Рекомендація до питання 1 : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

 Рекомендація до питання 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Українське законодавство містить положення щодо обов'язковості страху­вання цивільної відповідальності власників транспортних засобів1, але немає дійового механізму реалізації цього положення (не визначено відповідальності (санкцій) за невиконання вимоги про обов'язкове страхування цивільної відпо­відальності власників транспортних засобів, що зареєстровані в Україні).

Для вирішення цього питання, тобто забезпечення належного рівня захисту інтересів третіх осіб, які постраждали внаслідок дорожньо-транспортної приго­ди, а також з метою поступового приведення законодавства України у відповід­ність з законодавством Європейського Союзу доцільно використати відповід­ний досвід.

В Європейському Союзі ці відносини регулюються положеннями Директи­ви Ради 72/166/ЕЕС від 24 квітня 1972 року щодо наближення законодавств держав-учасниць стосовно страхування цивільної відповідальності при експлу­атації автотранспортних засобів та забезпечення дотримання зобов'язання стра­хування такої відповідальності2. Зокрема, у п. 2 ст. З цієї Директиви зазначено: «Кожна держава — учасниця повинна вжити відповідних заходів для забезпе­чення обов'язкового страхування цивільної відповідальності при експлуатації транспортних засобів, що звичайно розміщені на її території [зареєстровані]. Обсяг такої відповідальності, строки та умови такого покриття визначаються на основі цих заходів».

Необхідно відмітити, що у недалекому минулому вже мала місце спроба врегулювати це питання на законодавчому рівні.

На сьому сесію Верховної Ради України 3-го скликання виносився Проект Закону України «Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності влас­ників транспортних засобів» (далі — Проект)3.

Його положеннями було передбачено механізм забезпечення обов'язковості страхування цивільної відповідальності4, який полягав, зокрема, у:

—   здійсненні підрозділами Міністерства внутрішніх справ України контро­лю за наявністю чинних договорів обов'язкового страхування цивільної відповідальності під час експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі України (уповноваженими Кабінетом Міністрів Украї­ни міністерствами чи відомствами — при перетинанні державного кор­дону України);

—   обов'язковості пред'явлення страхового полісу працівникам установи, що здійснює контроль за наявністю договорів страхування, на їх вимогу;

—   накладення установою (особою), що здійснює контроль за наявністю таких договорів, штрафу у двократному розмірі страхового платежу на рік для відповідної категорії транспортного засобу на водія транспорт­ного засобу, — у разі експлуатації транспортного засобу на території України без наявності чинного договору обов'язкового страхування ци­вільної відповідальності та подальшого розподілу отриманих коштів між:

•     централізованим страховим резервним фондом захисту потерпілих (50%);

•     бюджетом (25%);

•     установою, що стягнула такий штраф (25%).

—   здійснення державної реєстрації, перереєстрації та технічного огляду транс­портних засобів тільки за наявності чинного страхового полісу.

Однак цей Проект містив певні недоліки, і його було відхилено у жовтні 2001 року як такий, що не отримав необхідної більшості голосів на підтримку5. Таким чином, питання забезпечення вимоги щодо обов'язковості страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів залишається відкри­тим і на сьогодні.

Відповідно до вищезазначеного пропонується: привести положення Закону України «Про страхування» та постанови Кабінету Міністрів України № 1175 «Про порядок і умови проведення обов'язкового страхування цивільної відпо­відальності власників транспортних засобів» у відповідність з положенням Дирек­тиви 72/166/ЕЕС.