8. Відсутність механізму використання інституту перестрахування при реорганізації страхової компанії у страхового посередника

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 

Відповідно до законодавства України, що регулює основні питання ліквіда­ції, реорганізації та санації страховика, реорганізація страхової компанії за рі­шенням Уповноваженого органу передбачає, зокрема, його реорганізацію у стра­хового посередника відповідно до нормативних актів, що регулюють діяльність страхових посередників13.

Особливою умовою прийняття рішення про таку реорганізацію є виконан­ня страховиком своїх зобов'язань перед страхувальниками, в тому числі шляхом укладення договору з іншим страховиком про визначення порядку передачі страхових зобов'язань14.

При здійсненні процедури реорганізації у такій формі доцільно було б ефек­тивно використовувати інститут перестрахування як інструмент поступової пе­редачі відповідальності страхових компаній, що планують реорганізацію в стра­хового посередника.

Таким чином, страхові компанії, які не мають достатніх ресурсів для форму­вання достатнього для виконання взятих на себе зобов'язань обсягу статутного фонду, можуть використовувати інститут перестрахування з метою передачі частини відповідальності за своїми договорами страхування тим страховикам, що мають достатній обсяг фінансових можливостей для їх виконання.

Крім того, на вже сформованій матеріальній та кадровій базі страхової ком­панії можна створити основу діяльності майбутнього страхового посередника. Таким чином, реорганізована страхова компанія зберігає своїх клієнтів, які ймовірно у майбутньому будуть звертатись до неї як до страхового посередни­ка, з яким вони раніше працювали як з страховиком; а зобов'язання на момент такої реорганізації страховика будуть значно зменшені, що спростить процеду­ру реорганізації та максимально послужить захисту майнових інтересів страху­вальників.

Більш того, запровадження та деталізація такого порядку поступового пере­творення страхової компанії на страхового посередника з використанням ін­ституту перестрахування дозволили б значно зменшити можливі негативні нас­лідки реорганізації та фактичної ліквідації страховика.