§ 5. Особливості виїмки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 

Виїмка — це самостійна слідча дія, яка провадиться у випад­ках необхідності вилучення лише певних предметів і доку­ментів, коли точно відомо, де і в кого вони знаходяться. Про­цесуальний режим виїмки регламентується ст.ст. 178-183,186-189КПК.

Проведення виїмки не потребує санкції прокурора. Винятком є тільки виїмка поштово-телеграфної кореспонденції і документів, які містять відомості, що складають державну таємницю (ст.ст. 178, 187 КПК). У цих випадках виїмка проводиться з санкції прокуро­ра і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи. Виїмка проводиться за постановою слідчого.

Виїмка здійснюється стосовно предметів і документів, які зна­ходяться у веденні установ, організацій та підприємств. У деяких випадках виникає необхідність у виїмці і в окремих громадян, якщо не передбачається серйозної протидії з боку особи, яка володіє та­кими предметами.

Виїмка, як правило, проводиться у дений час, за винятком ви­падків, коли ця дія є невідкладною. Невідкладною є виїмка, якщо мають місце підстави вважати, що предмети або документи можуть бути знищені або сховані.

При виїмці повинна бути забезпечена присутність особи, у во­лодінні якої знаходяться предмети, що підлягають вилученню, або повнолітніх членів її сім'ї. В разі відсутності цих осіб виїмка може здійснюватись у присутності представника житлово-експлуатацій­ної організації чи місцевої Ради народних депутатів. Виїмку в установах і на підприємствах бажано проводити у присутності осо­би, у веденні якої знаходяться предмети чи документи.

У приміщеннях, що їх займають дипломатичні представництва, а також у приміщеннях, де проживають члени дипломатичних пред­ставництв та їх сім'ї, які користуються правом дипломатичної не­доторканності, виїмка може проводитись тільки за згодою дипло­матичного представника.

Виїмка проводиться у присутності двох понятих. Про проведен­ня виїмки складається протокол, копія якого вручається особі, в якої проведено виїмку, чи повнолітнім членам її сім'ї або представ­никові житлово-експлуатаційної організації чи місцевої Ради на­родних депутатів.

Виїмка може бути здійснена у примусовому порядку. Згідно зі ст. 183 КПК в разі відмови виконати вимоги слідчого виїмка про­водиться у примусовому порядку.