Рекомендація до питання 1 : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

Рекомендація до питання 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Положення українського законодавства стосовно надання фінансових по­слуг не містять розмежування кола осіб, що надають фінансові послуги на по­стійній або тимчасовій основі (одноразові виплати), в тому числі в галузі цін­них паперів.

У Європейському Союзі ці питання регулюються положеннями Директиви Ради 93/22/ЕЕС23, відповідно до якої інвестиційною послугою визнається будь-яка з послуг, перелічених в Секції А Додатку, щодо будь-якого інструменту, переліченого в Секції В Додатку, яка надається на користь третьої сторони24.

Даною Директивою пропонується наступна класифікація фінансових послуг та інструментів, які при цьому використовуються. До Секції А віднесені такі послуги:

—   прийняття та розміщення від імені клієнта замовлень стосовно одного чи кількох інструментів фондового ринку (ринку інвестиційних послуг);

—   виконання таких замовлень за рахунок третіх осіб;

—   укладення угод з одним чи кількома інструментами фондового ринку (ринку інвестиційних послуг) від свого імені і за власний рахунок;

—   управління інвестиційними портфелями за дорученням інвесторів, на власний розсуд та на основі індивідуального підходу, якщо до таких порт­фелів входить один чи кілька інструментів фондового ринку (ринку ін­вестиційних послуг);

—   андеррайтинг інструментів фондового ринку (ринку інвестиційних по­слуг) та розміщення їх емісій.

До Секції В віднесені такі інструменти:

—   цінні папери, що підлягають обігу, та інвестиційні сертифікати;

—   інструменти грошового ринку;

—   строкові контракти (фьючерси) та інші подібні;

—   інструменти, що передбачають грошову форму оплати;

—   процентні строкові контракти (форварди);

—   строкові контракти на обмін (на певну дату у майбутньому) при залеж­ності ціни від процентної ставки, валютного курсу чи фондового індексу (процентні, курсові чи індексні свопи);

—   опціони, що дають право на купівлю чи продаж будь-якого із зазначених інструментів, в тому числі інструментів, що передбачають грошову форму оплати.

Сюди належать зокрема курсові та процентні опціони. До Секції С відносять додаткові послуги:

—   зберігання та управління стосовно одного чи декількох інструментів фон­дового ринку (ринку інвестиційних послуг);

—   послуги відповідального зберігання (оренда депозитних скриньок);

—   надання кредитів та позик інвестрору для забезпечення йому можливо­сті виконати операцію з одним чи кількома інструментами фондового ринку (ринку інвестиційних послуг), якщо її учасником виступає пози-ко-/кредитодавець;

—   консультації підприємствам з питань структури активів, стратегії вироб­ництва та пов'язаних з цим питань, а також консультації та послуги, пов'язані із злиттям та придбанням підприємств;

—   послуги, пов'язані з андеррайтингом;

—   консультації щодо інвестицій в один чи декілька інструментів фондово­го ринку (ринку інвестиційних послуг);

—   послуги з обміну валют, якщо вони пов'язані з наданням інвестиційних послуг.

Ця Директива не застосовується, коли йдеться про:

—   страхові компанії25, компанії, що займаються перестрахуванням та рет-роцесією26;

—   підприємства, що надають інвестиційні послуги виключно для своїх мате­ринських компаній, своїх дочірніх компаній або інших дочірніх компа­ній своїх материнських компаній;

—   підприємства, що надають інвестиційну послугу в процесі здійснення професійної діяльності, коли така діяльність регулюється положеннями закону або професійним етичним кодом, котрі не виключають надання такої послуги за умови, що така послуга носить разовий характер;

—   підприємства, що надають інвестиційні послуги, які полягають суто в управлінні схемами розподілу прибутку між працівниками компанії;

а) підприємства, що надають інвестиційні послуги, які складаються з на­дання як тих послуг, про які йдеться у (Ь), так і тих, про які йдеться у

—   центральні банки держав-членів ЄС та інші національні органи, які ви­конують подібні функції, а також інші органи державної влади, на які покладено функцію управління державним боргом або які беруть участь у процесі управління державним боргом;

—   підприємства, що:

—   не можуть тримати кошти або цінні папери клієнтів, і через що у нех не може виникнути заборгованності перед своїми клієнтами; а також ті, що

—   не можуть надавати жодної інвестиційної послуги, крім отримання та передачі замовлень стосовно цінних паперів, що підлягають обігу, та серитифікатів ІСІ; а також які

в процесі надання такої послуги можуть передавати доручення лише:

—   суб'єктам інвестиційної діяльності (інвестиційним фірмам)27;

—   кредитним установам28;

—   відділенням суб'єктів інвестиційної діяльності (інвестиційних фірм) або кредитних установ, які отримали дозвіл на здійснення діяльності у тре­тій державі та які підлягають та відповідають правилам нагляду, що вва­жаються компетентними уповноваженими органами такими ж сувори­ми, як і правила, викладені у цій Директиві, Директиві 89/646/ЕЕС та Директиві 93/6/ЕЕС;

ІСІ, що отримали ліцензію відповідно до законодавства держави-члена ЄС, на продаж сертифікатів ІСІ невизначеному колу осіб; а також управляю­чим таких ІСІ;

і. «інвестиційні компанії з постійним капіталом»29, цінні папери яких ко­тируються або обертаються на організованому ринку в одній з держав-членів ЄС, та діяльність яких регулюється на національному рівні нор­мами закону чи етичного (морального) кодексу;

—   ІСІ, незалежно від того, чи регулюється їх діяльність на рівні Співтова­риства; а також коли йдеться про депозитарії та управляючих таких ІСІ;

—   осіб, чиєю основною діяльністю є торгівля продукцією між собою або з виробниками чи тими, хто використовує таку продукцію на виробничі потреби (професійні користувачі), котрі надають інвестиційні послуги в рамках своєї основної діяльності виключно для таких виробників чи професійних користувачів;

—   підприємства, інвестиційні послуги яких полягають виключно в укла­денні угод за власний рахунок на фінансових ринках ф'ючерсів чи опціо-нів, або здійснюють операції за рахунок інших членів таких ринків чи виставляють для них котування (ціну), та діяльність яких гарантована членами розрахункової палати (банку) відповідних ринків. При цьому відповідальність за виконання договорів, укладених такими підприємст­вами, мають нести члени розрахункової палати (банку) відповідних рин­ків;

—   асоціації, створені пенсійними фондами Данії з єдиною метою управ­ління активами пенсійних фондів, котрі є членами цих асоціацій;