Рекомендація до питання 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 

Положеннями українського законодавства неналежно регулюються спеціальні види ІСІ, необгрунтоване виділені в окрему категорію (та виведені таким чи­ном зі сфери застосування закону про ІСІ). Оскільки діяльність фондів засно­вана на коштах населення, діяльність цих фондів є дуже впливовою і тому повинна бути безпечною.

В Європейському Союзі ці питання регулюються положеннями Директиви Ради 85/611/ЄЕС30. Директивою визначено, що компетентні органи можуть не надавати ліцензію ІСІ, якщо керівники компанії з управління активами, інвес­тиційної компанії чи зберігача мають недостатньо добру репутацію чи у них відсутній досвід, якого вимагає здійснення їх обов'язків31.

Крім того органи держави, в якій розташований ІСІ має бути компетентним за нагляд за цим ІСІ, та зазначеним органам має бути надано усі повноваження, необхідні для виконання ними своїх обов'язків32.

" У розумінні Директиви 93/22.

28  Що діють на підставі відповідних ліцензій, передбачених директивами 77/780 та 89/646.

29  У розумінні статті 15(4) Директиви 77/91/ЕЕС, тобто «компанії:

—  виключним видом діяльності яких є інвестування своїх коштів в різні акції, цінні папери, земельні ділянки з єдиною метою — диверсифікація ризику капіталовкладень та забезпечення своїм акціонерам отримання прибутку від управління їх активами; та

—  акції яких розповсюджуються серед невизначеного кола осіб шляхом підписки».

30 Директива Ради 85/611/ЕЕС від 20 грудня 1985 року з координації законів, правил і адміні­стративних положень стосовно підприємств з колективними інвестиціями в цінні папери, що обертаються (УСІТ8).

31  Ч. З ст 4 Директиви Ради 85/611/ЕЕС від 20 грудня 1985 року з координації законів, правил І адміністративних положень стосовно підприємств з колективними інвестиціями в цінні папери, що обертаються (ІГСІТ8).

32  Ч. З, 4 ст. 49 Директиви Ради 85/611/ЕЕС від 20 грудня 1985 року з координації законів, правил і адміністративних положень стосовно підприємств з колективними інвестиціями в цінні папери, що обертаються (иСІТЗ).

Відповідно до вищезазначеного пропонується забезпечувати розробку нор­мативних актів, що регулюють питання здійснення інвестиційної діяльності (за схемою спільного інвестування, зокрема) у відповідності з положеннями зако­нодавства ЄС, зокрема з положеннями Директиви Ради 85/611/ЄЕС від 20 грудня 1985 року щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних актів, що стосуються інститутів спільного інвестування у цінні папери шляхом встанов­лення ліцензійних умов для компаній з управління активами та належного ко­нтролю за діяльністю цих видів ІСІ.