Рекомендація до питання З : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

Рекомендація до питання З

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Положення українського законодавства щодо механізму випуску та обігу похідних цінних паперів не розмежовують похідні цінні паперами за статусом та інститутами регулювання даної категорії цінних паперів.

Розмежування цінних паперів за видом в ЄС відбувається шляхом поділу цін­них паперів які зазвичай обертаються на фондовому ринку, на такі класи33:

—   урядові цінні папери, акції компанії,

—   цінні папери, які дають право придбати акції шляхом підписки або об­міну,

—   депозитарні розписки,

—   облігації випущені у відповідній серії,

—   індексний варант та цінні папери, які дають право на придбання зазна­чених облігацій шляхом підписки.

Відповідно до даної Директиви «інструментами грошового ринку» є ті класи інструментів, які зазвичай обертаються на фондовому ринку, такі як:

—   казначейські зобов'язання;

—   депозитні сертифікати;

—   векселі.

Крім того, Директива визначає, що «інструменти, еквівалентні фінансовим ф'ючерсам, означають контракт, ціна якого розраховується з огляду на коли­вання процентної ставки або валютного курсу, вартості будь-якого з інструме­нтів, зазначених в Секції В Додатку чи індексом цих інструментів

Проспект емісії має містити інформацію, яка є необхідною для того, щоб ін­вестор зміг об'єктивно оцінити активи та пасиви, фінансовий стан, прибутки, збитки та плани емітента, а також права, пов'язані з цими цінними паперами34.

Директивою передбачається, що для дотримання зобов'язань, зазначених в частині першій, проспект має містити надану в найбільш придатній до аналізу та найбільш повноцінній формі, наскільки це можливо, інформацію про35:

—   осіб, відповідальних за випуск проспекту;

—   умови відкритого продажу та самих цінних паперів, що пропонуються до продажу;

33  Відповідно до Преамбули Директиви Ради 93/22/ЕЕС від 10 травня 1993 року щодо інвести­ційних послуг в сфері цінних паперів, якою передбачено, що «цінні папери, що підлягають віль­ному обігу».

34  Ч   1 ст. 11 Директиви Ради 89/298 від 17 квітня 1989 року щодо координації вимог щодо розробки, перевірки та розповсюдження проспектів, які мають бути оприлюднені коли цінні па­пери, що мають вільний обіг пропонуються до відкритого продажу.

15 Ч. 2 ст. 11 Директиви Ради 89/298 від 17 квітня 1989 року щодо координації вимог щодо розробки, перевірки та розповсюдження проспектів, які мають бути оприлюднені коли цінні па­пери, що мають вільний обіг пропонуються до відкритого продажу

—   емітента;

—   основні види діяльності емітента;

—   активи та пасиви, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента;

—   посадових осіб, що здійснюють управління за діяльністю емітента;

—   іншу важливу інформацію про емітента та останні зміни його діяльності чи стратегії ведення бізнесу.

Директивою передбачається, що коли пропозиція до відкритого продажу стосується:

—   конвертованих боргових цінних паперів, замінних цінних паперів;

—   цінних паперів з варантом;

—   самих варантів;

—   необхідно надати також інформацію стосовно природи пов'язаних з ними акцій чи боргових цінних паперів, та умов і процедур конвертації, обмі­ну чи підписки36.

Відповідно до вищезазначеного пропонується привести нормативні акти, що регулюють обіг похідних фінансових інструментів, до відповідних положень законодавства ЄС, зокрема до положень Директиви Ради 93/22/ЕЕС від 10 тра­вня 1993 року щодо інвестиційних послуг у сфері цінних паперів та Директиви 89/298 від 17 квітня 1989 року стосовно координації вимог щодо розробки, перевірки та розповсюдження проспектів, які мають бути оприлюднені коли цінні папери, що мають вільний обіг пропонуються невизначеному колу осіб шляхом чіткого розмежування понять «цінні папери» (в тому числі похідні цін­ні папери) та «стандартні документи (контракти)», що засвідчують право та/або зобов'язання придбати або продати цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на визначених ними умовах у майбутньому.