ВСТУП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

Навмисні тяжкі насильницькі злочини проти жит-

тя й здоров'я особи посідають значне місце у струк-

турі насильницької злочинності проти особи. Певна

розповсюдженість цих злочинів, зростаюча динаміка

за останні роки, тривожні тенденції їх структури, ви-

сока суспільна небезпечність, слабка схильність до

попереджуваного діяння — всі ці обставини обумов-

люють гостру потребу суспільства і практики бороть-

би зі злочинністю щодо генезису злочинних насиль-

ницьких проявів, наукового аналізу тих типових

ситуацій, в яких виникають й розвиваються конфлік-

ти і наступні насильницькі дії, а також розробки за-

гальносоціальних і спеціально-кримінологічних за-

ходів щодо попередження цих злочинів,          і

 

Боротьба з тяжкими насильницькими злочинами

проти особи сьогодні пере'слідуе ряд цілей, зокрема,

зниження рівня і динаміки насильницьких злочинів,

масштабів нинішньої жорстокості при вчиненні зло-

чинів, упровадження у правоохоронну практику спе-

ціально-кримінологічного попередження злочинів.

Звичайно, повному досягненню цих цілей реально мо-

жуть сприяти лише тривалі соціально-економічні зміни

у сучасному суспільстві. Проте існує також потреба у

спеціальній системі протидій різним злочинним про-

явам. Вона повинна об'єднувати різні види діяльності

державних органів та громадськості: від випереджен-

ня виникнення, а також обмеження й усунення кримі-

ногенних явищ і процесів до оперативного перетинан-

ня злочиннної поведінки на різних стадіях її розвитку.

 

Гострота і масштабність нинішніх проблем, обу-

мовлених зростанням злочинності, у тому числі — і

особливо — насильницької, турботою про зміцнення

законності і правопорядку, вимоги Конституції Украї-

ни потребують не тільки вживання надзвичайних за-

ходів, але також й тверезої оцінки і перегляду науко-

вих концепцій, законодавства, структури і діяльності

суб'єктів боротьби зі злочинністю.