2. Неналежне регулювання спеціальних видів ІСІ, необгрунтоване) виділених в окрему категорію (та виведених таким чином із сфери застосування закону про ІСІ) : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

2. Неналежне регулювання спеціальних видів ІСІ, необгрунтоване) виділених в окрему категорію (та виведених таким чином із сфери застосування закону про ІСІ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Проект Закону про фінансово-кредитний механізм26 не визначає вимоги до організацій, які можуть виконувати функції адміністраторів, зокрема, до їх фі­нансового стану та професійного досвіду, а також до освіти керівників. Крім того, цей проект створює можливість ухилення від відповідальності організато­рів цих фондів та тих, хто виконував функції адміністраторів. Проектом Зако­ну27 визначається, що інша фінансова установа може виконувати функції адмі­ністратора відповідно до цього Закону, якщо вона відповідає вимогам, встановленим уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг. Адміністратор виконує свої функції з довірчого управ­ління активами фонду без отримання додаткової ліцензії.

Крім того, проект Закону про іпотечне кредитування28 сприяє створенню неякісних фінансових інструментів та уникненню контролю за їх обігом. Без­підставне звільнення від реєстрації випуску іпотечних сертифікатів, яка є засо­бом контролю, не відповідає вимогам Директиви 85/61 щодо належного конт­ролю за ІСІ. Крім того проектом Закону передбачається, що емітентом іпотечних сертифікатів є управляючий іпотекою. Випуск іпотечних сертифікатів та інфор­мація про умови випуску та обігу іпотечних сертифікатів не підлягають реєстра­ції у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку або її територіаль­них органах. В інших випадках реєстрація здійснюється відповідно до положень, розроблених уповноваженим органом виконавчої влади з питань регулювання ринків фінансових послуг29.

На сьогодні в Україні є декілька реалізованих ідей та законодавчих ініціатив з приводу створення різноманітних фінансових фондів, які мають за мету залу­чення фінансування від населення. До таких фондів можна віднести пенсійні та дитячі фонди, фонди банківського управління (ФБУ), фонди фінансування бу­дівництва нерухомості (ФФБН) та фонди операцій з нерухомістю (ФОН), кор­поративні та пайові інвестиційні фонди (КПІФ).

Діяльність з залучення коштів цими фондами однакова (за винятком ФБУ), базується на випуску та розповсюдженні цінних паперів — інвестиційних серти­фікатів, однак форма управління активами фонду, а також шляхи спрямування коштів є різними. КПІФ відповідно до закону про інститути спільного інвес­тування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)30 інвестує кошти диверси-фіковано в цінні папери, ФФБН та ФОН — виключно в нерухомість, а ФБУ — виключно на придбання іпотечних сертифікатів.