи, виконання якої розпочалося на протязі 1999 року у відповідності до Регламенту Ради № 2223/96/ЕС.

Еигореап Сепігаї Вап/с • Аппиаі КероП • Сіоззагу • 2001

Європейська Система Центральних Банків (Еигореап 5у8Іет оґ Сепігаї Вапкз (Е5СВ) — англ., Зузіете еигорееп <іе Ьавдиез сепігаїез (8ЕВС) — фр.)

ЄСЦБ складається з ЄЦБ та національних центральних банків всіх 15 держав-чле­нів, тобто включає на додаток до членів Євросистеми, національні центральні банки тих держав-членів, які не прийняли євро на початку третього етапу ЄВС. ЄСЦБ керується Керівною Радою та Виконавчим комітетом ЄЦБ. Третім органом з правом прийняття рішень є Генеральна Рада.

Еигореап Сепігаї Вапіс • Аппиаі КероП • Оіохзагу • 2001

Європейський Валютний Інститут (Еигореап Мопеїагу Ішіііиіе (ЕМІ) — англ., топеїаіге еигорееп (ІМЕ)— фр.)

ЄВІ був тимчасовою установою, заснованою на початку другого етапу ЄВС (1 січня 1994 року). ЄВІ не мав повноважень на впровадження валютної політики в Європейсь­кому Союзі, що залишалося прерогативою національних органів влади. Двома основни­ми завданнями ЄВІ були: — посилення співробітництва та координація між централь­ними банками та — необхідні підготовчі процедури щодо створення Європейської Си­стеми Центральних Банків (ЄСЦБ), закликаної проводити єдину валютну політику та на третьому етапі — створити єдину валюту. Був ліквідований 1 червня 1998 року.

Еигореап Сепігаї Вапіс • Аппиаі КероП • Сіоззагу • 2001

Європейський Парламент (Еигореап Рагііатепі — англ., Рагіетепі еигорееп — фр.)

Обирається кожних п'ять років прямим загальним голосуванням, Європейський Па­рламент — це прояв демократичного прагнення 374 мільйона громадян Співтовариства.

Спільно представлені разом з пан-європейськими політичними групами, представлені головні політичні сторони, які здійснюють діяльність в державах-членах. Парламент має три найважливіші функції:

— Парламент разом з Радою розділяє законодавчу функцію, інакше кажучи уповно­важений приймати Європейські правові акти (директиви, регламенти, рішення). Участь Парламенту в процесі прийняття нормативних актів допомагає гарантувати демократи­чну легітимність прийнятих текстів;

—  Парламент розділяє разом з Радою повноваження щодо формування бюджету, і таким чином має можливість впливати на видатки. Під кінець процедури, він приймає бюджет на повних та самостійних засадах.

—  Парламент здійснює демократичний нагляд за діяльністю Комісії. Він затверджує назначення членів Комісії та має право висловлювати недовіру Комісії. Парламент та­кож здійснює нагляд над всіма іншими інституціями.

Глосарій вебсайту \ун>\у.еитра.еи.іп1

Європейський Центральний Банк (Еигореап Сепігаї Вапіс (ЕСВ) — англ., Вагщие сепігаїе еигорееппе (ВСЕ) — фр.)

ЄЦБ є центром Європейської Системи Центральних Банків та Євросистеми та від­повідно до законодавства Співтовариства є юридичною особою. Він забезпечує вико­нання завдань, покладених на Євросистему та на ЄСЦБ або власною діяльністю, або через національні центральні банки відповідно до Статуту Європейської Системи Центра­льних Банків та Європейського Центрального Банку. ЄЦБ керується Правлінням та Виконавчим Комітетом та у якості третього органа, який приймає рішення, виступає Генеральна Рада.

Еигореап Сепігаї Вапіс • Аппиаі Яероп • О/оаагу • 1998

Євросистема (Еигозузіет — англ., Еигохузіете — фр.)

Включає в себе Європейський Центральний Банк (ЄЦБ) та національні центральні банки держав-членів, які ввели в обіг євро на третьому етапі Економічного та Валютно­го Союзу (також див. зона євро). На даний час в євро систему увійшли дванадцять національних центральних банків. Євро система керується Керівною Радою та Вико­навчим комітетом ЄЦБ.

Еигореап Сепігаї Вапіс • Аппиаі Керогі • Сіоззагу • 2001

Євростат (Еигозіаі — англ., Еигозіаі — фр.)

Статистична служба Європейських Співтовариств. Євростат є складовою частиною Європейської Комісії та відповідає за ведення статистики Співтовариства. Еигореап Сепігаї Вап/с • Аппиаі Керогі • Сіоязагу • 2001

Євро—цінні папери (Еиго-хесигіїіез — англ., Еиго-уаіеигх тоЬі1іеге$ — фр.)

Цінні папери що підлягають обігу: -підписка на які та розповсюдження яких має здійснюватися синдикатом, головні офіси яких складаються принаймні з двох учасни­ків, юридичні адреси яких зареєстровані в різних державах, та

—  пропонуються у значному маштабі у одній або більше держав, інших ніж та, де знаходиться зареєстрований офіс емітента, та

—  на які можна оформити підписку або їх придбати тільки через кредитну установу або іншу фінансову установу.

АгІ.З (/) Соипсії Оігесііїе 89/298/ЕЕС о/ 17 Аргії 1989 соогаіпа(іп£ Іпе гедиігетепіз/ог Іпе агатщ-ир, хгиііпу апа айІгіЬиІіоп о/ Іпе ргозресіш Іо Ье риЬІііпесі ц>пеп Ігапа/етЬІе зесигіїіез аге о//егесі Іо Іпе риЬІіс ОДісіаІ Лигпаї І 124, 05/05/1989 Р. 0008—0015

Законодавство Співтовариства (сотігшпііу 1а\у — англ., сігоіі соттітаиіаіге — фр.)

Коротко кажучи, законодавство Співтовариства складається з установчих Договорів (первинне законодавство) та положень документів, ухвалених інституціями Співтовари­ства (вторинне законодавство). У більш широкому сенсі, законодавство Співтовариства відображає всі положення правового порядку Співтовариства, включаючи загальні зако­нодавчі принципи, прецедентне право Європейського Суду Справедливості, законодав­ство, яке витікає з зовнішніх взаємовідносин Співтовариства та допоміжне законодавст­во, яке міститься у конвенціях та подібних до них угодах, які укладаються між держава-ми-членами для виконання положень Договору. Всі ці законодавчі норми формують частину того, що ми називаємо ас^иІ5 Співтовариства.

Глосарій вебсайту \уу*і\у. еигора. еи.іпі

Законодавчі акти Співтовариства (сотігшпігу 1е§а1 іпкіштепіз — англ., іпйгитепіз ]игі<іідие5 соттипаиіаігек — фр.)

Термін законодавчі акти Співтовариства відноситься до документів, які є в розпоря­дженні інституцій Співтовариства для того, щоб виконувати свої завдання згідно з Дого­вором про заснування Європейського Співтовариства з належним дотриманням прин­ципу субсидіарності.

До них належать:

—  регламенти — документи, які мають обов'язкову силу в усій своїй повноті та мають безпосередню дію у всіх державах-членах;

—  директиви — документи, які зобов'язують держави-члени щодо результатів, які мають бути досягнуті; вони мають бути транспоновані в національну законодавчу систе­му та таким чином залишає місце для маневру щодо форми та засобів імплементації;

—  рішення — документи, які мають повну обов'язкову силу для тих, кому вони призначені;

— рекомендації та висновки — документи є декларативними та не мають обов'язко­вої сили.

Глосарій вебсайту упууї. еигора. еи. іпі

Зарубіжні резервні фонди Євросистеми (Еигозузіет'з ґогеі§п гезегуе азвеїз — англ., ауоігз сіє ге5егуе8 (іе спагще сіє 1'ЕигозузІете — фр.)

Резервні фонди зони євро складаються з резервних фондів Євросистеми, тобто з резервних фондів Європейського Центрального Банку та резервних фондів національ­них центральних банків держав-членів, які беруть участь у Євросистемі. Резервні фонди повинні:

— знаходитися під ефективним контролем відповідного органу влади, що має спра­ву з валютною сферою, будь то ЄЦБ або національний центральний банк однієї з дер­жав-членів, які беруть участь в Євросистемі, та

—  відноситися до високоліквідних ринкових та кредитоздатних зарубіжних вимог, зазначених в зарубіжних валютах (не в євро) на нерезидентів зони євро, до золота та особливих прав на отримання кредиту та до резервних позицій в Міжнародному Валю-

тжуФЗ№К8ЦЮШЬК№ШфШК№бШ&, яю'входять до Євросистеми. Еигореап Сепігаї Вап/с • Аппиаі Керогі • Сіоззагу • 1999

Засіб електронного платежу (еіесігопіс раутепі іпзігатепі — англ., ішігитепі сіє раіетепі еіесігопіяие — фр.)

Платіжний засіб дистанційного доступу і електронний платіжний засіб, який надає можливість його користувачу здійснювати одну або більше операцій електронних платежів.

АгІ. 2 (Ь)Ке%иІаІіоп (ЕС) Ш 2560/2001 о/гНе Еигореап Рагііатепі апа о/Ле Соипсії о/ 19 ОесетЬег 2001 оп сгоаа-ЬогсІег раутепН; іп еит ОДІсіаІ ЛигпаІ І 344, 28/12/2001 Р. 0013—0016

Заходи з тимчасовим ефектом (теашгех \уііп а Іетрогагу ейесі — англ., тешгез а ейеі Іетрогаіге — фр.)

Складаються з нециклічних наслідків фіскальних перемінних, які: 1) знижують (або збільшують) загальний державний дефіцит або валовий борг (коефіцієнт дефіциту, кое­фіцієнт заборгованості) тільки у зазначений період («одноразові» наслідки) або 2) поліп­шують (або погіршують) бюджетну ситуацію у зазначений період за рахунок (або виго­дою для) майбутніх бюджетних ситуацій («самозворотні» наслідки).

Еигореап Сепігаї Вапіс • Аппиаі КероП • Сіоззагу • 1998

Заходи щодо відновлення платоспроможності (геог§апізаІіоп теазигез — англ., тезигез а"а$заіпІ55етепІ — фр.)

1.  Заходи, які спрямовані на збереження або відновлення фінансового стану креди­тної установи та які могли б вплинути на права третіх сторін, що існували до цього, включаючи заходи, які передбачають можливість призупинення платежів, призупинен­ня виконавчих заходів або зменшення суми вимог.

Ап. 2 Оігесііуе 2001/24/ЕС о/ Іпе Еигореап Рагііатепі апа о/ (Не Соипсії о/ 4 Аргії 2001 оп Іпе геог£апі$аіїоп апЛ тгиііпц-ир о/ сгеаіі Іп5(і1и1іоп5 О//ісіаІ ^ошпа^ Ь 125, 05/05/2001 Р. 0015—0023

2.  Заходи, що включають будь-яке втручання адміністративних чи судових органу, спрямовані на збереження чи відновлення фінансового стану страхової компанії і впли­ває на права сторін, що до цього існували, крім прав самої страхової компанії, включа­ючи, але не обмежуючись заходами, що передбачають можливість призупинення ви­плат, призупинення примусових заходів чи зменшення вимог.

Ап. 2 (с) Оігесіпе 2001/П/ЕС о/Іпе Еигореап Рагііатепі апа о/Іпе Соипсії о/19 Магсп 2001 оп Іпе геощапішііоп апа тпаіп£-ир о/ітитпсе ипаеПаШ& О$ісіаІ Литаї Ь ПО, 20/04/2001 Р. 0028—0039

Збори, що стягуються (сЬаг§е8 ієуієсі — англ., ґгаіз Гаспдгез — фр.)

Будь-який збір, стягнений установою і безпосередньо пов'язаний зі здійсненням транскордонних платежів в євро.

Агі. 2 фКекиїаІіоп (ЕС) N0 2560/2001 о/Іпе Еигореап Рагііатепі апа о/Іпе Соипсії о/19 ОесетЬег 2001 оп стаа-Ьогаег раутепН; іп еиго О//ісіаІ іїитаї І 344, 28/12/2001 Р. 0013—0016

Зв'язок між системами розрахунків цінними паперами (НІЖ Ьегууееп зесигіїіез зеШетеп! зузіетз — англ., Неп епіге зухіетез де ге§1етепІ; йе Ііігез — фр.)

Процедури та заходи між двома системами розрахунків цінними паперами для транс­кордонного переказу цінних паперів за допомогою процесу бухгалтерського обліку. Еигореап Сепігаї Вапіс • Аппиаі Керогї • С1о$$агу • 2001

Зелена картка (§гееп саго1 — англ., сагіе уєгіє — фр.)

Міжнародний страховий сертифікат, виданий від імені національного бюро відпові­дно до Рекомендації № 5, прийнятої 25 січня 1949 року Підкомітетом Автодорожнього Транспорту Комітету Наземного Транспорту Економічної Комісії Об'єднаних Націй для Європи.

Соипсії Оігесііїе 72/166/ЕЕС о/ 24 Аргії 1972 оп Іпе арргохітаїіоп о/Іпе Іач/$ о/ МетЬег Зіаіез ге1аііп§ Іо ітигапсе а§аіп$І сті ІіаЬНіїу іп гезресі о/ Іпе ше о/ тоїог уепісіез, апЛ Іо Іпе еп/огсетепі о/ Іпе оЬІІ£аІіоп Іо іпаиге а%аіпзІ аисп ІіаЬіПІу О^ісіаі ^оита^ І 103, 02/05/1972 Р. 0001—0004

Зобов'язання (соттіїтепі— англ., еп§а§етепІ — фр.)

1. Зобов'язання, представлене одним з видів страхування або операцій, зазначених у статті 1 Директиви 79/267/ЄЕС.

Ап. 1 (с) Соипсії Оігесііїе 92/96/ЕЕС о/10 NоVетЬе^ 1992 оп Іпе соогаіпаїіоп о/ Іат, ге£иІа1іопз апа аатіпівігаїпе рго\кіопз геїаііп^ Іо аігесі Іі/е аввигапсе апа атепаіп% Оігесііїез 79/267/ЕЕС апй 90/ 619/ЕЕС (Мга Іі/е аазигапсе Оігесііїе) О^ісіаі ЛигпаІ І 360, 09/12/1992 Р. 0001-0027

2. Зобов'язання, що представлене одним з видів страхування чи операцією, згадані у статті 1 Першої Директиви.

Ап. 2 (А) Соипсії Оігесііме 90/619/ЕЕС о/ 8 ШуетЬег 1990 оп Іпе соогАіпаІіоп о/ Іат, ге^иіаіїот апА агітіпізігаїіуе р^оVШоп$ ге1аііп§ (о Аігесі Ще аззигапсе, Іауіп£ Аочт ргогтот Іо /асіїііаіе ІНе е$ес1пе ехегсізе о//гееАот Іо ргочіАе зепіісех апА атепАіп& Оігесііїе 79/267/ЕЕС О^ісіаі ^оита^ Ь 330, 29.11.1990р. 50

Зона А (гопе А — англ., гопе А — фр.)

До неї входять всі держави-члени і всі інші держави, які є повноправними членами Організації Економічного Співробітництва і Розвитку (ОЕСР), як і держави, що уклали спеціальні договори про позики з Міжнародним валютним фондом (МВФ) в рамках загальних договорів про позики (ЗДП) МВФ. Однак, будь-яка держава, що відстрочує погашення свого зовнішнього державного боргу, виключається із Зони А на період в п'ять років.

Ап. 1 (14) Оігесііуе 2000/12/ЕС о/(Не Еитреап Рагііатепі апА о^ІНе Соипсії о/'20 МагсН 2000 геїаііпв Іо ІНе Іа/сіп£ ир апА рипиіі о/ ІНе Ьизіпеж о/ сгеАії іпзіііиііопз Офсіаі ^оита^ Ь 126, 26/05/2000 Р. 0001-0059

Зона Б (гопе В — англ., гопе В — фр.)

До неї входять всі інші держави, які не входять до Зони А.

Ап. 1 (15) Оігесііуе 2000/12/ЕС о! ІНе Еигореап Рагііатепі апА о/Іпе Соипсії о/20 МагсН 2000 геІайп£ (о Іпе Іа/сіп£ ир апА рикші о/ іпе Ьшіпеа о/ сгеАіі ітіішіїопх ОДїсіаІ Литаї Ь 126, 26/05/2000 Р. 0001-0059

Зона євро (еиго агеа — англ., гопе еиго — фр.)

Територія, яка оточує ті держави-члени, в яких євро було прийнято у якості єдиної валюти у відповідності з Договором, за яким єдина валютна політика проводиться під керівництвом Виконавчої Ради Європейського Центрального Банку. Зона євро на да­ний проміжок часу складається з Бельгії, Німеччини, Греції (приєдналася 1 січня 2001 року), Іспанії, Франції, Ірландії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Австрії, Португалії та Фінляндії.

Еигореап Сепігаї Вапіс • Аппиаі КероП • Сіоззагу • 2001

І

Інвестиції у нерухомість (іпуезітепік іп геаі езіаіе — англ., іпуезііззетепіз іттоЬШегс — фр.)

Придбання будівель та земельних ділянок та спорудження будівель приватними осо­бами з метою отримання прибутку чи для особистого використання. Сюди також відно­сяться такі речеві права як узуфрукт, сервітут та суперфіцій.

Ехріапаїогу N0165 о/Аппех о/ Соипсії Оігес1п>е 88/361/ЕЕС о/ 24 ^^те 1988/ог Іпе ітріетепіаіїоп о/АпісІе 67 о/ІНе Тгеаіу   О/рсіоІ іїитаї І 178, 8/07/1988 Р. 0005-0018

Інвестиційна фірма (іпуезітепі Гігт — англ., епігергізе сі'іпуезііззетепі — фр.)

Будь-яка юридична особа, постійне заняття чи діяльність якої полягає у наданні на професійній основі інвестиційних послуг третім особам. Для цілей цієї директиви дер­жави-члени можуть розуміти під інвестиційними фірмами компанії, які не є юридични­ми особами, якщо: — їх юридичний статус забезпечує рівень захисту інтересів третіх осіб, еквівалентний рівню захисту, що його надають юридичні особи, та — вони підля­гають належному нагляду, відповідно до їх юридичного статусу.

Ап. 1 (2) Оігесіі\е 93/22/ЕЕС о/10 Мау 1993 оп іпуеіїтепі 5еп>ісез іп ІНе хесигііїез /іеІА О$1сіаІ Лигпаї І 141, 11/06/1993 Р. 0027-0046

Інвестиційні компанії, інші ніж закритого типу (іпуезітепі сотрапіез оіпег Іпап Іпозе оГ Іпе сіозесі-епсі гуре — англ., зосіеіез (Гіпуезгіззетепі сій гуре аиіге ^ие Гегте — фр.)

Інвестиційні компанії:

— завданням яких є колективне інвестування капіталу отриманого з надходжень від невизначеного кола осіб, і яке здійснюється за принципом диверсифікації ризику; та

— акції яких, за вимогою власників викуповуються та погашаються прямо чи опосе­редковано за рахунок активів компанії. Заходи, що здійснюються компанією, з метою гарантування, того, щоб вартість акцій на фондовій біржі суттєво не відрізнялась від тієї чистої вартості акцій, повинні розглядатись як еквівалент для такої викупівлі чи пога­шення.

Ап.1 (с) Оігесіїуе 2001/34/ЕС о/ Іпе Еигореап Рагііатепі апсі о/ґйе Соипсії о/28 Мау 2001 оп Іпе аатшюп о/ зесигіїіез Іо о$їсшІ зіос/с ехспаще Іізііп& апсі оп іп/огтаїіоп Іо Ье риЬІІзНеа оп Іпове зесипііез О//ісіаІ ^оита^ І 184, 06/07/2001 Р. 0001-0066

Інвестиція (іпуезгтепі — англ., іпуезііззетепіз — фр.)

Формування загального основного капіталу, як це визначено в Європейській Систе­мі Інтегрованої Економічної Звітності.

Еигореап Сепігаї Вап/с • АппиаІ Керогі • Сіожагу • 1998

Ініціатор (огі§іпаІог — англ., «іоппеиг сі'опіге — фр.)

Фізична або юридична особа, яка надає розпорядження про здійснення транскор­донного переказу бенефіціару.

Ап 2(п) Оігесііїе 97/5/ЕС о/Іпе Еигореап Рагііатепі апа о/ІНе Соипсії о/27 /апиагу 1997 оп сгохз-Ьогаег сгеаіі ІгащГек ОДІсіаІ Лигпаї 1 043, 14/02/1997 Р. 0025—0030

Інсайдерська інформація (іпзісіе іпґогтаїіоп — англ., іпГогтаїіоп ргіуііедіее — фр.)

Інформація, що не є загальнодоступною, по своєму характеру відноситься до одного чи декількох емітентів цінних паперів, що підлягають обігу, або стосується одного чи декількох цінних паперів, що підлягають обігу, та розголошення якої вірогідно матиме суттєвий вплив на ціну відповідного цінного паперу чи паперів, що підлягають обігу.

Ап. 1 (1) Оігесґіуе 89/592/ЕЕС о/ 13 НоуетЬег 1989 соогатаїіщ ге£иІа1юпз оп іпзіаег аеаііп^ О//іааІ Лита! І 334, 18/11/1989 Р. 0030-0032

Інститути спільного інвестування (соіієсііує іпуезітепі ипсіеітакіп§5 — англ., ощапізтез де ріасетепі соїіесііґ— фр.)

Суб'єкти:

— предметом діяльності яких є спільне інвестування капіталу, отриманого від неви­значеного кола осіб, в цінні папери, що підлягають обігу, чи в інші активи, та діяльність яких здійснюється за принципом диверсифікації ризику; і

— сертифікати яких викуповуються чи погашаються на вимогу власників за рахунок активів цих суб'єктів (прямо чи опосередковано) у відповідності з положеннями закону, договору чи статуту, що регулюють діяльність цих суб'єктів. До таких викупу чи пога­шення прирівнюються заходи, до яких вдається інститут спільного інвестування для забезпечення того, щоб вартість його сертифікатів на фондовій біржі не значно відріз­няється від вартості чистих активів. Такі інститути створюються чи то відповідно до договірного права (наприклад, спільні фонди, якими управляє компанія з управління активами), чи-то відповідно до трастового права (наприклад, пайові трасти), чи то від­повідно до статуту (наприклад, інвестиційні компанії).

Ехріапаїогу Моїез о/Аппех о/Соипсії Оігесіме 88/361/ЕЕС о/ 24 ^ипе 1988/ог ІЬе ітріетепіаіїоп о/АіїісІе 67 о/ Іпе Тгеаіу   ОДІсіаІ Литаї Ь 178, 8/07/1988 Р. 0005-0018

Інститути спільного інвестування (ІСІ) (ипйегІа1сіп§8 Гог соіієсііує іпуекітепі іп ІгашГегаЬІе зесигіїіез (УСІТ5) — англ., ог§апІ5те$ де ріасстепі соїіесііґеп уаіеигз тоЬШегез (ОРСУМ) - фр.)

1.  Суб'єкт підприємницької діяльності, єдине завдання якого є колективне інвесту­вання перевідними цінними паперами з капіталу наданого державою. Та який діє на засадах ризику та — кількість (паперів) якого підвідомча держателям цінних паперів, перекуплених чи викуплених прямо чи опосередковано з цих активів підприємства. Дії, що здійснює иСІТЗ для гарантування вартості обміну її акцій на фондовій біржі суттєво не відрізняється від її чистої номінальної вартості активів що береться до уваги як екві­валент при такому перекупленою чи викупленою. Такий суб'єкт може бути заснований і за законом, і за договором (як управління загальними фондами, що здійснюється управ­лінськими компаніями), і за трастовим правом (аз Ітії їгшіх) і згідно статуту (як інвести­ційні компанії). Для завдання Директиви «загальні фонди» також включають ипії Ігизіх

ЛгІ. 1 (2) СоипсіІ Оігесіпе 85/6П/ЕЕС о/ 20 ПесетЬег 1985 оп ІИе соогаіпаїіоп о/ /ага, ге^иіаііопз апй асітіпізігаїіуе р^оVІ$юп5 ге1аІіп% !о ипс!егІа/сіп§5 /ог соїіесіпе іпуезітепг іп !гап5/егаЬ!е іесигіґіез (ЧСІТ5) ОЦГІсіаІ ^ои^па^ І 375, 31/12/1985 Р. 0003-0018

2.  Наступні види иСІТЗ не підлягають регулюванню даною Директивою:

—  УСІТ5 закритого типу;

—  иСІТЗ, що залучають капітал, без здійснення публічного продажу сертифікатів в межах Співтовариства чи будь-якої її частини;

—  1ЛСІТ5, сертифікати яких, згідно фондових правил чи статутних документів інве­стиційної компанії можуть бути продані тільки особам з держав, що не є членами;

—  Категорії иСІТЗ, визначені актами держав-членів згідно з якими 11СІТ5 не від­повідають для яких визначені лравилами в секції V ст. 36 з огляду на інвестиційну політику та політику залучення грошей.

АІі. 2 (І) СоипсіІ Оігесіпе 85/61 1/ЕЕС о} 20 ОесетЬег 1985 оп Іпе соогсііпаґіоп о^/аш, ге£иІа!Іо/І\ ап(/ асітіп/зггаїіуе р^оVІ5іоп5 ге!а(іп£ 1о ипгіегІа/сіп£5 /ог соїіесііуе ітезітепі іп Ггап5/егаЬ/е (11С1Т5) О//ісіаІ ^ои^па^ £ 375. 31/12/1985 Р. 0003-0018

Інститути спільного інвестування інші ніж закритого типу (соіієсііує і

Ітс1епаІап§8 оІЬег Шап ІЬе сіозесі — епй Іуре — англ., ог§апІ5те5 <3е ріасетепі соІІесІіГ

йи Іуре аиіге аие Гегте — фр.)

Пайові трасти або інвестиційні компанії:

— завдання яких — спільне інвестування капіталу, що формується з наданого неви-значеним колом осіб, і які діють за принципом диверсифікації ризику та

—  сертифікати яких, на вимогу власників викуповуються та погашаються прямо чи опосередковано за рахунок активів цих інститутів. Заходи, що здійснюються компанією, з метою гарантування, того, щоб вартість сертифікатів на фондовій біржі суттєво не відрізнялась від тієї чистої вартості сертифікатів, повинні розглядатись як еквівалент для такої викупівлі чи погашення.

Ап. 1 (Ь) Оігесґіїе 2001/34/ЕС о/ ІИе Еигореап Рагііатепі апЛ о/ Іпе СоипсіІ о/ 2с? Мау 2001 оп ґпе агітініоп о/5есигі!іе5 то оЦісіаІ зіос/с ехспап£е ІІ5Ііп£ апй оп іп/огтаґіоп Іо Ье риЬНзпесІ оп ІИохе $есигі!іе8 ОіїісіаІ ^ои^па^ І 184, 06/07/2001 Р. 0001—0066

АпЗ (а) СоипсіІ Оігесііїе 89/298/ ЕЕС о/ 17 Аргії 1989 соогсііпа(іп£ (Не гедиігетепН /ог Іпе йгтііп%-ир, хгиііпу апЛ сІіНгіЬиІіоп о/ Іпе ргозресіиз ґо Ье риЬШНеЛ ппеп Ігапз/егаЬІе $есигііїе$ аге оДегесі Іо Ґпе риЬПс О0ісіаІ іїигпаї І 124, 05/05/1989 Р. 0008—0015

Інструмент, еквівалентний фінансовому ф'ючерсному контракту (ішіштепі:

Іо а Гтапсіаі — Гиіигез сопігасі — англ., іпзігитепіз еяиіуаіепіх а ип сопггаї Гтапсіег а

Іегте — фр.)

Контракт, що передбачає грошову форму сплати ціни, розрахованої з врахуванням коливань: ставки доходності або валютного курсу, ціни будь-якого інструменту, перелі­ченого в Частині В Додатку або індексу будь-якого з таких інструментів.

РгеатЬІе ОігесІі\>е 93/22/ ЕЕС о/ 10 Мау 1993 оп іпуезітепі 5еп>ісе5 іп Іпе зесигіїіез /їеШ О//ісіаІ Зоитаї І 141. 11/06/1993 Р. 0027-0046

« АІ

Інструменти (instruments — англ., instruments — фр.)

Всі інструменти, які зазначаються у розділі Б Додатку до Директиви 93/22/ЄЕС. Art. 2 Directive 2001/24/EC of the European Parliament and of the Council of 4 April 2001 on the reorganisation and winding up of credit institutions Official Journal L 125, 05/05/2001 P. 0015—0023

Інструменти грошового ринку (money-market instruments — англ., instruments du marche monetaire — фр.)

Ті види інструментів, які, як правило, використовуються на грошовому ринку.

Art. 1 (5) Council Directive 93/22/EEC of 10 May 1993 on investment services in the securities field Official Journal L 141, 11/06/1993 P. 0027-0046

Інтерес осіб, що мають покриття судових витрат (interest of persons having legal expenses cover — англ., 1'interet de Г assure en protection juridique — фр.)

Можливість застрахованої особи обирати юриста чи іншу належним чином кваліфі­ковану особу у відповідності до національного права у будь-яких розслідуваннях чи провадженнях та у будь-який час, коли виникає конфлікт інтересів.

Preamble Council Directive 87/344/EEC of 22 June 1987 on the coordination of lavs, regulations and administrative provisions relating to legal expenses insurance Official Journal L 185, 04/07/1987 p. 0077— 0080

Істотна участь (qualifying holding — англ., participation qualifiee — фр.)

1.  Пряма або непряма дольова участь в суб'єкті підприємницької діяльності, що складає 10% або більше капіталу або права голосу, або яка дозволяє здійснювати суттє­вий вплив на управління суб'єктом підприємницької діяльності, в якому здійснюється така участь.

Art. 1 (10) Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions Official Journal L 126, 26/05/2000 P 0001-0059

2.  Безпосередня або опосередкована участь у компанії, яка становить 10% або біль­ше капіталу або прав голосу або така, що робить можливим здійснення суттєвого впливу на управління компанією, щодо якої існує така участь. Для цілей цього визначення в контексті статей 8 та 15 та інших ступенів участі, про які йдеться у статті 15, — до уваги беруться права голосу, про які йдеться у статті 7 Директиви 88/627/ЄЕС.

Art. I (g) Council Directive 92/49/EEC of 18 June 1992 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to direct insurance other than life assurance and amending Directives 73/ 239/EEC and 88/357/EEC (third non-life insurance Directive) Official Journal L 228, 11/08/1992 P. 0001-0023

3.  Безпосередня або опосередкована участь у компанії, яка становить 10% або біль­ше капіталу або прав голосу або така, що робить можливим здійснення суттєвого впливу на управління компанією, щодо якої існує така участь. Для цілей цього визначення в контексті статей 7 та 14 та інших ступенів участі, про які йдеться у статті 14, — до уваги беруться права голосу, про які йдеться у статті 7 Директиви 88/627/ЄЕС.

Art. I (h) Council Directive 92/96/EEC of 10 November 1992 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to direct life assurance and amending Directives 79/267/EEC and 90/ 619/EEC (third life assurance Directive) Official Journal L 360, 09/12/1992 P. 0001-0027

4.  Будь-яке пряме або опосередковане володіння часткою в інвестиційній фірмі, що дорівнює 10 відсоткам або більше капіталу чи голосів, що надає можливість здійснювати значний вплив на управління інвестиційною фірмою, про участь у якій йдетьсяДля цілей цього визначення, в контексті статей 4 та 9, а також інших розмірів участі, про які йдеться у статті 9, враховуються права голосу, про які йдеться у статті 7 директиви 88/ 627/ЕЕС.

Art.l (10) Council Directive 93/22/EEC of 10 May 1993 on investment services in the securities field Official Journal L 141, 11/06/1993 P. 0027-0046

5. Будь-яка пряма або непряма участь у компанії з управління активами, яка складає 10% та більше капіталу або прав голосу, або яка надає можливість суттєво впливати на керівництво компанією з управління активами, в якій береться участь Для цілей даного визначення, права голосу, зазначені у статті 7 директиви 88/627/ЕЕС, приймаються до уваги

Art  la (10) Council Directive 85/61 I/EEC of 20 December 1985 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) Official Journal L 375, 31/12/1985 P 0003—0018

K

Капітал під ризиком (capital at risk — англ , capital sous risque — фр )

Сума, що підлягає виплаті у випадку смерті, що є меншою за математичний резерв з основного ризику

Art 5 (d) First Council Directive 79/267/EEC of 5 March 1979 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the taking up and pursuit of the business of direct life assurance Official Journal L 63, 13 3 1979, p 1

Керівна Рада (Governing Council — англ , Conseil des gouverneurs — фр )

Головний з органів Європейського центрального банку, які приймають рішення Включає до себе усіх членів Виконавчого комітету ЄЦБ та голів національних централь­них банків держав-членів, які ввели в обіг євро

European Central Bank • Annual Report • Glossary • 2001

Клієнт (customer — англ , client — фр )

Ініціатор або бенефщіар, відповідно до контексту

Art 2 (j) Directive 97/5/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 1997 on cross-border credit transfers Official Journal L 043, 14/02/1997 P 0025—0030

Коефіцієнт дефіциту (deficit ratio — англ , Ratio de deficit — фр )

Складає предмет одного з фіскальних критеріїв наближення, закладених в Статті 104 (2) Договору Визначається як коефіцієнт запланованого урядом дефіциту, або дефі­циту, який склався, по відношенню до валового внутрішнього продукту за поточних ринкових цін, в той же час, коли дефіцит, який визначається урядом, зазначений у Протоколі № 20 (про надзвичайниі процедури щодо дефіциту) як чиста позика з боку державного уряду Під державним урядом мається на увазі визначення, яке дається в Європейській системі розрахунків 1995

European Central Bank • Annual Report • Glossary • 2001

Коефіцієнт коливаннь процентної ставки (implied interest rate volatility — англ , volatihte implicite des taux d'mteret — фр )

Міра очікуваних коливань майбутніх короткострокових та довгострокових процент­них ставок, яка може бути витягнута з цш на опцюни Беручи до уваги ринкову ціну опцюну, коефіцієнт коливань може бути отримано з використанням стандартної фор­мули ціноутворення опцюнів, яка, зокрема, залежить від очікуваних коливань цін акти­вів, на які купується опцюн, на строк дп опцюну Активи, на які купується опцюн, можуть бути ф'ючерсними контрактами на короткострокові процентні ставкитакі, як тримісячний EURIBOR (Міжбанювський курс пропозиції євро) або довгостроковими облігаціямитакими, як десятирічні німецькі оболігацп Беручи до уваги відповідні посилки, можна тлумачити коефіцієнт коливань як ринкове очікування коливань про­тягом строку дії опцюну, який залишається

European Central Bank • Annual Report • Glossary • 2001

Коефіцієнт резервів (reserve ratio — англ., taux de reserves — фр.)

Коефіцієнт, який визначанеться центральним банком для кожної категорії статей балансу, включених до резервної бази. Коефіцієнти використовуються для підрахування резервних вимог.

European Central Bank • Annual Report • Glossary • 2001

Комітет з питань страхування (Insurance committee — англ., Comite des assurances — фр.)

Складається з представників держав-членів, і очолюється представником Комісії. Комітет вивчає будь-які питання, що стосуються застосування положень Співтоварист­ва щодо страхування, та, зокрема, Директив щодо прямого страхування.

Council Directive 91/675/EEC of 19 December 1991 setting up an insurance committee Official Journal L 374, 31/12/1991 P. 0032-0033

Комітет Інспекторів Європейських Цінних Паперів (Committee of European Securities Regulators (CESR) — англ., Comite des regulateurs des marches de valeurs mobilieres — фр.)

Комітет було засновано в червні 2001 року. Він складається з представників від національних органів влади з регулювання ринків цінних паперів. Основою задачею Комітету є надання порад Європейській Комісії у питаннях політики щодо цінних папе­рів та відіграє важливу роль у транспозиції законодавства Співтовариства в законодавст­во держав-членів.

European Central Bank • Annual Report • Glossary • 2001

Компанія (undertaking — англ., enterprise — фр.)

для цілей Розділів І і II, означає будь-яку компанію, яка отримала ліцензію згідно з статтею 6 або статтею 27 Першої Директиви;

—  для цілей розділів III і IV, означає будь-яку компанію, яка отримала ліцензію згідно з статтею 6 Першої Директиви.

Art. 2 (b) Council Directive 90/619/EEC of 8 November 1990 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to direct life assurance, laying down provisions to facilitate the effective exercise of freedom to provide services and amending Directive 79/267/EEC Official Journal L 330, 29.11.1990 p. 50

Компанія з управління активами (management company — англ., societe de gestion — фр.)

Будь-яка компанія, основна діяльність якоїуправління інститутами спільного інвестування у формі пайових трастів/спільних фондів та/або інвестиційних компаній (спільне управління портфелем активів ІСІ; дане визначення також включає функції, зазначені у Додатку II).

Art.la (2) Council Directive 85/61 I/EEC of 20 December 1985 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) Official Journal L 375, 31/12/1985 P. 0003-0018

Компанія, що здійснює перестрахування (reinsurance undertaking — англ., enterprise de reassurance — фр.)

Компанія, інша, ніж страхова компанія, та страхова компанія держави, що не є членом ЄС, основною діяльністю якої є взяття на себе ризиків, переданих страховою компанією, страховою компанією держави, що не є членом ЄС, чи іншою компанією, що здійснює перестрахування.

Art. I (c) Directive 98/78/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on the supplementary supervision of insurance undertakings in an insurance group Official Journal L 330, 05/ 12/1998 p. 0001-0012

Компетентні органи (competent authorities — англ., autorites competentes — фр.)

1. Державні органи, компетентні відповідно до закону або положення здійснювати нагляд за кредитними установами.

Art. І (4) Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions Official Journal L 126, 26/05/2000 P. 0001-0059

2. Адміністративні чи судові органи держави-члена, які є компетентними проводити заходи щодо відновлення платоспроможності чи процедури ліквідації.

Art. 2 (g) Directive 2001/17/EC of the European Parliament and of the Council of 19 March 2001 on the reorganisation and winding-up of insurance undertakings   Official Journal L 110, 20/04/2001 P. 0028-0039

3.  Органи державної влади, яким законом або підзаконним нормативним актом надаються повноваження по здійсненню нагляду за страховими компаніями.

Art. I (k) Council Directive 92/49/EEC of 18 June 1992 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to direct insurance other than life assurance and amending Directives 73/239/EEC and 88/357/EEC (third non-life insurance Directive) Official Journal L 228, 11/08/1992 P. 0001-0023

Art. 1 (I) Council Directive 92/96/EEC of 10 November 1992 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to direct life assurance and amending Directives 79/267/EEC and 90/619/EEC (third life assurance Directive) Official Journal L 360, 09/12/1992 P. 0001—0027

Art. I (k) Directive 98/78/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on the supplementary supervision of insurance undertakings in an insurance group Official Journal L 330, 05/12/1998 p. 0001-0012

4.  Органи, які кожна держава-член призначає відповідно до статті 22.

Art. 1 (9) Council Directive 93/22/EEC of 10 May 1993 on investment services in the securities field Official Journal L 141, 11/06/1993 P. 0027-0046

5.  Ті органи, завданням яких є гарантування належного функціонування ринку та належне забезпечення ринку інформацією на національному рівні — головним чином органи фондових бірж та наглядові органи держави.

Annex of 77/534/EEC: Commission Recommendation of 25 July 1977 concerning a European code of conduct relating to transactions in transferable securities Official Journal L 212, 20/08/1977 P. 0037—0040

6. Органи влади, які кожна з держав-членів встановлює відповідно до статті 49 даної директиви.

Art. la (8) Council Directive 85/61 I/EEC of 20 December 1985 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) Official Journal L 375, 31/12/1985 P. 0003-0018

Конвертування цінних паперів (re-denomination of securities — англ., conversion de litres — фр.)

Номінал цінного паперу — це валюта, в якій вказана номінальна вартість данного цінного паперу (у більшості випадків, номінальна вартість сертифіката). Конвертування цінних паперів відноситься до процедури, за допомогою якої початковий номінал цін­ного паперу, зазначений у національній валюті, перераховується в євро за незворотно фіксованим коефіцієнтом.

European Central Bank • Annual Report • Glossary • 2001

Консолідація законодавстванеофіційна/декларативна (consolidation of legislation — informal/declaratory — англ., consolidation des textes legislatifs — фр.)

Існує спеціальна процедура для неофіційної, тільки роз'яснювальної консолідації законодавства та спрощення правових документів. Поєднання послідуючих доповнень та змін до змісту основного нормативного акту не призводить до прийняття нового нормативного документа. Це просте пояснення, що здійснюється Комісією. Остаточ­ний текст, який формально не має юридичної сили, може при необхідності бути опуб­лікованим у Офіційному Журналі (серія С) без посилань та переліків.

Глосарій вебсайту www. eurooa. eu. int

Консолідація законодавстваформальна/офіційна (consolidation of legislation — formal/official — англ., codification des textes legislatifs — фр.)

Формальна чи офіційна консолідація законодавства включає прийняття нових пра­вових документів, опублікованих в Офіційному Журналі (серія L), і які поєднують та відміняють нормативні документи, які консолідуються (базові нормативні документи + документ(и) зі змінами) без зміни практичного значення. Консолідація може бути: — вертикальна: новий нормативний документ інкорпорує базовий нормативний документ та зміни внесені до нього у єдиний документ; — горизонтальна: новий нормативний документ інкорпорує кілька базових документів, які регулюють однакові відносини а також зміни внесені до них у єдиний нормативний документ.

Глосарій вебсайту www. europa. eu. int

Консолідований баланс ВФУ (Валютно-фінансові Установи) (consolidated MFI (Monetary Financial Institution) balance sheet) — англ., bilan consolide des IFM (Institutions fmancieres monetaires) — фр.)

Консолідований баланс установ валютно-фінансового сектору отримується за допо­могою перенесення позицій між валютно-фінансовими установами (наприклад, позики та депозити між ВФУ) на зведений баланс ВФУ. Такий баланс надає інформацію щодо активів та пасивів сектору ВФУ по відношенню до резидентів зони євро, що не відно­сяться до цього сектору (тобто, уряд та інші резиденти зони євро) та по відношенню до нерезидентів зони євро. Консолідований баланс є головним статистичним джерелом для підрахунків валютних агрегатів та забезпечує базис для регулярного аналізу договіних сторін МЗ.

European Central Bank • Annual Report • Glossary • 2001

Контроль (control— англ., controle — фр.)

1.  Відносини між материнським і дочірнім компаніями, як визначено в статті 1 Директиви 83/349/ЕЕС, або подібні відносини між будь-якою фізичною або юридич­ною особою та суб'єктом підприємницької діяльності.

An. 1 (8) Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions Official Journal L 126, 26/05/2000 P. 0001—0059

2.  Відносини між материнською компанією та дочірньою компанією, як визначено в статті 1 Директиви 83/349/ЄЕС або подібні відносини між будь-якою фізичною або юридичною особою та компанією.

Art, 1 ф Council Directive 92/49/EEC of 18 June 1992 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to direct insurance other than life assurance and amending Directives 73/239/EEC and 88/357/EEC (third non-life insurance Directive) Official Journal L 228, 11/08/1992 P. 0001-0023

Art. 1 (g) Council Directive 92/96/EEC of 10 November 1992 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to direct life assurance and amending Directives 79/267/EEC and 90/619/EEC (third life assurance Directive) Official Journal L 360, 09/12/1992 P. 0001—0027

3.  Контроль, як визначено в статті 1 Директиви 83/349/ЄЕС.

Art. 1 (14) Council Directive 93/22/EEC of 10 May 1993 on investment services in the securities field Official Journal L 141, 11/06/1993 P. 0027-0046

Копенгагенські критерії (Copenhagen criteria — англ., criteres de Copenhague — фр.)

Загальні критерії, яким мають відповідати всі країни, як передумови для набуття членства у Європейському Союзі. У загальному вигляді були визначені в червні 1993 року у Копенгагені. Копенгагенські критерії вимагають:

—  стабільність установ, які забезпечують демократію, верховенство права, захист прав людини та повагу до прав меншин;

— існування працездатної ринкової економіки а також резервів необхідних для того, щоб витримати тиск конкуренції та ринкових сил всередині ЄС;

- можливості прийняти па себе зобов'язання, які витікають з членства, включаючи вірність цілям політичного об'єднання та Економічному та Валютному Союзові. European Central Bank  • Annual Report •  Glossary • 2001

Кореспондентські банківські розрахунки (correspondent banking — англ., activitcs de corrcspondant bancairc — фр.)

Заходи, при яких одна кредитна установа надає послуги по платежах та інші послуги Іншій кредитній установі. Кореспондентські платежі часто проводяться через взаємні рахунки (рахунки постро та кореспондентські рахунки або рахунки лоро), до яких мо­жуть бути додані постійні розстрочки. Послуги з кореспондентських розрахунків перш за все надаються при міжнародних розрахунків, але також іноді використовуються як агентські взаємовідносини в межах однієї держави. Кореспондентський рахунок (раху­нок лоро) — це термін, який використовується кореспондентом для визначення рахун­ку, який утримується від імені зарубіжної кредитної установи, а зазначена зарубіжна кредитна установа, у свою чергу, розглядатиме цей рахунок як свій рахунок ностро.

European Central Bank  • Annual Report • Glossary • 2001

Кредити, що надаються у зв'язку з торгівельними операціями чи наданням послуг

(credits related to commercial transactions or to the provision of services —- англ., credits lie's a dcs transactions commerciales ou a des prestations de services — фр.)

Договірні комерційні кредити (що передбачають авансовий платіж повністю або часткові виплати впродовж встановленого терміну відповідно до частини виконаних чи замовлених робіт. При цьому не має значення чи оформлюється кредит векселем), а також їх фінансування за рахунок кредитів, наданих кредитними установами. Сюди включаються також і факторингові операції.

Explanatory Notes of Annex of Council Directive 88/361/EEC of 24 June 1988 for the implementation of Article 67 of the Treaty   Official-Journal L 178, 8/07/1988 P. 0005-0018

Кредитна установа (credit institution — англ., e'tablissement de credit — фр.)

1. (а) суб'єкт підприємницької діяльності, діяльність якого полягає в отриманні від громадськості депозитів або інших коштів на зворотній основі та надання кредитів за свій власний рахунок, або (б) установа, яка проводить електронні розрахунки в значенні Директиви 2000/46/ЕС Європейського Парламенту і Ради від 18 вересня 2000 щодо започаткування діяльності та її ведення установами, які проводять електронні розрахун­ки та пруденціиного нагляду за ними. З метою запровадження нагляду на консолідова­ній основі, кредитною установою вважається кредитна установа, згідно першого абзацу, а також будь-які суб'єкти підприємницької діяльності або державні установи, що відпо­відають визначенню, зазначеному в першому абзаці, і яке отримало ліцензію на здійс­нення діяльності в третій країні. З метою запровадження нагляду і контролю за велики­ми ризиками, кредитною установою вважається кредитна установа, як це зазначено в першому абзаці, включаючи філії структурні підрозділи кредитної установи в третіх кра­їнах, та будь-які суб'єкти підприємницької діяльності або державні установи, включаю­чи їх філії, які відповідають визначенню, що наведене в першому абзаці. І які отримали ліцензію в третій країні.

Art 1(1) Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions Official Journal L 126, 26/05/2000 P 0001-0059

2. Суб'єкт підприємницької діяльності, діяльність якого полягає в отриманні від громадськості депозитів або інших коштів на зворотній основі та надання кредитів за свій власний рахунок.

Ait. I (4) Directive 94/19/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 on deposit-guarantee schemes Official Journal L 135, 31/05/1994 P. 0005—0014

3.  Кредитна установу як визначено у першому абзаці статті 1 директиви 77/780/ЕЕС (7), крім установ, про яких йдеться відповідно в статті 2 (2) цієї директиви.

Art 1 (3) Council Directive 93/22/EEC of 10 May 1993 on investment services in the securities field Official Journal L 141, 11/06/1993 P. 0027—0046

4.  Суб'єкт підприємницької діяльності, діяльність якого полягає у отриманні депо­зитів або інших коштів, від невизначеного кола осіб та у видачі кредитів за власний рахунок.

Art. I (d) Directive 2001/34/EC of the European Parliament and of the Council of 28 May 2001 on the admission of securities to official stock exchange listing and on information to be published on those securities Official Journal L 184, 06/07/2001 P. 0001-0066

5.  Суб'єкт підприємницької діяльності, діяльність якого полягає в отриманні депо­зитів або інших коштів, внесених на зворотній основі, та видачі кредитів з власних активів, включаючи кредитні установи передбачені статтею 2 директиви 77/780/ЕЕС (6) з останніми змінами, внесеними директивою 86/524/ЕЕС (7)

АпЗ (d) Council Directive 89/298/EEC of 17 April 1989 coordinating the requirements for the drawing-up, scrutiny and distribution of the prospectus to be published when transferable securities are offered to the public Official Journal L 124, 05/05/1989 P. 0008-0015

Кредитні установи (credit institutions — англ., etablissements de credit — фр.)

Банки, ощадні банки та установи, що спеціалізуються на наданні короткострокових, середньострокових та довгострокових кредитів.

Explanatory Notes of Annex of Council Directive 88/361/EEC of 24 June 1988 for the implementation of Article 67 of the Treaty   Official Journal L 178, 8/07/1988 P. 0005-0018

Кредитні установи Зони A (zone A credit institutions — англ., etablissements de credit de la zone A — фр.)

Всі кредитні установи, які отримали ліцензію на здійснення діяльності в державах-членах у відповідності з статтею 4, включаючи їх структурні підрозділи в третіх державах та будь-які суб'єкти підприємницької діяльності або державні установи,, що підпадають під визначення, наведене в першому абзаці пункту 1, і які мають разом з своїми струк­турними підрозділами ліцензію на здійснення діяльності в інших державах, що входять до Зони А.

Art. I (16) Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions Official Journal L 126, 26/05/2000 P. 0001-0059

Кредитні установи Зони Б (zone В credit institutions — англ., etablissements de credit de la zone Вфр.)

Будь-які суб'єкти підприємницької діяльності або державні установи, що отримали ліцензію на здійснення діяльності за межами Зони А, і які підпадають під визначення, наведене в першому абзаці пункту 1. включаючи їхні структурні підрозділи в Євро­пейському Співтоваристві.

Art. 1 (16) Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions Official Journal L 126, 26/05/2000 P  0001-0059

Критерії конвергенції (convergence criteria — англ., criteres de convergence — фр.)

Критерії, встановлені Статтею 109j (1) Договору (та надалі розвинені у Протоколі № 6). Вони пов'язані як з виконанням урядових фінансових положень, курсів обміну та довгострокових процентних ставок відносно до підтримання цінової стабільності, так й із відповідністю національних законодавств (сюди включені статути національних центра­льних банків) з Договором та Статутом ЄСЦБ.

European Central Bank • Annual Report • Glossary •  1998

л

Ліквідатор (liquidator — англ., liquidateur — фр.)

1.  Будь-яка особа або орган, які призначаються компетентними органами для керу­вання ліквідаційним процесом.

An 2 Directive 2001/24/EC of the European Parliament and of the Council of 4 April 2001 on the reorganisation and winding up of credit institutions Official Journal L 125, 05/05/2001 P 0015—0023

2.  Будь-яка особа або орган, призначений компетентним органом або, у відповідних випадках, органами управління, що здійснюватиме управління процедурами ліквідації.

An 2 0) Directive 2001/П/EC of the European Parliament and of the Council of 19 March 2001 on the reorganisation and windmg-up of insurance undertakings Official Journal L 110, 20/04/2001 P. 0028—0039

Ліквідаційний процес (winding-up proceedings — англ., procedure de liquidation — фр.)

1.  Колективна процедура, що відкривається та контролюється адміністративними або судовими органами держави-члена, та має на меті проведення реалізації активів під наглядом таких органів, включаючи закінчення цього процесу компромісною угодою чи Іншими подібними заходами.

An 2 Directive 2001/24/EC of the European Parliament and of the Council of 4 April 2001 on the reorganisation and winding up of credit institutions Official Journal L 125, 05/05/2001 P. 0015—0023

2.  Колективні процедури, що включають підрахунок активів страхової компанії та розподіл коштів між кредиторами, акціонерами чи, у відповідних випадках, учасника­ми, що обов'язково включає будь-яке втручання адміністративних чи судових органів держави-члена, включаючи випадки, коли така колективна процедура зупиняється укла­денням мирової угоди або вжиттям іншого подібного заходу, незалежно від того, чи є підставою для їх проведення неплатоспроможність і чи є вони добровільними чи приму­совими.

An 2 (d) Directive 2001/17/EC of the European Parliament and of the Council of 19 March 2001 on the reorganisation and windmg-up of insurance undertakings Official Journal L 110, 20/04/2001 P. 0028—0039

Ліцензія (authorisation— англ., agrement — фр.)

Документ, виданий у будь-якій формі відповідним органом державної влади, на підставі якого кредитна установа може здійснювати свою діяльність.

An  I (2) Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions Official Journal L 126, 26/05/2000 P 0001-0059

M

Материнська компанія (parent undertaking — англ., entreprise mere — фр.)

1. Материнська компанія, як визначено в статтях 1 і 2 Директиви 83/349/ЕЕС. З метою здійснення нагляду на консолідованій основі і контролю за великими ризиками, мате­ринська компанія означає материнську компанію, як визначено в пункті 1 статті 1 Ди­рективи 83/349/ЕЕС, а також будь-який суб'єкт підприємницької діяльності, який, на думку компетентних органів, реально здійснює домінуючий вплив на Іншого суб'єкта підприємницької діяльності.

Art  1 (12) Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions Official Journal L 126, 26/05/2000 P 0001-0059

1. Материнська компанія, як визначено статтями 1 і 2 Директиви 83/349/ЄЕС.

An  І (h) Council Directive 92/49/EEC of 18 June 1992 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to direct insurance other than life assurance and amending Directives 73/239/EI-.C and 88/357/EEC (third non-life insurance Directive) Official Journal L 228, 11/08/1992 P 0001-0023

Art  I (i) Council Directive 92/96/EEC of 10 November 1992 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to direct life assurance and amending Directives 79/267/EEC and 90/619/EEC (third life assurance Directive) Official Journal L 360, 09/12/1992 P. 0001-0027

Art. I (II) Council Directive 93/22/EEC of 10 May 1993 on investment services in the securities field Official Journal L 141, 11/06/1993 P. 0027—0046

3.  Материнська компанія у значенні статей 1 та 2 Директиви 83/349/ЄЕС;

Art. 2 (h) Council Directive 90/619/EEC of 8 November 1990 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to direct life assurance, laying down provisions to facilitate the effective exercise of freedom to provide services and amending Directive 79/267/EEC Official Journal L 330, 29.11.1990 p. 50

4.  Материнська компанія у значенні статті 1 Директиви 83/349/ЄЕС, а також будь-яка компанія, яка, за визначенням компетентних органів, ефективно здійснює доміну­ючий вплив на іншу компанію.

Art. I (d) Directive 98/78/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on the supplementary supervision of insurance undertakings in an insurance group Official Journal L 330, 05/ 12/1998 p. 0001-0012

5. Материнська компанія, згідно визначення у статтях 1 та 2 директиви 83/349/ЕЕС.

Art. la (12) Council Directive 85/61 I/EEC of 20 December 1985 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UC1TS) Official Journal L 375, 31/12/1985 P. 0003-0018

Механізм курсу обміну II (exchange rate mechanism II (ERM II) — англ., mecanisme de change II (MCE II)- фр.)

Механізм врегулювання курсу обміну, який забезпечує структурну базу для співро­бітництва у сфері політики щодо курсу обміну між зоною євро та державами-членами, які не беруть участі в зоні євро з початку третього етапу Економічного та Валютного Союзу. Членство у даному механізмі є добровільним. Тим не менш, від дсржав-членів, які не увійшли у зону євро, очікується те, Ідо вони приєднаються до даного механізму. На даний час у ERM II бере участь датська крона з флуктуаційним відхиленням від основного курсу по відношенню до євро ±2,25%. Валютна інтервенція в зарубіжних валютах та фінансування в стандартних межах відхилень, або при менших відхиленнях, є в принципі автоматичними та необмеженими, з можливим дуже короткостроковим фінансуванням. Але Європейський Центральний Банк та національні центральні банки з держав-членів, що не входять у зону євро, які беруть участь у механізмі могли б при-піпити автоматичну інтервенцію, якщо б вона протирічила їх головні меті сберігати цінову стабільність.

European Central Bank  • Annual Report • Glossary • 2001

Міжбанківська система грошевих переказів (interbank funds transfer system (IFTS) — англ., systeme de transfer! de fonds entre banques (STFB) — фр.)

Система грошевих переказів, в якій більшість (або всі) прямих учасників є кредит­ними установами.

European Central Bank  • Annual Report • Glossary • 2001

Міжбанківський курс пропозиції євро (euro interbank offered rate (EURIBOR) — англ., taux interbancaire offert en euros (Euribor)— фр.)

Курс, за яким один центральний банк надає кошти в євро іншому центральному банку. МКПЄ підраховується щоденно для банківських депозитів зі строком дії від од­ного до трьох тижнів та від одного до 12 місяців як середня величина щоденних курсів пропозиції колегії представників центральних банків, округлена до трьох знаків після коми.

European Central Bank • Annual Report • Glossary • 2001

Міжнародні банки розвитку (multilateral development banks — англ., banques multilaterales de developpement — фр.)

Міжнародний банк реконструкції і розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, Міжамериканський банк розвитку, Азіатський банк розвитку, Африканський банк розвитку, Фонд Ради Європи з Розселення, Північний інвестиційний банк, Карибський банк розвитку, Європейський банк реконструкції і розвитку, Європейський .інвестицій­ний фонд і Міжамериканська інвестиційна корпорація.

An. І (19) Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions Official Journal L 126, 26/05/2000 P. 0001-0059

Мінімальна ціна пропозиції (minimum bid rate — англ., taux de soumission minimal — фр.)

Найнижча межа процентної ставки, за якою договірні сторони можуть надсилати замовлення на тендери з операцій з рефінансування з плаваючою процентною ставкою. Як й ключова процентна ставка ЄЦБ, мінімальна ціна пропозиції відіграває у даний час ту роль, яка у минулому покривалася ціною на тендерах з фіксованою ставкою.

European Central Bank • Annual Report • Glossary • 2001

H

Наглядові органи (supervisory authorities — англ., autorites de surveillance — фр.)

у значенні статті 1 (k) Директиви 92/49/ЄЕС та статті 1

(1)

Компетентні органи Директиви 92/96/ЄЕС.

Art 2 (h) Directive 2001/П/ЕС of the European Parliament and of the Council of 19 March 2001 on the reorganisation and \vinding-up of insurance undertakings Official Journal L 110, 20/04/2001 P. 0028— 0039

Національне бюро страховиків (National insurers' bureau — англ., Bureau national d'assurance — фр.)

Професійна організація, заснована у відповідності до Рекомендації № 5, прийнятої 25 січня 1949 року Підкомітетом Автодорожнього Транспорту Комітету Наземного Транс­порту Економічної Комісії Об'єднаних Націй для Європи, яка об'єднує страхові компа­нії, уповноважені вести у своїй державі діяльність зі страхування цивільної відповідаль­ності власників транспортних засобів.

Art. I (3) Council Directive 72/166/EEC of 24 April 1972 on the approximation of the laws of Member States relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles, and to the enforcement of the obligation to insure against such liability Official Journal L 103, 02/05/1972 P. 0001— 0004

Національні або іноземні цінні папери та інші інструменти (domestic or foreign securities and other instruments — англ., litres et autres instruments nationaux ou etrangers — фр.)

Цінні папери в залежності від того, в якій країні знаходиться місце основної діяль­ності емітента. Придбання резидентами національних цінних паперів та інших інстру­ментів, випущених на іноземний ринок, вважається придбанням іноземних цінних па­перів.

Explanatory Notes of Annex of Council Directive 88/361/EEC of 24 June 1988 for the implementation of Article 67 of the Treaty Official Journal L 178, 8/07/1988 P. 0005—0018

Небанківський сектор (non-bank sector — англ., secteur non bancaire — фр.)

Всі позичальники, які не є кредитними установами, як визначено в пунктах 16 і 17, центральні органи виконавчої влади і центральні банки, регіональні та місцеві органи виконавчої влади, Європейські Співтовариства, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) і міжнародні банки розвитку, як визначено в пункті 19.

Art. I (18) Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions Official Journal L 126. 26/05/2000 P. 0001-0059

Невиплачуваний рахунок (unavailable deposit — англ., depot indisponible — фр.)

Депозит, який підлягає сплаті, але не виплачений кредитною установою згідно з юридичними і контрактними умовами, що застосовуються, з таких причин: (і) відпові­дні компетентні органи встановили, що на їх погляд, відповідна кредитна установа ви­дається такою, що на даний момент не може з причин, безпосередньо пов'язаних з її фінансовим становищем, виплатити цей депозит, і не зможе зробити це в найближчому майбутньому. Компетентні органи роблять такий висновок якомога швидше і не пізні­ше 21 дня після того, як вони вперше переконалися, що кредитна установа не виплатить депозити, строк виплати яких вже надійшов; або (іі) судовий орган видав постанову з причин, що безпосередньо пов'язані з фінансовим становищем кредитної установи, яке призводить до неможливості вкладників ставити по відношенню до неї вимоги, якщо це відбувається раніше, ніж був зроблений такий висновок.

Ап. І (3) Directive 94/19/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 on deposit-guarantee schemes Official Journal L 135, 31/05/1994 P. 0005—0014

Нециклічні фактори (non-cyclical factors — англ., facteurs non conjoncturels — фр.)

Влючають фактори впливу на урядовий бюджетний баланс, які виникають не вна­слідок циклічних коливань (циклічний компонент бюджетного балансу). Вони, таким чином, можуть походити зі структурних, тобто постійних, змін у бюджетній політиці або — із заходів з «тимчасовим ефектом».

European Central Bank • Annual Report • Glossary •  1998

Норма одноразової виплати (lump-sum allowance — англ., abattement forfaitaire — фр.)

Фіксована сума, яку установа виводить на основі розрахунків своїх резервних вимог у рамках резервів Євросистеми.

European Central Bank  • Annual Report • Glossary • 2001

Облігації (bonds — апгл., obligations — фр.)

Обігові цінні папери, строк погашення яких становить не менше двох років від дати випуску, та за якими ставка доходності,'порядок погашення і порядок виплати відсотків визначаються на момент їх випуску.

Explanatory Notes of Annex of Council Directive 88/36I/EEC of 24 June 1988 for the implementation of Article 67 of the Treaty   Official Journal L 178, 8/07/1988 P. 0005—0018

Обов'язкові резерви (reserve requirement — англ., reserves obligatoires — фр.)

Вимога до кредитної установи утримувати мінімальні резерви у центральному бан­ку. У рамках мінімальних резервів Євросистеми, обов'язкові резерви кредитної устано­ви підраховуються за допомогою помноження коефіцієнта резервів для кожної категорії статей, які входять у резервну базу, на суму тих статей балансу установи. На додаток, установам дозволено утримувати певні суми зі своїх обов'язкових резервів.

European Central Bank • Annual Report • Glossary • 2001

Овернайтові депозити (overnight deposits — англ., depots a vue — фр.)

Депозити зі строком дії до наступного дня. Ця категорія головним чином складаєть­ся з тих безстрокових депозитів, які є повністю переказними (за допомогою чеку або іншого подібного інструменту). Вона також влючає не переказні депозити, які конвер­туються за вимогою або, якщо ділова діяльність припіняється наступного дня.

European Central Bank • Annual Report • Glossary • 2001

Одержувач переказу (transferee — англ., beneficiaire — фр.)

Кінцевий отримувач, який отримує кошти в державі-члені, іншій ніж та, в якій було видане перше доручення на здійснення переказу, шляхом здійснення операції кредиту­вання його рахунку або шляхом нотифікації, яке дає йому можливість отримати кошти.

Annex of 90/109/EEC: Commission Recommendation of 14 February 1990 on the transparency of banking conditions relating to cross-border financial transactions Official Journal L 067, 15/03/1990 P. 0039-0043

Одиниця розрахунку (unit of account — англ., unite de compte — фр.)

Європейська одиниця розрахунку (EUA), визначена в статті 10 Фінансового Регла­менту від 21 грудня 1977 року, що застосовується до загального бюджету Європейських Співтовариств; Враховуючи, що ця Директива має посилання на одиницю розрахунку, ставка конвертації в національну валюту, що має бути затверджена, повинна від 31 гру­дня кожного року, визначається на останній день, що передує місяцю жовтню, у якому існують ставки конвертації EUA у всі валюти Співтовариства.

Art. 5 (a) First Council Directive 79/267/EEC of 5 March 1979 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the taking up and pursuit of the business of direct life assurance Official Journal L 63, 13.3.1979, p. I

Операція з викупу (repurchase operation — англ., prise en pension — фр.)

Зворотна операція, яка забезпечує ліквідність, заснована на угоді про продаж цінних паперів з наступним викупом за зумовленою ціною. European Central Bank • Annual Report • Glossary • 2001

Операція на відкритому ринку (open market operation — англ., operation d'open market -фр.)

Операція, яка проводиться за ініциативою центрального банку на фінансових рин­ках, яка включає одну з наступних операцій:

—  аутрайтова купівля або продаж активів (спот або форвард);

—  купівля або продаж активів за угодою щодо закупівлі цінних паперів з наступним викупом за умовленою ціною;

—  надання позик або позичання активів проти цінних паперів, які слугують як забезпечення;

—  випуск боргових сертифікатів центрального банку;

—  приймання строкових депозитів або

—  проведення обміну національної валюти на зарубіжну валюту. European Central Bank • Annual Report • Glossary • 2001

Опори Європейського Союзу (Pillars of the European Union — англ., Piliers de 1'Union europeenne — фр.)

В Співтоваристві часто згадується про три опори Договору ЄС. Ними є:

—  вимір Співтовариства, включаючи заходи, що застосовуються ЄС, ЄСВС, Дого­ворами Євратома та Валютним Союзом, тощо (перша опора);

— спільна зовнішня політика та політика безпеки, які визначені в розділі V Догово­ру ЄС (друга опора);

—  співробітництво у сфері охорони порядку та правосуддя у кримінальних справах, як визначено в розділі IV Договору ЄС (третя опора).

Глосарій вебсайту www.europa.eu.int

Опціон (option — англ., option — фр.)

Фінансовий інструмент, який надає власнику право, але не зобов'язує його, прода­вати або покупати певні активи (наприклад, облігації або акції) за заздалегідь визначеною ціною (договірна ціна або виконавча ціна) до певної дати у майбутньому (дати виконання або на строк дії). Опиіон покупця дає власнику право покупати вказані акти­ви за узгодженою виконавчою ціною, в той час, коли зворотний опціон надає власнику право продавати їх за узгодженою виконавчою ціною.

European Central Bank • Annual Report • Glossary • 2001

Органи державної влади (public authorities — англ., pouvoirs publics — фр.)

Визначені згідно з першим пунктом статті 2 Директиви Комісії 80/723/ЄЕС (2).

Annex Art. I 87/62/EEC: Commission Recommendation of 22 December 1986 on monitoring and controlling large exposures of credit institutions Official Journal L 033, 04/02/1987 P. 00 W—0015

Організований ринок (regulated market — англ., marche reglemente — фр.)

Ринок для інструментів, включених до переліку в Частині В Додатку, котрий:

—  е у переліку, передбаченому статтею 16, розробленому державою-членом. яка є державою-членом походження, як визначено у статті 1 (6) (с),

—  регулярно функціонує, — характеризується тим фактом, що правила, видані або затверджені компетентними органами, визначають умови здійснення діяльності на ри­нку, умови доступу до ринку, а також, якщо застосовується директива 79/279/ЕЕС, умо­ви, що регулюють допуск до лістингу, встановлені в тій директиві, і, якщо ця директива не застосовується, умови, яким повинен відповідати фінансовий інструмент для того, щоб він міг обертатись на цьому ринку,

—  вимагає відповідності з усіма вимогами щодо звітності та прозорості, встановле­ними відповідно до статей 20 та 21.

An I (13) Council Directive 93/22/EEC of 10 May 1993 on investment services in the securities field Official Journal L 141, 11/06/1993 P. 0027-0046

Орієнтовна відсоткова ставка (reference interest rate — англ., taux d'interet de reference -фр.)

Відсоткова ставка, що становить компенсацію та встановлюється згідно з нормами, встановленими державою-членом, де розташована установа, яка повинна сплатити клі­єнту компенсацію.

An 2 (k) Directive 97/5/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 1997 on cross-border credit transfers Official Journal L 043, 14/02/1997 P, 0025—0030

Особа, що приймає участь (participating undertaking — англ., entreprise participante — фр.)

Материнська компанія або інша особа, яка здійснює участь.

Art. I (g) Directive 98/78/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on the supplementarv supervision of insurance undertakings in an insurance group Official Journal L 330, 05/ 12/1998 p. 0001-0012

П

Пакт про Стабільність і Зростання (Stability and Growth Pact — англ., Pacte de stabilite et de croissance — фр.)

Складається з двох Регламентів Ради ЄС: 1) щодо посилення нагляду за бюджетни­ми позиціями та нагляду та узгодження економічних політик та 2) щодо прискорення та внесення ясності у виконаннні процедури щодо надмірного дефіциту та щодо Рішення Європейської Ради стосовно Пакту про Стабільність і Зростання, схваленому на зустрічі на вищому рівні у Амстердамі 17 червня 1997 року. Ціль Пакту слугувати у якості засобу безпеки стійкості державних фінансів на третьому етапі Економічного та Валютного Союзу (ЕВС) для того, щоб посилити умови цінової стабільності та міцного та постійного зростання, наслідком якого є створення нових робочих місць Зокрема, бшджетні позиції, близькі до балансу або, які є надлишкові, вимагаються як середньострокова мета для держав-членів, які могли б дозволити їм справлятися зі звичайними циклічни­ми коливаннями, підтримуючи державний дефіцит на рівні нижче референцшного зна­чення 3% ВВП У відповідності до Пакту про Стабільність І Зростання, держави, які беруть участь у ЕВС, звітуватимуть про свої програми стабільності, в той час, коли держави, які не приймають участі в ньому, продовжатимуть свої програми наближення Еиюреап Central Bank • Annual Report • Glossary • 2001

Первинний баланс (primary balance — англ , solde pnmaire — фр )

Чиста державна позика або чиста позика держави, за вийнятком виплат по відсотках стосовно консолідованих державних пасивів

Еиюреап Central Bank • Annual Report     Glossary • 2001

Переказ (transfer — англ , virement — фр )

Завершений рух коштів, деномшованих в ЕКЮ або в валюті, яка діє в державі-члені, від відправника переказу одержувачу переказу, незалежно від того, чи має остан­ній рахунок в установі, яка розташована в Іншій державі-члені

Annex of 90/109/EEC Commission Recommendation of 14 February 1990 on the transparency of banking conditions relating to cross-border financial transactions Official Journal L 067, 15/03/1990 P 0039-0043

Переказ коштів (capital transfers — англ , transferts en capital — фр )

Це поняття включає в себе

—  транскордонні перекази, пов'язані з володінням основних фондів,

—  транскордонні перекази коштів, у зв'язку або за умови придбання або продажу основних фондів,

—  припинення кредиторами транскордонних зобов'язань щодо заборгованостей без отримання взамін жодної компенсації  Перекази коштів можуть здійснюватися готів­кою або у подібний спосіб (наприклад, списання боргів)

Еиюреап Central Bank • Annual Report • Glossary • 1999

Перша Директива (First Directive — англ , Premiere directive — фр )

Директива 79/267/ЄЕС

Art 2 (a) Council Directive 90/619/EEC of 8 November 1990 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to direct life assurance, laying down provisions to facilitate the effective exercise oj freedom to provide services and amending Directive 79/267/EEC Official Journal L 330, 29 II 1990 p 50

Перша Координаційна Директива (First Coordination Directive — англ , Premiere Directive de Coordination — фр )

Перша Директива Ради від 24 липня 1973 року щодо узгодження законів, підзакон-них та адміністративних актів стосовно започаткування та ведення діяльності у сфері прямого страхування, Іншого, ніж страхування життя (73/239/ЕЕС)

Council Directive 73/240/EEC of 24 July 1973 abolishing restrictions on freedom of establishment in the business of direct insurance other than life assurance Official Journal L 228, 16/08/1973 P 0020— 0022

Підконтрольний суб'єкт підприємницької діяльності (controlled undertaking — англ , enterprise controlee — фр )

Означає суб'єкта підприємницької діяльності, в якому фізична або юридична особа (а) має більшість прав голосу акціонерів або учасників, або

 (b)  має право призначати або усувати більшість членів зі складу адміністративних, управлінських або наглядових органів, і є одночасно акціонером або учасником відпові­дного суб'єкта підприємницької діяльності, або

(c)  є акціонером або учасником, і одноособове контролює більшість прав голосу акціонерів або учасників згідно з угодою, укладеною з іншими акціонерами або учасни­ками відповідного суб'єкта підприємницької діяльності.

Art.87 (І) Directive 2001/34/EC of the European Parliament and of the Council of 28 May 2001 on the admission of securities to official stock exchange listing and on information to be published on those securities Official Journal L 184, 06/07/2001 P. 0001-0066

Платіжний засіб дистанційного доступу (remote access payment instrument — англ., instrument de paiement a distance — фр.)

Засіб, який надає можливість користувачеві отримати доступ до коштів на його ра­хунку в установі, в якій платіж здійснюється одержувачу і, як правило, вимагає персо­нальною ідентифікаційного коду і/або будь-якого іншого подібного засобу ідентифіка­ції особи. Платіжний засіб дистанційного доступу включає зокрема платіжні картки (або кредитні, дебетні, відстрочені дебетні або видаткові картки) і картки, що передбачають можливість віддаленого доступу до банківських рахунків та за допомогою телефону. Це визначення не включає транскордонні перекази.

Art. 2 (с)Regulation (EC) No 2560/2001 of the European Parliament and of the Council of 19 December 2001 on cross-border payments in euro Official Journal L 344, 28/12/2001 P. 0013—0016

Пов'язана особа (related undertaking — англ., enterprise liee — фр.)

Дочірня компанія чи інша особа, в якій здійснюють участь.

Art. I (h) Directive 98/78/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on the supplementary supervision of insurance undertakings in an insurance group Official Journal L 330, 05/ 12/1948 p. 0001-0012

Повноваження Співтовариства (community powers — англ., competences communautaires — фр.)

Повноваження Співтовариства — це ті повноваження які наданні Співтовариству у спеціальних сферах. Європейські Співтовариства таким чином уповноважені діяти тіль­ки в межах Договорів. Існує три види повноважень, які залежать від виду сфери повно­важень:

—  чіткі повноваження, які чітко визначені в Договорах;

—  повні повноваження: коли Європейське Співтовариство має чіткі повноваження в конкретній сфері (наприклад транспорт), воно також має повноваження в схожій сфе­рі, з огляду на спільні відносини (наприклад укладання міжнародних угод);

— допоміжні повноваження: коли у Співтовариства немає чітких чи повних повно­важень для досягнення завдань Договору стосовно єдиного ринку, стаття 308 дозволяє Раді, діючи одностайно, застосовувати заходи, які вона вважає за необхідні.

Глосарій вебсайту www.eurona.eu.int

Позабалансові статті групи високого ризику, середнього ризику, середньо-низького ризику і низького ризику ("full-risk", "medium-risk", "medium/low-risk" and "low-risk" off-balance-sheet items — англ., elements de hors bilan presentant un risque eleve, un risque moyen, un risque modere et un risque faible — фр.)

Статті, описані в пункті 2 статті 43 і наведені в Додатку II Директиви 2000/12.

Ar.t I (20) Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions Official Journal L 126, 26/05/2000 P. 0001-0059

Позиція Євросистеми щодо ліквідності іноземних валют (eurosystem's foreign exchange liquidity position — англ., position de liquidite en devises de 1'Eurosysteme — фр.)

Включає в себе міжнародні резерви Євросистеми та інші валютні права та зобов'я­зання Євросистеми, включаючи позиції по відношенню до резидентів зони євротаких, як депозити у іноземних валютах, розміщені у банківських установах, які є резиде­нтами зони євро.

European Central Bank • Annual Report • Glossary • 2001

Попередній розподіл (frontloading — англ., prealimentation — фр.)

Розповсюдження банкнот та/або монет євро серед кредитних установ до 2002 року. European Central Bank  • Annual Report • Glossary • 2001

Посередницька установа (intermediary institution — англ., etablissement intermediate — ФР.)

Установа, яка не є ініціатором, чи бенефіціаром і яка бере участь у здійсненні транс­кордонного переказу.

An 2 (е) Directive 97/5/EC of the European Parliament and of the Council of 27 Januan  1997 on cross-border credit transfers Official Journal L 043, 14/02/1997 P 0025—0030

Послуга по інвестуванню (investment service — англ., service d'mvestissement — фр.)

Будь-яка з послуг перелічених в Секції А Додатку, щодо будь-якого з інструмент їв переліченого в Секції В Додатку, яка надається на користь третіх осіб.

Art І (1) Council Directive 93/22/EEC of 10 May 1993 on investment services in the securities field Official Journal L 141, 11/06/1993 P. 0027—0046

Поставка проти платежу (ППП) або система постачання за предоплатою (delivery versus payment (DVP) or delivery against payment system — англ., systeme de livraison centre paiement (LCP) — фр.)

Механізм системи розрахунків цінними паперами, який забезпечує те, що остаточ­ний переказ активів (цінних паперів або інших фінансових документів) має місце тоді І тільки тоді, коли має місце остаточний переказ інших активів

European Central Bank • Annual Report • Glossary • 2001

Потерпілий (injured party — англ., personne lesee — фр.)

1. Будь-яка особа, яка має право на відшкодування будь-якої шкоди, заподіяної майну, життю чи здоров'ю таким транспортним засобом.

Art  I (2) Council Directive 72/166/EEC of 24 April 1972 on the approximation of the laws of Member Stares relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles, and to the enforcement of the obligation to insure against such liability Official Journal L 103, 02/05/1972 P 0001— 0004

Поточні перекази (current transfers — англ., transferts courants — фр.)

Складаються з переказів, які не є переказами коштів та які безпосередньо вплива­ють на рівень чистого прибутку установи, яка фінансує та одержувача, які знаходяться в зоні євро.

European Central Bank • Annual Report • Glossary • 1999

Початковий капітал (initial capital — англ., capital initial — фр.) 1. Капітал, визначений в статті 34, пункт 2, підпункти 1 І 2.

Art  І (11) Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions Official Journal L 126, 26/05/2000 P 0001-0059

1. Капітал, як визначено у параграфах 1 та 2 статті 34 (2) директиви 2000/12/ЕС.

An   la (14) Council Directive 85/61 I/EEC of 20 December 1985 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) Official Journal L 375, 31/12/1985 P. 0003—0018

Правило (угода) щодо розподілу збитків (loss-sharing rule (or agreement) — англ., regie (ou accord) de partage des pertes — фр.)

Угода між учасниками системи переказів або розрахункової палати стосовно розпо­ділу будь-якого збитку, який виникає, коли один чи більше учасників не в змозі викона­ти свої зобов'язання. Така угода зумовлює, яким чином збиток буде розподілено між сторонами, у випадку, якщо це правило буде задіяно.

European Central Bank  • Annual Report • Glossary • 2001

Президенство Союзу (зміна Президенства) (Presidency of the Union (rotation of the Presidency) — англ., Presidence de 1'Union (rotation de la presidence) — фр.)

Президентство Союзу тримається кожною державою-членом по черзі кожні шість місяців. Здійснення повноважень Президентства — це обов'язок та внесок, який вико­нується кожною державою-членом для належного функціонування інституцій Співто­вариства. Зараз кожна держава-член здійснює Президентство через кожні сім з полови­ною років

І.юсарій вебсаиту www.europa.eu.int

Приймаюча держава-член (host Member State — англ., Etat membre d'accueil — фр.)

1.  Держава-член, в якій кредитна установа має структурний підрозділ або надає послуги.

Art 1 (7) Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions Official Journal L 126, 26/05/2000 P  0001-0059

2. Держава-член, інша, ніж держава-член походження, у якій страхова компанія має струкіурнпй підрозділ.

An 2 (f) Directive 2001/17/EC of the European Parliament and of the Council of 19 March 2001 on the reorganisation and winding-up of insurance undertakings Official Journal L 110, 20/04/2001 P. 0028— 0039

3.  Держава-член у якій інвестиційна фірма має структурний підрозділ або надає послуги.

Art 1 (7) Council Directive 93/22/EEC of 10 May 1993 on investment services in the securities field Official Journal L 141, 11/06/1993 P. 0027-0046

Приймаюча держава-член ІСІ (UCITS host Member State — англ., Etat membre d'accueil d'un OPCVM — фр.)

Держава-член, відмінна від дсржави-члена, з якої походить компанія, у якій серти­фікати спільного фонду/пайового трасту або інвестиційної компанії є об'єктами купів-лі-продажу.

Art la (6) Council Directive 85/61 I/EEC of 20 December 1985 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) Official Journal L 375, 31/12/1985 P. 0003-0018

Приймаюча держава-член компанії з управління активами (management company's host Member State' — англ., Etat membre d'accueil d'une societe de gcstion — фр.)

Дсржава-члсн, відмінна від держави-члена, з якої походить компанія, на території якої компанія з управління активами має структурний підрозділ або надає послуги.

Art la (4) Council Directive 85/61 I/EEC of 20 December 1985 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) Official Journal L 375, 31/12/1985 P. 0003-0018

Принцип недискримінації (non-discrimination principle — англ., principe de la non-discrimination — фр.)

Завданням цього принципу є гарантування рівноправного відношення до фізичних осіб незалежно від національності, статі, расової чи етнічної ознаки, релігії чи віросповіщання, віку чи сексуальної орієнтації Стаття 12 Договору ЄС (колишня стаття 6) забо­роняє будь-яку дискримінацію на національній основі Амстердамським Договором нова стаття 13 була включена в Договір ЄС для посилення гарантування принципу недискри-мінацп. визначеної в Договорах та поширення цього принципу на Інші сфери Гюсаріи вебсайту www europa еи ЇМ

Принцип субсидіарності (subsidiarity — англ , subsidiante — фр )

Принцип субсидіарності має намір гарантувати прийняття рішень якомога ближче до громадянина та здійснення постійних перевірок діяльності на рівні Співтовариства, підтверджених у світлі дійсних можливостей на національному, регіональному та лока­льному рівнях Зокрема, це є принципом за допомогою якого Союз не приймає будь-які дії (окрім сфер, які підпадають під виключну компетенцію) крім випадків, коли його участь не була б більш ефективною ніж дії які приймаються на національному, регіона­льному та локальному рівні Принцип субсидіарності тісно пов'язаний з принципами пропорційності та необхідності, які вимагають, щоб будь-які дії Союзу не виходили за межі того що необхідно для досягнення завдань Договору Единбурзька Європейська Рада грудня 1992 року визначила базові принципи, що лежать в основі субсидіарності та визначають основи для Інтерпретації статті 5 (колишня стаття ЗЬ), яка визначає рамки для субсидіарності у Договорі ЄС Визначення субсидіарності було виведено в деклара­ції, що до цих пір служить основою для принципів субсидіарності Амстердамським Договором було здійснено повне наближення, що випливає з цієї декларації у Протоко­лі щодо застосування принципів субсидіарності та пропорцюйності як додатку до Дого­вору ЦІ два питання цей Протокол представляє як систематичний аналіз законодавчих проектів основуючись на принципі субсидіарності та використанні, якщо можливо, менш пов'язаних заходів Співтовариства Структура Міжурядової Конфекенци розпочатої в лютому 2000, Комітет Регіонів запросив щоб принцип субсидіарності було змінено до формального визнання ролі локальних та регіональних уповноважених органів Кожен рік Європейська Комісія складає звіт («краща законодавча процедура») для Європейсь­кої Ради та Європейського Парламенту, які головним чином керуються застосуванням приішипа субсидіарності

f Іоіаріч вебсайту www еигопа еи mt

Принципали (principals — англ , donneurs d'ordre — фр )

Всі особи, що займають стратегічне становище щодо цінних паперів та його ринку (наприклад, директори компанії чи керуючі компанією, власники чи покупці більшості акти) та всі ті, хто займає таке становище, яке дає можливість впливати на громадську думк> (наприклад, фінансові аналітики та журналісти)

Anne\ of 77/^34/ЕЕС  Commission Recommendation of 25 July 1977 concerning a buiopean code of conduct /elating to transaction', in transferable securities Official Journal L 212, 20/08/1977 P 0037—0040

Прогнози (proiections — англ , proiections — фр )

Результат роботи, яку проводить персонал Євросистеми для планування можливих майбутніх макроекономічних процесів у зоні євро Прогнози зони євро одержуються у-спосіб який узгоджується з Індивідуальними прогнозами кожної держави Прогнози, які оприлюднюються двічі за рік, формують собою частину другої «опори» стратегії! валютної політики Європейського Центрального Банку та є одним з кількох типів Інфо­рмації, яка вводиться для оцінки Керівною Радою ризиків щодо цінової стабільності

Ешореап Central Bank  • Annual Report • Glossary • 2001

Програми стабільності (stability programmes — англ , programmes de stabihte — фр )

СередіІьострокові урядові плани та припущення держав-членів зони євро стосовно розвитку ключових економічних перемінних у напрямку досягнення середньострокової цілі бюджетної позиції, близької до балансу або, які є надлишкові, як зазначено у Пакті про Стабільність і Зростання. Висвітлюються заходи щодо зведення фіскальних балан­сів та економічних сценаріїв, які лежать в їх основі. Програми стабільності повинні оновлюватися щорічно. Вони вивчаються Європейською Комісією та Економічним і Фінансовим Комітетом, чиї звіти слугують в якості основи для оцінювання Радою ЕКО-ФІНу, фокусуючись, зокрема, на тому, чи середиьострокова бюджетна ціль програми передбачає адекватний гарантійний резерв для того, щоб уникнути надмірний дефіцит. Держави, які не беруть участі в зоні євро, повинні надавати щорічні програми з набли­ження у відповідності з Пактом про Стабільність і Зростання. European Central Bank • Annual Report • Glossary • 2001

Процедура спільного прийняття рішень (codecision procedure — англ., procedure de codecision — фр.)

Процедура спільного прийняття рішень (стаття 251 Договору ЄС, колишня стаття 189Ь) була введена Маастрихтським Договором. Вона надає Парламенту повноваження приймати нормативні документи разом з Радою. На практиці, ця процедура посилила законодавчі повноваження Парламенту в наступних сферах: вільне пересування праців­ників, право на здійснення підприємницької діяльності та свобода надання послуг, спі­льний ринок, освіта (заохочувальні заходи), охорона здоров'я (заохочувальні заходи), політика захисту прав споживачів, транс-Європейські зв'язки (загальні принципи), за­хист навколишнього середовища (загальна програма діяльності), культура (заохочуваль­ні заходи) та наукові дослідження (структурна програма). Амстердамський Договір спро­стив процедуру спільного прийняття рішень, зробивши її швидшою, більш ефективною та більш прозорою. Цю процедуру також було поширено на нові сфери, такі як: соціаль­не виключення, державна охорона здоров'я та боротьба проти шахрайства, що впливає на фінансові інтереси Європейського Співтовариства. З часу, коли процедура спільного прийняття рішень розглядається як доповнення до голосування кваліфікованої більшо­сті, Комісія прийняла рішення на Міжурядовій Конференції, розпочатій у лютому 2000 року, на користть розповсюдження процедури прийняття законодавчих актів кваліфіко­ваною більшістю.

Глосарій вебсайту www. europg. eu. int

Процедури щодо надмірного дефіциту (excessive deficit procedure — англ., procedure applicable en cas de deficit excessif — фр.)

Положення Договору (зазначене у Статті 104с та викладене у Протоколі №5), яке вимагає від держав-членів дотримання бюджетної дисціпліни та визначає умови, які повинні переважати для нормальної оцінки бюджетної позиції та регулює заходи, які повинні бути вжиті у разі, якщо ці умови не будуть виконані. Зокрема, зазначаються фіскальні критерії конвергенції (коефіцієнт бюджетного дефіциту, коефіцієнт заборго­ваності); процедуру може бути розпочато за рішенням Ради ЄС про те, що існує надмі­рний дефіцит у певні державі-члені та визначені подальші заходи, які мають бути вжиті у разі, якщо ситуація з надмірним дефіцитом не зникне. Пакт про стабільність та зрос­тання включає у себе подальші положення, призвані прискорити та зробити прозорим виконання процедури щодо надмірного дефіциту.

European Central Bank • Annual Report • Glossary •  1998

Прямі інвестиції (direct investments — англ., investissements directs — фр.)

Інвестиції всіх видів, здійснені фізичними особами чи комерційними, промислови­ми або фінансовими суб'єктами підприємницької діяльності, і які слугують для засну­вання чи підтримання тривалих і прямих зв'язків між особою, що передає капітал, і підприємцем або суб'єктом підприємницької діяльності, якому цей капітал передається, з метою здійснення підриємницької діяльності.

Explanatory Notes of Annex of Council Directive 88/36I/EEC of 24 June 1988 for the implementation of Article 67 of the Treaty   Official Journal L 178, 8/07/1988 P. 0005-0018

Рада Європейського Союзу (Council of the European Union — англ , Conseil de 1'Union europeenne — фр )

Рада Європейського Союзу (Рада, Іноді зазначається як Рада Міністрів) є головною Інституцією Європейського Союзу, яка приймає рішення Складається з міністрів п'ят­надцяти держав-членів, відповідальних за напрямки, які стоять на порядку денному закордонні справи, сільське господарство, промисловість, транспорт та Інше Не зважа­ючи на Існування цих різних складів міністрів, які залежать від питання,яке обговорю­ється Рада, тим не менш, є єдиною Інституцією Кожна держава Союзу по черзі головує в Раді протягом шести місяців Рішення готуються Комітетом постійних представників держав-членів (Согерег), якому допомагають робочі групи національних урядовців Раді також допомагає п Генеральний секретаріат Після набрання чинності Амстердамським Договором, Генеральний секретар діє як Вищий Представник у справах спільної закор­донної політики та політики безпеки Йому допомагає Заступник Генерального секрета­ря, який призначається на цей пост на основі одностайного рішення Ради Заступник Генерального секретаря відповідає за керівництво Генеральним секретаріатом Ради Голосування на основі кваліфікованої більшості у Раді зараз застосовується щодо біль­шості нових положень (заохочувальні заходи у сфері працевлаштування та соціальної політики охорона здоров'я та боротьба з шахрайством) та для прийняття рамкової про­грами щодо досліджень Деякі спостерігачі вважають, що голосування на основі кваліфі­кованої більшості має бути ще більш розширено для того, щоб уникнути ризику безви­хідного положення, яке завжди Існує, коли рішення приймаються на основі одностай­ності Беручи до уваги перспективу розширення Союзу, Бельгія, Франція та Італія вва­жали, що розширення голосування на основі кваліфікованої більшості було питанням першочергової важливості та задля цього прийняли декларації, на досягнення результа­ту передбаченого у Заключному Акті Міжурядової Конференції Дебати продовжувати­муться на новій міжурядовій конференції, яка має бути скликана по меншій мірі за рік до того, як членство у Союзі перевищить двадцять держав, для того, щоб провести все­бічний огляд складу та функціювання установ

Ілосарш вебсаиту www europa eu mt

Рамкове рішення (framework decision — англ , decision-cadre — фр )

Рамкові рішення використовуються для наближення законів та пщзаконних актів держав-членів Пропозиції робляться за Ініціативою Комісії або держави-члена та пови­нні бути прийняти одностайно Вони мають обов'язкову силу щодо держав-членів сто­совно результатів, які повинні бути досягнуті, але залишають національним органам влади право вибору форми та методів їх виконання

Ілосарш вебсаиту www europa eu ml

Рахункова Палата (Court of Auditors — англ , Cour des comptes — фр )

Рахункова Палата перевіряє щоб надходили всі прибутки Союзу та всі витрати здій­снювались правовим та систематичним шляхом а також уповноважена для здійснення перевірки фінансового розпорядження бюджетом

/ Іосарш вебсаиту www europa eu mt

Регульований ринок (regulated market — англ , marche reglemente — фр )

1.  Регульований ринок в значенні статті 1, пункт (13) Директиви 93/22/ЄЕС ЛІГ 2 Directive 200I/24/LC of the European Parliament and of the Council of 4 April 2001 on the

reorganisation and winding up of credit institutions Official Journal L 125, 05/05/2001 P 0015—0023

2.  Фінансовий ринок, що розглядається таким державою — членом походження до затвердження відповідного визначення у Директиві про Інвестиційні послуги І характе­ризується

—  постійним функціонуванням, та

—  фактом, що підзаконні акти, які видаються або затверджуються відповідними органами, визначають умови функціонування ринку, умови доступу на ринок і, при застосуванні Директиви Ради від 5 березня 1979 року, що узгоджує умови допуску цін­них паперів до лістінгу на фондовому ринку (79/279/ЄЕС), умови допуску до лістингу, передбачені тією Директивою, або, якщо згадана Директива не застосовується, умови, яким має відповідати фінансовий інструмент для ефективного використання на ринку. Для цілей цієї Директиви регульований ринок може бути розташований на території держави-члена або в третій країні. В останньому випадку ринок має бути визнаним державою-членом походження і задовольняти відповідним вимогам. Будь-які фінансові інструменти, які використовуються на ринку, повинні якісно відповідати інструментам, які використовуються на регульованому ринку або ринках відповідних держав-членів.

Art. I (j) Council Directive 92/49/EEC of 18 June 1992 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to direct insurance other than life assurance and amending Directives 73/ 239/EEC and 88/357/EEC (third non-life insurance Directive) Official Journal L 228, 11/08/1992 P. 0001-0023

An. 1 (k) Council Directive 92/96/EEC of 10 November 1992 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to direct life assurance and amending Directives 79/267/EEC and 90/ 619/EEC (third life assurance Directive) Official Journal L 360, 09/12/1992 P. 0001—0027

Резервна база (reserve base — англ., assiette des reserves — фр.)

Арифметична сума статей балансу (зокрема, пасивів), які складають основу для під-рахування резервних вимог кредитної установи.

European Central Bank • Annual Report • Glossary • 2001

Резиденти чи нерезиденти (residents or non-residents — англ., residents ou non-residents -фр.)

Фізичні та юридичні особи згідно з визначеннями, закріпленими в нормах законо­давства про валютний конроль, що діє у відповідній державі-члені.

Explanatory Notes of Annex of Council Directive 88/36I/EEC of 24 June 1988 for the implementation of Article 67 of the Treaty   Official Journal L 178, 8/07/1988 P. 0005—0018

Референційне значення валютного зростання (reference value for monetary growth — англ., valeur de reference pour la situation budgetaire — фр.)

Керівна Рада надає великого значення грошам у валютній політиці, яку вона прово­дить, маючи на увазі те, що грошеві агрегати та їх компоненти ретельно аналізуються стосовно їхнього інформаційного змісту для майбутнього ціноутворення. Про це свід­чить заява про референційне значення коефіцієнту зростання сукупності елементів гро­шевого агрегату МЗ. Референційне значення отримується шляхом, який узгоджений з метою досягнення визначення Керівної Ради щодо цінової стабільності та слугує цьому на основі середньострокових припущень стосовно тенденції реального зростання ВВП та тенденції швидкості обігу МІ. Суттєві та тривалі відхилення у зростанні МЗ по відно­шенню до преференційного значення, могли б, за нормальної ситуації, сигналізувати про ризики у ціновій стабільності на протязі середнього строку. Тим не менш, концеп­ція преференційного значення не тягне за собою зобов'язання з боку Керівної Ради механічно корегувати відхилення МЗ від преференційного значення.

European Central Bank • Annual Report • Glossary • 2001

Референційне значення фіскальної позиції (reference value for the fiscal position — англ., valeur de reference pour la situation budgetaire — фр.)

Протокол № 20 Договору щодо процедур щодо надмірного дефіциту встановлює чіткі референційні значення для державного коефіцієнту дефіциту (3% від ВВП) та ко­ефіцієнту заборгованості (60% від ВВП).

European Central Bank • Annual Report • Glossary • 2001

Ризик (exposure — апгл , risque — фр )

Будь-яка послуга (використана чи ні), надана кредитною установою клієнту або групі пов'язаних між собою клієнтів, на балансові чи позабалансові статті, та включає зобов'язання та потенційні зобов'язання, які розглядаються компетентним органом як важливі, коли оцінюються можливі ризики цієї установи Перелік ризиків надається в Додатку до цієї рекомендації

Annex An I 87/62/'EEC  Commission Recommendation of 22 December 1986 on monitoring and controlling large exposures of credit institutions Official Journal L 033, 04/02/1987 P 0010—0015

Ризики з метою застосування статей 48, 49 і 50 Директиви 2000/12 (Exposures for the purpose of applying Articles 48, 49 and 50 of the Directive 2000/12 — англ , Risques aux fins de 1'application des articles 48, 49 et 50 de la Directive 2000/12 — фр )

Активи І позабалансові статті, зазначені в статті 43 І додатках IIІIV, без застосуван­ня коефіцієнтів оцінки або ступенів ризику, передбачених цими положеннями, ризики, зазначені в Додатку IV повинні бути розраховані у відповідності з одним Із методів, викладених в Додатку III, без застосування коефіцієнтів оцінки для ризику контрагента, всі елементи, повністю покриті власними коштами, можуть бути виключеними за зго­дою компетентних органів з визначення ризику при умові, якщо такі власні кошти не включається до розрахунків коефіцієнту платоспроможності та Інших коефіцієнтів по нагляду, передбачених цією Директивою, а також Іншими актами Європейського Спів­товариства, ризики не включають

—  у випадку валютних операцій, ризики, понесені під час звичайних розрахунків протягом 48 годин після здійснення платежу, або

— у випадку операцій по придбанню або продажу цінних паперів, ризики, понесені під час звичайних розрахунків протягом п'яти робочих днів після здійснення платежу або передачі цінних паперів, в залежності, що відбулося раніше

An  1 (24) Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions Official Journal L 126, 26/05/2000 P  0001-0059

Ринки цінних паперів (securities markets — англ , marches de valeurs mobiheres — фр )

Офіційні фондові біржі та всі Інші ринки організовані компетентними органами чи під наглядом останніх, а також всі операції з цінними паперами, що підлягають обігу, включаючи приватне укладені угоди між особами з цінними паперами, що підлягають обігу, термін «ринок» (в однині) використовується тільки, коли йдеться про офіційну фондову біржу чи організовані ринки

Annex of 77/534/EEC Commission Recommendation of 25 July 1977 concerning a European code of conduct relating to transactions in transfeiable securities Official Journal L 212, 20/08/1977 P 0037—0040

Ринкова вартість (fair value — англ , juste valeur — фр )

Сума, за якою актив може бути обміняний, чи зобов'язання погашене за поточною угодою, укладеною на нормальних умовах між незалежними, поінформованими та ба­жаючими сторонами, Іншою аніж примусовий продаж чи продаж у процедурі ліквідації

Annex (17) of 2000/408/EC Commission Recommendation of 23 June 2000 concerning disclosure of information on financial instruments and other items complementing the disclosure required according to Council Directive 86/635/EEC on the annual accounts and consolidated accounts of banks and other financial institutions (notified under document number C(2000) 1372) Official Journal L 154, 27/06/2000 P 0036-0041

Річна звітність (annual accounts — англ , comptes annuels — фр )

Складається з балансу, звіту про прибутки та збитки та додатків до них ЦІ докуме­нти складають одне ціле

An I (h) Dnective 2001/34/EC of the European Parliament and of the Council of 28 May 2001 on the admission of securities to official stock exchange listing and on information to be published on those secunties Official Journal L 184, 06/07/2001 P 0001—0066

Рішення (decision — англ., decision — фр.)

З набранням чинності Амстердамського Договору, Рішення та рамкове рішення від­повідно до Розділу VI Договору про Європейський Союз (Поліцейська та судова спів­праця у кримінальних справах) замінили спільні дії. Будучи більш зобов'язуючими та більш офіційними, вони повинні стати більш дієвим механізмом в рамках реорганізова­ної третьої опори. Рішення використовуються для будь-якої цілі, окрім адаптації зако­нодавств держав-членів. Вони є зобов'язуючими, та будь-які заходи, потрібні для їх виконання на рівні Союзу, приймаються Радою на основі рішення, прийнятого кваліфі­кованою більшістю.

Глосарій вебсайту www.europa.eu.int

Розміщення активів (localization of assets — англ., localisation des actifs — фр.)

Наявність активів, рухомих чи нерухомих, в державі-члені, яка однак не передбачає вимоги депонування рухомих активів або застосування обмежувальних заходів, таких як реєстрація застави; активи, представлені вимогами до боржників, вважаються розміще­ними на території тієї держави-члена, де вони можуть бути реалізовані.

An. 5 (с) First Council Directive 79/267/EEC of 5 March 1979 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the taking up and pursuit of the business of direct life assurance Official Journal L 63, 13.3.1979, p.l

Розміщення цінних паперів та інших обігових інструментів (placing of securities and other negotiable instruments — англ., placement de litres et d'autres instruments negociables — фр.)

Продаж цінних паперів безпосердньо емітентом чи за його дорученням консорціу­мом, що не передбачає пропонування цінних паперів невизначеному колу осіб.

Explanatory Notes of Annex of Council Directive 88/361/EEC of 24 June 1988 for the implementation of Article 67 of the Treaty   Official Journal L 178, 8/07/1988 P. 0005-0018

Сертифікати інституту спільного інвестування (units of a collective investment undertaking — англ., parts d'un organisme de placement collectif — фр.)

1.  Цінні папери випущені інститутом спільного інвестування, що представляють права учасників на активи даного інституту.

An. 1 (е) Directive 2001/34/'EC of the European Parliament and of the Council of 28 May 2001 on the admission of securities to official stock exchange listing and on information to be published on those securities Official Journal L 184, 06/07/2001 P. 0001-0066

2.  Це цінні папери, що підлягають обігу, випущені інститутом спільного інвестуван­ня, які представляють права учасників такого інституту на активи інституту.

Art3 (b) Council Directive 89/298/EEC of 17 April 1989 coordinating the requirements for the drawmg-up, scrutiny and distribution of the prospectus to be published when transferable securities are offered to the public Official Journal L 124, 05/05/1989 P. 0008-0015

Система розрахунків цінними паперами (securities settlement system (SSS) — англ., systeme de reglement de litres — фр.)

Система, яка дозволяє утримання та переказ цінних паперів або інших фінансових активів або безкоштовно (FOP), або проти оплати (delivery versus payment). European Central Bank • Annual Report • Glossary • 2001

Співстрахування (co—insurance — англ., coassurance — фр.)

Ситуація, коли ризик покривається кількома страховиками, кожним за свою части­ну, за одним договором за єдиною премією і на той самий період за умови укладення одного контракту.

An. 2 (І) Council Directive 78/473/EEC of ЗО May 1978 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to Community co-insurance Official Journal L 151, 07/06/1978 P. 0025—0027

Спільний рахунок (joint account — англ., compte joint — фр.)

Рахунок, відкритий на ім'я двох або більше осіб, або щодо якого дві чи більше особи мають право надавати розпорядження за підписом однієї чи більше з цих осіб

Art 1 (2) Directive 94/19/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 on deposit-guarantee schemes Official Journal L 135, 31/05/1994 P 0005-0014

Стандартний тендер (standard tender — англ., appel d'offres normal — фр.)

Тендерна процедура, яку використовує Євросистема у своїх регулярних операціях на відкритому ринку. Стандартні тендери проводяться за 24 години. Всі сторони, які виконують загальні критерії, мають право на подання заяв.

European Central Bank  • Annual Report • Glossary • 2001

Сторона (counterparty — англ , contrepartie — фр.)

Одна з протилежних сторін у фінансовій операції (наприклад, будь-яка сторона, яка проводить операції з центральним банком).

European Central Bank • Annual Report • Glossary • 2001

Стратегія валютної політики (monetary policy strategy — англ., strategic de politique monetaire — фр.)

Стратегія валютної політики Європейського Центрального Банку (ЄЦБ) покоїться на кількісному визначенні цінової стабільності та на двох аналітичних системахопо­рах»), які сприяють оцінювальній роботі щодо ризиків майбутньої цінової стабільності Перша опора надає особливого значення грошамвалютні та кредитні розробки, які ретельно аналізуються на їх інформаційний зміст. Включає контрольне значення валю­тного зростання та велику кількість моделей, за якими валютні та кредитні розробки відіграють свою роль у визначенні або плануванні ціноутворення. Друга опора склада­ється з аналізу широкого спектру інших економічних та фінансових перемінних. Він включає різноманітні моделі, в яких ціновий тиск та взаємозв'язок між попитом та пропозицією товарів, ринками послуг та праці визначають ціноутворення.

European Central Bank • Annual Report • Glossary • 2001

Страхова компанія (assurance undertaking — англ., entreprise d'assurance — фр )

Компанія, яка одержала відповідну ліцензію згідно із статтею 6 Директиви 79/267/ЄЕС.

An I (a) Council Directive 92/96/EEC of 10 November 1992 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to direct life assurance and amending Directives 79/267/EEC and 90/ 619/EEC (third life assurance Directive) Official Journal L 360, 09/12/1992 P 0001—0027

Страхова компанія (insurance undertaking — англ., entreprise d'assurance — фр )

1.  Компанія, яка отримала відповідну ліцензію згідно із вимогами статті 6 Директи­ви 73/239/ЄЕС чи статті 6 Директиви 79/267/ЄЕС

Art 2 (a) Directive 2001/П/EC of the European Parliament and of the Council of 19 March 2001 on the reorganisation and \vmding-up of insurance undertakings Official Journal L 110, 20/04/2001 P 0028—0039

Art I (a) Directive 98/78/'EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on the supplementary supervision of insurance undertakings in an insurance group Official Journal L 330, 05/ 12/1998 p 0001-0012

2.  Компанія, яка отримала відповідну ліцензію відповідно до вимог статті 6 Дирек­тиви 73/239/ЄЕС

Art  I (a) Council Directive 92/49/EEC of 18 June 1992 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to direct insurance other than life assurance and amending Directives 73/ 239/EEC and 88/357/EEC (third non-life insurance Directive) Official Journal L 228, 11/08/1992 P. 0001—0023

259

3. Компанія, яка отримала ліцензію у відповідності до Статті 6 чи Статті 23(2) Дире­ктиви 73/239/ЄЕС.

Directive 2000/26/EC of the European Parliament and of the Council of 16 May 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles and amending Council Directives 73/239/EEC and 88/357/EEC (Fourth motor insurance Directive) Official Journal L 181 20.07.2000p. 0065—0074

Страхова компанія держави, що не є членом ЄС (non-member country insurance undertaking — англ., entreprise d'assurance d'un pays tiers — фр.)

Компанія, яка потребувала б ліцензії у відповідності до статті 6 Директиви 73/239/ ЄЕС або статті 6 Директиви 79/267/ЄЕС, якби її головний офіс знаходився на території Співтовариства.

An. I (b) Directive 98/78/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on the supplementary supervision of insurance undertakings in an insurance group Official Journal L 330, 05/ 12/1998 p. 0001—0012

Страхова холдингова компанія зі змішаною діяльністю (mixed-activity insurance holding company — англ., societe holding mixte d'assurance — фр.)

Материнська компанія, інша ніж страхова компанія, страхова компанія держави, що не є членом, компанія, що здійснює перестрахування чи страхова холдінгова компа­нія, що включає як мінімум одну страхову компанію серед його дочірніх компаній.

Art. I (j) Directive 98/78/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on the supplementary supervision of insurance undertakings in an insurance group Official Journal L 330, 05/ 12/1998 p. 0001-0012

Страхова холдінгова компанія (insurance holding company — англ., societe holding d'assurance — фр.)

Материнська компанія, головна діяльність якої полягає у придбаванні та володінні участю у дочірній компанії, у випадках, коли ці дочірні компанії є винятково, чи голо­вним чином, страховими компаніями, компаніями, що здійснюють перестрахування чи страховими компаніями держави, що не є членом, причому принаймні одна з таких дочірніх компаній має бути страховою компанією.

Art. 1 (і) Directive 98/78/EC of the European Parliament and of the Council of '27 October 1998 on the supplementary supervision of insurance undertakings in an insurance group Official Journal L 330, 05/12/1998 p. 0001-0012

Страховий посередник (insurance intermediary — англ., intermediate d'assurances — фр.)

Особа, яка започатковує чи веде діяльність, визначену пунктами з 1 (а) по (с) статті 2 Директиви 77/92/ЄЕС, самостійно або як оплачуваний працівник.

Art. I Commission Recommendation 92/48/EEC of 18 December 1991 on insurance intermediaries Official Journal L 019, 28/01/1992 p. 0032-0033

Страхові вимоги (insurance claims — англ., creance d'assurance — фр.)

Будь-які суми, призначені до виплати страховими компаніями застрахованим осо­бам, власникам страхових полісів, бенефіціаріям, або будь-яким особам, що постражда­ли та мають право безпосереднього звернення до страхової компанії для отримання відшкодування, що випливає з договору страхування чи з будь-якої операції, передбаче­ної у статті 1 (2) і (3) Директиви 79/267/ЄЕС при прямому страхуванні, включаючи суми, визначені окремо для вищезгаданих осіб, якщо деякі елементи боргу ще не відомі. Страхові премії, які страхова компанія винна, до відкриття процедур ліквідації, внаслі­док неукладення або анулювання цих договорів страхування та операцій у відповідності до права, що застосовується до таких договорів чи операцій, також розглядаються як страхові вимоги.

Art. 2 (k) Directive 2001/17/EC of the European Parliament and of the Council of 19 March 2001 on the reorganisation and winding-up of insurance undertakings Official Journal L 110, 20/04/2001 P. 0028—0039

Структурна операція (structural operation — англ , operation structurelle — фр )

Операція на відкритому ринку, яку проводить Євросистсма головним чином для того, щоб відрегулювати позицію структурної ліквідності фінансового сектору по відно­шенню до Євросистеми

 Cential Bank     Annual Report     Glossary     2001

Структурний підрозділ (branch — англ , succursale — фр )

1.  Відособлений юридичне залежний підрозділ кредитної установи, який безпосере­дньо здійснює в цілому або частково банківську діяльність, будь-яка кількість відособ­лених підрозділів, створених кредитною установою в одній державі-члені, головний офіс яких знаходиться в Іншій державі-члені, вважаються одним структурним підрозділом

An   1 (3) Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions Official Journal L 126 26/05/2000 P 0001-0059

2.  Відособлений юридичне залежний підрозділ кредитної установи, який безпосере­дньо здійснює в цілому або частково банківську діяльність, будь-яка кількість відособ­лених підрозділів, створених кредитною установою в одній державі-члені, головний офіс яких знаходиться в Іншій державі-члені, вважаються єдиним структурним підрозділом

Ait  1 (5) Dnective 94/19/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 on depos-it-guaiantee schemes Official Journal L 135, 31/05/1994 P 0005—0014

3.  Будь-яка постійна присутність страхової компанії на території держави-члена, Іншої ніж держава-член походження, що веде діяльність зі страхування

An 2 (b) Dnective 2001/17/ЕС of the European Parliament and of the Council of 19 March 2001 on the leorgamsation and wmdmg-up of insurance undertakings Official Journal L 110 20/04/2001 P 0028—0039

4.  АІсншя або філія страхової компанії, відповідно до статті 3 Директиви 88/357/ЄЕС Ait   I (b) Council Directive 92/49/ELC of 18 June 1992 on the coordination of laws  legulations

and administrative provisions relating to direct insurance other than life assurance and amending Directives 71/239/hEC and 88/357/EEC (third non-life insurance Duective) Official Journal L 228   11/08/1992 P  0001-0021

5.  Агенція або філія страхової компанії, беручи до уваги статтю 3 Директиви 90/619/ЄЕС

A/t  1 (b) Council Directive 92/96/EEC of 10 November 1992 on the coordination of laws  regulations and administrative provisions relating to direct life assurance and amending Directives 79/267/EEC and 90/619/EEC (third life assurance Directive) Official Journal L 360, 09/12/1992 P 0001-0027

6.  Місце, де здійснюється діяльність, що є частиною діяльності Інвестиційної фірми, яка не має статусу юридичної особи та яка надає Інвестиційні послуги, на які Інвести­ційна фірма отримала ліцензію, всі місця, де здійснюється діяльність, засновані у тій самій державі-члені Інвестиційною фірмою, яка має головний офіс в Іншій державі-члені   вважаються як однин структурний підрозділ

An 1 (8) Council Duective 93/22/EEC of 10 May 1993 on investment services in the secuiittes field Official Journal L 141   11/06/1993 P 0027-0046

1. Місце здійснення підприємницької діяльності, яке є частиною компанії з управ­ління активами, що не має статусу юридичної особи та яке надає послуги, на які дана компанія отримала ліцензію Всі місця здійснення підприємницької діяльності, відкриті компанією з управління активами в одній І тій самій державі-члені, головний офіс якої розташовано в Іншій державі-члені, вважаються одним структурним підрозділом

An la (7) Council Directive 85/611/ELC of 20 December 1985 on the coordination of laws legulations and administrative provisions /elating to undertakings foi collective investment in transferable securities (UCI1S) Official Journal L 375, 31/12/1985 P 0003—0018

Суб'єкт підприємницької діяльності, який надає додаткові банківські послуги (ancillary banking services undertaking — англ , entrepnse de services bancaires auxihaires — фр )

Суб'єкт підприємницької діяльності, основна діяльність якого полягає в утриманні або управлінні майном, управлінні послугами з обробки даних, або в будь-якій подібній діяльності, що має додатковий характер по відношенню до основної діяльності однієї чи більше кредитних установ.

Art. 1 (23) Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions Official Journal L 126, 26/05/2000 P. 0001-0059

Суд Справедливості (Court of Justice — англ., Cour de justice — фр.)

Суд Справедливості гарантує, що законодавство Співтовариства застосовувалось рі­вномірно та ефективно. Він має юрисдикцію вирішувати спори між дєржавами-члена-ми, інституціями ЄС, юридичними та фізичними особами.

Глосарій вебсайту www.europa.eu.int

Територія, де звичайно знаходиться транспортний засіб (territory in which the vehicle is normally based — англ., territoire ou le vehicule a son stationnement habituel — фр.)

Територія держави, реєстраційний знак якої має транспортний засіб абоу випа­дках, коли не передбачено реєстрації певного виду транспортних засобів, але такий засіб має страхове свідоцтво чи інший знак, аналогічний реєстраційному свідоцтвутерито­рію держави, де було видано таке страхове свідоцтво або знак; — у випадках, коли не передбачено ні реєстрації, ні видачі страхового свідоцтва чи знаку для певних видів транспортних засобівтериторію держави, у якій постійно проживає особа, що володіє таким транспортним засобом.

Art. I (4) Council Directive 72/166/EEC of 24 April 1972 on the approximation of the laws of Member States relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles, and to the enforcement of the obligation to insure against such liability Official Journal L 103, 02/05/1972 P. 0001—0004

Тісні зв'язки (close links— англ., liens etroits — фр.)

1. Ситуація, коли дві або більше фізичні чи юридичні особи пов'язані: а) участю, що означає володіння, пряме або шляхом здійснення контролю, 20% або більше прав голо­су або капіталу суб'єкту підприємницької діяльності, або   Ь) контролем, що означає відносини між материнською компанією і дочірньою компанією, в усіх випадках, пе­редбачених пунктами 1 і 2 статті 1 Директиви 83/349/ЕЕС, або подібні відносини між будь-якою фізичною або юридичною особою та суб'єктом підприємницької діяльності; будь-яка дочірня компанія дочірньої компанії також вважається дочірньою компанією материнської компанії, яка стоїть на чолі цих компаній. Тісним зв'язком також вважа­ється ситуація, коли дві або більше фізичних або юридичних особи постійно пов'язані з однією і тією ж самою особою відносинами з приводу здійснення контролю.

Art. 1 (26) Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions Official Journal L 126, 26/05/2000 P  0001-0059

2. Ситуація, у якій дві або більше фізичних чи юридичних осіб пов'язані: (а) «участю», яка означає володіння, безпосереднє або шляхом контролю, 20% або більше прав голосу чи капіталу компанії чи (Ь) «контролем», який означає відносини між материнською та дочірньою компаніями, у всіх випадках зазначених у статті 1 (1) та (2) Директиви 83/349/ EEC, або такі ж відносини між фізичною або юридичною особою та компанією; будь-яка дочірня компанія дочірньої компанії також розглядається як дочірня компанія щодо мате­ринської компанії, основної для всіх цих компаній. Ситуація, у якій дві чи більше фізич­них або юридичних осіб постійно пов'язані з однією й тією ж особою відносинами конт­ролю також розглядається як наявність тісних зв'язків між такими особами.

Art. I (m) Council Directive 92/96/EEC of 10 November 1992 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to direct life assurance and amending Directives 79/267/EEC and 90/619/EEC (third life assurance Directive) Official Journal L 360, 9.12.1992, p. 1

Art. 1 (I) Council Directive 92/49/EEC of 18 June 1992 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to direct insurance other than life assurance and amending Directives 73/239/EEC and 88/357/EEC (third non-life insurance Directive) Official Journal L 228, 11/08/1992 P. 0001-0023

3. Становище, коли дві або більше фізичних чи юридичних осіб пов'язанні за допо­могою: (а) відносин участі що являє собою володіння, пряме чи шляхом контролю 20 % або більше голосів чи капіталу компанії, або (Ь) відносин контролю, тобто відносин між материнською компанією і дочірньою компанією в усіх випадках відповідно до статті 1 (1) та (2) директиви 83/349/ЕЕС, чи звичайних відносин між будь-якою фізичною чи юридичною особою та компанією; будь-яка дочірня компанія дочірньої компанії також вважається дочірньою компанією материнської компанії, що є псршопочатковою для цих компаній. Становище, коли дві або більше фізичних чи юридичних осіб постійні) пов'язані між собою зв'язком з однієї і тієї ж особи відносинами контролю також відно­ситься до встановлення тісних зв'язків між такими особами.

An. І (15) Council Directive 93/22/EEC of 10 May 1993 on investment services in the ^eciintie^ field Official Journal L 141, 11/06/1993 P. 0027-0046

Торгівля (trading — англ., negociation — фр.)

Купівля та продаж інструментів з метою:

—  отримання вигоди від коливань чи короткострокових змін у біржовому курсі, індексах чи цінах,    — сприяння операціям із клієнтами,

—  перешкоджання спорідненим торговим позиціям. Інші види діяльності с моторі о-вими.

Annex (1.6) of 2000/408/EC: Commission Recommendation of 23 June 2000 concerning disclosure o/ information on financial instruments and other items complementing the disclosure required according to Council Directive 86/635/EEC on the annual accounts and consolidated accounts of hanks and other financial institutions (notified under document number C(2000) 1372) Official Journal L 154, 27/06/2000 P. 0036-0041

Точно скоординована операція (fine-tuning operation — англ., operation de rcglaae fin — Фр.)

Нерегулярна операція на відкритому ринку, яка проводиться Євросистсмою біль­шою мірою для того, щоб врегулювати неочікувані коливання ліквідності на ринку. European Central Bank • Annual Report • Glossary • 2001

Транскордонні перекази (cross-border credit transfer — англ., virement transfrontalier — фр.)

Операція, що проводиться за розпорядженням ініціатора через установи або їх стру­ктурному підрозділі в одній державі-члені, з метою передачі у користування беніфіціару певної суми в установі або її структурному підрозділі в іншій країні при чому ініціатор та беніфіціар можуть.бути однією й тією ж особою.

Art. 2 (f) Directive 97/5/'EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 1997 on cross-border credit transfers Official Journal L 043, 14/02/1997 P. 0025—0030

Транскордонні платежі (cross-border payments — англ., paiements transfrontaliers — фр.)

(і) «транскордонні перекази», операція, що проводиться за розпорядженням ініціа­тора через установи або їх структурні підрозділи в одній державі-члені, з метою передачі у користування беніфіціару певної суми в установі або її структурному підрозділі в іншій країні при чому ініціатор та бенефіціар можуть бути однією й тією ж особою;

(іі) «транскордонні операції по здійсненню електронних платежів», які є:

—  транскордонними переказами коштів, що здійсненні за допомогою електронних платіжних засобів, іншими ніж ті, доручення на здійснення яких надано і які виконані установами;

—  транскордонним вилученням готівки засобами електронних платежів та шляхом завантаження (і розвантаження) засобу електронного платежу в автомати для видачі готівки і в автоматизовані банківські автомати, розташовані в приміщеннях емітента або установи, яка згідно з контрактом приймає платіжний засіб;

 (ііі) «транскордонні чеки», які є тими паперовими чеками, що визначені в Женевсь­кій конвенції про встановлення однакового закону про чеки від 19 березня 1931 року, що видаються для установи, розташованої на території Співтовариства і використову­ються для транскордонних операцій на території Співтовариства.

Art. 2 (a)Regulation (EC) No 2560/2001 of the European Parliament and of the Council of 19 December 2001 on cross-border payments in euro Official Journal L 344. 28/12/2001 P. 0013—0016

Транскордонні фінансові операції (cross-border financial transactions — апгл., transactions financieres transfrontalicres — фр.)

Перекази, як визначено нижче, в яких установи відправника переказу І одержувача переказу розташовані в двох різних державах-членах.

Annex of 90/109/Е EC Commission Recommendation of 14 February 1990 on the transparency of banking conditions relating to cross-border financial transactions Official Journal L 067, 15/03/1990 P. 0039—0043

Транспортний засіб (vehicle — англ., vchicule — фр.)

Будь-який автотранспортний засіб, призначений для пересування по поверхні, який приводиться в рух за допомогою механічного двигуна, і який пересувається не по рей­ках, та будь-який причеп, як відчіпний, так і невідчепний.

An  1(1) Council Directive 72/166/ЕЕС of 24 April 1972 on the approximation of the laws of Member States relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles, and to the enforcement of the obligation to insure against such liability  Official Journal L 103, 02/05/1972 P. 0001-0004

Трійка (Troika — аигл., Tro'i'ka — фр.)

Трійка складається з поточно Головуючої держави-члена, держави-члена що була Го­ловуючою попередніх шість місяців та держави-члена, що буде Головуючою наступні шість місяців. Трійці допомагає Комісія; Трійка представляє Союз у зовнішніх відносинах, що виникають з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки. Трійку в своїй теперішній формі було змінено Амстердамським Договором та перемішено системою де Головуючій державі-члену допомагає Генеральний Секретаріат Ради в діяльності як Ви­щого Представництва для загальної зовнішньої політики та політики безпеки

Г.ІосирІй вебсайту www.europa.eu.int

Угода про купівлю цінних паперів з наступним викупом за зумовленою ціною (repurchase agreement — англ., accord de pension — фр.)

Домовленість, за допомогою якої активи продаються, але продавець має право та зобов'язання викупити їх за зазначеною ціною у зумовлений термін у майбутньому або за вимогою. Така угода подібна до позики забезпечених облігацій, але відрізняється у тому, що володіння цінними паперами не зберігається за продавцем. Євросистема ви­користовує такі викупні угоди з фіксованим строком дії у своїх зворотних операціях. Викупні угоди включаються у МЗ у випадках, коли продавець є валютно-фінансовою установою (ВФУ), а протилежна договірна сторона не є валютно-фінансовою устано­вою, але є резидентом зони євро.

European Central Bank  • Annual Report •  Glossary • 2001

Узгоджувальні активи (matching assets — англ., congruence — фр.)

Представлення андеррайтингових зобов'язань, щодо яких може бути пред'явлено вимогу бути виконаними у конкретній валюті, активами, вираженими або які реалізу­ються в тій самій валюті.

Art. 5 (b) First Council Directive 79/267/EEC of 5 March 1979 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the taking up and pursuit of the business of direct /i/e assurance Official Journal L 63, 13.3.1979, p. I

Усереднений овернайтовий індекс євро (euro overnight index average (EONIA) — англ., taux moyen pondere au jour le jour de 1'euro — Tempe (Eonia) — фр.)

Захід дійсної процентної ставки, який переважає на овернайтовому ринку євро. Під­раховується як зважена величина процентних ставок щодо незабезпечених позик, які надаються в євро на основі доповіді колегії банків.

European Central Bank • Annual Report • Glossary • 2001

Установа (institution — англ., etablissement — фр.)

1.  Кредитна установа або інша установа; для цілей Статей 6, 7 та 8, структурні під­розділи однієї кредитної установи, розташовані в різних державах-членах, що беруть участь в здійсненні транскордонного переказу та вважаються окремими установами.

An. 2 (d) Directive 97/5/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 1997 on cross-border credit transfers Official Journal L 043, 14/02/1997 P. 0025—0030

2.  Будь-яка фізична або юридична особа, яка шляхом здійснення ділової діяльності здійснює транскордонні платежі.

Art. 2 (е) Regulation (EC) No 2560/2001 of the European Parliament and of the Council of 19 December 2001 on cross-border payments in euro Official Journal L 344, 28/12/2001 P. 0013—0016

Установа/здійснення підприємницької діяльності (establishment — англ., etablissement — фр.)

1.  Головний офіс, представництво чи структурний підрозділ страхової компанії як визначено Статтею 2(с) Директиви 88/357/ЄЕС.

Directive 2000/26/EC of the European Parliament and of the Council of 16 May 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles and amending Council Directives 73/239/EEC and 88/357/EEC (Fourth motor insurance Directive) Official Journal L 181 20.07.2000 p. 0065—0074

2.  Головний офіс, представництво або філію компанії, беручи до уваги статтю 3;

Art. 2 (с) Council Directive 90/619/EEC of 8 November 1990 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to direct life assurance, laying down provisions to facilitate the effective exercise of freedom to provide services and amending Directive 79/267/EEC Official Journal L 330, 29 11.1990 p. 50

Установи, які проводять електронні розрахунки (electronic money іпзіішііолангл., etablissement de monnaie electronique — фр.)

Суб'єкт підприємницької діяльності або будь-яка інша юридична особа інша, ніж кредитна установа, яку визначено в першому підпункті (а) пункту 1 статті 1 Директиви 2000/12/ЄС, та яка випускає платіжні засоби у вигляді електронних грошей.

Art. 1 (За)Directive 2000/46/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the taking up, pursuit of and prudential supervision of the business of electronic money institutions Official Journal L 275, 27/10/2000 P. 0039-0043

Участь (participation— англ., participation — фр.)

Участь у значенні статті 17, перше речення, Директиви 78/660/ЄЕС, або володіння, пряме чи опосередковане, 20% чи більше прав голосу чи капіталу компанії.

An. I (f) Directive 98/78/ЕС of the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on the supplementary supervision of insurance undertakings in an insurance group Official Journal L 330, 05/ 12/1998 p. 0001-0012

Участь з метою здійснення нагляду на консолідованій основі (participation

for the purposes of supervision on a consolidated basis — англ., participation aux fins de

1'application de la surveillance sur une base consolidee — фр.)

Пряме або непряме володіння 20% або більше прав голосу або частини капіталу суб'єкту підприємницької діяльності.

An I (9) Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions Official Journal L 126, 26/05/2000 P  0001-0059

ф

Фізичні та юридичні особи (natural and legal persons — англ., personnes physique ou personnes morales — фр.)

Ті, що визнаються такими у відповідності з національним законодавством.

Explanatory Notes of Annex of Council Directive 88/361/EEC of 24 June 1988 for the implementation oj Article 67 oj the Treaty Official Journal L 178, 8/07/1988 P. 0005-0018

Фінансова перспектива 2000—2006 (Financial perspective 2000-2006 — англ., Perspectives financieres 2000—2006 — фр.)

Фінансова перспектива становить структуру витрат Співтовариства за декілька ро­ків. Перспектива являється продуктом Міжінституціональної Угоди між Європейським Парламентом, Радою га Комісією і відображає максимальні розміри та структуру перед­бачуваних витрат Співтовариства. Перспектива розроблязться Комісією щорічно з вра­хуванням ціп та росту ВНП Співтовариства. Однак, слід взяти до уваги, що фінансова перспектива це не багаторічний бюджет, від часу процедури формування бюджету зали-шаєься важливим визначити фактичну суму витрат та провести аналіз між різними бю­джетними напрямками. Наразі, укладено три Міжінституціональні Угоди даного типу: перша в 1988, друга в 1992 і третя в 1999:

—  фінансова перспектива на 1988—1922 роки;

—  фінансова перспектива на 1993—1999 роки;

—  фінансова перспектива на 2000—2006 роки.

Фінансова перспектива на 2000—2006 роки є частиною нової Міжінституціональної Угоди, що є основним питанням Агенди 2000 року фінансового пакету. Ця Угода, яка отримала політичне підтвердждення на Берлінському Самміті в березні 1999 року, пови­нна надати можливість Союзу залучати нових членів і в той же час посилити їхні полі­тичні напрямки під час дотримання суворої фінансової структури. Фінансова перспек­тива закріплює систему відносин на період в декілька років (2000—2006). Також перспе­ктива не може включати витрати пов'язані з новим приростом до того, як вона вступить в силу, однак має три можливості, які є корисними по мірі розширення:

— фінансування сільського господарства поширюється на впровадження нової полі­тики розвитку сільского господарства, веретеринарних заходів, інструментів сільськос-подарського приросту, та,прибутки, які можуть бути використаними для розширення;

—  асигнування Структурних Фондів, призначених для п'ятнадцяти держав-членів будуть поступово скорочуватись з 2002 року шляхом концентрування приорітетів на більш обмежену кількість регіонів. Структурні операції також включатимуть нові ін­струменти приросту;

—  суми, передбачені для зовнішнього використання збільшені на 2% щорічно для того, щоб покрити збільшення в приростній підтримці відповідно до Phare programme. На додаток, розміщення для приростної допомоги (Phare, Ispa and Sapard) залишиться незмінним незалежно від числа країн, що підписали Угоду про Ассоціоване членство і що стануть членами Європейського Співтовариства з 2000 по 2006 рік. Таким чином ресурси можуть бути зконцентровані на країнах, що найбільше потребують допомоги. На прикінець, бюджетна дисципліна надасть можливість зберігати максимальну вели­чину витрат 1,27% ВНП Співтовариства до 2006 року.

Глосарій вебсайту www.europa.eu.int

Фінансова установа (financial institution — англ., etablissement financier — фр.)

1. Суб'єкт підприємницької діяльності, який не є кредитною установою, основна діяльність якого полягає у придбанні участі, або здійсненні одного або більше видів діяльності, вказаних в пунктах 2—12 Додатку І.

Art. 1 (5) Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions Official Journal L 126, 26/05/2000 P. 0001-0059

2. Установа, згідно визначення Статті 4(1) Регламенту Ради (EC) № 3604/93 від 13 грудня 1993 року, де наводяться визначення для заборони привілейованого доступу, про який йдеться в Статті 104а Договору (10).

Art. 2(c) Directive 97/5/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 1997 on cross-border credit transfers Official Journal L 043, 14/02/1997 P. 0025-0030

Фінансова холдингова компанія (financial holding company — англ., compagnie fmanciere — фр.)

Фінансова установа, дочірні компанії, якої є виключно або в основному кредитни­ми установами або фінансовими установами, коли принаймні одна з таких дочірніх компаній є кредитною установою.

Art. 1 (21) Directive 2000/'12/'EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions Official Journal L 126, 26/05/2000 P. 0001-0059

Фінансове зобов'язання (financial liability — англ., passif financier — фр.)

Будь-яке зобов'язання, що є договірним зобов'язанням: (а) надати готівку чи інші фінансові активи іншій стороні; або (Ь) обміняти інструменти з іншою стороною на умовах, що є потенційно невигідними.

Annex (1.4) of 2000/'408/'EC: Commission Recommendation of 23 June 2000 concerning disclosure of information on financial instruments and other items complementing the disclosure required according to Council Directive 86/635/EEC on the annual accounts and consolidated accounts of banks and other financial institutions (notified under document number C(2000) 1372) Official Journal L 154, 27/06/2000 P. 0036-0041

Фінансовий актив (financial asset — англ., actif financier — фр.)

Фінансовий актив, що є: (а) готівкою; (Ь) договірним правом на отримання готівки чи іншого фінансового активу від іншої сторони; (с) договірним правом на обмін ін­струментами з іншою стороною на умовах, що є потенційно вигідними; чи (d) акціями або будь-якими похідними цінними паперами іншої сторони.

Annex (1.3) of 2000/408/'EC: Commission Recommendation of 23 June 2000 concerning disclosure of information on financial instruments and other items complementing the disclosure required according to Council Directive 86/635/EEC on the annual accounts and consolidated accounts of banks and other financial institutions (notified under document number C(2000) 1372) Official Journal L 154, 27/06/2000 P. 0036-0041

Фінансовий інструмент (financial instrument — англ., instrument financier — фр.)

Будь-який контракт, що покладає початок виникненню фінансового активу однієї сторони та фінансового зобов'язання чи інструментів у вигляді акцій іншої сторони. Фінансові інструменти включають:

— основні фінансові інструменти, такі як дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість та акції або будь-які похідні цінні папери та

—  похідні фінансові інструменти, такі як опціони, ф'ючерси, форварди, процентні свопи та обмін валютами, вартість яких є похідною від основного фінансового інструме­нту, чи ставка або індекс ціни іншого основного інструменту.

Annex (1.2) of 2000/408/EC: Commission Recommendation of 23 June 2000 concerning disclosure of information on financial instruments and other items complementing the disclosure required according to Council Directive 86/635/EEC on the annual accounts and consolidated accounts of banks and other financial institutions (notified under document number C(2000) 1372) Official Journal L 154, 27/06/2000 P. 0036-0041

Фінансові позики та кредити (financial loans and credits — англ., prets et credits financiers — фр.)

Будь-яке фінансування, яке надається кредитними установами, зокрема фінансу­вання, що надається у зв'язку з торгівельними операціями чи наданням послуг при умові, що в цих операціях не бере участі резидент. До цієї категорії також входять іпоте­чні кредити, споживчі кредити та фінансовий лізинг, а також фінансування через інші супутні лінії кредитування та випуск векселів.

Explanatory Notes of Annex of Council Directive 88/36I/EEC of 24 June 1988 for the implementation of Article 67 of the Treaty Official Journal L 178, 8/07/1988 P. 0005—0018

Фінансові посередники (financial intermediaries — англ., intermediaires financiers — фр.)

Всі особи, які професійно займаються операціями з цінними паперами, що підляга­ють обігу.

Annex of 77/534/EEC. Commission Recommendation of 25 July 1977 concerning a European code of conduct relating to transactions in transferable securities Official Journal L 212, 20/08/1977 P. 0037—0040

Фінансові установи (financial institutions — англ., etablissements financiers — фр.)

Банки, ощадні каси та суб'єкти, що спеціалізуються на наданні короткострокових, середиьострокових та довгострокових кредитів, в тому числі страхові компанії, компа­нії, що налають позики на будівництво, інвестиційні компанії та інші аналогічні уста­нови

Explanatory Notes of Annex of Council Directive 88/36I/EEC of 24 June 1988 for the implementation of Article b7 of the Treaty   Official Journal L 178, 8/07/1988 P. 0005-0018

Холдингова компанія зі змішаною діяльністю (mixed-activity holding company — англ., compagnie mixtc — фр.)

Материнська компанія, яка не є фінансовою холдинговою компанією або кредит­ною установою, дочірні компанії якої включають принаймні одну кредитну установу.

Art   І (22) Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions Official Journal L 126, 26/05/2000 P  0001-0059

Ц

Централізований курс євро (euro central rate — англ., cours pivot de 1'euro — фр.)

Офіційний курс обміну учасників Механізму Курсу Обміну II по відношенню до Івро, навколо якого визначаються маржа коливання. European Central Bank  • Annual Report • Glossary • 2001

Центральний депозитарій цінних паперів (ЦДЦП) (Central securities depository (CSD) — англ., Depositaire central de litres — фр.)

Юридична особа, яка утримує та керує цінними паперами або іншими фінансовими активами та робить можливим оформлення операцій з цінними паперами в бухгалтер­ських іаписах Активи можуть існувати або фізично (але зберігатися у ЦДЦП) або у нематеріальній формі (тобто, в електронних записах).

European Central Bank  • Annual Report • Glossary • 2001

Цінні папери, та інші інструменти які звичайно використовуються на грошовому ринку

(securities and other instruments normally dealt in on the money market — англ., litres negocies en bource (cotes officiellement et cotes non officiellement) — фр.)

Казначейські зобов'язання та інші зобов'язання, що знаходяться в обігу, депозитні сертифікати, банківські акцепти, комерційні векселі та інші інструменти.

Explanatory Notes of Annex of Council Directive 88/361/EEC of 24 June 1988 for the implementation of Article 67 of the Treaty   Official Journal L 178, 8/07/1988 P. 0005-0018

Цінні папери, що підлягають обігу (transferable securities — англ., valeurs mobilieres — фр.)

1. Акції компаній та інші цінні папери, еквівалентні до акцій компанії що підляга­ють обігу, боргові цінні папери, які мають строк платежу принаймні один рік, та інші цінні папери, що підлягають обігу еквівалентні борговим зобов'язанням, та будь-які інші цінні папери, що підлягають обігу та які дають право на придбання будь-яких таких цінних паперів шляхом підписки або обміну.

Art 3 (е) Council Directive 89/298/EEC of 17 April 1989 coordinating the requirements for the drawing-up, scrutiny and distribution of the prospectus to be published when transferable securities are offered to the public Official Journal L 124, 05/05/1989 P. 0008—0015

2.  Всі цінні папери, з якими можуть здійснюватися операції на організованому ри­нку

Annex of 77/534/EEC: Commission Recommendation of 25 July 1977 concerning a European code of conduct relating to transactions in transferable securities Official Journal L 212, 20/08/1977 P. 0037—0040

3. (а) акції та боргові цінні папери, так само як і цінні папери, які є еквівалентними акціям та борговим цінним паперам; (Ь) контракти чи права щодо підписки на, при­дбання чи продажу цінних паперів, зазначених в пункті (а); (с) ф'ючерсні контракти, опціони та фінансові ф'ючерси щодо цінних паперів зазначених в пункті (a); (d) індек­сні контракти щодо цінних паперів, зазначених в (а), якщо їх було допущено до обігу на ринку, регулювання та нагляд за яким здійснюється уповноваженими органами, що визнані державними органами, який діє на постійній основі та є доступним прямо чи опосередковано для невизначеного кола осіб.

An I (I) Council Directive 89/592/EEC of 13 November 1989 coordinating regulations on insider dealing Official Journal L 334, 18/11/1989 P. 0030-0032

4. Ті види цінних паперів, які, як правило, розміщені на ринку цінних паперів, такі як урядові цінні папери, акції компаній, цінні папери, що надають право придбання акцій за підпискою або в обмін, депозитні розписки, облігації, випущені як частина серії, індексні варанти, а також цінні папери, що надають право на придбання таких облігацій за підпискою.

Preamble Council Directive 93/22/EEC of 10 May 1993 on investment services in the securities field Official Journal L 141, 11/06/1993 P. 0027-0046

5.  — акції компаній, а також інші цінні папери, еквівалентні акціям компаній,

облігації та інші форми боргових цінних паперів, які мають обіг на ринку цінних паперів, та

будь-які інші цінні папери, що підлягають обігу, та надають право придбати вка­зані вище цінні папери, шляхом підписки чи обміну чи призначені для здійснення гро­шових розрахунків, за винятком засобів платежу.

Art. 1 (4) Council Directive 93/22/EEC of 10 May 1993 on investment services in the securities field Official Journal L 141, 11/06/1993 P. 0027—0046

Цінні папери, якими торгують на біржі (котовані офіційно або котовані неофційно)

(securities dealt in on a stock exchange (quoted or unquoted) — англ., litres negocies en bource (cotes officiellement et cotes non officiellement)— фр.)

Цінні папери, що є предметом угод, які укладаються на організованому ринку, і курси яких регулярно публікуються, чи то офіційними фондовими біржами (цінні папе­ри, котовані офіційно), чи іншими органами, що прикріплені до фондової біржіна­приклад, банківські комітети (цінні папери, котовані не офіційно).

Explanatory Notes of Annex of Council Directive 88/361/EEC of 24 June 1988 for the implementation of Article 67 of the Treaty Official Journal L 178, 8/07/1988 P. 0005-0018

Цінова стабільність (price stability — англ., stabilite des prix — фр.)

Збереження цінової стабільності є головною метою Європейського Центрального Банку. Керівна Рада оприлюднила кількісне визначення цінової стабільності для того, щоб надати чітки керівні принципи очікуванням майбутніх змін у цінах, а також у порядку звітності. Керівна Рада визначає цінову стабільність як щорічне збільшення Гармонізованого Індексу Споживацьких Цін (НІСР) у зоні євро нижче за 2%. Керівна Рада проголосила про те, що цінова стабільність у відповідності до цього визначення повинна зберігатися більше, ніж на протязі середнього строку. Визначення окреслює вищий ліміт для коефіцієнту вимірюваної інфляції; та в той же самий час, використання слова «збільшення» сигналізує про те, що дефляція, тобто тривале падіння рівня Гармо­нізованого Індексу Споживацьких Цін (НІСР), не може вважатися сумісним із ціновою стабільністю.

European Centra/ Bank  • Annual Report • Glossary • 2001

Чистий оборот (net turnover — англ., montant net du chiffre d'affaires — фр.)

Включає в себе суми отримані від продажу продукції та надання послуг, в результаті звичайної діяльності суб'єкта підприємницької діяльності, за вирахуванням продажних знижок, податку на додану вартість та інших податків, що прямо пов'язані з оборотом.

An I (g) Directive 2001/34/EC of the European Parliament and of the Council of 28 May 2001 on the admission of securities to official stock exchange listing and on information to be published on those securities Official Journal L 184, 06/07/2001 P. 0001-0066

Ш

Швидкий тендер (quick tender — англ., appel d'offres rapide — фр.)

Процедура тендеру, яка використовується Євросистемою для точно відрегульованих операцій. Швидкі тендери проводяться у часових межах однієї години та обмежені пев­ною кількістю сторін.

European Central Bank  • Annual Report • Glossary  • 2001

Ю

Юрист (lawyer — англ., avocat — фр.)

Будь-яка особа, уповноважена на здійснення своєї професійної діяльності за одним з видів, визначених Директивою Ради 77/249/ЄЕС від 22 березня 1977 року, з метою спрощення ефективного користування юристами свободи надання послуг.

Art 4(2) Council Directive 87/344/EEC of 22 June 1987 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to legal expenses insurance Official Journal L 185, 04/07/1987 P. 0077— 0080