Загальні питання : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

Загальні питання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

1.  Привести нормативні акти, що регулюють фінансові послуги в частині поняття «фінансових послуг» та кола осіб, на яких розповсюджується їх дія у відповідність до законодавства ЄС, зокрема до положень Директиви Ради 93/ 22/ЕЕС від 10 травня 1993 року щодо інвестиційних послуг в сфері цінних паперів.

Інвестиційна діяльність

2.  Забезпечувати розробку нормативних актів, що регулюють питання здій­снення інвестиційної діяльності (за схемою спільного інвестування, зокрема) у відповідності до положень законодавства ЄС, зокрема до положень Директиви Ради 85/611/ЕЕС від 20 грудня 1985 року щодо узгодження законів, підзакон-них та адміністративних актів, що стосуються інститутів спільного інвестування у цінні папери.

Ринок цінних паперів

3.  Привести нормативні акти, що регулюють обіг похідних цінних паперів, у відповідність до законодавства ЄС, зокрема до положень Директиви Ради 89/ 298/ЕЕС від 17 квітня 1989 року щодо координації вимог щодо розробки, пере­вірки та розповсюдження проспектів, які мають бути оприлюднені, коли цінні папери, що підлягають вільному обігу, пропонуються невизначеному колу осіб.

4.  Привести нормативні акти, що регулюють допуск іноземних цінних па­перів на український ринок, у відповідність до законодавства ЄС, зокрема до положень Директиви Європейського Парламенту та Ради 2001/34 від 28 травня 2001 року щодо допуску цінних паперів до офіційного лістингу на фондових біржах та щодо інформації, яку має бути оприлюднена стосовно цих цінних паперів.

Страхування

5. Привести положення Закону України «Про страхування» та постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок і умови проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів» у від­повідність до положень Директиви 72/166/ЕЕС шляхом передбачення відпові­дальності за невиконання вимоги про обов'язкове страхування цивільної відпо­відальності власників транспортних засобів, що зареєстровані в Україні.

6.  Привести положення Закону України «Про страхування», що регулюють питання ведення діяльності страховими посередниками — нерезидентами, (ч. 9 статті 15) у відповідність до вимог європейського права, зокрема до положень Глави 3 Розділу III Частини Третьої Договору про заснування Європейського Співтовариства та Директиви Ради 77/92/ЕЕС від 13 грудня 1976 року щодо заходів, спрямованих на спрощення ефективного користування свободою здій­снення підприємницької діяльності та свободою надання послуг у діяльності страхових агентів та брокерів (ех І8ІС Огоир 630) та, зокрема, перехідні заходи щодо такої діяльності, шляхом запровадження механізму реалізації свободи надання послуг (у розумінні права Європейського Союзу) стосовно діяльності страхового (перестрахового) посередника-нерезидента.

7.  Привести нормативно-правові акти України, що регулюють порядок за­снування та ведення діяльності страховими посередниками у відповідність до вимог європейського права, зокрема до положень Спільної позиції, затвердже­ної Радою 18 березня 2002 року з огляду на прийняття Директиви Європейсь­кого Парламенту та Ради щодо страхового посередництва (2000/0213) шляхом застосування належних професійних критеріїв до страхових (перестрахових) посередників — резидентів.

8.  Привести нормативно-правові акти України у відповідність до вимог єв­ропейського права, зокрема до положень Спільної позиції, затвердженої Радою 18 березня 2002 року з огляду на прийняття Директиви Європейського Парла­менту та Ради щодо страхового посередництва (2000/0213), шляхом запрова­дження механізму обов'язкової нотифікації (в якості умови допуску на україн­ський ринок страхових послуг страхових (перестрахових) посередників — нерезидентів) та порядку поширення відомостей про здійснення відповідних нотифікацій.

Банки

9. Привести у відповідність до Директиви 2000/12 Європейського парламенту та Ради від 20 березня 2000 року щодо започаткування діяльності кредитних установ та її ведення положення Закону України «Про банки та банківську діяльність» у частині отримання дозволу на придбання істотної участі в банку шляхом заміни дозвільного порядку на повідомчий.