Держава як учасник РЦП : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

Держава як учасник РЦП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Держава теж може виступати в ролі інвестора на РЦП, з урахуванням об'єк­тивних обставин існуючої економічної ситуації. Як безпосередній учасник РЦП держава виступає передусім в процесі регулювання РЦП. Доречну класифіка­цію органів, що здійснюють дежавне регулювання ринку цінних пеаперів, зро­бив О. Мозговий, який підрозділив їх на чотири групи.

1.  Верховна Рада України, Президент України та Кабінет Міністрів Украї­ни, які через прийняття законодавчих та нормативних актів з питань РЦП, визначення напрямів державної політики щодо фондового ринку забезпечують загальні основи державного регулювання фондового ринку в Україні. До цієї групи необхідно віднести Мінцстерство юстиції, яке виконує загальну нормо-творчу роль.

2. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (забезпечує реалі­зацією єдиної державної політики з розвитку та функціонування РЦП та їх похідних)

3. Державні органи, які:

3.1)  здійснюють контроль або функції управління на РЦП України (Фонд державного майна, Міністерство фінансів, Національний банк України, Анти-монопольний комітет, Міністерство економіки, Державна податкова адміністра­ція, національне агенство з реконструкції та розвитку, державна інвестиціна компанія, Міністерство зовнішньоекономічних звязків і торгівлі);

3.2)  виконують спеціальні функції контролю та нагляду за дотриманням законодавства в державі (Міністерство внутрішніх справ, Генеральна прокура­тура, Служба безпеки, Вищий господарський суд).

Фінансові посередники

Наступними з учасників РЦП е посередники. Відповідно до ст. 4 Закону Украї­ни «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» посередницт­вом на РЦП можуть займатися юридичні і фізичні особи виключно на підставі спеціальних дозволів (ліцензій), що видаються в порядку, встановленому чин­ним законодавством та за умови вступу до щонайменше однієї саморегулівної організації. Згідно з постановою Верховної Ради України «Про концепцію фу­нкціонування та розвитку фондового ринку Україні» посередниками є:

—   торговці ЦП — підприємства, що спеціалізуються на роботі з цінними паперами, здійснюють посередницьку діяльність по випуску та обігу цін­них паперів, виконуючи операції на фондовому ринку за дорученням та за рахунок своїх клієнтів (комісійна (брокерська) діяльність), за власний рахунок (комерційна (ділерська) діяльність), за дорученням емітента в процесі первинного розміщення цінних паперів та надаючи інші послу­ги щодо цінних паперів (інвестиційне консультування, управління порт­фелями цінних паперів, довірчі операції з цінними паперами, реєстра­ційні функції тощо). Ці підприємства зобов'язані мати власний капітал, адекватний обсягу їх операцій на фондовому ринку;

—   банки, які поряд з іншими фінансово-кредитними функціями можуть здійснювати посередницьку діяльність по випуску та обігу цінних папе­рів, виконуючи операції на фондовому ринку за власний рахунок, за дорученням і за рахунок своїх клієнтів, здійснюючи реєстраційні функ­ції, довірчі операції з цінними паперами та надаючи позики, пов'язані з

ІСІ

Фінансові посередники

Банки

Торговці ЦП

цінними паперами. Мають бути розширені можливості банків щодо ін­вестування в цінні папери з одночасним забезпеченням захисту вклад­ників банків через економічні нормативи, встановлені для комерційних банків;

—  інвестиційні компанії, які поєднують функції фінансового посередника на РЦП і інституційного інвестора, тобто інвестора, для якого інвесту­вання в цінні папери є основним джерелом доходу та невід'ємною час­тиною діяльності. Взаємні фонди інвестиційної компанії акумулюють кошти інвестора для спільного інвестування в цінні папери, діючи за рахунок і в інтересах осіб, які придбавають їх цінні папери. Інвестиційні компанії виступають для інших інституційних інвесторів інвестиційни­ми менеджерами і консультантами, формують їх активи в цінних папе­рах, організовують нарахування та сплату доходів по цінних паперах. Для здійснення своєї діяльності посередники можуть об'єднуватися у доб­ровільні об'єднання, у тому числі фондові біржі. Посередники фондового рин­ку здійснюють операції як на біржовому, так і на позабіржовому ринку цінних паперів.