§ 6. Програмування розслідування злочинів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 

Програмування діяльності слідчого відкриває додаткові мож­ливості для швидкого пошуку необхідної інформації шляхом використання типових програм розкриття і розслідування окремих видів злочинів. Поняття “програмування діяльності” (поряд з інши­ми, близькими за значенням термінами “алгоритмізація”, “кіберне­тизація діяльності” та ін.) застосовується досить широко.

У процесі оперування судовими доказами та їх оцінки викори­стання методів точних наук (математики, кібернетики та ін.) вик­ликає деякі труднощі, що пояснюється відсутністю засобів кількісно­го вираження значущості тих або інших доказів. Проте у цій галузі можливо використання прийомів логічного моделювання процесу розкриття і розслідування злочинів.

У цілому застосування ідей кібернетики в цій сфері стає реаль­ним завдяки тому, що діяльність слідчого в розслідуванні злочинів має певні риси кібернетичного процесу. Слідчі при вирішенні ба­гатьох завдань розслідування користуються рекомендаціями теорії інформації, особливо алгоритмічного характеру.

Важливим напрямком програмування діяльності слідчого є розробка конкретних програм розслідування. Алгоритмізація цієї діяльності так або інакше спрямована на підвищення ефективності розслідування злочинів. Зараз у криміналістиці набувають розвит­ку логічні моделі типових версій про способи вчинення злочинів. Особлива увага приділяється розробці таких моделей у методиці розслідування злочинів, які вчиняються шляхом розтрати, при­власнення або зловживання посадовим становищем, у сфері, де вста­новлення способу злочину має вирішальне значення для повного виявлення епізодів злочинів, його співучасників, розміру заподі­яної матеріальної шкоди та інших питань. Зрозуміло, що побудова цих моделей не зводиться до переліку основних способів злочинів, встановлених у результаті узагальнення слідчої, судової і експерт­ної практики. Такі моделі повинні являти собою інформаційні си­стеми відомостей про способи вчинення злочинів, застосування яких дозволяє визначити найбільш важливі для розкриття і розсл­ідування злочинів обставини.

Кібернетичний підхід до вирішення завдань розкриття і розслі­дування злочинів не передбачає обов'язкового використання елек­тронно-обчислювальної техніки. Стосовно завдань розслідування можливе прийняття рішень і на базі так званої безмашинної кібер­нетики, шляхом розробки програм у вигляді схем типових версій вчинення злочинів та ін.