СТРУКТУРА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

СТРУКТУРА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Приватизація та відновлення діяльності фондових бірж поступово відроди­ли ринок цінних паперів (далі — РЦП) шляхом удосконалення трансформації капіталу в процесі його обігу. Внаслідок цього виникла об'єктивна необхідність створення не хаотичного, а організованого РЦП, що складався б із взаємодопо­внюючих елементів. Із зростанням рівня економічного розвитку та ускладнен­ням механізму обігу капіталу в структурі РЦП з'являються нові елементи та вдосконалюється процедура контролю та нагляду за діяльністю на РЦП з ме­тою захисту прав учасників ринку. Необхідність удосконалення державного регулювання в частині захисту прав учасників ринку обґрунтовується хоча б тим, що відповідно до звіту Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі — ДКЦПФР) за 2001 рік встановлено, що у діяльності 87,0% еміте­нтів, 57,3% реєстраторів, 70,0% торговців, з 1279 учасників які перевірялися, мали місце порушення вимог чинного законодавства про цінні папери.

Необхідно визнати, що законодавче регулювання РЦП в Україні недосконале, і це перша основна перепона для виходу РЦП України на світові ринки. Тому застосування досвіду розвинутих країн з урахуванням особливостей розвитку національної економіки хоча і банальна пропозиція, проте найбільш відповідна до ситуації, що склалася в Україні. З метою прискорення економічних реформ, підвищення ролі фондового ринку в процесі залучення інвестицій в економіку, вдосконалення правових, економічних та організаційних засад державного ре­гулювання фондового ринку, Президент України видав Указ від 26 березня 2001 року № 198 «Про додаткові заходи щодо розвитку фондового ринку Украї­ни». З метою створення належних умов для нормального функціонування націо­нального РЦП та на виконання вищенаведеного Указу Президента Кабінетом Мі­ністрів України була видана постанова від 22 серпня 1995 року № 342 «Про Концепцію функціонування і розвитку фондового ринку України», в абзаці пер­шому пункту третього якої теж наголошується на залученні європейського та світового зразків побудови ринків цінних паперів.

Структура РЦП України містить дві основні складові, які є основою для створення цілісної системи взаємопов'язаних елементів. Такими складовими є:

—   інструменти РЦП;

—   учасники РЦП.

Існує велика кількість підходів до класифікації інструментів ринку цінних паперів (за емітентом, за ознакою дроблення, за майновими правами, залежно від мети випуску тощо), але найточніше відображення основних функцій цін­них паперів у сфері фінансових послуг має класифікація за економічною при­родою цінних паперів на пайові, боргові та похідні. Ні до якої з цих категорій не можна віднести приватизаційні цінні папери, що являють собою доволі специ­фічний вид цінних паперів та за економічним змістом не належать до жодної з наведених вище категорій.

Структура РЦП в Україні

Учасники РЦП

Інструменти РІЦІ

Фінансові

посередники

ЦП

Організатори торгівлі ЦП

Приватизаційні ЦП

Опціони І Фючерси Форварди Варанти тощо       І

Уряд

Органи

місцевої влади

Підприємства

(господарські

товариства)

Банки

ДКЦПФР Верховна Рада України інші державні органи

ІСІ

Пенсійні фонди Довірчі товариства Страхові компанії тощо

(Прості та іменні На пред'явника та [привілейовані

/Облігації підприємств Облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик Облігації місцевих позик Казначейські зобов'язання республіки Ощадні сертифікати Депозитні сертифікати Векселі Інвестиційні сертифікати

Структура ринку цінних паперів в Україні

Щодо класифікації учасників ринку цінних паперів теж немає єдиного під­ходу, але на сьогоднішній день найпоширенішою є класифікація на емітентів, інвесторів, посередників та державу. Але вірогідність того, що і дана класифіка­ція може бути змінена в майбутньому, зважаючи на різноманітність операцій та функцій учасників ринку, завжди існує.