§ 2. Законодавче регулювання сфери економічних відносин

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 

Економічні відносини охороняються різними законодавчими актами.

До регулятивних (правоустановчих) належать норми, безпосе­редньо спрямовані на регулювання економічних відносин шляхом

надання їх учасникам певних прав і покладення на них відповідних обов'язків. Норми, які у своїй диспозиції містять вказівки на юри­дичні права і обов'язки, не пов'язані прямо з правовою відповідаль­ністю або захистом прав, належать до регулятивних.

Законодавчі акти, які містять комплекси норм зобов'язуючого, забороняючого, уповноважуючого характеру, мають різний сту­пінь загальності щодо економічної сфери в цілому, окремих її га­лузей, видів господарсько-економічної діяльності.

Основу економічного законодавства складають норми Кон­ституції України (ст.ст. 13, 14, 17, 41, 42), Цивільного кодексу України, Земельного кодексу України, Лісового кодексу Украї­ни, Водного кодексу України, Кодексу України про надра, Мит­ного кодексу України, закони України “Про власність”, “Про підприємництво”, “Про підприємства в Україні”, “Про госпо­дарські товариства”, а також інші закони, що регулюють відно­сини у сфері власності, підприємницької, фінансової діяльності, захисту від монополізму і недобросовісної конкуренції, обслуго­вування населення, регулювання переміщення майна через мит­ний кордон України.

У деяких законодавчих актах регулятивного характеру містять­ся норми правоохоронної спрямованості, які встановлюють відпо­відальність за порушення певних положень, тієї чи іншої норми відповідного закону або відсилають до інших законодавчих актів цивільного, адміністративного, кримінального права.

Порушення регулятивних норм про власність може мати на­слідком не тільки цивільно-правову відповідальність, а й, залеж­но від ступеня суспільної небезпеки і характеру протиправних дій, адміністративну чи кримінальну відповідальність, що вста­новлюється відповідними нормами Кодексу України про адмі­ністративні правопорушення (далі КпАП) чи КК. У чинному КК відповідальність за економічні злочини передбачена у відповід­них нормах деяких глав Особливої частини, до яких, зокрема, належать ст. 70 “Контрабанда”, ст. 80 “Порушення правил про валютні операції”, ст. 80і “Приховування валютної виручки”, ст. 803 “Порушення законодавства про бюджетну систему України”, ст. 804 “Видання нормативних актів, які змінюють доходи і ви­датки бюджету всупереч встановленому законом порядку”, відповідні норми глав “Злочини проти державної і колективної власності”, “Злочини проти індивідуальної власності грома­дян”, “Господарські злочини”.