§ 3. Криміналістична класифікація економічних злочинів і методики їх розслідування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 

Проблема класифікації економічних злочинів у криміналістиці пов'язана з необхідністю розробки системи ефективних методик їх розслідування, що складає одне з найважливіших завдань даної на­уки. Правовою основою такої класифікації є система норм Особли­вої частини КК, які встановлюють відповідальність за економічні злочини. Особливості побудови методик розслідування економіч­них злочинів пов'язані з низкою чинників: різноманітністю цих діянь, що вчиняються у різних сферах виробництва, обслуговуван­ня, споживання, застосуванням кримінальних механізмів і способів їх підготовки, вчинення та приховування.

Ступінь потреби у розробці методик розслідування економіч­них злочинів залежить від конкретних обставин: ступеня суспіль­ної небезпеки, поширеності того чи іншого виду економічних зло­чинів, використання раніше невідомих способів їх вчинення і при­ховування, криміналізації окремих діянь.

Основою змісту і класификації окремих методик розслідування економічних злочинів є диспозиції і система норм відповідних глав КК. Однак досвід розроблення методик розслідування злочинів і практика їх застосування свідчать про те, що система таких мето­дик може мати і синтезований характер, коли до однієї групи на­лежать декілька їх видів, які об'єднуються найбільш істотними за­гальними критеріями.

Економічним злочинам притаманні загальні критерії система­тизації, які дозволяють віднести такі діяння до загального класу злочинів і далі розділити їх по групах, видах.

Розробка укрупнених, групових методик розслідування (на­приклад розслідування злочинів у сфері підприємництва) пере­слідує мету вироблення загальних підходів до формування кримі­налістичної характеристики таких діянь і визначення загальних методичних і тактичних підходів до них при відокремленні особли­востей кожної методики розслідування.

У класифікаційній системі методик розслідування економічних злочинів особливе місце посідає група методик розслідування зло­чинів проти власності у формі привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання посадовим становищем — ст.ст. 84, 86і КК.

До іншої групи методик належать методики розслідування зло­чинів у сфері господарської діяльності. З вказаними групами методик

пов'язані окремі види злочинів, серед яких можна виділити методи­ку розслідування злочинів, пов'язаних з порушенням роботи автома­тизованих систем (ст. 198і КК) з метою одержання комп'ютерної ін­формації як особливий вид способів вчинення економічних злочинів. Система методик розслідування економічних злочинів включає методики розслідування посадових злочинів. Це пояснюється на­самперед тим, що вчинення багатьох економічних злочинів пов'я­зано із зловживаннями посадових осіб, які залежно від обставин можуть кваліфікуватися як посадові злочини чи як корупційні діяння, якщо вони не містять складу злочину (ст. 7 Закону Украї­ни “Про боротьбу з корупцією”).