Щодо доброї репутації : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

Щодо доброї репутації

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

За характером своєї діяльності, де важливим елементом взаємовідносин є взаємна довіра, страхові посередники часто мають справу з особистою, конфі­денційною інформацією щодо приватного життя своїх клієнтів (особливо це стосується договорів страхування життя, коли вони допомагають клієнтам прий­мати важливі фінансові рішення). Тому страхові посередники повинні мати добру репутацію. Цей досить відносний професійний критерій має наступні характеристики:

1)  відсутність притягнення страхового посередника до кримінальної чи по­дібної відповідальності у зв'язку зі вчиненням злочину, що має відношення до страхової (перестрахової) діяльності;

2) відсутність факту попереднього оголошення страхового посередника бан­крутом.

У випадку, якщо страхового посередника було реабілітовано у встановлено­му порядку, вважається, що він відповідає критерію «доброї репутації».

Ця вимога застосовується лише до управлінського складу страхового посе­редника та всіх його працівників, безпосередньо задіяних у його посередниць­кій діяльності. Метою її запровадження є усунення перешкод для реалізації свободи пересування працівників^.

Обов'язковість страхування професійної відповідальності посередників

Метою такого страхування є забезпечення можливості виплати у відповід­ному випадку компенсації особі, яка постраждала від непрофесійних дій чи недбалості страхового посередника. Механізм такого забезпечення може бути реалізований не тільки за допомогою страхування відповідальності, а й шляхом отримання іншої подібної гарантії відповідальності, яка може виникнути вна­слідок професійної недбалості. Європейським законодавством пропонується мінімальний рівень покриття, що складає 1 млн євро з розрахунку на одну вимогу.

Винятком з такого правила є ситуація, коли страховий посередник діє в інтересах або уповноважений діяти від імені страхової чи перестрахової компа­нії, яка забезпечує звільнення посередника від відповідальності на випадок не-професійності чи недбалості шляхом взяття цієї відповідальності на себе.

Підтримання належного фінансового стану

У випадку, якщо при здійсненні своєї професійної діяльності страховий посередник розпоряджається коштами клієнта (при зборі премій, що підляга­ють перерахуванню страховику, та страхових виплат, що належать до виплати страхувальнику), до нього застосовується вимога підтримання належного фі­нансового стану.

Розвиваючи базу регулювання діяльності страхових посередників на ринку Співтовариства, Європейська Комісія пропонує наступні можливі шляхи вирі­шення питання забезпечення належного фінансового стану страхового посеред­ника20:

Закріплення на законодавчому рівні положень, відповідно до яких грошові суми, отримані страховим посередником від клієнта (тобто страхові платежі) розглядаються як сплачені страховій компанії в момент їх отримання посеред­ником; в той час, як грошові суми, отримані страховим посередником від стра­хових компаній, розглядаються як сплачені клієнту тільки з моменту фактично­го отримання ним [клієнтом] цих коштів; або

Вимога обов'язкового підтримання страховими посередниками запасу пла­тоспроможності [постійно] на рівні 4% премій, отриманих за рік, але не менше 15 ОООєвро; або

Вимога обов'язкового перерахування грошових сум клієнтів, використову­ючи виключно відокремлені рахунки, через які здійснюються розрахунки з клі­єнтом, забезпечуючи, що кошти на цих рахунках не можуть бути використані для задоволення вимог інших кредиторів у випадку банкрутства страхового по­середника; або