Активи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 

1.  Касова готівка, баланси з центральними банками і поштовими банками.

2.  Казначейські векселі та інші векселі, придатні для рефінансування цент­ральними банками;

(а)  Казначейські векселі та подібні цінні папери.

(б)  Інші векселі, придатні для рефінансування центральними банками (крім випадків, коли національне законодавство встановлює, що такі векселі мають бути вказані в статтях 3 та 4 Активів)

3.  Позики та аванси кредитним установам:

(а)  такі, що належать до оплати на вимогу

(б)  інші позики та аванси.

4.  Позики та аванси клієнтам.

5.  Боргові цінні папери, включаючи цінні папери з фіксованим доходом:

(а)  емітовані державними установами

(б)  емітовані іншими позичальниками, при цьому окремо подаються:

—   власні боргові цінні папери (окрім випадків, коли національне зако­нодавство вимагає їх утримання з пасивів).

6. Акції та інші цінні папері, що різняться за дохідністю.

7.  Відсоток участі, показуючи окремо:

—   відсоток участі у кредитних установах (крім випадків, коли націо­нальне законодавство вимагає їх розкриття у примітках до звітів)

8.  Акції в афілійованих осіб, показуючи окремо:

—   акції у кредитних установах (окрім випадків, коли національне зако­нодавство вимагає їх розкриття у примітках до звітів)

9.  Нематеріальні активи, як зазначено в Активах під заголовком В та С.І статті 9 Директиви 78/660/ЄЕС, показуючи окремо:

' Застосовується до інвестиційних фірм та банків. Певні положення Директиви застосовують­ся виключно до інвестиційних фірм. По-перше, Директива встановлює мінімальний початковий капітал, необхідний для інвестиційних фірм. Розмір капіталу визначається видом діяльності фірми та змінюється від 125 000 ЕКЮ до 730 000 ЕКЮ. По-друге, Директива вимагає консолідації, коли дві чи більше інвестиційних компаній належать до однієї групи (якщо банк входить в групу, тоді буде застосовуватись директива щодо консолідації банків).

—   видатки на формування, як визначається національним законодавст­вом, та наскільки національне законодавство дозволяє їх показувані як активи (крім випадків, коли національне законодавство вимагає • їх розкриття у примітках до звітів)

—   гудвіл, тією мірою, якою його було набуто за цінну винагороду (крім випадків, коли національне законодавство вимагає її розкриття у примітках до звітів).

10.  Матеріальні активи, як зазначено в Активах під заголовком С.И, статті 9, Директиви 78/660/ЄЕС, показуючи окремо:

—   землю та будівлі кредитної установи, які вона займає для здійснення власної діяльності (крім випадків, коли національне законодавство вимагає їх розкриття у примітках до розрахунків)

11.  Підписний несплачений капітал, показуючи окремо:

—   заявлений капітал (крім випадків, коли національне законодавство передбачає включити заявлений капітал до пасивів, у такому разі заявлений, але не сплачений капітал повинен включатись або до цієї статті Активів, або до статті 14 Активів)

12.  Власні акції (із зазначенням їх номінальної вартості або, за відсутності номінальної вартості, їх облікової вартості, якщо національне законодавство дозволяє їх включення в балансі).

\3>. \нш\ актиьтл.

14.  Заявлений, але не сплачений капітал (крім випадків, коли національне законодавство вимагає, щоб заявлений капітал був вказаний у статті 11 Активів).

15.  Авансовані платежі та нарахований, але не сплачений дохід.

16.  Збитки за фінансовий рік (крім випадків, коли національне законодав­ство передбачає їх включення до статті 14 Пасивів).

Підсумок активів загалом.