ЗАСТЕРЕЖЕННЯ : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Норми законодавства ЄС, що регулюють питання функціонування інститу­ту посередництва у сфері страхування, є загальними як для діяльності зі страху­вання, так і для діяльності з перестрахування. За характером виконуваних опе­рацій «страхове посередництво» включає таку діяльність як:

—   введення;

—   забезпечення інформацією;

—   пропозиції проведення чи саме проведення підготовчої роботи:

—   з укладення чи при укладенні договорів страхування; а також

—   з надання послуг щодо ведення та виконання таких договорів, особ­ливо у випадках пред'явлення страхових вимог.

Ведення такої ж діяльності тиШїіз тиіапсііз визначає і обсяг «перестрахового посередництва».

Крім того, не акцентується увага на відмінностях у статусі страхових броке­рів та страхових агентів16 — йдеться про страхових (перестрахових) посередни­ків як таких. Таке узагальнення дозволяє єдиним набором правил регламенту­вати діяльність різноманітних видів здійснення страхового посередництва (брокерів, агентів, субагентів), що також охоплюють випадки укладення дого­ворів дистрибуції.

13 Тут І далі у Рекомендації до цього питання посилання на законодавство ЄС є посиланнями на положення Спільної позиції, затвердженої Радою ] 8 березня 2002 року з огляду на прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради щодо страхового посередництва (2000/0213).

16 Як в українському законодавстві, де страховий брокер є посередником «на стороні» страху­вальника, а страховий агент — посередником «на стороні страховика»

 «Страховим посередником» є будь-яка особа, яка започатковує та здійснює страхове посередництво та надає пов'язані з ним консультаційні послуги. Стра­ховими посередниками не є страхові компанії, а також їх працівники, якщо відповідальність за такі їх дії несе страхова компанія.

Такі ж особи є тиіайз тиіагкііз — «перестраховими посередниками».

З огляду на вищезазначене у подальшому під «страховими посередниками» розумітимуться страхові (в тому числі перестрахові) посередники (агенти та брокери).

Крім того, правила щодо діяльності посередників (стосовно професійних вимог та ін.), що будуть детально викладені нижче, не застосовуються у випад­ках, коли виконуються всі наступні критерії:

—   предмет та характер страхування не вимагають від страхового посеред­ника загальних чи специфічних знань відносин страхування; та

—   договір страхування не є договором страхування життя;

—   предметом договору страхування не є будь-який вид відповідальності;

—   страхове посередництво не є основним видом діяльності такого посеред­ника;

—   посередництво у страхуванні є додатковою послугою, що надається ра­зом з постачанням товарів чи наданням інших послуг (особливо у випа­дках, коли така страховка покриває ризик знищення чи пошкодження товарів, що постачаються страховим посередником);

—   сума страхових премій не перевищує 1000 євро, а строк дії договору страхування не перевищує одного року.