Рекомендація до питання З : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

Рекомендація до питання З

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Положеннями українського законодавства закріплено порівняно вищий рі­вень мінімальної страхової суми при відшкодуванні шкоди, заподіяної майну особи, ніж відповідний рівень мінімальної страхової суми при заподіянні шко­ди життю та здоров'ю особи внаслідок дорожньо-транспортної пригоди8.

Відповідні особливості на рівні Європейського Союзу врегульовано у поло­женнях Директиви 84/5/ЕЕС. Згідно з цитованими вище положеннями цієї

7 «... Мінімальна сума відшкодування становить:

—  350 тис. євро, при заподіянні шкоди життю і здоров'ю одній особі (при заподіянні шкоди кільком особам сума збільшується у відповідне число разів);

—   100 тис. євро, при заподіянні шкоди майну третіх осіб (незалежно від їх кількості). Держави-учасниці також можуть (замість вищевказаних сум) встановити мінімальну суму від­шкодування на рівні:

—  500 тис. євро при заподіянні шкоди життю і здоров'ю третіх особ (незалежно від їх кілько­сті):

—  600 тис. євро при заподіянні шкоди життю, здоров'ю та майну третіх осіб (незалежно від їх кількості).

.. Держави-учасниці можуть встановлювати більш високий рівень гарантій...».

(п 2 ст 1 Другої Директиви Ради 84/5/ЕЕС від ЗО грудня 1983 року щодо наближення законо­давств держав-учасниць стосовно страхування цивільної відповідальності при експлуатації авто­транспортних засобів).

Директиви9 співвідношення розмірів сум мінімального відшкодування у випад­ках заподіяння шкоди:

—    життю та здоров 'ю третіх осіб (350 тис. євро чи 500 тис. євро у відповід­них випадках);

—   майну третіх осіб (100 тис. євро);

- явно свідчить про надання пріоритету у більшому відшкодуванні при здійсненні виплат за шкоду, заподіяну саме особі, а не її майну. Такий підхід підкреслює значущість кожної окремої особи для держави, її соці­альну цінність. Положеннями ж українського законодавства10 передба­чено протилежний підхід. Більша увага приділяється шкоді, заподіяній майну.

Відповідно до вищезазначеного пропонується: привести положення поста­нови Кабінету Міністрів України № 1175 «Про порядок і умови проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів» у відповідність з положеннями Директиви 84/5/ЕЕС.