§ 3. Наступний етап розслідування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 

Як правило, в результаті слідчих дій, проведених на початково­му етапі, з'ясовані основні обставини щодо події злочину: коли, де та в якій обстановці було вчинено зґвалтування; у чому знайшло вираз фізичне та психічне насильство; чим погрожував насильник потерпілій та чи застосовував при цьому яку-небудь зброю; які ушкодження були спричинені потерпілій і чим; чи чинила вона опір і у чому це виявлялося; чи є сліди її опору на одязі і тілі ґвалтівни­ка; чи був злочин закінчений, якщо ні, то чому; які сліди насильства залишилися на тілі та одязі потерпілої; чи була дефлорація; чи пе­ребувала потерпіла в момент насильства у хворобливому або без­порадному стані; чи жила вона раніше статевим життям; хто міг бачити її та насильника на місці події до або після того, що стало­ся; чи знайома потерпша з насильником, які їх стосунки; чи просив він її відмовитися від заяви про зґвалтування, що за це обіцяв, чим підтверджується цей факт, та ін.

Крім цього, слідчий вже має свідчення про особу потерпілої та підозрюваного. Наступні дії слідчого пов'язані із перевіркою інфор­мації та складанням розгорнутого плану розслідування. Особли­вості наступного етапу розслідування багато в чому залежать від того, наскільки повно досліджені на початковому етапі версії про обставини зґвалтування, стосунки та поведінку потерпілої і підоз­рюваного, позицію підозрюваного після пред'явлення йому поста­нови про притягнення як обвинуваченого та при допиті.

Типові ситуації наступного етапу розслідування пов'язані з тим, що обвинувачений:

1) визнає зустріч з потерпілою та факт статевих зносин з нею, але заперечує їх насильницький характер;

2) визнає знайомство з потерпілою, наявність між ними інтимних стосунків та заявляє, що статевий акт з нею був добровільним;

3) заперечує зустріч з потерпілою, посилаючись на алібі.

У першій ситуації завдання слідчого полягає в тому^щоб на підставі зібраних на початковому етапі розслідування фактичних даних побудувати версії, перевірка яких дозволить встановити: а) з якою метою та з чиєї ініціативи зустрілись потерпіла та обвину­вачений на місці події, чи утаювали вони цю зустріч від інших; б) чи мали місце насильство з боку обвинуваченого та опір потерпі­лої; в) чи настроювало їх знайомство та стосунки до статевого акту.

Для перевірки версій, необхідно докладно проаналізувати об­ставини зустрічі та стосунки потерпілої з обвинуваченим. З цією метою слідчий повинен шляхом допиту обвинуваченого, потерпі­лої та свідків, на яких вони посилаються, встановити: чи давно вони знайомі та за яких обставин відбулося їх знайомство; чи ви­являлась при колишніх зустрічах у кого-небудь з них схильність до зближення; як поводила себе потерпша в колі знайомих з обвину­ваченим та іншими чоловіками; чи була вона раніше або в даний час близька з ким-небудь з них. Важливо також з'ясувати, з якою метою та з чиєї ініціативи відбулася зустріч на місці події, хто знав про цю зустріч та бачив їх перед нею.

Перевірка версій і пояснень потерпілої та обвинуваченого по­требує ретельного аналізу слідів насильства на одязі та тілі як по­терпілої, так і обвинуваченого, перевірки їх свідчень про виникнен­ня цих слідів, відповідності їх висновкам судово-медичної та кри­міналістичної експертиз.

Важливо також проаналізувати, перевірити показання свідків, які чули крики потерпілої або бачили її з обвинуваченим на місці події. При розходженні показань потерпілої та свідків необхідно, якщо дозволяють умови, провести слідчий експеримент.

Перевірка версій та показань потерпілої і обвинуваченого крім детального з'ясування характеру їх колишніх стосунків повинна бути спрямована на всебічне вивчення обстановки події, що розслідуєть­ся. Іноді при цьому з'ясовується, що потерпіла, йдучи на зустріч з обвинуваченим в умовлене місце, припускала можливість статевих зносин з ним. При цьому також слід з'ясувати, чи супроводжувалась ця зустріч сваркою або іншими діями, внаслідок яких могли виник­нути виявлені ушкодження на одязі та тілі потерпілої і обвинувачено­го, чим він може пояснити заяву потерпілої про зґвалтування.

Відносно другої ситуації (обвинувачений вказує на знайомство з потерпілою, визнає наявність інтимних стосунків між ними та добровільні статеві зносини) по кожному з фрагментів його пояс­нення необхідно висунути обґрунтовані версії та критично їх пе­ревірити: виїмкою і оглядом листів до потерпілої, з'ясуванням та вивченням інших доказів, на які він посилається (щоденники, фо­токартки, подарунки тощо), а також допитом осіб, які добре зна­ють обох та стосунки між ними протягом всього періоду знайом­ства. Встановлення факту інтимного зв'язку з обвинуваченим, який раніше приховувала потерпіла, може стати важливим підтверджен­ням правдивості його показань про добровільний характер стате­вого акту та підставою для побудови версій про можливу обмову потерпілої, а також її мотив.

Щодо третьої ситуації (обвинувачений заперечує факт зустрічі з потерпілою, посилаючись на алібі) необхідно ретельно, критич-

но перевірити посилання на алібі, підтвердити або спростувати версію обвинуваченого про його перебування на місці події та факт статевих зносин з потерпілою із застосуванням насильства. Пере­вірка посилань на алібі в цих випадках має схожість з перевіркою алібі при розслідуванні інших злочинів. Шляхом зіставлення пока­зань обвинуваченого та потерпілої з результатами огляду місця події та інших слідчих дій повинна бути перевірена версія про пе­ребування обвинуваченого на місці події. В цьому випадку важливе значення може мати проведення очної ставки між ним та потерпі­лою, а також перевірка їх показань на місці події.

Важливим завданням наступного етапу розслідування зґвалту­вання є виявлення причин та умов, які сприяли вчиненню даного злочину.