Інститути спільного інвестування : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

Інститути спільного інвестування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Інститути спільного інвестування були започатковані в Україні вже під час проведення приватизаційної реформи для того, щоб забезпечити функціону­вання фондового ринку та обігу приватизаційних цінних паперів. Указом Пре­зидента України від 19 лютого 1994 року №55/94 було затверджено Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, в якому визначались поняття інвестиційних фондів та інвестиційних компаній, порядок створення та умови їх діяльності, здійснення державного контролю, а також заходи щодо захисту інтересів їх учасників. Відповідно до Закону про інститути спільного інвесту­вання ІСІ класифікують залежно від порядку здійснення діяльності на відкри­тий, інтервальний і закритий. ІСІ відповідно до ст. 4 цього Закону вважається Верховна Рада України інші державні органи

Уряд

Органи місцевої

влади

Підприємства

(господарські

товариства)

Банки

тощо

ІСІ

Пенсійні фонди Довірчі товариства Страхові компанії тощо

[СІ

Пенсійні фонди Довірчі товариства Страхові компанії тощо

відкритим, якщо він (або ком­панія з управління його акти­вами) бере на себе зобовязання здійснювати у будь-який час на вимогу інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або компанією з управління його активами). ІСІ належить до інтервального типу, якщо він (або компанія з управління його активами) бере на себе зобовя­зання здійснювати на вимогу інвесторів викуп цінних папе­рів, емітованих цим ІСІ (або компанією з управління його активами) протягом обумовле­ного у проспекті емісії строку, але не рідше одного разу на рік. ІСІ належить до закритого ^'                                              типу, якщо він (або компанія з

управління його активами) не

бере на себе зобовязань щодо викупу цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або компанією з управління його активами), до моменту його реорганізації або ліквідації. До того ж ІСІ закритого типу можуть бути лише строковими.

Крім того, ІСІ класифікують на: строкові та безстрокові, диверсифіковані та недиверсифіковані. Строковими відповідно до Закону про ІСІ визнаються ті, що були створенні на відповідний строк, встановлений у проспекті емісії, після закінчення якого зазаначений ІСІ ліквідуєтья або реорганізується. Безстроко­вий ІСІ створюється на невизначений строк. Диверсифікованими визнаються такі ІСІ, в яких кількість цінних паперів одного емітента в активах ІСІ не переви­щує 10 відсотків загального обсягу емісії; сумарна вартість цінних паперів, що становлять активи ІСІ в кількості, більшій ніж 5 відсотків загального обсягу їх емісії на момент їх придбання не перевищує 40 відсотків вартості чистих акти­вів ІСІ; не менше як 80 відсотків загальної вартості активів ІСІ становлять грошові кошти, ощадні сертифікати, облігації підприємств та облігації місцевих позик, державні цінні папери, а також цінні папери, допущені до торгів на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі. Всі інші ІСІ визна­ються недиверсифікованими.

Інститут спільного інвестування за своїм економічним змістом може бути двох видів: корпоративним інвестиційним фондом та пайовим інвестиційним фондом.

Відповідно до розділу II Закону про інститути спільного інвестування кор­поративний інвестиційний фонд — це ІСІ, який створюється у формі відкритого акціонерного товариства і провадить виключно діяльність із спільного інвесту­вання. Органами корпоративного інвестиційного фонду відповідно до ст. 14 Закону про інститути спільного інвестування є загальні збори акціонерів та спостережна (наглядова) рада. Механізм роботи корпоративного інвестиційно­го фонду полягає в тому, що він передає право на управління активами компа­нії з управління активами на підставі договору, а право на зберігання цінних

Корпоративний

інвестиційний

фонд

Інститут спільного інвестування (ІСІ)

Пайовий

інвесиційний

фонд

Компанія

з управління

активами

Компанія

з управління

активами

Інвестиційні сертифікати

паперів — зберігачу на підставі договору між корпоративним інвестиційним фондом та зберігачем. Загальні збори мають право приймати рішення відповід­но до ст. 14 Закону про інститути спільного інвестування, а саме: питання про затвердження укладених договорів з компанією з управління активами та збері­гачем, затвердження рішень по розірванню договорів з компанією з управління активами та зберігачем; затвердження змін до регламенту фонду; обрання чле­нів спостережної (наглядової) ради, а також інші положення, визначені законо­давством про акціонерні товариства. Спостережна (наглядова) рада здійснює нагляд за діяльністю компанії з управління активами.

Пайовий нвестиціший фонд, відповідно до розділу III ст. 22 Закону про ІСІ — це активи, що належать інвесторам на праві спільної часткової власності, зна­ходяться в управлінні компанії з управління активами та обліковуються окремо від результатів її господарської діяльності. Мінімальний обсяг активів пайового пайового інвестиційного фонду не може бути менше розміру початкового ста­тутного фонду (капіталу) корпоративного інвестиційного фонду. Основною від­мінністю пайового інвестиційного фонду від корпоративного інвестиційного фонду є те, що пайовий інвестиційний фонд не є юридичною особою, створю­ється за ініціативою компанії з управління активами шляхом придбання інвес­торами випущених нею інвестиційних сертифікатів. Відповідно до ст. 24 Зако­ну про ІСІ особливості діяльності пайового інвестиційного фонду визначаються його регламентом. До того ж інвестори (учасники) пайового інвестиційного фонду не мають права втручатися у діяльність компанії з управління активами, крім випадків, передбачених ст. 25 Закону про інститути спільного інвестуван­ня. До окремих випадків Закон відносить прийняття рішення спостережною (наглядовою) радою пайового інвестиційного фонду шляхом прийняття рішення простою більшістю голосів. До компетенції спостережної (наглядової) ради пайового інвестиційногго фонду належать: обрання голови спостережної (на­глядової) ради; затвердження рішення про розірвання договорів зі зберігачем, реєстратором, аудитором (аудиторською фірмою) та незалежним оцінювачем майна; затвердження змін до регламенту фонду.

Механізм роботи пайового інвестиційного фонду полягає в тому, що компа­нія з управління активами випускає інвестиційні сертифікати, після чого реєст­рується пайовий інвестиційний фонд, в якому обліковуються всі операції з ін­вестиційними сертифікатами. Компанія з управління активами укладає договір з обслуговуючим банком та зберігачем активів. До того ж кожний інвестицій­ний фонд повинен мати тільки одного зберігача цінних паперів. Необхідно зауважити, що Законом про інститути спільного інвестування передбачається випуск пайововим інвестиційним фондом тільки інвестиційних сертифікатів як цінних паперів.

Після прийняття Закону про інститути спільного інвестування інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, створені до набрання чинності цим Законом, повинні ліквідуватися або привести свою діяльність у відповідність з вимогами цього Закону. Відповідно до звіту ДКЦПФР за 2001 рік, крім зменшення загаль­ної вартості інвестиційних сертифікатів, розміщених серед учасників інвестицій­них фондів, та загальної кількості інвестиційних сертифікатів, показники діяль­ності ІСІ суттєво не змінювались. Змін у співвідношенні вартості фінансових вкладень інвестиційних фондів та взаємних інвестиційних фондів інвестиційних компаній також не відбулося. За станом на 1 січня 2002 року було скасовано ви­пуски інвестиційних сертифікатів у звязку з ліквідацією 29 інвестиційних фондів на суму 240,070 млн грн. та 31 інвестиційних компаній на суму 154,290 млн грн., з перетворенням 7 інвестиційних фондів на суму 166,188 млн грн. та 3 інвести­ційних компаній на суму 0,915 млн грн. За даними комісії, у звязку з необхідні­стю здійснення розрахунків за розміщеними інвестиційними сертифікатами ІСІ, які ліквідуються, обовязковою умовою є перевищення вартості чистих активів над вартістю зобовязань за розміщеними сертифікатами. Протягом року сукупна вартість чистих активів перевищувала сукупні фінансові зобовязання в 3 рази, що свідчить про можливість ІСІ розрахуватися за своїми зобов'язаннями.