§ 4. Фіксація результатів відтворення обстановки та обставин події

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 

Основним способом фіксації результатів відтворення обстанов­ки та обставин події є протокол, який складається відповідно до вимог ст.ст. 84, 85, 195 КПК. Він передбачає за своєю структурою три частини: вступну, описову і заключну. В описовій частині про­токолу слідчого експерименту містяться такі відомості: точне місце проведення слідчої дії; метеорологічні, звукові та інші умови; об­становка (якщо її було реконструйовано, то зазначається, як і на підставі яких даних); розміщення учасників перед початком дос­лідів; зміст кожного досліду; одержані результати та ін. Тут також слід зазначати: звідки почався маршрут прямування до місця пере­вірки, як він проходив, які показання давав обвинувачений, підоз­рюваний чи свідок, які дії він виконував на місці події, які питан­ня ставилися до особи, показання якої перевіряються, які вона да­вала відповіді, які сліди чи предмети були виявлені у ході перевірки показань на місці.

У протоколі відтворення обстановки і обставин події містять­ся дані про заяви та зауваження учасників слідчої дії (якщо вони мали місце), про час початку і закінчення відтворення, про попе­редження учасників щодо нерозголошення даних слідства. Прото­кол складає особа, яка проводить слідчу дію. Його підписують всі особи, які брали участь у відтворенні обстановки і обставин події, поняті та слідчий.

Додатковими способами фіксації результатів відтворення об­становки і обставин події є складання планів і схем, використання фото-, кіно-, відеозйомки, звукозапису. Метою такої фіксації є на­очне відображення обстановки і обставин відтворюваної події. Так, плани і схеми дозволяють відобразити розташування ділянок місцевості і приміщень, розміщення всіх предметів і учасників слід­чої ДІЇ. На планах і схемах бажано намітити маршрут руху із зазна­ченням його початку та закінчення, проміжні зупинки, місця про­ведення дослідів тощо.

Фотозйомку доцільно застосовувати для фіксації взаємного розташування учасників відтворення обстановки і обставин події, важливих елементів дослідів або пересування учасників перевірки показань на місці, їх результатів. Окремі моменти під час слідчої дії фотографуються за правилами судово-оперативної зйомки.

Відеозйомка має певні переваги у порівнянні з фотографуван­ням. Вона дозволяє зафіксувати всі дії обвинуваченого (чи свідка) в динаміці, послідовність цих дій, ініціативу обвинуваченого у по­казі і розповіді під час відтворення обстановки і обставин події.