Страхування : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

Страхування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

1.  Необхідно розробити та запровадити дієвий механізм реалізації положен­ня щодо обов'язковості страхування цивільної відповідальності власників транс­портних засобів, закріпленого у п. 9 ст. 7 Закону України «Про страхування», шляхом внесення відповідних доповнень до Постанови Кабінету Міністрів Укра­їни «Про порядок і умови проведення обов'язкового страхування цивільної від­повідальності власників транспортних засобів» від 28 вересня 1996 року № 1175;

2.  Необхідно розробити та запровадити схему розмежування розмірів міні­мальних страхових сум на випадок заподіяння шкоди одній та кільком особам внаслідок дорожньо — транспортної пригоди, шляхом внесення відповідних змін та доповнень до Постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок і умови проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності влас­ників транспортних засобів» від 28 вересня 1996 року № 1175;

3. Доцільно було б змінити підхід до визначення мінімальних страхових сум за звичайними договорами обов'язкового страхування цивільної відповідально­сті власників транспортних засобів шляхом внесення відповідних змін до По­станови Кабінету Міністрів України «Про порядок і умови проведення обов'я­зкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів» №1175.

4.  Доцільно було б встановити більш високі розміри страхових платежів за звичайними договорами обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів шляхом внесення відповідних змін до Поста­нови Кабінету Міністрів України «Про затвердження розмірів страхових плате­жів за звичайними договорами обов'язкового страхування цивільної відповіда­льності власників транспортних засобів на території України» № 1228.

5. Доцільно було б розробити та запровадити порядок, яким страховим (пе-рестраховим) посередникам нерезидентам надавалась би можливість ведення професійної діяльності через реалізацію свободи надання послуг [у розумінні права ЄС], шляхом внесення відповідних змін до Закону України «Про страху­вання» та Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування діяль­ності страхових брокерів» № 747.

190

6. Доцільно було б розробити та запровадити обов'язкові професійні вимоги до діяльності страхових посередників на основі нормативних актів Європейсь­кого Союзу, і, зокрема, Спільної позиції, затвердженої Радою 18 березня 2002 року з огляду на прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради щодо страхового посередництва (2000/0213), шляхом внесення відповідних змін до Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування діяльності стра­хових брокерів» №747.

7. Доцільно було б розробити та запровадити механізм обов'язкової нотифі­кації (в якості умови допуску на український ринок страхових послуг страхових (перестрахових) посередників — нерезидентів) та порядку поширення відомос­тей про здійснення відповідних нотифікацій.

8. Доцільно було б розробити та запровадити дієвий механізм використання інституту перестрахування при здійсненні реорганізації страхової компанії у страхового посередника шляхом внесення відповідних доповнень до положень Закону України «Про страхування» та розробки проекту Постанови Кабінету Міністрів, що регулювали б особливості такого виду реорганізації і, зокрема: строки проведення реорганізації, етапи реорганізації, відповідальність за зобо­в'язаннями перед страхувальниками та ін.

9. Доцільно було б усунути існування необґрунтовано різних рівнів мініма­льних страхових сум при страхуванні відповідальності повітряного перевізника (стосовно пасажирів та стосовно членів екіпажу).

10. Доцільно було б усунути перешкоди для реалізації свободи надання по­слуг при здійсненні операцій перестрахування за участю перестрахового броке-ра-нерезидента через розробку та запровадження дієвої процедури купівлі пе­рестрахувальником (українською страховою компанією) валюти для здійснення розрахунків безпосередньо з брокером-нерезидентом, зокрема шляхом внесен­ня відповідних доповнень до постанови Правління Національного банку Укра­їни № 135 від 11 квітня 2000 року «Про застосування іноземної валюти в стра­ховій діяльності».