Ринок цінних паперів : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

Ринок цінних паперів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

1. Доцільно розробити системний підхід до визначення поняття »фінансові послуги» та розробити вичерпний перелік діяльності, що входитиме до катего­рії фінансових послуг відповідно до кола осіб, що провадять господарську дія­льність на ринку цінних паперів, та інструментів, які при цьому використову­ються, шляхом внесення відповідних змін до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року № 2664;

2. Доцільно забезпечити розробку нормативно-правових актів, що повинні регулювати питання здійснення інвестиційної діяльності спеціальних видів ІСІ, необгрунтоване виділених в окрему категорію (та виведених таким чином із сфери регулювання Закону про ІСІ);

3.  Необхідно розробити положення про розмежування регулювання за ін­ститутами права понять «похідні цінні папери» та «деривативи», шляхом вне­сення необхідних змін до проекту Закону «Про похідні цінні папери» від 16.04.1999 р. № 3201. Доцільним є внесення змін та доповнень до Правила ви­пуску та обігу фондових деривативів, затверджених рішенням ДКЦПФР від 24.06.97 р. № 13 в частині подання інформації в проспекті випуску цінних паперів відповідно до ч.І ст.11 Директиви Ради 89/298 від 17 квітня 1989 року щодо координації вимог щодо розробки, перевірки та розповсюдження проспе­ктів, які мають бути оприлюднені коли цінні папери, що мають вільний обіг пропонуються до відкритого продажу;

4.  Необхідно вдосконалити правила та норми допуску іноземних цінних паперів до офіційного лістингу цих цінних паперів на національному ринку за відсутності їх лістингу в країні походження, забезпечуючи при цьому перевірку захисту інтересів інвестора, шляхом внесення відповідних змін до Положення «Про порядок реєстрації акцій та облігацій іноземних емітентів в Україні» за­твердженого рішенням ДКЦПФР № 42 від 20 листопада 1997 року та відповід­но до Директиви Європейського Парламенту та Ради 2001/34 від 28 травня 2001 року щодо допуску цінних паперів до офіційного лістингу на фондових біржах та щодо інформації, яка має бути оприлюднена стосовно цих цінних паперів.

5.  Необхідно узгодити норми законів України «Про відновлення платоспро­можності боржника або визнання його банкрутом» від 14 травня 1992 року № 2343 та «Про цінні папери та фондову біржу» від 18 червня 1991 року № 1201, шляхом внесення змін до статті 6 Закону України «Про цінні папери та фондову біржу», що повинна передбачати можливість випуску акцій на підставі рішення керуючого санацією. Відповідно до внесених змін необхідно розроби­ти механізм обміну боргів на акції підприємства.