§ 4. Початковий етап розслідування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 

Специфіка розслідування вбивств на замовлення, особливість контингенту осіб, які їх вчиняють, вимагають від слідчого прове­дення широкого кола слідчих дій і оперативно-розшукових заходів.

Типовими первісними слідчими діями при розслідуванні таких вбивств є: 1) огляд місця події; 2) огляд трупа; 3) огляд зброї та інших предметів; 4) виявлення і допит свідків; 5) пред'явлення тру­па для впізнання; 6) призначення судово-медичної експертизи тру­па; 7) призначення інших судових експертиз. На початковому етапі при розробці по “гарячих слідах” можуть бути встановлені особи, які підозрюються у причетності до вчиненого злочину. У цих ви­падках необхідно провести такі слідчі дії, як затримання і допит підозрюваного, особистий обшук та обшук за місцем проживання і роботи підозрюваного.

При розслідуванні вбивств на замовлення огляд місця події набу­ває важливого значення у зв'язку з особливостями характеру злочи­ну, відсутністю попередніх зв'язків між злочинцем і жертвою, необхідністю отримання первісної інформації про злочин.

На місці події слідчий повинен правильно визначити межі огля­ду. Використання кілером сучасної зброї дозволяє вести стрільбу на великій відстані, що необхідно враховувати при з'ясуванні механізму злочину, виявленні слідів і знарядь злочину. Під час ог­ляду місця події можна встановити: сліди взуття, рук, застосуван­ня зброї, мікросліди, одорологічні сліди.

На місці вчинення злочину кілер часто залишає зброю. Тому необхідно відшукати цю зброю і детально її оглянути. Зброя може містити певну інформацію про злочинця: пальцеві відбитки, сліди крові, одорологічні сліди тощо.

Для виявлення стріляних гільз використовують дані про спря­мованість, кут і дистанцію викидання їх зі зброї. При цьому врахову­ються модель застосованої зброї, передбачуване місце знаходження злочинця, можливість рикошету.

Під час вчинення вбивств на замовлення можуть бути викорис­тані різні вибухові пристрої. У такому випадку існує певна специ­фіка в огляді місця події: залучення фахівців до огляду; послідов­ність його проведення; пошук слідів на залишках вибухових при­строїв; виявлення залишків вибухівки тощо.

При огляді трупа на місці події обов'язково досліджуються: поза трупа, зовнішній стан одягу на^трупі, ложе трупа, тіло трупа і ушкодження на ньому. Якщо особа їкертви не встановлена, здійс­нюють опис ознак зовнішності загиблого та його одягу.

Виявлення і допит свідків має певні труднощі при розсліду­ванні вбивств на замовлення. Це пов'язано зі страхом тих чи інших осіб перед злочинцями, небажанням наразитися на небез­пеку. Закон України “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві” (ст. 7) передбачає такі заходи забезпечення їх безпеки: а) особисту охорону, охоро­ну житла і майна; б) видачу спеціальних засобів індивідуально­го захисту і сповіщення про небезпеку; в) використання техніч­них засобів контролю, прослуховування телефонних та інших переговорів, візуальне спостереження; г) заміну документів та зміну зовнішності; д) зміну місця роботи або навчання; е) пере­селення в інше місце проживання; є) поміщення до дошкільної виховної установи або установи соціального захисту населення; ж) забезпечення конфіденційності відомостей про особу; з) зак­ритий судовий розгляд та ін.

Можна вказати кілька шляхів встановлення свідків: 1) виявлен­ня свідків шляхом опитування громадян, які знаходяться в районі місця події; 2)встановлення свідків, які живуть чи працюють побли­зу місця виявлення трупа; 3) встановлення свідків засобами опера-тивно-розшукової діяльності; 4) повідомлення у засобах масової інформації про необхідність надання допомоги.

Як свідки можуть бути допитані: 1) особи, які першими вияви­ли труп; 2) особи, які повідомили в міліцію чи прокуратуру про виявлення трупа; 3) очевидці події; 4) інші особи (близькі, рідні, знайомі).

Допит свідка-очевидця (чи особи, яка першою виявила труп) передбачає з'ясування таких обставин: коли і чому він з'явився на місці вбивства; хто ще був з ним; чи не виявляв потерпілий ознак життя; чи не була змінена обстановка на місці події; чи не бачив свідок, як було вчинено злочин; що він чув або бачив; скільки було злочинців, їх зовнішність, як вони були одягнені; якою зброєю було вчинено вбивство; чи користувались злочинці транспортом; чи мали вони радіозв'язок; про що розмовляли злочинці; як вони звер­тались один до одного; в якому напрямку зникли злочинці; як дов­го вони перебували на місці події, тощо.

Специфіка вбивств на замовлення передбачає необхідність ви­користання сучасних криміналістичних науково-технічних розро­бок. Можуть дати бажаний результат і традиційні засоби відтво­рення особи злочинця за допомогою свідка-очевидця — у вигляді словесного або рисованого портрета, фоторобота (у тому числі й із застосуванням комп'ютерної техніки).

У розкритті вбивств на замовлення важливе значення має ство­рення так званих психологічних портретів чи психологічних профілів. Це один з різновидів криміналістичних розумових моделей. Пор­трет (профіль) розшукуваного злочинця являє собою систему відо­мостей про психологічні та інші ознаки даної особи, важливі для її виявлення та ідентифікації. Ця система охоплює не тільки психо­логічні, а й правові, соціально-демографічні, криміналістичні озна­ки. На відміну від багатофункціонального словесного портрета психологічний портрет відбиває внутрішні, психологічні, а також поведінкові ознаки людини. Його основна функція — бути засобом пошуку, виявлення злочинця, особа якого не встановлена.

Певну допомогу в розкритті вбивств на замовлення можуть надати довідково-інформаційні та оперативні обліки органів внут­рішніх справ.