§ 1. Вбивства на замовлення: поняття та історичний екскурс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 

Зараз в Україні велику соціальну небезпеку становлять вбивства на замовлення, або вбивства, що вчиняються найманими особами. Спостерігається тенденція до зростання таких злочинів, але їх роз­криття і розслідування пов'язані із значними труднощами.

Замовленим є умисне вбивство, яке вчиняється особою за ви­нагороду в інтересах третьої особи.

Таке вбивство має специфічний механізм організації і вчинен­ня, дуже часто характеризується відсутністю безпосередніх зв'язків між замовником (організатором) і кілером (виконавцем злочину), попередніх стосунків між найманою особою і жертвою (вони не знайомі один з одним, не мають спільних інтересів, вбивця не заці­кавлений особисто у смерті тієї чи іншої особи, а має тільки корис­ливий мотив). Пункт “й” ст. 93 КК передбачає як обтяжуючу обста­вину вбивство, вчинене на замовлення.

В історії людства це не новий вид злочину. Вбивства на замов­лення, або знищення, були відомі вже до нашої ери, опис їх збері­гається у пам'ятках Стародавнього Сходу. Щодо вітчизняної істо­рії, то не можна не згадати про знищення Святополком своїх братів Бориса і Гліба (XI ст.).

Вбивство найманими особами існувало у нашій країні і у застійні роки. Але воно не мало такого розмаху, як сьогодні. Вбивства на замовлення існували на побутовому підґрунті (ревнощі, помста, одержання спадщини), а наймачами чи замовниками були жінки у віці від 20 до 60 років. Виконавцями таких злочинів ставали диле­танти з нищого прошарку кримінального середовища.

Вбивство на замовлення як спеціальність вперше з'явилось на Сицилії. Сицилійська мафія понад 150 років не змінювала своїх ритуалів і залишалася найбільш консервативною з усіх злочинних організацій. Вона одержала назву “Товариство честі”. Право вине­сення смертного вироку належало голові мафіозної “сім'ї”. Засуд­женого до смерті вбивали не “всліпу”, а заздалегідь попередивши.

У рамках мафіозних кланів у США на початку 30-х рр. була створена організація професійних кілерів — “Корпорація вбивць”. З цього часу жоден мафіозний керівник під страхом смерті не мав права вчиняти кару самостійно. Щоб знищити ту чи іншу людину, йому необхідно було подати “заяву” до корпорації, оплатити “по­слугу” і чекати виконання вироку. Більшість вбивств на замовлен­ня у той час у США не розкривалося.

Сьогодні в Україні крупні банківські, страхові, довірчі товари­ства і фірми мають відділи “безпеки”, які виконують функцію “ро­боти” з боржниками, усунення конкурентів, застосовуючи найріз­номанітніші методи. У пресі можна зустріти об'яви на зразок “ви­коную будь-які конфіденційні доручення”, “конфіденційні послуги за високу оплату”, “колишній спортсмен шукає можливість заро­бити 2000 доларів”. Попит породжує пропозицію, з'являються організатори і виконавці, замовники і кілери.

З переходом України на шлях ринкових відносин, з капіталіза­цією економіки, з поширенням корупції і проникненням злочинців до різних сфер суспільного життя і бізнесу виникають проблеми і суперечності, які все частіше вирішуються за допомогою кулі, лікві­дацією конкурента. На початку 90-х років вбивство на замовлення вже виступило як явище, а фігура професійного кілера набрала “по­пулярності”. В цей час жертвами кілерів були кооператори і лідери злочинного середовища. Статистика свідчить, що кількість вбивєтв на замовлення щороку збільшується, змінюється і особа жертви.