§ 3. Взаємодія при проведенні слідчих дій та криміналістичних операцій : Криміналістична тактика и методика розслідування злочинів - Шепітько : Книги по праву, правоведение

§ 3. Взаємодія при проведенні слідчих дій та криміналістичних операцій

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 
РЕКЛАМА
<

Взаємодія слідчого з працівниками оперативно-розшукових органів та інших служб органів внутрішніх справ необхідна при підготовці і проведенні різних слідчих дій та реалізації отриманих ре­зультатів. Відповідно до ч. З ст. 114 КПК слідчий по розслідуваних ним справах має право давати органам дізнання доручення і вказів­ки про провадження розшукових та слідчих дій і вимагати від органів дізнання допомоги при провадженні окремих слідчих дій. Такі дору­чення і вказівки слідчого є для органів дізнання обов'язковими.

Закон “Про оперативно-розшукову діяльність” встановлює, що підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, по­винні виконувати письмові доручення слідчого про проведення оперативно-розшукових заходів, здійснювати взаємодію між со­бою та іншими правоохоронними органами з метою швидкого і повного розкриття злочинів та встановлення винних.

До найбільш складних слідчих дій, що потребують встановлен­ня та забезпечення взаємодії, належать: огляд місця події, обшук, перевірка показань на місці, допит, очна ставка, пред'явлення для впізнання.

Згідно з ч. 4 ст. 191 КПК органи внутрішніх справ зобов'язані подавати слідчому допомогу в проведенні огляду. Це перш за все стосується проведення найбільш складного його виду — огляду місця події,

Орган міліції зобов'язаний повідомити слідчого про знайдені ним ознаки злочину та вжити заходів для охорони місця події, а також попередження злочинних дій, подання допомоги потерпі­лим, усунення наслідків злочину, переслідування злочинців, що зникли, по “гарячих слідах”.

Взаємодія проявляється в підготовці та проведенні огляду: виз­наченні меж місця події та спрямування огляду, поділенні його на вузли, встановленні свідків, організації роботи кінолога та ін. По за­кінченні огляду взаємодія спрямовується на проведення невідклад­них слідчих дій та оперативно-розшукових заходів за результатами спільної роботи на місці події. Важливу роль в огляді відіграють фахівці відповідних напрямків: криміналісти, судові медики, авто-техніки та ін.

Взаємодія при підготовці та проведенні обшуку покликана забез­печити подолання конфліктної ситуації при проникненні до при­міщення, проведенні слідчої дії, відшуканні тайників, забезпеченні заходів щодо збереження описаного майна тощо.

Перевірка показань на місці вимагає забезпечення взаємодії на стадії підготовки для з'ясування за даними допиту особи, показан­ня якої передбачається перевірити, відповідності її показань за­гальній обстановці на місці, тобто проведення своєрідної рекогнос­цировки. В ході проведення слідчої дії забезпечується конвоюван­ня обвинувачених, що перебувають під вартою, показання яких перевіряються. Важлива роль при цьому належить фахівцю (зви­чайно з експертно-криміналістичних підрозділів органів внутріш­ніх спраа, техніку-криміналісту прокуратури), який здійснює фото-, відеозйомку процесу перевірки показань на місці.

Взаємодія при допиті забезпечується обміном інформацією про особу допитуваного, узгодженим планом одночасного допиту спів­учасників злочину, заходами з перевірки алібі, допомогою фахів­ця в проведенні звуко-, відеозапису допиту.

 

Узгоджені дії слідчого та працівників міліції необхідні при підго­товці до пред'явлення для впізнання, коли потрібно відшукати осіб, учасників даної слідчої дії, предмети-аналоги, фотознімки осіб та предмети, що пред'являються. Необхідна також взаємодія в органі­зації самого пред'явлення для впізнання з урахуванням ізоляції осіб, які пред'являються, від впізнаючого, обладнання приміщен­ня для пред'явлення у випадках, коли впізнаючий побоюється бра­ти участь у “прямому” пред'явленні.

Взаємодія слідчого з оперативно-розшуковими органами особ­ливо важлива при спільній розробці планів проведення криміна­лістичних операцій — комплексів слідчих, організаційних та опера­тивно-розшукових дій на різних етапах розслідування (особливо на початковому, до розкриття злочину) і для вирішення відповідних тактичних та стратегічних завдань розслідування.

У таких планах, наприклад у плані проведення тактичної опе­рації, визначаються завдання і напрямки діяльності кожного з взає­модіючих органів та спільна участь у вирішенні завдання, розподіл обов'язків між конкретними учасниками (членами слідчо-опера­тивної групи), терміни виконання, канали обміну інформацією.