§ 5. Криміналістичні операції в розслідуванні злочинів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 

Розслідування злочинів вимагає вирішення завдань різного рівня: від загальних, що стосуються повного розкриття злочину, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню, викриття винних, до завдань, що вирішуються з метою встановлення окре­мих сторін події, яка розслідується, забезпечення умов для досяг­нення загальної мети розслідування.

Щодо цього можна говорити про стратегічну лінію в розсліду­ванні і вирішення тактичних завдань. Для оптимального вирішен­ня завдань розслідування проведення слідчих дій має сполучатися з організаційними діями і оперативно-розшуковими заходами.

У зв'язку з цим можна говорити про криміналістичні комплек­си розслідування злочинів, що визначаються в літературі по-різно­му: тактична комбінація, слідча комбінація, тактична операція.

Тактична комбінація тлумачиться як певне сполучення тактич­них прийомів або слідчих дій, що мають на меті вирішення конк­ретного завдання розслідування і обумовлені цією метою та слід­чою ситуацією (Р. С. Бєлкін).

Слідча комбінація — таке сполучення тактичних прийомів у межах однієї або різних слідчих дій, яке спрямовано на встановлен­ня певної обставини або вирішення певного криміналістичного завдання, наприклад встановлення особи загиблого, перевірка алібі обвинуваченого, розшук викраденого майна (М. П. Яблоков).

Тактична операція — поняття, введене А. В. Дуловим (1979 р.), означає сукупність слідчих, оперативних, ревізійних та інших дій, які розробляються і проводяться в процесі розслідування за єдиним пла­ном під керівництвом слідчого з метою реалізації такого завдання, що не може бути вирішене провадженням по справі окремих слідчих дій. Такі криміналістичні комплекси, які складають у сукупності зміст розслідування по кримінальній справі, можуть бути класи­фіковані в залежності:

від мети:

вирішити локальне тактичне завдання або таке, яке має для розслідування стратегічне значення;

від етапу розслідування злочинів:

початкового — від порушення кримінальної справи до пред'яв­лення обвинувачення (часто вони носять характер невідкладних);

наступних, які мають за мету перевірку первісних фактичних да­них, збирання нових доказів; завершального розслідування — його закінчення, складання обвинувального висновку.

Локальні тактичні завдання вирішуються залежно від етапів розслідування під час проведення окремих слідчих, організаційних дій шляхом оптимального використання тактичних прийомів (на­приклад, завдання отримати правдиві показання в ході допиту, виявити предмети пошуку під час обшуку та ін.). Стратегічні цілі (розшук винного, пред'явлення обвинувачення, складання обви­нувального висновку та ін.) досягаються на підставі застосуван­ня криміналістичного комплексу дій для вирішення загальних зав­дань розслідування. Таким чином, криміналістичні комплекси роз­слідування можуть зосереджуватися в межах вирішення завдань на певному етапі розслідування або в межах будь-якого відрізку того або іншого етапу і можуть виступати у вигляді такого комплексу, який не обмежений певними етапами розслідування, а має “на­скрізне” значення і здійснюється як на початковому етапі, так і на наступному, а іноді й на завершальному етапах розслідування.

Характерним прикладом тактичної операції є встановлення особи загиблого (“Атрибуція” невпізнаного трупа), операція з відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, встанов­лення співучасників даного злочину та ін. У методиці розслідуван­ня корисливих злочинів виділяються такі операції, як “Пошук май­на”. По справах про економічні злочини важливе місце в системі розслідування займають комплекси “Документ” (для забезпечення збирання необхідних документальних даних), “Затримання на місці вчинення злочину” (операція, що здійснюється для встановлення механізму, способів вчинення злочину і причетних до нього осіб).

Стосовно розслідування злочинів, які вчиняються посадовими особами як навмисно, так і з необережності, зокрема економічних, розроблені різні варіанти операцій з документами. Такі операції спря­мовані на виявлення системи документального відображення процесу діяльності, збирання відомостей про особу, вивчення структури підприємства, установи, організації та ін.

Для криміналістичних комплексів, пов'язаних, наприклад з розслідуванням посадових розкрадань, є характерними такі різнови­ди операцій, як фіксація фактів стосунків посадової особи з відпо­відними особами; доступ до документів, технологій та ін.

Проведення криміналістичних комплексів вимагає розробки спеціальних планів, що мають узгоджуватися із загальним планом розслідування.