Довірчі товариства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 

Наступним з інвесторів є довірчі товариства, діяльність яких визначається декретом Кабінету Міністрів України від 14 березня 1995 року № 90/95-ВР «Про довірчі товариства» (далі — Декрет про довірчі товариства). В Декреті про довірчі товариста визначається, що довірчім товариством є товариство з додат­ковою відповідальністю, яке здійснює представницьку діяльність відповідно до договору, укладеного з довірителями майна щодо реалізації прав їх власників. Майном довірителя є кошти, цінні папери та документи, які засвідчують право власності довірителя. Відповідно до ст. 2 Декрету про довірчі товариства особ­ливістю створення довірчого фонду є те, що установчий договір довірчого това­риства має передбачати домовленість про відповідальність щодо обов'язків пе­ред комерційним банком та довірителями майна, про право довірених осіб на підпис чеків, проведення інших операцій або отримання документів, що знахо­дяться на відповідальному зберіганні в комерційному банку. Статутний фонд довірчого товариства повинен становити не менше 1 млн укр. крб і формується виключно за рахунок грошових коштів та цінних паперів учасників. До моменту реєстрації довірчого товариства кожен з його засновників зобов'язаний вне­сти на тимчасовий рахунок не менше 50 відсотків від вказаного в установчих документах розміру його вкладу до статутного фонду, що повинно підтверджу­ватись документами, виданими комерційним банком. Фінансовий стан заснов­ників довірчих товариств (крім фізичних осіб) щодо їх спроможності здійснити відповідні внески до статутного фонду повинен бути перевірений аудитором (аудиторською фірмою). Відносини між довірчим товариством і комерційним банком визначаються договором, який повинен відповідати типовому догово­ру, що затверджується Фондом державного майна України та Національним банком України. Дана норма (про форму договору з комерційним банком) була введена Розпорядженням Президента України віді березня 1995 року з метою захисту інтересів громадян України при здійсненні з їх грошовими коштами операцій довірчими товариствами та запобігання зловживанням з боку довір­чих товариств.

Після реєстрації довірчого товариства відповідно до ст. 4 Декрету про довірчі товариства він може здійснювати операції з цінними паперами від імені фізич­них та юридичних осіб. Довірчі товариства отримують за умовами укладеного договору право на участь в управлінні акціонерним товариством від імені його акціонерів або державних органів приватизації, які володіють акціями това­риств, створених шляхом перетворення державних підприємств на акціонерні товариства. Довірче товариство може здійснювати операції, пов'язані з розмі­щенням приватизаційних паперів, у тому числі для товариств покупців. Ця діяльність здійснюється після подання до комерційного банку дозволу (ліцен­зії) Фонду державного майна України на право здійснення представницької діяльності з приватизаційними паперами. Джерелом прибутків довірчого това­риства є плата, яку довірені особи отримують за здійснення довірчих операцій. Розмір плати, якщо інше не передбачено законодавством, встановлюється в договорі між довірителями майна та довіреною особою.

Виходячи з того, що в діяльності багатьох довірчих товариств мали місце факти грубого порушення чинного законодавства, шахрайства і зловживань під час здійснення ними операцій з коштами та майном громадян, про що свідчили їх численні звернення, та з метою проведення всеохоплюючих комплексних перевірок діяльності довірчих товариств Президент України видав розпорядження від 11 серпня 1995 року «Про утворення комісій з комплексної перевірки діяль­ності довірчих товариств». На даний Указ Президента була видана постанова Кабінету Міністрів України від 1 лисопада 1995 року № 873 «Про результати комплексних перевірок діяльності довірчих товариств». В даній постанові стверд­жувалось, що після розгляду матеріалів комппелексних перевірок було встанов­лено, що зазначені установи допустили численні порушення законодавства, зокрема несвоєчасне формування статутного фонду, здійснення представниць­кої діяльності з приватизаційними паперами без ліцензії Фонду державного майна, порушення валютного та податкового законодавства, а також неправо­мірне здійснення банківських операцій тощо. Нерідко не укладалися договори товариств з комерційними банками та не складалися акти на зберігання і розмі­щення активів, що призводило до тіньового обороту коштів. Мали місце чис­ленні факти зловживань та шахрайства з фінансовими ресурсами, що спричи­нило значні матеріальні і моральні збитки громадянам, завдало шкоди майновим інтересам держави. Внаслідок цього у деяких регіонах погіршилось соціально-політичне становище. Мали місце пікетування, мітинги, інші прояви громадсь­кого невдоволення населення. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів  України від 26 червня 1995 року № 455 «Про недоліки в роботі довірчих това­риств» зазначені порушення пов'язані з недосконалістю законодавства, що ре­гулює діяльність довірчих товариств, недостатнім контролем за їх діяльністю з боку Фонду державного майна, невизначеністю участі в такому контролі Мініс­терства фінансів та Національного банку, відсутністю необхідної статистичної звітності про діяльність та фінансовий стан довірчих товариств, недоліками в їх реєстрації, а також з недотриманням вимог чинного законодавства комерцій­ними банками, що обслуговують довірчі товариства.